Integritetspolicy

1. Skydd av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Behandling: Europeiska e-juridikportalen

Personuppgiftsansvarig: Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor (GD JUST), enhet A1 - Digital omställning och rättslig utbildning

Referenser: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328 och DPR-EC-08846.

1. Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen. Nedan beskrivs den behandling som gäller den europeiska e-juridikportalen.

Den europeiska e-juridikportalen ska ge allmänheten tillgång till information, sammanlänkade nationella databaser och interaktiva tjänster som gör det möjligt att kommunicera direkt med myndigheterna i ett annat EU-land. På e-juridikportalen finns också kontaktuppgifter till behöriga nationella myndigheter och organ. Därför hämtar e-juridikportalen uppgifter i det mycket specifika syftet att kombinera och länka samman uppgifter från olika nationella databaser. Portalen behandlar också personuppgifter i samband med mejlkommunikation mellan kommissionen, allmänheten, innehållsansvariga och kontaktpunkter (DPR-EC-01506).

Dessutom behandlas uppgifter i samband med tjänsterna på portalen, t.ex. verktygen för att hitta en advokat, en notarie eller ett bolag, sökmotorn för den europeiska identifikationskoden för rättspraxis (ECLI), kommunikationsverktyget e-Codex, databasen med behöriga domstolar, det interaktiva verktyget om grundläggande rättigheter och systemet för sammankoppling av fastighetsregister.

Observera att det är upp till medlemsländerna och andra organ, t.ex. yrkesorganisationer och ideella organisationer, att driva de offentliga databaser som används för tjänster via portalen. De samlar in uppgifter för att tillhandahålla nödvändig information på nationell nivå i enlighet med den nationella lagstiftningen. Sådana databaser är sammankopplade så att man kan komma åt nationell information via portalen. Medlemsländerna och andra organ, t.ex. yrkesorganisationer och ideella organisationer, ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna i deras databaser är säker.

Kommissionen tillhandahåller tekniska specifikationer för sammankopplingen. Samarbetet mellan de enheter som nämns ovan och kommissionen är frivilligt (med undantag av BRIS och IRI.2.0 som är obligatoriska sammankopplingar enligt gällande lagstiftning[1]). Därför regleras inte samarbetet av något formellt arrangemang, t.ex. ett avtal. Kommissionen garanterar bara säkerheten vid behandlingen av personuppgifter som personuppgiftsansvarig för e-juridikportalen.

Uppgiftsbehandlingen sköts av GD JUST, enhet A1 – Digital omställning och rättslig utbildning (läs mer nedan).

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter?

Syfte

GD JUST B.3 behandlar personuppgifter för det huvudsakliga syftet att tillhandahålla en elektronisk kontaktpunkt för information om rättsliga frågor och tillgång till e-juridikportalens kärnplattform om europeiska rättsliga förfaranden (DPR-EC-01506).

Dessutom utförs särskild behandling i samband de andra funktionerna på portalen:

Hitta en advokat – Hitta en notarie

”Hitta en advokat” och ”Hitta en notarie” är två tjänster för allmänheten som kommissionen tillhandahåller tillsammans med nationella advokatsamfund (DPR-EC-01507). Samfunden ansvarar för den inledande insamlingen av kontaktuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR). Med hjälp av kommissionens sökverktyg kan man söka efter uppgifter som sparats av de nationella advokatsamfunden i olika länder. Kommissionen sparar varken sådana kontaktuppgifter eller sökresultaten.

Sökmotorn för ECLI

Sökmotorn för ECLI (den europeiska identifikationskoden för rättspraxis, DPR-EC-01508) är en tjänst för allmänheten som drivs av kommissionen i samarbete med uppgiftslämnarna för ECLI för att underlätta tillgången till europeisk och nationell rättspraxis (DPR-EC-01508). Medlemsländerna och deras rättsliga myndigheter ansvarar för att publicera nationell rättspraxis. Kommissionen tillhandahåller ett sökverktyg för att söka i olika länders rättspraxis, som kan innehålla vissa personuppgifter. Kommissionen sparar varken rättspraxis eller sökresultat.

