Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania (ENA) wydaje się w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Europejski nakaz aresztowania wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich jest ważny na całym terytorium Unii Europejskiej. Europejski nakaz aresztowania stosuje się od 1 stycznia 2004 r. Zastępuje on długie procedury ekstradycji, które dawnej były stosowane przez państwa członkowskie.

Jak to działa

Jest to wydany przez organ sądowy jednego z państw członkowskich wniosek o aresztowanie danej osoby w innym państwie członkowskim i przekazanie tej osoby do państwa, które wystąpiło z wnioskiem, do celów ścigania lub wykonania wyroku pozbawienia wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Mechanizm ten opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. Ma on zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

Mechanizm działa na zasadzie bezpośredniego kontaktu między organami sądowymi.

Stosując europejski nakaz aresztowania, organy muszą przestrzegać praw procesowych podejrzanych lub oskarżonych — takich jak prawo do informacji, prawo do adwokata i tłumacza ustnego oraz prawo do pomocy prawnej zgodnie z prawem kraju, w którym zostali aresztowani.

Co się zmieniło w porównaniu do tradycyjnych procedur ekstradycji?

 1. Ścisłe terminy
  Kraj, w którym osoba została aresztowana, musi podjąć ostateczną decyzję w sprawie wykonania europejskiego nakazu aresztowania w ciągu 60 dni od aresztowania tej osoby.
  Jeżeli dana osoba wyraża zgodę na przekazanie, postanowienie o przekazaniu musi zostać wydane w terminie 10 dni.
  Osoba, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, powinna zostać przekazana jak najszybciej, w terminie uzgodnionym między właściwymi organami, jednak nie później niż 10 dni od wydania ostatecznej decyzji w sprawie wykonania europejskiego nakazu aresztowania.
 2. Kontrola podwójnej karalności - nie jest już wymagana w przypadku 32 kategorii przestępstw.
  W przypadku 32 kategorii przestępstw
  nie przeprowadza się weryfikacji, czy dany czyn jest przestępstwem w obu krajach. Jedynym wymogiem jest poddanie go karze w maksymalnym wymiarze co najmniej 3 lat pozbawienia wolności w państwie wydającym.
  W stosunku do innych przestępstw
  przekazanie może nastąpić pod warunkiem, że czyn stanowi przestępstwo w państwie wykonania nakazu.

 3. Decyzje dotyczącezaangażowania politycznegonie są podejmowane wyłącznie przez organy sądowe, bez uwzględnienia kwestii politycznych.
 4. Przekazanie obywateli państw
  UE nie może już odmówić wydania własnych obywateli, chyba że przejmie on wykonanie kary pozbawienia wolności wobec osoby poszukiwanej.
 5. Gwarancje
  Kraj, który wykonuje ENA, może wymagać gwarancji, że:
  A. po upływie pewnego okresu dana osoba będzie miała prawo wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli orzeczona kara jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. b. osoba
  poszukiwana może odbyć w państwie wykonującym nakaz jakikolwiek czas pozbawienia wolności, jeżeli jest obywatelem tego państwa lub ma w nim miejsce zwykłego pobytu.
Ograniczone podstawy odmowy.
Kraj może odmówić wydania osoby, której dotyczy wniosek, tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z podstaw obligatoryjnej lub fakultatywnej odmowy: Przesłanki
obligatoryjne

 • Dana osoba została już osądzona za popełnienie tego samego przestępstwa (ne bis in idem)
 • Niepełnoletność (dana osoba nie osiągnęła wieku odpowiedzialności karnej w państwie wykonania nakazu);
 • Amnestia (państwo wykonania nakazu, mogło ścigać tę osobę, ale przestępstwo jest w tym państwie objęte amnestią).
Przesłanki fakultatywne - takie jak:
 • brak podwójnej karalności przestępstw innych niż 32 przestępstwa wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej w sprawie ENA;
 • właściwość miejscowa
 • toczące się postępowanie w państwie wykonania
 • m.in. przedawnienie.

Podręcznik „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania”

Komisja Europejska wydała podręcznik „Jak wystawiać europejski nakaz aresztowania?”  PDF (2002 Kb) PL, aby ułatwić codzienną pracę zainteresowanym organom sądowym. Podręcznik zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące kroków proceduralnych związanych z wydaniem i wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania. Podręcznik prezentuje również dogłębne wyjaśnienia najważniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiające wykładnię poszczególnych przepisów decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.

Podręcznik we wszystkich językach można znaleźć tutaj: BG PDF (2700 Kb) BG, CS PDF (1854 Kb) SZ, DA PDF (1766 Kb) da, DE PDF (1659 Kb) de, ET PDF (1783 Kb) et, EL PDF (2439 Kb) EL, ES PDF (1649 Kb) ES, FR PDF (1892 Kb) FR HR, HR( PDF 1789 Kb) IT, IT( PDF 2141 Kb) LV, LV( PDF 2158 Kb) LT, LT( PDF 1865  PDF Kb) HU, HU  PDF (19 Kb) MMT, MT  PDF (2560 Kb) NL, NL  PDF (2047 Kb) PL, PL  PDF (268) pt, PL  PDF (265 Kb) RO, HU  PDF (1808 Kb) SL, MT  PDF (2560 Kb) SK, NL  PDF (2047 Kb) FI, PL  PDF (248 Kb)  SV

Dane statystyczne dotyczące stosowania ENA

Średnia liczba przekazań osób poszukiwanych w 2017 r.:

 • Za zgodą - w terminie 15 dni
 • Bez zgody - w terminie 40 dni

W 2018 r. przeciętnie osoby poszukiwane zostały przekazane:

 • Za zgodą - w ciągu 16,4 dni
 • Bez zgody - w ciągu 45 dni.

Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym ENA: 20142015201620172018

Nie są dostępne dane dotyczące wszystkich państw. dane dotyczące wydanych ENA za 2015, 2016 i 2017 r. są jednak kompletne.

Europejskie nakazy aresztowania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Wydany

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Wykonana

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekty finansowane w ramach programu „Sprawiedliwość”

Projekt badawczy InAbsentiEAW (zaoczne ENA) to studium porównawcze europejskich nakazów aresztowania wydanych w odniesieniu do osób, które nie były obecne w postępowaniu prowadzącym do ich skazania (postępowaniazaoczne). Praktyka wskazuje, że często dochodzi do problemów z wydawaniem i wykonywaniem takich nakazów. Celem tego projektu badawczego jest przeanalizowanie przyczyn tych problemów i sformułowanie wspólnych standardów wydawania takich nakazów w celu zapewnienia ich bezproblemowego i sprawiedliwego wykonania. Badanie przeprowadzono w formie studiów przypadku w Belgii, Irlandii, Niderlandach, Polsce, Rumunii i na Węgrzech.

Powiązane linki

Decyzja ramowa dotycząca europejskiego nakazu aresztowania

Sprawozdanie z wykonania decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi

Ostatnia aktualizacja: 08/04/2021

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.