Nacionalni pravosudni sustavi

Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled pravosudnog sustava Finske.

Sadržaj omogućio
Finska

Pravosuđe – sustav sudova

Finski pravosudni sustav načelno obuhvaća:

  • neovisne sudove; opće sudove, upravne sudove i posebne sudove
  • tužiteljstvo
  • provedbena tijela (koja nadgledaju provedbu presuda)
  • zatvorski sustav (koji provodi zatvorske kazne)
  • javnu pravnu pomoć, odvjetnike i licencirane pravne savjetnike.

Izraz pravosudni sustav može se odnositi i samo na sudove.

Različite vrste sudova navedene su učlanku 98. finskog Ustava . Opći sudovi obuhvaćaju Vrhovni sud, žalbene sudove i okružne sudove. Opći upravni sudovi obuhvaćaju Vrhovni upravni sud i lokalne upravne sudove.

Vrhovni sud ima najviše pravne ovlasti u građanskim i kaznenim predmetima, dok Vrhovni upravni sud ima najviše ovlasti u upravnim predmetima. Dva Vrhovna suda nadziru i primjenu zakona unutar svojih nadležnosti.  U Finskoj postoje i posebni sudovi koji su regulirani zasebnim statutima.

Odredbom Ustava u kojoj stoji da je suca moguće smijeniti samo sudskom odlukom jamči se neovisnost i autonomnost sudaca. Suce nije moguće premjestiti na drugi položaj bez njihova pristanka, osim ako se premještaj vrši u sklopu reorganizacije sudskog sustava.

U odjeljku 21. Ustava stoji da svatko ima pravo da pravno nadležan sud ili drugo tijelo s njegovim predmetom postupa primjereno i bez nepotrebne odgode. Prema odjeljku 21. stavak 2. pravno je zajamčena javnost postupka i pravo na saslušanje, pravo na obrazloženu odluku te na žalbu protiv odluke, a tu su i druga jamstva povezana s pravednim pravosudnim postupkom i razumnim upravljanjem. U tom su odjeljku navedeni i preduvjeti kvalitete pravosudnih postupaka.

Sudska uprava

Mnoge dužnosti i odgovornosti povezane s provođenjem prava i razvojem sudskih aktivnosti prvenstveno su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Dodatne informacije

Web-mjesto finskih sudova sadržava informacije o finskom pravosudnom sustavu. To je portal u sklopu kojeg se na jednom mjestu daju informacije o sudovima, tužiteljstvu, provedbenim tijelima i pravnoj pomoći.

Ono, primjerice, sadržava najnoviju sudsku praksu žalbenih i upravnih sudova.

Besplatna baza podataka Finlex sadržava sudsku praksu sudova, elektroničke finske statute te prijevode finskih zakona i propisa.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.