Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Orzecznictwo krajowe

Hiszpania

W Hiszpanii nie uznaje się orzecznictwa za źródło prawa, jako że artykuł 1.1 Kodeksu Cywilnego ustanawia jako źródła hiszpańskiego porządku prawnego przepisy prawne, zwyczaje oraz ogólne zasady prawa (art. 1.1 Kodeksu Cywilnego). Jednakże, artykuł 1.6 Kodeksu Cywilnego stanowi, że orzecznictwo „uzupełniać będzie porządek prawny doktryną, którą w trybie późniejszym, ustanowi Sąd Najwyższy po zinterpretowaniu i zastosowaniu przepisu prawnego, zwyczaju i ogólnych zasad prawa”.

Autor treści:
Hiszpania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Dostęp do orzecznictwa

Ustawa Organiczna o Władzy Sądowniczej w swoim artykule 560.1.10 stanowi jako kompetencje Rady Generalnej Sądownictwa „oficjalne ogłaszanie wyroków i innych postanowień, które zostaną powzięte przez Sąd Najwyższy i pozostałe organy sądownicze.

W tym celu Rada Generalna Sądownictwa, po raporcie odpowiednich władz, ustanowi przy pomocy przepisu sposób, w który będą miały być tworzone elektroniczne księgi orzeczeń, ich rekompilacja, ich przyjęcie, rozpowszechnienie i poświadczenie, aby czuwać nad ich nienaruszalnością, autentycznością i dostępem do nich, a także aby zapewnić wypełnianie prawodawstwa w materii ochrony danych osobowych”.

Aby spełnić postanowienia tej ustawy, Rada Generalna Sądownictwa stworzyła w 1997 roku Centrum Dokumentacji Sądowej (CENDOJ), z siedzibą w San Sebastián.

Ukształtowanie tego nowego serwisu publicznego służącego dostępowi do Orzecznictwa stworzonego w różnych organach sądowniczych w optymalnych warunkach technicznych, a także ze specjalną ochroną osób w związku z automatycznym przekształcaniem danych. Oparte jest przepisach i na opinii wytworzonej przez zróżnicowane plany, deklaracje programowe o charakterze politycznym oraz na normach stworzonych w różnych kręgach.

Do bazy danych CENDOJ należy dołączyć bazę Dziennika Urzędowego, który zawiera informacje o orzecznictwie konstytucyjnym.

Istnieją również prywatne bazy danych, do których dostęp jest ograniczony za pomocą opłaty.

Orzecznictwo udostępnione na stronie internetowej

Odnośnie orzecznictwa Sądu Najwyższego, CENDOJ stworzył platformę technologiczną, w którą wpisany jest w system wyszukiwania informacji oparty na kartach.

Podczas dokonywania konsultacji otworzy się karta o nazwie “WYNIKI” (na karcie pojawią się otrzymane wyniki) oraz inna karta o nazwie „WYSZUKIWANIE” (która pozwoli w dowolnym momencie przejść do formularza wyszukiwania).

Wyszukiwarka pozwala w sposób szybki i bezpieczny dostać się do wszystkich orzeczeń sądowych wydanych przez Sąd Najwyższy. Poszukiwanie orzeczeń może odbywać się przez nagłówki, które identyfikują lub klasyfikują wspomniane orzeczenia lub poprzez dowolne fragmenty tekstu (wolne pola tekstu).

Ponadto posiada możliwość dotarcia bezpośrednio do 50 ostatnich rezolucji z każdego orzecznictwa poprzez kliknięcie na klawisze, które pojawiają się w dolnej części interfejsu. W ten sposób, jest możliwość przejścia do ostatnich postanowień, które zostały otrzymane i włączone do bazy danych, która tworzy źródło orzecznictwa.

