Delgivning och översändning av handlingar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Delgivning av handlingar


*obligatoriskt

Artikel 2.1 - Översändande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.2 - Mottagande organ

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 2.4 c - de sätt på vilka de kan ta emot handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Följande kommunikationsmedel får användas:

  • post
  • andra leveranstjänster (t.ex. budfirmor)
  • fax

Artikel 2.4 d - de språk som kan användas för att fylla i standardformulären i bilaga I.

Formuläret får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 3 - Central enheter

Central enhet är det federala justitieministeriet (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz
Museumstraße 7
1070 Wien

Tfn: (43-1) 52152-2141

Fax: (43-1) 52152-2829

E-post: team.z@bmj.gv.at

Språk: tyska och engelska.

Artikel 4 - Översändande av handlingar

Standardansökningsformulär (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artiklarna 8.3 och 9.2 - Vissa perioder som fastställs genom nationell lag för delgivning av handlingar

I österrikisk rätt finns det såvitt vi vet för närvarande inga bestämmelser om handlingar av den typ som avses i artiklarna 8.3 och 9.2.

Artikel 10 - Delgivningsintyg och kopia av den delgivna handlingen

Intyg (formuläret i bilaga I) får fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 11 - Kostnader för delgivning

Inga fasta avgifter tas ut.

Artikel 13 - Delgivning av handlingar genom diplomatiska eller konsulära tjänstemän

Österrike motsätter sig inte delgivning enligt artikel 13.1.

Artikel 15 - Direkt delgivning

Direkt delgivning av rättegångshandlingar genom stämningsmän, tjänstemän eller andra behöriga personer i den mottagande medlemsstaten är inte tillåten enligt österrikisk rätt.

Artikel 19 - Svarandes utevaro

Trots vad som sägs i artikel 19.1 får domstolar i Österrike meddela dom om villkoren i artikel 19.2 är uppfyllda.

Österrike avser inte att fastställa en tidsfrist i den mening som avses i artikel 19.4 sista stycket för att lämna in en ansökan om omprövning när fullföljdsfristen har löpt ut.

Senaste uppdatering: 20/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.