Относно Мрежата

Хърватия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Звената за контакт в Република Хърватия, които действат в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, са две.

Лицата, изпълняващи функциите на звена за контакт, работят в Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество, Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“ на Министерството на правосъдието на Република Хърватия.

Звената за контакт в посочения по-горе отдел се ползват от помощта на редица други служители, така че дейността в рамките на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ) в действителност се осъществява чрез екипната работа на служителите на Отдел „Международна правна помощ и съдебно сътрудничество по граждански дела“, която те извършват наред с останалите задачи от компетентността на отдела.

Въпреки че в Република Хърватия няма официална национална мрежа, звената за контакт си сътрудничат със съдиите и с други експерти от Министерството на правосъдието и от други компетентни органи, с преподаватели по право, нотариуси и други експерти и практикуващи юристи в различни области на правото. Министерството на социалната политика и младежта също участва в дейността на мрежата и като централен орган за прилагането на някои правни разпоредби то участва активно в събрания на мрежата, организирани от Европейската комисия. Мрежата е отворена за всички практикуващи юристи, които желаят и се интересуват от участие в прилагането на европейските правни инструменти в Република Хърватия.

Комуникацията в Република Хърватия се осъществява чрез електронна поща и телефон, а събрания се провеждат според нуждите.

Комуникацията със звената за контакт в другите държави членки се осъществява чрез електронна поща, а звената за контакт и другите членове на мрежата редовно участват в събранията на ЕСМ, организирани от Европейската комисия.

Тъй като Министерството на правосъдието е централният орган във връзка с прилагането на отделни регламенти, звената за контакт изпълняват функциите на централния орган, отправят запитвания и отговарят на запитванията на звената за контакт на другите държави членки (в сътрудничество със съдии и други практикуващи юристи и експерти, когато е целесъобразно), предоставят на Комисията исканите данни и правят необходимото за публикуването на информация на съответните портали на Европейската комисия. Звената за контакт разпространяват публикациите на Европейската комисия до съдилищата, гражданите и другите целеви групи и работят за увеличаване на видимостта на мрежата.

Контакти: EJNcontact@pravosudje.hr

Последна актуализация: 05/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.