Privatumo politika

1. Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Jūsų asmens duomenų apsauga

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: Europos e. teisingumo portalas

Duomenų valdytojas: Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas (Teisingumo ir vartotojų reikalų GD Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas A1 skyrius)

Registracijos numeriai: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą (Europos Komisijos administruojamų interneto svetainių privatumo politika). Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys. Čia pateikiama informacija susijusi su šiomis duomenų tvarkymo operacijomis:

Europos e. teisingumo portalas (toliau – e. teisingumo portalas) buvo sukurtas siekiant suteikti plačiajai visuomenei galimybę naudotis informacija, tarpusavyje sujungtomis nacionalinėmis duomenų bazėmis, sąveikiosiomis paslaugomis, kurių dėka naudotojai gali tiesiogiai bendrauti su atitinkamomis kitos valstybės narės institucijomis, ir teikti kompetentingų nacionalinių kontaktinių institucijų ir įstaigų kontaktinius duomenis. Todėl e. teisingumo portale duomenys gaunami labai konkrečiu tikslu – skirtingų nacionalinių duomenų bazių duomenų derinimui ir suderinimui. Portale taip pat tvarkomi asmens duomenys atsižvelgiant į Komisijos, piliečių, atsakingų turinio administratorių ir kontaktinių punktų bendravimą e. paštu (duomenų įrašas: DPR-EC-01506).

Be to, konkrečios duomenų tvarkymo operacijos vykdomos atsižvelgiant į kai kurias e. teisingumo portale teikiamas paslaugas, pvz., „Advokato paieška“, „Notaro paieška“ ir „Bendrovės paieška“ priemones, Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos sistemą, ryšių palaikymo priemonę e. CODEX, kompetentingą teismų duomenų bazę (CDB), sąveikiąją pagrindinių teisių priemonę (FRIT) ir žemės registrų sąveikos sistemą (LRI).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad portale paslaugas teikiančias viešąsias duomenų bazes turi valdyti valstybės narės ir kitos įstaigos, pavyzdžiui, profesinės asociacijos ir ne pelno organizacijos. Šie subjektai renka duomenis, kad būtų laikomasi nacionalinės teisės aktų ir teikiama būtina informacija nacionaliniu lygmeniu. Tokios duomenų bazės portale sujungtos taip, kad nacionaliniu lygmeniu prieinamą informaciją būtų galima gauti per portalą. Valstybės narės ir kitos įstaigos, pavyzdžiui, profesinės asociacijos ir ne pelno organizacijos, turi užtikrinti asmens duomenų tvarkymo savo duomenų bazėse saugumą.

Komisija pateikia tinklų sujungimo su pirmiau minėtais subjektais technines specifikacijas. Pirmiau minėtų subjektų ir Komisijos bendradarbiavimas užtikrinamas savanoriškai (išskyrus BRIS ir IRI 2.0, kurios pagal taikytiną teisę yra privalomos jungtys[1]). Todėl toks bendradarbiavimas nereglamentuojamas jokiu formaliu susitarimu, pavyzdžiui, sutartimi. Komisija užtikrina asmens duomenų tvarkymo saugumą tik vykdydama savo, kaip duomenų valdytojo, pareigas e. teisingumo portale.

Šias duomenų tvarkymo operacijas atlieka Teisingumo ir vartotojų reikalų GD Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas A1 skyrius, kaip išsamiau paaiškinta toliau.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas A1 skyrius tvarko asmens duomenis, siekdamas pagrindinio tikslo – sukurti vieno langelio principu veikiančią (elektroninę) informacijos apie teisingumą ir prieigos prie Europos teisminių procedūrų e. teisingumo portalo pagrindinę platformą (DPR-EC-01506).

Be to, atsižvelgiant į įvairias papildomas e. teisingumo portalo funkcijas, atliekamos atskiros duomenų tvarkymo operacijos.

„Advokato paieška“, „Notaro paieška“

Paslaugas „Advokato paieška“ ir „Notaro paieška“ visuomenei teikia Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis nacionalinėmis teisininkų asociacijomis (duomenų apsaugos registras: DPR-EC-01507). Šios asociacijos yra atsakingos už pradinį kontaktinių duomenų rinkimą pagal taikytinus asmens duomenų apsaugos teisės aktus (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Komisija suteikia paieškos priemonę, kad būtų galima atlikti nacionalinių asociacijų saugomų duomenų tarpvalstybinę paiešką. Komisija nesaugo nei tokių kontaktinių duomenų, nei paieškos rezultatų.

