Europees aanhoudingsbevel

Het Europees aanhoudingsbevel (hierna: „EAB”) is een vereenvoudigde grensoverschrijdende procedure voor overlevering, met het oog op de vervolging of tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel. Een bevel van een gerechtelijke autoriteit van een EU-land is geldig op het hele grondgebied van de EU. Het Europees aanhoudingsbevel is sinds 1 januari 2004 operationeel. Het heeft de langdurige uitleveringsprocedures tussen EU-landen vervangen.

Hoe het werkt

Dit is een verzoek van een rechterlijke autoriteit in een EU-land om een persoon in een ander EU-land aan te houden en hem over te leveren met het oog op vervolging, of om een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel uit te voeren die in het eerste land is uitgevaardigd. Het mechanisme berust op het beginsel wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, Het is operationeel in alle EU-landen

Het werkt via rechtstreekse contacten tussen justitiële autoriteiten.

Bij de toepassing van het EAB moeten de autoriteiten de procedurele rechten van verdachten of beklaagden eerbiedigen, zoals het recht op informatie, een advocaat en een tolk, en op rechtsbijstand zoals bepaald in de wet in het land waar zij worden aangehouden.

Wat is het verschil met traditionele uitlevering?

 1. Strikte termijnen
  Het land waar de betrokkene wordt aangehouden, moet binnen 60 dagen na de aanhouding van de betrokkene een definitieve beslissing nemen over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.
  Indien de betrokkene instemt met de overlevering, moet de beslissing tot overlevering binnen 10 dagen worden genomen.
  De gezochte persoon moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen na de definitieve beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel worden overgeleverd op een tussen de betrokken autoriteiten overeengekomen datum.
 2. Dubbele strafbaarheid — niet langer vereist voor 32 categorieën strafbare feiten
  Voor 32 categorieën strafbare feiten wordt in beide landen niet nagegaan of het strafbare feit een strafbaar feit is. Het enige vereiste is dat het strafbaar wordt gesteld met een maximumduur van ten minste 3 jaar gevangenisstraf in het uitvaardigende land.
  Voor andere strafbare feiten kan
  overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het feit in het uitvoerende land strafbaar is.
 3. Besluiten over politieke betrokkenheid
  worden niet alleen door de justitiële autoriteiten genomen, zonder dat er politieke overwegingen aan de orde zijn.
 4. De overlevering van onderdanen van
  EU-landen kan niet langer weigeren hun eigen onderdanen over te dragen, tenzij zij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf tegen de gezochte persoon overnemen.
 5. Het
  land dat het EAB uitvoert, kan garanties eisen dat:
  A. na een bepaalde periode heeft de betrokkene het recht om een verzoek tot herziening in te dienen, indien de opgelegde straf een levenslange straf is.
  b. kan de gezochte persoon alle daaruit voortvloeiende gevangenistijd in het uitvoerende land doen, indien hij onderdaan of gewone verblijfplaats van dat land is.
Beperkte weigeringsgronden
Een land kan de overlevering van de gezochte persoon alleen weigeren indien een van de gronden voor verplichte of facultatieve weigering van toepassing is:
Dwingende redenen
 • De betrokkene is reeds voor hetzelfde strafbare feit veroordeeld (ne bis in idem)
 • Minderjarigen (de betrokkene is in het uitvoerende land nog niet strafrechtelijk aansprakelijk)
 • Amnestie (het uitvoerende land had hen kunnen vervolgen en het strafbare feit valt onder een amnestie in dat land).
Facultatieve gronden — zoals:
 • ontbreken van dubbele strafbaarheid voor andere strafbare feiten dan de in artikel 2, lid 2, van het kaderbesluit betreffende het EAB genoemde strafbare feiten
 • territoriale bevoegdheid
 • lopende strafrechtelijke procedure in het uitvoerende land
 • verjaringstermijnen, enz.

Handboek voor de uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een EAB

De Europese Commissie heeft een handboek over de uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel  PDF (2002 Kb) gepubliceerd NLom het dagelijkse werk van de betrokken justitiële autoriteiten te vergemakkelijken en te vereenvoudigen. Het handboek bevat gedetailleerde richtsnoeren voor de procedurele stappen voor de uitvaardiging en tenuitvoerlegging van een EAB. In het handboek wordt ook een volledige toelichting gegeven op de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin bepaalde bepalingen van het kaderbesluit betreffende het EAB worden uitgelegd.

Het handboek in alle talen is hier te vinden: BG PDF (2700 Kb) BG, CS PDF (1854 Kb) CS, DA PDF (1766 Kb) deGKDE  PDF ( PDF 1659 Kb) et, ET  PDF (1783 Kb) EL, EL  PDF (2439 Kb) ES, ES  PDF (1649 Kb) FR, FR  PDF (1892 Kb) IT, HR  PDF (1789 Kb) LVHRIT  PDF ( PDF 2141 Kb) LT, LV  PDF (2158 Kb) HU, LT  PDF (1865 Kb) MT, HU  PDF (1908 Kb) PL, MT  PDF (2560 Kb) PT, NL  PDF (2047 Kb) RONLPL  PDF (1968 Kb) SL, 1926 Kb PDF ( PDF 2200  SK  PDF Kb) FI, 1797 Kb), 1977  PDF Kb SV.

Statistieken over het gebruik van het EAB

In 2017 werden de gezochte personen gemiddeld overgeleverd:

 • Met toestemming — binnen 15 dagen
 • Zonder toestemming — binnen 40 dagen.

In 2018 werden de gezochte personen gemiddeld overgeleverd:

 • Met instemming — binnen 16,4 dagen
 • Zonder toestemming — binnen 45 dagen.

Antwoorden op de vragenlijst over het EAB: 2014 2015 2016 2017 2018

Er zijn niet voor alle landen gegevens beschikbaar; de verstrekte EAB’s zijn echter volledig voor 2015, 2016 en 2017.

EAB’s

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Afgegeven

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Uitgevoerd

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projecten gefinancierd in het kader van het programma Justitie

Het onderzoeksproject InAbsentiEAA is een vergelijkende juridische studie over Europese aanhoudingsbevelen (EAB) met betrekking tot personen die niet aanwezig waren in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (bij verstek). Uit de praktijk blijkt dat het vaak gaat om problemen bij het uitvaardigen en uitvoeren van dergelijke EAB’s. Het doel van het onderzoeksproject was de oorzaken van deze problemen te analyseren en gemeenschappelijke normen op te stellen voor de afgifte van dergelijke EAB’s, teneinde een vlotte en eerlijke uitvoering ervan te waarborgen. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van casestudy’s uit België, Hongarije, Ierland, Nederland, Polen en Roemenië.

Gerelateerde links

Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Verslag over de uitvoering van het kaderbesluit van de Raad betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

Laatste update: 08/04/2021

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.