Wyszukiwanie prze nagłówki

Niektóre z nagłówków rezolucji, mogą być wyszukane przez określony zbiór możliwych wyników. I tak:

 • Zakładka “Orzecznictwo”: wybór dziedziny zainteresowań: cywilny, karny, sądowo-administracyjny, administracyjny, zawodowy, wojskowy.
 • Zakładka “Typ rezolucji”: pozwala wybrać: orzeczenia, decyzje, porozumienia Sądu Najwyższego
 • Data rezolucji: klawisz “kalendarz” pozwala ograniczyć wyszukiwanie do konkretnych dat.
 • Język: prawy klawisz pozwala wybrać język rezolucji, które chcieliby Państwo uzyskać.

Wyszukiwanie przez fragmenty tekstu

Prócz wyszukiwania przez nagłówki, istnieje możliwość wyszukiwania przez dowolny fragment tekstu rezolucji, który nie ma przypisanych wyników, ale może być znaleziony przez dowolny fragment tekstu z pomocą „wolnego wyszukiwania”.

WYNIKI

Po dokonaniu konsultacji, jej wyniki pokazują się ponumerowane, po 10 na stronie.

Wyniki pokazują się w następującej formie:

TERMINY POWIĄZANE, system automatycznie proponuje terminy powiązane z realizowanym zapytaniem.

TYTUŁ, pojawia się numer ROJ odnalezionego orzeczenia.

PODTYTUŁY, pokazują się następujące pola z informacjami:

 • Typ organu: na przykład, Sąd Najwyższy, Izba Wojskowa
 • Miejscowość: na przykład, Madryt -- Wydział: 1
 • Sprawozdawca: na przykład, ANGEL JUANES PECES
 • Numer odwołania: na przykład 88/2007—Data: 26/06/2008
 • Typ orzeczenia: na przykład, Wyrok
 • Organ, w porządku alfabetycznym

Na koniec, po naciśnięciu na tytuł wybranego wyniku, otwiera się nowa strona, która pokazuje całą zawartość odnalezionego dokumentu. Ten dokument otwiera się w formacie PDF.

Format

Orzeczenia są na ogół dostępne w bazach danych w formatach PDF, RTM i HTML.

Dostępne orzeczenia y wyroki

 • Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy: Jego orzecznictwo publikowane jest w całości w internecie, w sposób swobodny i bezpłatny, aby można się było z nim zapoznać. Teksty w całości, z pominięciem danych osobowych, wraz ze sprawną wyszukiwarką, przede wszystkim teksty rezolucji. W CENDOJ TS można dotrzeć do tej bazy danych.

 • Inne Sądy

Baza danych CENDOJ bezpłatnie oddaje do dyspozycji publicznej wyroki i orzeczenia podyktowane przez Audiencia Nacional, Wyższe Trybunały Sprawiedliwości i Sądy Okręgowe.

Dalsze postępowanie w sprawie

Czy jest dostępna informacja?

 • O środkach odwoławczych?
 • Na temat tego, czy sprawa została zakończona?
 • O skutkach złożonego odwołania?
 • O nieodwołalności decyzji?
 • O dalszym postępowaniu?

Nie. Jedyne dostępne informacje stanowi całościowy tekst rezolucji. Informacja o kontynuowaniu postępowania jest zawarta w samej rezolucji, a nie w bazie danych.

Reguły dotyczące publikacji

Czy istnieją wiążące reguły dotyczące publikacji orzecznictwa na poziomie kraju czy zależy to od rodzaju sądu?

W ustawie organicznej dotyczącej władzy sądowniczej (LOPJ) artykuł 107 stanowi, że Rada Generalna Sądownictwa będzie uprawniony do oficjalnego publikowania wyroków i innych rezolucji, które zostaną wydane przez Sąd Najwyższy i pozostałe organy sądownictwa.

Istnieją także zasady dotyczące publikacji w statucie, poprzez który tworzone jest Centrum Dokumentacji Sądowej.

Czy ogłoszony zostaje orzeczenie czy tylko jego fragmenty? W tym ostatnim przypadku, jakie kryteria wyboru fragmentu zostają zastosowane?

Orzeczenia zostają ogłoszone w całości.

Ciekawe strony

Wyszukiwarka orzeczeń w Centrum Dokumentacji Sądowej

Ostatnia aktualizacja: 12/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.