E-Codex

På e-juridikportalen finns också en tjänst för elektroniskt utbyte av officiella formulär i enlighet med vissa rättsliga instrument i flera EU-länder. Utbytet sker med hjälp av det säkra kommunikationsverktyget e-Codex (DPR-EC-01509). E-Codex består av ett antal programvaruprodukter som gör det möjligt att på ett direkt och säkert sätt utbyta elektroniska meddelanden mellan olika länder inom det rättsliga området. Det bygger på en decentraliserad struktur, som kopplar samman befintliga nationella it-system.

E-Codex underlättar utbyte av formulär i enlighet med särskilda europeiska rättsliga instrument. Utöver de personuppgifter som krävs för utbyte av giltiga formulär behandlas personuppgifter också i samband med e-signaturer. Sådan behandling sker också i samband med tillhandahållandet av information om de behöriga myndigheterna i de fall där detta utförs av enskilda personer. Dessutom sparas metadata, som kan innehålla personuppgifter, i felsökningssyfte (DPR-EC-01509).

Domstolsdatabas – interaktivt verktyg om grundläggande rättigheter

Databasen över behöriga domstolar och det interaktiva verktyget om grundläggande rättigheter är två av kommissionens och medlemsländernas tjänster för allmänheten. Där kan man hitta vilka myndigheter som är ansvariga för vissa rättsliga instrument i EU och tillsynen av att de grundläggande rättigheterna respekteras (DPR-EC-01510). Medlemsländerna förser kommissionen med relevanta kontaktuppgifter och kommissionen är bara ansvarig för att publicera sådana uppgifter.

Verktygen behandlar de behöriga myndigheternas kontaktuppgifter (också för efterlevnaden av grundläggande rättigheter). I vissa fall kan kontaktuppgifterna gälla en enskild person.

Hitta ett bolag – företagsregistrens sammankopplingssystem

Med hjälp av tjänsten ”Hitta ett bolag” kan du hitta uppgifter om företag som är registrerade i företagsregister i EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge. Tjänsten ingår i systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS), som inrättats i enlighet med EU-rätten. Systemet kopplar samman de nationella företagsregister som sammanställer företagsinformation (DPR- EC-03328). Trots att de flesta företagsuppgifter i registren inte är personuppgifter innehåller en del av handlingarna namn på t.ex. direktörer, juridiska ombud och aktieägare.

Systemet för sammankoppling av fastighetsregister

GD JUST B.3 samlar in och använder dina personuppgifter för att underlätta driften av systemet för sammankoppling av fastighetsregister.

Registrens uppgift är att registrera, granska och lagra mark- och fastighetsuppgifter, t.ex. belägenhet och ägande, och att göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten och professionella kunder.

Nationella kontaktpunkter ansvarar för den inledande insamlingen av relevanta uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter (den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR). Syftet med behandlingen av personuppgifter anges antingen i nationell lagstiftning eller av respektive nationell sammanslutning. Kommissionen ansvarar inte för att fastställa syftet med behandlingen på nationell nivå. Kommissionen sparar inte heller några kontaktuppgifter eller sökresultat.

Annan databehandling på e-juridikportalen

E-juridikportalen behandlar personuppgifter om användare med avseende på mejlkommunikation och om de administratörer som ansvarar för driften av de specifika funktionerna på portalen och dess system.

E-juridikportalen autentiserar sina registrerade användare genom kommissionens EU Login-tjänst. En mer utförlig redogörelse för hur personuppgifterna behandlas av EU Login finns i ett separat meddelande om skydd av personuppgifter.

Ingen av behandlingarna av personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering (artikel 24 i förordning (EU) 2018/1725).

