Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Småkrav

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en særlig procedure for mindre krav?

Ja, der findes bestemt en særlig forenklet procedure, som kan anvendes i forbindelse med de sager, som dette spørgsmål omhandler.

1.1 Procedurens anvendelsesområde, beløbsgrænser

Den særlige procedure med henblik på krav om overholdelse af økonomiske forpligtelser, der anses for at være af lav værdi eller hidrører fra forretningstransaktioner, kan anvendes på krav under en beløbsgrænse på 15 000,00 EUR.

1.2 Anvendelse af proceduren

Denne procedure er helt valgfri.

1.3 Blanketter

Portugisisk lovgivning indeholder ingen formkrav vedrørende denne form for anerkendelsessøgsmål.

1.4 Retlig bistand

Retshjælpsordningen finder anvendelse på alle domstole og i alle typer sager.

I sager, hvis værdi ikke overstiger 5 000,00 EUR, og hvor parterne ikke har udpeget en advokat, eller denne ikke deltager i det retsmøde, hvor sagen behandles, og dommen afsiges, er det dommeren, der foretager vidneafhøringen.

1.5 Regler for bevisoptagelse

Procedurens regler om bevisoptagelse er mindre strenge end reglerne i den almindelige procedure.

De mindre strenge krav afspejler sig i følgende regler:

a)      Beviserne fremlægges på et retsmøde. Hvis søgsmålsværdien ikke overstiger 5 000,00 EUR, må parterne kun indkalde tre vidner, ellers fem vidner. Der kan imidlertid indkaldes højst tre vidner for hver omstændighed, der skal bevises. De vidner, som erklærer ikke have kendskab til omstændighederne, tælles ikke med.

b)      Retsmødet afholdes inden for 30 dage, og hvis søgsmålsværdien ikke overstiger 5 000,00 EUR, berammes retsmødet uden tilsagn fra en eventuel advokat, der måtte være udpeget.

c)      Selv om en af parterne skulle udeblive, herunder også med lovligt forfald, udsættes sagen ikke. Hvis advokaten eller advokaterne ikke giver møde, herunder også med lovligt forfald, giver dette heller ikke anledning til udsættelse af sagen, hvis dens værdi ikke overstiger 5 000,00 EUR.

d)     Hvis søgsmålsværdien overstiger dette beløb, og sagen udsættes, afholdes retsmødet inden for højst 30 dage. Sagen kan ikke udsættes yderligere.

e)      Hvis dommeren finder det hensigtsmæssigt at gennemføre yderligere undersøgelser med henblik på en behørig afgørelse af sagen, opsættes sagen på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og der fastsættes med det samme en frist for sådanne undersøgelser. Retssagen skal være afsluttet senest 30 dage efter opsættelsen.

f)       Der gøres aldrig brug af mere end et sagkyndigt vidne.

g)      Når bevisoptagelsen er afsluttet, kan parternes advokater fremsætte en kortfattet fremstilling af sagens omstændigheder.

1.6 Skriftlig procedure

Som det er tilfældet med andre procedurer, er denne procedure mundtlig.

1.7 Dommens indhold

Bestemmelserne om udformningen af dommen er endnu mere fleksible, da resuméet til enhver tid skal være kortfattet og præcist.

Hertil kommer, at dommeren ikke behøver at nedfælde sin afgørelse, men blot kan diktere den til optagelse i protokollen.

Afgørelser, der skal træffes i sager, hvor sagsøgte, der er blevet personligt indstævnet, ikke har bestridt kravet, har også en betydeligt mere forenklet struktur, da dommerens eneste handling, der får retskraft, er at give begæringen eksekutionskraft, medmindre der foreligger et klart undtagelsestilfælde, som forlænger proceduren, eller hvis kravet er tydeligt ubegrundet.

Undtagelsestilfælde, som forlænger proceduren (processuelle mangler, der gør, at dommeren i sidste ende ikke kan træffe anden afgørelse end at give sagsøgte medhold), eller afvisning af kravet som tydeligt ubegrundet forekommer kun i oplagte tilfælde.

1.8 Refusion af udgifter

Der findes ingen restriktioner.

Senest fem dage efter den endelige afgørelse fremsender de parter, der er berettiget til omkostningsgodtgørelse, en begrundelse til retten, der er stilet til den tabende part.

Denne begrundelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)      navnet på parten, sagsnummer og advokatens eller fogedens navn

b)      under et særskilt punkt det beløb, som den pågældende part har betalt i retsgebyrer

c)      under et særskilt punkt de beløb, som den pågældende part afholdt i form af udgifter

d)     under et særskilt punkt de beløb, som er betalt i advokatsalær, medmindre det pågældende beløb overstiger 50 % af de samlede retsgebyrer, der er betalt af henholdsvis den tabende part og den vindende part

e)      angivelse af betalingskravet.

Omkostningerne godtgøres direkte af den tabende part til den part, der er fordringshaver, medmindre andet er anført i den civile retsplejelovs artikel 540.

I overensstemmelse med den civile retsplejelovs bestemmelser pålægges den tabende part at godtgøre følgende omkostninger:

a)      beløb, som den vindende part har betalt i retsgebyrer, i forhold til lønindtægt

b)      udgifter, som den vindende part har afholdt

c)      50 % af de samlede retsgebyrer, der er betalt af henholdsvis den tabende part og den vindende part, i form af godtgørelse til den vindende part for udgifter til advokatsalærer efter indgivelse af ovennævnte begrundelse.

1.9 Klagemulighed

Der findes ikke særlige appelregler for denne procedure, og der er således ingen undtagelser eller specifikke grænser for appelmulighederne, og de almindelige betingelser er afgørende for, om der kan appelleres.

Related links

Yderligere oplysninger findes på følgende internetadresser:

Sidste opdatering: 14/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.