Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Медиация в държавите от ЕС

Skotlanti

Медиацията може да бъде практическа алтернатива на съда или правораздавателния орган. Той включва трета страна посредник, която помага на хората да се споразумеят за решение при възникване на спор.Това е гъвкав и доброволен процес, който може да се използва за уреждане на спорове в редица ситуации.Ако страните не са в състояние да постигнат споразумение, те все още могат да се обърнат към съда.Правителството и практикуващите юристи в Шотландия признават потенциалните предимства на медиацията. Правителството на Шотландия предоставя финансиране на Шотландската мрежа за медиация, която действа като професионална организация на медиаторите в Шотландия, и насърчава по-широкото разбиране на подходящото използване на медиацията и други свързани форми на управление и предотвратяване на конфликти.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

С кого да се свържете?

Отделът за гражданско право и правни системи в дирекция „Правосъдие“ на правителството на Шотландия отговаря за посредничеството в системата на гражданското правосъдие в Шотландия.

Съответни адреси на медиация:

 • Scottish Mediation, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Sacro (Safeguarding Comments Reducing), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Център за медиация на шотландски агенции за 23 г. Dalameny Street, Edinburgh EH6 8PG
 • Relations Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

В кои области използването на медиация е допустимо и/или най-често срещано?

Прибягването до медиация е допустимо във всички области на правото. Най-често се използват при семейни спорове и спорове за съседски отношения. Все повече, търговските и бизнес разликите се отнасят до медиацията. Медиацията трябва да се предлага при спорове относно нуждата от допълнителна подкрепа и трябва да е налице помирителна процедура във връзка с искове за дискриминация, основана на увреждане.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Новата професия в областта на медиацията в Шотландия няма задължителна регулаторна рамка. То също така не е предпоставка за образуване на някои видове съдебни производства. Медиацията е напълно доброволна.

В Шотландия обаче има кодекс за поведение за медиация. Кодът отчита различните области на специализация: като семейно право, медицина и строителство. Правителството на Шотландия е подкрепило работата на МНС и развитието на Scottish Mediation Register ( Scottish Mediation Register — SMR). Всички членове на МНС са длъжни да спазват кодекса за поведение за медиация в Шотландия. Тези медиатори и услуги по медиация, включени в ЗИУ, също могат да докажат по-високи стандарти. Уебсайтовете за тези две инициативи са безплатни и се използват добре, като медиаторите трябва да спазват кодекса, ако трябва да се включат в сайтовете.

Как можете да получите достъп до информация за медиация

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Шотландската мрежа за медиация (Scottish Mediation Network) и в Шотландския регистър за медиация (Scottish Mediation Register — SMR) — информация за намирането на медиатор в Шотландия. Тези уебсайтове са достъпни за широката общественост и предлагат безплатен достъп до цялата информация.

Регистърът за медиация на Шотландия е независим регистър на медиатори и посреднически услуги. Този уебсайт ви дава свободен достъп до информация за хора, които практикуват всякакъв вид медиация. Регистърът се управлява от Шотландската мрежа за медиация (МНС).

Данните на обекта се актуализират от медиаторите поне веднъж годишно.

Целта на шотландския регистър за медиация е да се вдъхне увереност на хората относно професионалното качество на избраните от тях медиатори, като се удостоверява, че те отговарят на минималните стандарти. Тези стандарти се определят от независим комитет по стандартите. Посредниците, които присъстват на ЗИУ, могат сами да се обадят на „Scottish Mediation Registry Mediatorи да използват логото на ЗИУ до тяхното име.

След като дадена организация за медиация удостовери, че даден медиатор отговаря на допълнителните секторни стандарти на организацията, към вписването на медиатора в регистъра може да се приложи допълнителен „пропуск“ от тази организация.

Информация и обучение

От 2004 г. мрежата на МНС е предоставила „карта на медиацията“ на своя уебсайт. Представянето на информацията беше модернизирано няколко пъти — работата, която беше финансирана от правителството на Шотландия. Връзката се появява в няколко брошури и интернет връзки. Това вече е свързано с шотландския регистър за медиация, за да се предостави само един въпрос за намиране на квалифициран медиатор.

Службата на МНС също така получава телефонни проучвания, които са насочени към подходящи услуги по медиация.

ЗИУ определят избора на медиатор, така че страните да разполагат с по-добра информация при избора на медиатор.

В Шотландия съществуват програми за обучение в различни области на медиация. Всички те са с продължителност от най-малко 30 часа и следва да включват обучение по:

 • Принципи и практика на медиацията
 • Етапи на процедурата по медиация
 • Етика и ценности на медиацията
 • Правен контекст на споровете (ако има такива)
 • Умения за комуникация, полезни при посредничество
 • Умения за водене на преговори и тяхното прилагане
 • Последиците от конфликта и начините за неговото управление
 • Многообразие.

Какви са разноските за медиация?

Разходите за медиация се различават в зависимост от доставчика и не се регулират от държавата.

Медиацията по принцип е безплатна за отделния потребител, когато спорът включва деца, съседи и общностни конфликти, допълнителна потребност от подкрепа и помирителна процедура във връзка с увреждане.

Таксите за частни медиатори варират от 200 до 2 000 GBP или повече на ден.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат на медиация?

Директива 2008/52/ЕО позволява на участващите в даден спор да поискат да се придаде изпълнителна сила на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация. Държавите членки ще съобщят това на съдилищата и други органи, компетентни да получат такива искания.

Други връзки

Мрежа за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Network)

Регистър за медиация на Шотландия (Scottish Mediation Register)

Стандарти

Медиация в Шотландия: Регистрирани медиатори

Регулировъчна организация

Последна актуализация: 17/03/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.