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning (artikel 5.1 a i förordningen). Vissa former av databehandling bygger också på samtycke (artikel 5.1 d i förordningen). E-juridikportalen och dess olika funktioner och tjänster tillhandahålls i enlighet med artiklarna 81 och 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Behandlingen av personuppgifter i samband med tjänsten Hitta ett bolag/sammankoppling av företagsregister tillhandahålls i enlighet med artikel 5.1 b i förordningen. Behandlingen är nödvändig för att användarna av tjänsten ”Hitta ett bolag” på e-juridikportalen ska kunna få tillgång till företagshandlingar (som kan innehålla personuppgifter), i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

Behandlingen av personuppgifter regleras också i kommissionens beslut om skydd av personuppgifter i den europeiska e-juridikportalen av den 5 juni 2014.

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

E-juridikportalens kärnplattform

I samband med e-juridikportalens allmänna funktion behandlar GD JUST B.3 följande kategorier av personuppgifter:

 • Personuppgifter om e-juridikportalens innehållsansvariga och om användarna, bland annat i samband med att de mejlar supportteamet (e-juridikportalens kärnplattform – DPR-EC-01506).

För att utföra behandlingen samlar GD JUST B.3 in följande typer av personuppgifter:

 • Personuppgifter som samlas in vid inloggning med EU Login (namn och mejladress). Vi hämtar personuppgifterna från EU Login-tjänsten.
 • Personuppgifter om handläggarna (namn och mejladress). Vi hämtar personuppgifterna från de berörda nationella myndigheterna.

Det är inte obligatoriskt att lämna personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas i samband med portalens tjänster

 • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. mejladress och telefonnummer) för advokater och notarier (Hitta en advokat/Hitta en notarie – DPR-EC-01507).
 • Personuppgifter i europeisk och nationell rättspraxis, som gjorts tillgänglig i enlighet med gällande europeisk eller nationell lagstiftning (sökmotorn för ECLI – DPR-EC-01508).
 • Personuppgifter som är nödvändiga för elektroniskt utbyte av formulär i enlighet med särskilda europeiska rättsliga instrument, personuppgifter i samband med användning av e-signaturer och personuppgifter som sparas som metadata i felsökningssyfte (e-Codex – DPR-EC-01509).
 • Namn och kontaktuppgifter (t.ex. mejladress och telefonnummer) för personer som kan vara behöriga i civilrättsliga förfaranden och/eller ansvariga för tillsynen av att medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras (domstolsdatabasen – interaktivt verktyg om grundläggande rättigheter – DPR-EC-015010).
 • De offentliga handlingar som går att hitta via sidan ”Hitta ett bolag” på e-juridikportalen (t.ex. stiftelseurkund, stadgar och räkenskapshandlingar) kan innehålla personuppgifter (t.ex. om direktörer, juridiska ombud och aktieägare). Typerna av personuppgifter kan variera beroende på nationellt företagsregister och kan t.ex. omfatta kön, för- och efternamn, föräldrarnas namn, födelsedatum, id- eller passnummer, utfärdandedatum och sista giltighetsdag, skattenummer eller andra nationella id-nummer, adress och underskrift (DPR-EC-03328).
 • Markägares namn, adress, födelsedatum, civilstånd, underskrifter, namn på efterträdare osv. och alla andra typer av personuppgifter som fastställs i respektive medlemslands relevanta lagstiftning med avseende på driften av systemet för sammankoppling av fastighetsregister (DPR-EC-08846).

I samband med tjänster som baseras på uppgifter från tredje part, förmedlar e-juridikportalen de personuppgifter som nämns ovan om de redan lämnas ut av andra personuppgiftsansvariga. Den inledande insamlingen av sådana uppgifter kan vara obligatorisk enligt gällande lagstiftning.