ECLI paieškos sistema

Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos priemonė (Duomenų apsaugos įrašas DPR-EC-01508) yra paslauga, kurią visuomenei teikia Komisija, bendradarbiaudama su dalyvaujančiais teismų praktikos teikėjais, siekdama palengvinti prieigą prie Europos ir nacionalinių teismų praktikos (duomenų apsaugos įrašas: DPR-EC-01508). Valstybės narės ir jų teisminės institucijos yra atsakingos už nacionalinės teismų praktikos paskelbimą. Komisija suteikia paieškos priemonę, kad būtų galima atlikti tarpvalstybinę tokios teismų praktikos, kurioje gali būti tam tikrų asmens duomenų, paiešką. Komisija nesaugo nei teismų praktikos, nei paieškos rezultatų.

E. CODEX

E. teisingumo portale taip pat teikiama paslauga, leidžianti elektroniniu būdu keistis oficialiomis formomis pagal tam tikras Europos tarpvalstybines teisines priemones. Tam naudojama pagrindinė saugiojo ryšio infrastruktūra, vadinamą e. CODEX (duomenų apsaugos įrašas: DPR-EC-01509). E. CODEX – tai programinės įrangos produktų rinkinys, leidžiantis tiesiogiai ir saugiai keistis elektroniniais pranešimais teisminėje erdvėje. Ji grindžiama decentralizuota struktūra, kuria nacionaliniu lygmeniu sujungiamos esamos IT sistemos.

e. CODEX palengvina keitimąsi formomis pagal konkrečius Europos teisės aktus. Be asmens duomenų, kurių reikia keičiantis galiojančiomis formomis, asmens duomenys taip pat tvarkomi elektroninio parašo srityje. Toks tvarkymas taip pat atliekamas teikiant informaciją apie kompetentingas institucijas, kai šias funkcijas atlieka fiziniai asmenys. Metaduomenys, kuriuose gali būti asmens duomenų, papildomai registruojami problemų šalinimo tikslais (duomenų apsaugos įrašas DPR-EC-01509).

Teismų duomenų bazė. Sąveikioji pagrindinių teisių priemonė

Kompetentingų teismų duomenų bazė (CDB) ir sąveikioji pagrindinių teisių priemonė (FRIT) yra dvi Komisijos ir valstybių narių plačiajai visuomenei teikiamos paslaugos, leidžiančios naudotojams nustatyti kompetentingas institucijas, atsakingas už tam tikras Europos tarpvalstybines teisines priemones ir jų pagrindinių teisių užtikrinimą (duomenų apsaugos įrašas DPR-EC-01510). Valstybės narės teikia Komisijai reikiamus kontaktinius duomenis. Komisija yra atsakinga tik už tokių duomenų paskelbimą.

Šiomis priemonėmis tvarkomi kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys (įskaitant pagrindinių teisių užtikrinimą); tam tikrais atvejais kontaktiniai duomenys gali būti susiję su atskiru asmeniu.

Bendrovės paieška. Verslo registrų sąveikos sistema

Bendrovės paieškos / verslo registrų sąveikos paslauga suteikia jums galimybę ieškoti ES, Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos registruose registruotų bendrovių ir gauti informacijos apie jas. Ji priklauso Verslo registrų sąveikos sistemai (BRIS), kuri įkurta laikantis ES teisės aktų. Sistema sujungia nacionalinius verslo registrus, kuriuose pateikiama informacija apie bendroves (duomenų apsaugos įrašas DPR-EC-03328). Dauguma verslo registruose esančių duomenų apie bendroves yra neasmeniniai, tačiau kai kurie gauti dokumentai, pvz., direktorių vardai ir pavardės, teisiniai atstovai, akcininkai ir t. t.

Žemės registrų sąveikos sistema

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD skyrius A1 renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją, kad palengvintų žemės registrų sąveikos sistemos (LRI) veikimą.

Pagrindinės visų registrų teikiamos LRI paslaugos – registruoti, nagrinėti ir saugoti informaciją apie žemę ir turtą, pavyzdžiui, vietą ir nuosavybę, ir šią informaciją pateikti visuomenei ir profesionaliems klientams.

Nacionaliniai informacijos centrai yra atsakingi už pradinį kontaktinių duomenų rinkimą pagal taikytinus asmens duomenų apsaugos teisės aktus (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenų tvarkymo tikslai apibrėžiami nacionalinės teisės aktuose arba juos pateikia atitinkamos nacionalinės asociacijos. Komisija nėra atsakinga už tokio duomenų tvarkymo tikslų apibrėžimą nacionaliniu lygmeniu. Komisija nesaugo nei tokių pateiktų kontaktinių duomenų, nei gautų paieškos rezultatų.

