Maza apmēra prasības

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Eiropas pārrobežu procedūras - Maza apmēra prasības


*jāaizpilda obligāti

25. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kompetentās tiesas

Tiesu darbības teritoriju noteic lēmums "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām" .

 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Saziņas līdzekļi

Latvijā, lai iesniegtu pieteikumu ir pieņemami pasta sūtījumi un iesniegšana uz vietas tiesā, kā arī ir pieņemami dokumenti, ko pieteicējs ir parakstījis ar Latvijas drošu elektronisko parakstu un iesniedzis elektroniski Latvijas tiesā.

Papildus informējam, ka šobrīd Latvijā saistībā ar eIDAS regulu un Eiropa Savienības Vienoto digitālo stratēģiju ir izstrādāti grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, un tiek veikti attiecīgi tehniskie pielāgojumi, lai Latvija varētu nodrošināt atbilstoši eIDAS regulas prasībām parakstītu elektronisku dokumentu pieņemšanu arī no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 25. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Iestādes vai organizācijas, kas sniedz praktisku palīdzību

RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESA

Adrese: Abrenes iela 3, Rīga, LV-1356

Tālr.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259

Fakss: 67077203

e-pasts: rigas.vidzeme@tiesas.lv

 25. panta 1. punkta d) apakšpunkts. Elektronisko pakalpojumu un saziņas līdzekļi, lai izteiktu piekrišanu to izmantošanai

Latvijas tiesa var parakstīt dokumentus ar Latvijas drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski, ja puse ir skaidri apliecinājusi un paudusi vēlmi saņemt dokumentus elektroniski.

Tomēr papildus jāinformē, ka var pastāvēt gadījumi, kad saņēmējā pusē Latvijas drošais elektroniskais paraksts var netikt atzīts.

 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts. Personas vai profesiju veidi, kam ir pienākums pieņemt dokumentu izsniegšanu vai pārējo rakstisko saziņu, izmantojot elektroniskos līdzekļus

Civilprocesa likuma 56. pantā cita starpā noteikts, ka advokātam, notāram, tiesu izpildītājam, administratoram, valsts un pašvaldību iestādēm pavēsti nosūta elektroniskā pasta sūtījumā. Advokātam tiesa par tās sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem paziņo tiešsaistes sistēmā. Notāram, tiesu izpildītājam, administratoram, valsts un pašvaldību iestādēm par tiesas sagatavotiem dokumentiem, kā arī par citiem elektroniski sagatavotiem dokumentiem paziņo elektroniskā pasta sūtījumā, ja vien šajā daļā minētā persona nav paziņojusi tiesai par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja lietas dalībnieks paziņojis tiesai, ka viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, kā arī par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā, tiesas dokumentus paziņo tiešsaistes sistēmā. Ja tiesa konstatē tehniskus šķēršļus tiesas dokumentu paziņošanai tiešsaistes sistēmā, tos piegādā citā Civilprocesa likumā minētajā veidā, bet tiesas pavēsti nosūta uz lietas dalībnieka norādīto elektroniskā pasta adresi. Pārstāvim, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, pavēsti nosūta elektroniskā pasta sūtījumā, bet tiesas sagatavotos dokumentus, kā arī citus elektroniski sagatavotos dokumentus nosūta elektroniskā pasta sūtījumā, ja vien pārstāvis nav paziņojis tiesai par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā.

 25. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Tiesas nodevas un maksājumu veidi

TIESAS IZDEVUMI ir:

- valsts nodeva;

- kancelejas nodeva;

- ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Tiesas izdevumu kalkulators:

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators

VALSTS NODEVA

Atbilstoši Civilprocesa likuma 34.pantam par katru prasības pieteikumu maksājama valsts nodeva noteiktā apmērā.

Par pieteikumu Eiropas procedūrā maza apmērā prasībām maksājama valsts nodeva, t.i., par prasību, kas novērtējama naudas summā:

a) līdz 2134 euro, — 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 70 euro,

b) no 2135 euro līdz 7114 euro, — 320 euro plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 euro.

Iesniedzot tiesā pieteikumu Eiropas procedūrā maza apmērā prasībām, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs (Civilprocesa likuma 34.pants):

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādē (valsts nodeva):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

KANCELEJAS NODEVA

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 38.pantu kancelejas nodeva maksājama:

- par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu;

- par izziņas izsniegšanu;

- par izpildu raksta dublikāta izdošanu;

- par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs;

- par liecinieku uzaicināšanu.

