Rättshjälp

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

- Artiklarna 90 och 91 i lag nr 134/2010 om civilprocesslagen

- Regeringens undantagsförordning nr 51/2008 om offentlig rättshjälp, godkänd med ändringar genom lag nr 193/2008, i dess ändrade lydelse

- Artiklarna 42–44 i regeringens undantagsförordning nr 80/2013 om stämpelavgift

- Lag nr 51/1995 om organisationen och utövandet av advokatyrket, i dess ändrade lydelse


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Översändande myndighet i Rumänien är

Justitieministeriet, direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr 17, Sector 5, Bukarest, cod 050741

Tfn: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: + 40 372041084, e-post: ddit@just.ro

Mottagande myndighet i Rumänien kan vara

antingen justitieministeriet

Direktoratet för internationell rätt och rättsligt samarbete (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Enheten för internationellt rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr 17, Sector 5, Bukarest, cod 050741

Tfn: + 40 372041077, Fax: + 40 372041079, Fax: +40 372041084, e-post: ddit@just.ro

eller det organ i Rumänien som har relevant geografisk eller materiell behörighet

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningarna översänds per post.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar och styrkande dokumentation ska ges in i översättning till rumänska.

Senaste uppdatering: 12/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.