Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

- в Люксембург: членове 14 и 15 от Гражданския кодекс (Code civil).

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

- в Люксембург: председателят на районния съд (tribunal d’arrondissement).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

- в Люксембург: Върховният съд (Cour supérieure de justice), заседаващ като въззивна инстанция по гражданскоправни спорове.

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

- в Люксембург: касационна жалба.

Последна актуализация: 05/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.