Kancelejas nodeva (Civilprocesa likuma 38.pants):

Kancelejas nodeva tiesu iestādē:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV39TREL1060190911100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

AR LIETAS IZSKATĪŠANU SAISTĪTIE IZDEVUMI

Civilprocesa likuma 39.pants noteic, ka ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir:

- summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem;

- izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;

- ar atbildētāja meklēšanu saistītie izdevumi;

- ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi;

- ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi;

- ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītie izdevumi;

- ar prasības nodrošināšanu saistītie izdevumi.

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 39.pants) rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

 25. panta 1. punkta g) apakšpunkts. Pārsūdzības procedūra un kompetentās pārsūdzības tiesas

Pārsūdzību par tiesas nolēmumu iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai.

RĪGAS APGABALTIESA

Adrese: brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1886

Fakss:67088270

Tālr.: 67088211, 67088262

e-pasts: riga.apgabals@tiesas.lv

KURZEMES APGABALTIESA

Adrese: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401

Tālr.:63420059

Fakss: 63423479; 63483187

e-pasts: kurzeme.apgabals@tiesas.lv

LATGALES APGABALTIESA

Adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: 64625581

Fakss: 64624033

e-pasts: latgale.apgabals@tiesas.lv

VIDZEMES APGABALTIESA

Adrese: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201

Tālr. 642 32919

Fakss: 642 31122

e-pasts: vidzeme.apgabals@tiesas.lv

VIDZEMES APGABALTIESAS

MADONAS TIESU NAMS

Adrese: Poruka iela 1, Madona, LV-4801

Tālr.: 648 23579

Fakss: 648 60691

e-pasts: vidzeme.madona.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALES APGABALTIESA

Adrese: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001

Tālr.: 63023508

Fakss: 63023911

e-pasts: zemgale.apgabals@tiesas.lv

ZEMGALES APGABALTIESAS

AIZKRAUKLES TIESU NAMS

Adrese: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 65128197

Fakss: 65128119

e-pasts: zemgale.aizkraukle.apgabals@tiesas.lv

 

Apelācijas kārtībā var pārsūdzēt spriedumu Eiropas procedūrā maza apmērā prasībām, ja:

1) pirmās instances tiesa ir nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi materiālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;

2) pirmās instances tiesa ir pārkāpusi procesuālo tiesību normu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas;

3) pirmās instances tiesa ir nepareizi konstatējusi faktus vai nepareizi novērtējusi pierādījumus vai sniegusi nepareizu lietas apstākļu juridisko novērtējumu un tas ir novedis pie lietas nepareizas izspriešanas.

 

Apelācijas sūdzībā attiecībā uz sprieduma nepareizību papildus norāda:

1) kādu materiālo tiesību normu pirmās instances tiesa nepareizi piemērojusi vai iztulkojusi, kādu procesuālo tiesību normu pārkāpusi un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu;

2) kādus faktus pirmās instances tiesa nepareizi konstatējusi, kādus pierādījumus nepareizi novērtējusi, kā izpaužas lietas apstākļu juridiskā novērtējuma nepareizība un kā tas ietekmējis lietas izspriešanu.

 

Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas. Ja pasludināts saīsināts spriedums, pārsūdzēšanas termiņu skaita no datuma, kuru tiesa paziņojusi pilna sprieduma sastādīšanai. Ja spriedums sastādīts pēc noteiktā datuma, sprieduma pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas. Augstāk minētajos gadījumos lietas dalībnieks, kuram spriedums nosūtīts uz ārvalsti, apelācijas sūdzību var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma noraksta izsniegšanas dienas. Bet, ja spriedums taisīts rakstveida procesā, papildus augstāk minētajam pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma sastādīšanas dienas.

25. panta 1. punkta h) apakšpunkts. Pārskatīšanas procedūra un kompetentās pārskatīšanas tiesas

Lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar nolēmuma pārskatīšanu var ierosināt atbildētājs, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 861/2007 18.pantu, iesniedzot pieteikumu:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — Augstākajai tiesai;

3) par Tiesu palātas sprieduma vai lēmuma pārskatīšanu — Augstākās tiesas Civillietu departamentam.

 

APGABALTIESAS PDF (211 Kb) lv

 25. panta 1. punkta i) apakšpunkts. Pieņemamās valodas

Latviešu valoda.

 25. panta 1. punkta j) apakšpunkts. Kompetentās izpildes ietādes

Iestādes, kas ir kompetentas attiecībā uz spriedumu izpildi:

Zvērināts tiesu izpildītājs

Zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts pieejams: http://www.lzti.lv/lv/zti/saraksts/?o=lname&pge=1

 

Iestādes, kas ir kompetentas, lai piemērotu 23.pantu:

Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms attiecīgais ārvalsts tiesas nolēmums, pēc parādnieka pieteikuma

RAJONA (PILSĒTAS) TIESAS PDF (340 Kb) lv

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.