Kitas duomenų tvarkymas e. teisingumo portale

E. teisingumo portale tvarkomi naudotojų asmens duomenys pranešimo e. paštu tikslais, taip pat už konkrečių portalo ir jo sistemų funkcijų valdymą atsakingų administratorių asmens duomenys.

E. teisingumo portale naudojantis Komisijos naudotojų tapatybės atpažinimo sistemos „EU Login“ paslauga nustatoma registruotų naudotojų tapatybė. Atskirame išsamiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinamas naudojant „EU Login“ atliekamo asmens duomenų tvarkymo pobūdis.

Nė viena asmens duomenų tvarkymo operacija nenaudojama automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą (Reglamento (ES) 2018/1725 24 straipsnis).

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes tai būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus (Reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktas). Kai kurios duomenų tvarkymo formos taip pat grindžiamos sutikimu (reglamento 5 straipsnio 1 dalies d punktas). E. teisingumo portalas bei jo įvairios funkcijos naudojamos ir paslaugos teikiamos atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 81 ir 82 straipsnius. Be to, teikiant bendrovės paieškos / verslo registrų sąveikos paslaugą asmens duomenys taip pat tvarkomi remiantis Reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punktu. Tvarkyti duomenis būtina siekiant pateikti bendrovės dokumentus (kuriuose gali būti asmens duomenų) Europos e. teisingumo portalo puslapio „Rasti bendrovę“ naudotojams, kaip reikalaujama pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų.

Asmens duomenų tvarkymas taip pat reglamentuojamas 2014 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimu dėl asmens duomenų apsaugos Europos e. teisingumo portale.

4. Kurie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?

E. teisingumo portalo pagrindinė platforma

Atsižvelgiant į bendrą Europos e. teisingumo portalo veikimą, Teisingumo ir vartotojų reikalų GD A1 skyrius (Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas) tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • e. teisingumo portalo turinio administratorių asmens duomenys, naudotojų pateikti asmens duomenys, kai jie naudojasi e. teisingumo portalu, be kita ko ir palaikant ryšius su pagalbine pašto dėžute (e. teisingumo portalo pagrindinė platforma – DPR-EC-01506).

Be to, kad būtų galima atlikti šias duomenų tvarkymo operacijas, Teisingumo ir vartotojų reikalų GD A1 skyrius (Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas) renka šių kategorijų asmens duomenis:

 • asmens duomenys, surinkti naudojantis „EU Login“ (vardas, pavardė ir e. pašto adresas). Šiuos asmens duomenis gauname iš „EU Login“ tarnybos;
 • administratorių asmens duomenys (vardas, pavardė ir e. paštas). Šiuos asmens duomenis gavome iš atitinkamų nacionalinių institucijų.

Šių asmens duomenų pateikti nebūtina.

Teikiant portalo paslaugas tvarkomi asmens duomenys

 • Advokatų ir notarų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys (pvz., e. pašto adresas, telefono numeris) („Advokato paieška“ / „Notaro paieška“ – DPR-EC-01507).
 • Asmens duomenys, įtraukti į Europos ir nacionalinių teismų praktiką, pateikiami pagal galiojančius Europos ar nacionalinės teisės aktus (ECLI paieškos sistema – DPR-EC-01508).
 • Asmens duomenys, būtini elektroniniams mainams pagal remiamas Europos teisines priemones; asmens duomenys, susiję su elektroninių parašų naudojimu, asmens duomenys, saugomi kaip metaduomenys, būtini problemų šalinimo tikslais (e. CODEX – DPR-EC-01509).
 • Asmenų, kurie gali būti kompetentingi civilinės teisės procedūrų ir (arba) piliečių pagrindinių teisių užtikrinimo srityje, vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys (pvz., e. pašto adresas, telefono numeris) (Teismų duomenų bazė – Sąveikioji pagrindinių teisių priemonė – DPR-EC-015010).
 • Viešuose dokumentuose, kuriuos galima rasti Europos e. teisingumo portalo puslapyje „Bendrovės paieška“ (pvz., steigimo dokumente, įstatuose, apskaitos dokumentuose ir t. t.), gali būti pateikiami su įmone susiję asmens duomenys (pvz., jos direktorių, teisinių atstovų, akcininkų ir t. t.). Priklausomai nuo nacionalinio įrodymų registro kategorijos gali skirtis ir apimti tokią informaciją: lytis (ponas / ponia), vardas, pavardė (-ės), tėvų vardai, gimimo data, asmens tapatybės kortelės / paso numeris, išdavimo data ir galiojimo pabaigos data, mokesčių mokėtojo kodas arba kiti nacionaliniai identifikavimo numeriai, adresas ir parašas (DPR-EC-03328);
 • žemės savininkų vardai ir pavardės, adresai, gimimo datos, šeimyninė padėtis, parašai, teisių perėmėjų vardai ir pavardės ir pan., taip pat visos kitos asmens duomenų kategorijos, nustatytos atitinkamos valstybės narės atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose sąveikiosios žemės registrų sistemos veikimo tikslais (DPR-EC-08846).

