Dědická řízení

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Návrhy podle článku 45 se předkládají vedoucímu kanceláře soudu prvního stupně („directeur de greffe du tribunal de grande instance“; články 509-1, 509-2 a 509-3 občanského soudního řádu) v případě, že se návrh týká rozhodnutí nebo soudního smíru, a předsedovi notářské komory („président de la chambre des notaires“), nebo je-li tento nepřítomen či zaneprázdněn, jeho zástupci v případě, že se návrh týká úřední listiny.

Soudem, u něhož se opravný prostředek podle čl. 50 odst. 2 podává, je předseda soudu prvního stupně („président du tribunal de grande instance“; článek 509-9 občanského soudního řádu).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Pravomocné rozhodnutí předsedy soudu prvního stupně lze napadnout pouze prostřednictvím kasační stížnosti.

Důvody pro napadení prostřednictvím kasační stížnosti mají různou povahu (porušení práva, překročení pravomoci, nepříslušnost soudu, nedostatečný právní základ, nedostatečné odůvodnění, protichůdná rozhodnutí atd.), ale jejich společným jmenovatelem je, že soudcem je posouzeno pouze uplatnění práva. Kasační soud („Cour de cassation“) tak ověří, že rozhodnutí, jež přezkoumává, neporušuje zákon a není v rozporu s právní normou, nerozhoduje však o skutkových otázkách.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Evropské dědické osvědčení bude vydávat notář.

Orgánem odpovědným za organizaci notářství ve Francii je Nejvyšší notářská rada („Conseil supérieur du notariat“).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontakt: http://www.notaires.fr/fr

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Opravné prostředky podle článku 72 mohou být předány předsedovi soudu prvního stupně, do jehož územní příslušnosti spadá daná notářská kancelář (článek 1381-4 občanského soudního řádu).

Tohoto opravného prostředku lze využít ve lhůtě patnácti dnů od předání nebo oznámení ověřené kopie evropského dědického osvědčení nebo od převzetí rozhodnutí týkajícího se evropského dědického osvědčení.

O návrhu rozhoduje v poslední instanci předseda soudu prvního stupně. Vyslechnuti či předvoláni jsou navrhovatel, notář, který akt vydal, a případně žadatel o evropské dědické osvědčení, není-li navrhovatelem. Notář je o rozhodnutí informován.

Nařídí-li předseda soudu vydání, opravu nebo změnu osvědčení, může tak učinit buď sám, nebo k tomu může vyzvat notáře.

Nařídí-li předseda soudu stažení nebo pozastavení účinků evropského dědického osvědčení, uvědomí o tom notář neprodleně všechny osoby, jimž byly vydány ověřené kopie osvědčení. Po dobu pozastavení účinků osvědčení nelze vydávat žádné jeho kopie.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Neuplatní se.

Poslední aktualizace: 07/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.