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

GD JUST B.3 sparar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller behandlingen av dem:

 • Uppgifter om innehållsansvariga och kontaktpersoner sparas tills personen har fullgjort sitt uppdrag. Uppgifternas giltighet kontrolleras i samband med en årlig uppdatering av innehållet på e-juridikportalen och vi gör också rättelser på begäran (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 och DPR-EC-01510).
 • Personuppgifter hämtas från de deltagande advokatsamfundens databaser. De sparas inte på e-juridikportalen och visas bara så länge som sökresultaten visas (Hitta en advokat/Hitta en notarie – DPR-EC-01507).
 • Personuppgifter kan ingå i rättsliga avgöranden från europeiska och nationella partner som offentliggör rättspraxis (”uppgiftslämnare för ECLI”). E-juridikportalen sparar dessa uppgifter som en del av varje avgörandes metadata och sökindex, om inte uppgiftslämnaren anonymiserar eller tar bort det aktuella avgörandet (sökmotorn för ECLI – DPR-EC-01508).
 • När det gäller e-juridikportalen sparas personuppgifter bara medan den sökande fyller i sitt formulär. Uppgifterna sparas dock i användarnas brevlådor i eTrustEx-modulen i e-Codex i högst tio år. Uppgifter som sparas i felsökningssyfte får sparas i högst fem år (e-Codex – DPR-EC-01509).
 • Personuppgifter som samlas in via funktionen ”Hitta ett bolag” sparas på plattformen i sex dagar från det att filen kan laddas ner (DPR-EC-03328).
 • Personuppgifter som samlas in för systemet för sammankoppling av fastighetsregister behandlas under den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller behandlingen i enlighet med respektive medlemslands nationella lagstiftning. Uppgifterna sparas så länge det behövs för att uppfylla alla rättsliga och skattemässiga skyldigheter (DPR-EC-08846).

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Alla har tillgång till de personuppgifter som finns tillgängliga i e-juridikportalens offentliga del. Personuppgifter som behandlas för att identifiera ansvariga tekniska kontaktpunkter och för att kunna erbjuda hjälp och hitta fel (inklusive personuppgifter som hämtas från EU Login-systemet) är bara tillgängliga för behörig kommissionspersonal som behöver dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Om du kontaktar oss via e-juridikportalens feedbackformulär kommer behörig personal att behandla dina personuppgifter. Med ditt samtycke kan vi också vidarebefordra ditt meddelande (inklusive personuppgifter) till andra behöriga EU-institutioner eller nationella myndigheter. Personuppgifter behandlas i samband med att kommissionens Europa Analytics-system samlar in statistik om webbtrafik.

Läs mer om Europa Analytics behandling av personuppgifter.

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till och rätta dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet, att radera uppgifterna och att invända mot eller begränsa behandlingen av dem.

I fall då personuppgifter på e-juridikportalen ursprungligen har samlats in av en tredje part (t.ex. medlemsländernas register och databaser) vidarebefordrar vi de registrerades eventuella förfrågningar om att få utöva sina rättigheter till respektive personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 5.1 a om du har särskilda skäl.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register.

9. Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas kan du skriva till den personuppgiftsansvariga enheten GD JUST, Enhet A1 - Digital omställning och rättslig utbildning på JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu.

Kommissionens dataskyddsombud

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725 kan du kontakta dataskyddsombudet på DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu).

10. Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett offentligt register över all verksamhet där personuppgifter behandlas inom kommissionen. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referenser: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 och DPR-EC-01510.[1]BRIS – se artikel 17 i direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt. IRI.2.0 – se artikel 25 i förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

2. Regler för skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

Skyddet gäller EU-institutionernas samtliga webbplatser inom EU-domänen.

Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter (se artikel 43-45 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (se artiklarna 52-60 i förordningen).
 • Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras bestämmelser om personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 1. Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare att få tag på information och därmed bidrar till att öka insynen i EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och andra möjligheter att påverka EU:s verksamhet.
 3. Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter.

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. Vi samlar in personuppgifter endast om det är nödvändigt för att uppfylla ett särskilt ändamål. Uppgifterna kommer inte att återanvändas på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. Vi lämnar bara ut uppgifter till tredje part om det behövs för ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om du har starka och motiverade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge personuppgifterna sparas. Vi sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlingen eller för ytterligare behandling.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

För att kontrollera din status och göra ditt val markerar du rutan i texten nedan.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Alla webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer till en särskild mejladress. När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl. Mejl via webbplatsen sparas inte.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Senaste uppdatering: 23/03/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.