Teikiant paslaugas, kurios priklauso nuo trečiųjų šalių pateiktų duomenų, e. teisingumo portale platinami pirmiau minėti asmens duomenys, jeigu juos jau atskleidė kiti duomenų valdytojai. Pirminis tokių duomenų rinkimas gali būti privalomas pagal taikomus teisės aktus.

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas A1 skyrius jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti, t. y.:

 • turinio administratorių ir kontaktinių asmenų duomenys saugomi tol, kol asmuo vykdo savo pareigas; duomenų pagrįstumas tikrinamas kasmet atnaujinant e. teisingumo portalo turinį; taisymai atliekami ir gavus prašymą (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 ir DPR-EC-01510).
 • Asmens duomenys gaunami iš dalyvaujančių advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų duomenų bazių. Jie nėra saugomi e. teisingumo portale ir rodomi tik kol vyksta paieškos rezultatų vizualizavimas („Advokato paieška“ – „Notaro paieška“ – DPR-EC-01507).
 • Asmens duomenys gali būti įtraukti į teismo sprendimus, kuriuos pateikia Europos ir nacionaliniai partneriai, skelbiantys teismų praktiką (ECLI teikėjai). E. teisingumo portale šie duomenys saugomi kaip kiekvieno sprendimo metaduomenų ir paieškos indeksų dalis, jeigu informaciją teikiantis subjektas nenuasmenina atitinkamo teismo sprendimo (ECLI paieškos priemonė – DPR-EC-01508).
 • Su e. teisingumo portalu susiję asmens duomenys saugomi tik prašytojui rengiant atitinkamą formą. Tačiau asmens duomenys saugomi e. CODEX komponento „eTrustEx“ naudotojų „pašto dėžutėse“. Saugojimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 10 metų. Duomenų, susijusių su gedimų šalinimo tikslais, saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 5 metai (e. CODEX – DPR-EC-01509).
 • Asmens duomenys, gauti naudojantis funkcija „Bendrovės paieška“, platformoje saugomi 6 dienas nuo rinkmenos pateikimo parsisiųsti (DPR-EC-03328).
 • Žemės registrų sąveikos sistemai surinkti asmens duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti, kaip apibrėžta atitinkamuose atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia visiems teisiniams ir fiskaliniams įsipareigojimams įvykdyti (DPR-EC-08846).

6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant ir į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką, ir į tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Prieiga prie asmens duomenų, įtrauktų į viešą e. teisingumo portalo komponentą, suteikiama plačiajai visuomenei. Asmens duomenis, tvarkomus nustatant atsakingus techninius informacijos centrus ir tvarkomus pagalbos ir problemų šalinimo tikslais (įskaitant asmens duomenis, gautus naudojantis „EU Login“ sistema), gali gauti tik įgalioti Komisijos darbuotojai pagal būtinumo žinoti principą. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Jei susisieksite su mumis naudodamiesi e. teisingumo portalo priemone „Jūsų atsiliepimas“, jūsų asmens duomenis tvarkys įgalioti darbuotojai. Gavę jūsų sutikimą, jūsų žinutę (įskaitant joje esančius asmens duomenis) taip pat galime persiųsti kitoms kompetentingoms Europos institucijoms arba nacionalinėms valdžios institucijoms.

Asmens duomenys tvarkomi renkant duomenų srauto statistinius duomenis. Tai daroma Komisijos „Europa Analytics“ sistemoje. Čia galite sužinoti daugiau apie tai, ką ir kaip asmens duomenis tvarko „Europa Analytics“.

8. Kokios yra Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Kai taikytina, turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Tais atvejais, kai e. teisingumo portale pateikiami asmens duomenys, kuriuos iš pradžių surinko trečiosios šalys (pvz., valstybių narių registrai ir duomenų bazės), prašymus naudotis duomenų subjektų teisėmis perduosime atitinkamiems duomenų valdytojams.

Turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas teisėtai vykdomas pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami tolesniame 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, toliau nurodytą registracijos numerį (-ius)).

9. Kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 ar turite pastabų, klausimų arba abejonių arba jei norite pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją: Teisingumo ir vartotojų reikalų GD Skaitmeniné pertvarka ir teisėjų mokymas A1 skyrius (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t. y. pateikti skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant Jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu https://ec.europa.eu/dpo-register/.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriais DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 ir DPR-EC-01510.[1] BRIS – žr. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų; IRI.2.0 – žr. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų 25 straipsnį.

2. Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2018/1725.

Ši bendroji politika taikoma Europos Sąjungos ES institucijų svetainėms, kuriose naudojamas „eu“ domenas.

Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia nurodyti asmens duomenis, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos.

Kai svetainėse prašoma pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos politikos; kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus naudojami jūsų duomenys.

Šioje taisyklėje:

 • dėl kiekvienos konkrečios e. paslaugos duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų privatumo politiką;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 43-45 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma visų institucijų priežiūros institucija (žr. reglamento 52-60 straipsnius);
 • Europos Sąjungos institucijų svetainėse, kuriose naudojamas „eu“ domenas, pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

Kas yra e. paslauga?

Portale EUROPA teikiama e. paslauga – tai internete teikiama paslauga arba šaltinis, kuriuo siekiama pagerinti, viena vertus, piliečių ir įmonių ir, kita vertus, Europos institucijų bendravimą.

Portale EUROPA teikiamos arba bus teikiamos trijų rūšių paslaugos:

 1. informavimo paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, įmonės, administracinės įstaigos ir kiti sprendimų priėmėjai gali lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija ir kurios padeda didinti ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą apie jas;
 2. interaktyviosios komunikacijos paslaugos, kurios sudaro sąlygas piliečiams, įmonėms, pilietinei visuomenei ir viešiesiems subjektams lengviau užmegzti ryšius, ir palengvina politines konsultacijas ir grįžtamosios informacijos mechanizmų veikimą, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir ES veiklos bei paslaugų;
 3. sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešieji pirkimai, finansinės operacijos, įdarbinimas, registracija į renginius, dokumentų įsigijimas arba pirkimas ir pan.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis ES renka asmens duomenis siekdama konkrečių tikslų. Informacija nebus pakartotinai naudojama nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiama jūsų informacija. ES informaciją trečiosioms šalims, t. y. minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms) atskleis, tik jeigu tai yra būtina siekiant pirmiau nurodyto konkretaus (-ių) tikslo (-ų). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją ištaisyti. Kaip duomenų subjektas, remdamiesi teisėtai įtikinamais pagrindais, jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo arba yra būtini sutarties, kurios šalimi esate, vykdymui, arba turi būti naudojami tikslu, dėl kurio davėte vienareikšmį savo sutikimą;
 • kaip ilgai saugomi jūsų duomenys. ES duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti;
 • kokios yra saugumo priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo naudojimo arba neteisėtos prieigos;
 • su kuo susisiekti kilus klausimų arba norint pateikti skundą.

„Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra Komisijos priemonė, leidžianti matuoti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojų veiksmai stebimi naudojant portalo EUROPA pirmosios šalies ilgalaikius slapukus. Galite neleisti „Piwik“ jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti „Piwik“ jus sekti (leidimas).

Kad pasitikrintumėte dabartinį statusą ir atitinkamai pasirinktumėte, toliau pateiktame tekste pažymėkite atitinkamą langelį.

Pasirinkimas nebūti sekamam „Piwik“ neturi įtakos jūsų naršymui portalo „Europa“ svetainėse.

Daugiau apie „Europa Analytics“

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Visuose tinklalapiuose pateikiama nuorodą į skiltį „Pateikite grįžtamąją informaciją“, kuria naudodamiesi į specialią e. pašto dėžutę galite atsiųsti savo pastabas. Kai siunčiate tokį e. laišką, adresatas pateiktus asmens duomenis renka tik tiek, kiek yra būtina norint atsakyti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs jūsų e. laišką kitai tarnybai. E. paštu būsite informuotas apie tarnybą, kuriai buvo persiųstas jūsų klausimas. Svetainėje nebus registruojami jokie duomenys apie keitimąsi e. laiškais naudojant šią funkciją.

Jeigu turite klausimų apie savo e. laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymą, užduokite juos savo laiške.

Paskutinis naujinimas: 02/07/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.