Evropský zatýkací rozkaz

Evropský zatýkací rozkaz (EZR) je zjednodušeným přeshraničním justičním postupem předávání za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody. Rozkaz vydaný justičními orgány jedné země EU je platný na celém území EU. Evropský zatýkací rozkaz se používá od 1. ledna 2004. Nahradil zdlouhavé postupy vydávání, které mezi členskými státy EU existovaly dříve.

Jak funguje

Jedná se o žádost justičního orgánu jedné země EU o to, aby jiná země EU na svém území zatkla vyžádanou osobu a předala ji za účelem výkonu trestu odnětí svobody či ochranného opatření spojeného se zbavením svobody uloženého v první zemi. Tento mechanismus vychází ze zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. Je zaveden ve všech zemích EU.

Funguje na základě přímého kontaktu mezi justičními orgány.

Při uplatňování EZR musí orgány respektovat procesní práva podezřelých nebo obviněných osob, jako je právo na informace, právo na obhájce a tlumočníka a na právní pomoc, jak stanoví zákon v zemi, kde jsou zatčeny.

Jak se liší od tradičního vydávání?


 1. Země,
  kde je osoba zatčena, musí přijmout konečné rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu do 60 dnů od zatčení osoby.
  Souhlasí-li zatčená osoba s předáním, musí být rozhodnutí o předání přijato do 10 dnů.
  Vyžádaná osoba je předána co nejdříve v den, který dohodnou dotyčné orgány, a nejpozději do 10 dnů po přijetí pravomocného rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu.
 2. Kontrola oboustranné trestnosti - u 32 kategorií trestných činů již není vyžadována.
  U 32 kategorií trestných činů se v obou zemích neověřuje, zda je daný čin trestným činem. Jediným požadavkem je, aby mu bylo možné uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 3 roky ve vydávající zemi.
  U jiných trestných činů může být
  předání podmíněno tím, že jednání představuje trestný čin podle práva vykonávajícího státu.
 3. Rozhodnutí o
  politickém zapojení
  nejsou přijímána pouze justičními orgány, bez politických úvah.
 4. Předání státních příslušníkůzemí
  EU již nemůže odmítnout předání vlastních státních příslušníků, pokud nepřevezme výkon trestu odnětí svobody vůči hledané osobě.
 5. Země
  , která vykonává evropský zatýkací rozkaz, může vyžadovat záruky, že:
  A. po uplynutí určité doby bude mít dotyčná osoba právo požádat o přezkum, je-li uložen trest doživotnosti. b. hledaná
  osoba může vykonat jakoukoli následnou dobu odnětí svobody ve vykonávající zemi, pokud je státním příslušníkem této země nebo má v této zemi obvyklé bydliště.
Omezené důvody pro odmítnutí.
Země může odmítnout předání vyžádané osoby pouze v případě, že se uplatní jeden z důvodů pro povinné nebo volitelné odmítnutí: Důvody
pro povinné odmítnutí

 • Vyžádaná osoba již byla souzena za tentýž trestný čin (ne bis in idem),
 • Nezletilost osoby (osoba nedosáhla věkové hranice trestní odpovědnosti platné ve vykonávajícím státu),
 • Amnestie (stát, v němž byla osoba zadržena, by ji mohl stíhat, a na daný trestný čin se v tomto státě vztahuje amnestie).
Důvody pro nepovinné odmítnutí - příklady:
 • neexistence oboustranné trestnosti u trestných činů jiných než 32 uvedených v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí o EZR
 • místní příslušnost
 • probíhající trestní stíhání ve vykonávajícím státě,
 • promlčení aj.

Příručka o vydávání a výkonu EZR

Evropská komise zveřejnila příručku o způsobu vydávání a výkonu evropského zatýkacího rozkazu  PDF (2002 Kb)  CSs cílem usnadnit a zjednodušit každodenní práci dotčených justičních orgánů. Příručka obsahuje podrobné pokyny k procedurálním krokům při vydávání a výkonu EZR. Příručka rovněž uvádí úplné vysvětlení zásadních rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která poskytují výklad určitých ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu.

Uvedená příručka je k dispozici ve všech jazycích zde: BG PDF (2700 Kb) BG, CS PDF (1854 Kb) CS, DA PDF (1766 Kb) akt v přenesené pravomoci, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb)  et EL, EL PDF (2439 Kb) ES, ES( PDF 1649 Kb) FR, FR( PDF 1892 Kb) HR, HR  PDF ( PDF 1789 Kb) IT, IT  PDF (2141 Kb) LV, LV  PDF (2158 Kb) LT, LT  PDF (1865 Kb) HU, HU  PDF (1908 Kb) MT, MT  PDF (2560 Kb) NL, NL  PDF (2047 Kb) PL, PL  PDF (2200  PTKb PDF ) RO, SK  PDF (19) KCL SL, MT( 2560 PDF Kb) SK, NL  PDF (2047 Kb) FI, PL  PDF (2200 Kb) sv.

Statistické údaje o používání evropského zatýkacího rozkazu

V roce 2017 byly hledané osoby odevzdány v průměru:

 • Se souhlasem - do 15 dnů
 • Bez souhlasu - do 40 dnů.

V roce 2018 byly v průměru předány hledané osoby:

 • Se souhlasem - do 16,4 dne
 • Bez souhlasu - do 45 dnů.

Odpovědi na dotazník o EZR: 20142015201620172018

Údaje ze všech zemí nejsou k dispozici. údaje o vydaných EZR jsou však úplné za roky 2015, 2016 a 2017.

EZR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vydal

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Provedeno

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekty financované v rámci programu Spravedlnost

Výzkumný projekt InAbsentiEAW je srovnávací právní studie o evropských zatýkacích rozkazech (EZR) týkajících se osob, které nebyly přítomny v řízení vedoucím k jejich odsouzení (v řízení v nepřítomnosti). Praxe ukazuje, že často dochází k problémům při vydávání a výkonu takových EZR. Cílem výzkumného projektu bylo analyzovat příčiny těchto problémů a formulovat společné normy pro vydávání takových EZR s cílem zajistit jejich hladký a spravedlivý výkon. Výzkum byl proveden prostřednictvím případových studií z Belgie, Maďarska, Irska, Nizozemska, Polska a Rumunska.

Související odkazy

Rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu

Zpráva o provádění rámcového rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy

Poslední aktualizace: 08/04/2021

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.