Политика за поверителност

1. Декларация за поверителност

Защита на вашите лични данни

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработването и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: Европейски портал за електронно правосъдие

Администратор на лични данни: Генерална дирекция „Правосъдие и потребители (ГД JUST) отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“

Референтен номер на документа: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот (Политика за поверителност за уебсайтовете, управлявани от Европейската комисия). Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причините, поради които обработваме личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва тази информация и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията тук се отнася до следните операции по обработване на данни:

Европейският портал за електронно правосъдие (наричан по-нататък „порталът за електронно правосъдие“) е създаден с цел да предоставя на широката общественост достъп до информация, свързани национални бази данни, интерактивни услуги, позволяващи на потребителите да общуват пряко със съответните органи в друга държава членка, както и да предоставя информация за връзка с компетентните национални органи и органи за контакт. Поради това порталът за електронно правосъдие извлича данни със съвсем конкретната цел на комбинирането и съгласуването на данни от различни национални бази данни. Порталът обработва лични данни и в контекста на комуникацията по електронна поща между Комисията, гражданите, отговорните администратори на съдържание и звената за контакт (запис на данните: DPR-EC-01506).

Освен това специфични операции по обработване на данни се извършват в контекста на някои от услугите, предоставяни от портала за електронно правосъдие, например в инструментите „Намиране на адвокат“, „Намиране на нотариус“ и „Намиране на дружество“, търсачката на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI), инструмента за комуникация e-CODEX, базата данни на компетентния съд (CDB), интерактивния инструмент за основните права (FRIT) и системата за взаимно свързване на поземлените регистри (LRI).

Моля, имайте предвид, че държавите членки и други органи, като професионални сдружения и организации с нестопанска цел, имат избор дали да управляват публичните бази данни, предоставящи услуги чрез портала. Данните се събират от тези субекти с цел спазване на националното законодателство и предоставяне на необходимата информация на национално равнище. Тези бази данни са свързани чрез портала по такъв начин, че информацията, налична на национално равнище, да бъде достъпна чрез портала. Държавите членки и други органи, като професионални сдружения и организации с нестопанска цел, са тези, които трябва да гарантират сигурността на обработването на лични данни в своите бази данни.

Комисията предоставя технически спецификации за взаимно свързване с посочените по-горе субекти. Сътрудничеството между посочените по-горе субекти и Комисията се осигурява на доброволна основа (с изключение на BRIS и IRI 2.0, които са задължителни междусистемни връзки съгласно приложимото право[1]). Следователно такова сътрудничество не се урежда от никаква формална договореност, като например договор. Комисията гарантира сигурността на обработването на лични данни единствено в рамките на своите отговорности като администратор на лични данни в рамките на портала за електронно правосъдие.

Тези операции по обработване на данни се извършват от ГД „Правосъдие и потребители“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“, както е обяснено подробно по-долу.

2. Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване

ГД „Правосъдие и потребители“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“, обработва лични данни с основната цел да осигури „единно (електронно) обслужване на едно гише“ за информация относно правосъдието и достъп до основната платформа на европейския портал за електронно правосъдие – DPR-ЕС-01506).

Освен това отделните операции по обработване се извършват в контекста на различните допълнителни функции, предлагани от портала за електронно правосъдие:

Намиране на адвокат – Намиране на нотариус

„Намиране на адвокат“ и „Намиране на нотариус“ са две услуги, предоставяни на широката общественост от Комисията в сътрудничество със съответните национални сдружения на юристите (запис относно защитата на данните: DPR-EC-01507). Тези асоциации отговарят за първоначалното събиране на данни за контакт в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на личните данни (Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)). Комисията предоставя инструмент за търсене, който дава възможност за трансгранично търсене на данни, съхранявани от националните сдружения. Комисията не съхранява тези данни за контакт, нито резултатите от търсенето.

ECLI търсачка

Търсачката на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) (запис относно защитата на личните данни DPR-ЕС-01508) е услуга, предоставяна на широката общественост от Комисията в сътрудничество с участващите доставчици на съдебна практика, с цел улесняване на достъпа до европейската и националната съдебна практика (запис относно защитата на данните: DPR-EC-01508). Държавите членки и техните съдебни органи отговарят за публикуването на националната съдебна практика. Комисията предоставя инструмент за търсене, за да се даде възможност за трансгранично търсене на съдебна практика, която може да съдържа определени лични данни. Комисията не съхранява тази съдебна практика, нито резултатите от търсенето.

e-CODEX

Порталът за електронно правосъдие предоставя също така услуга, позволяваща електронен обмен на официални формуляри съгласно някои европейски трансгранични правни инструменти. Това се постига в рамките на основната сигурна комуникационна инфраструктура, известна като e-CODEX (запис относно защитата на данните: DPR-EC-01509). E-CODEX е набор от софтуерни продукти, който позволява пряк сигурен трансграничен обмен на електронни съобщения в съдебната област. Той се основава на децентрализирана архитектура, предназначена за свързване на съществуващите информационни системи на национално равнище.

e-CODEX улеснява обмена на формуляри съгласно конкретни европейски правни инструменти. Освен личните данни, необходими за обмена на валидни формуляри, обработването на лични данни се извършва и в контекста на електронния подпис. Такова обработване се извършва и в контекста на предоставянето на информация за компетентните органи в случаите, когато тези функции се изпълняват от физически лица. Освен това метаданни, които могат да съдържат лични данни, се записват за отстраняване на неизправности (запис относно защитата на данните DPR-ЕС-01509).

Съдебна база данни – интерактивен инструмент за основните права

Базата данни на компетентните съдилища (CDB) и интерактивният инструмент за основните права (FRIT) са две услуги, предоставяни на широката общественост от Комисията и държавите членки, които позволяват на потребителите да определят органите, компетентни за някои европейски трансгранични правни инструменти и за прилагането на техните основни права (запис относно защитата на данните DPR-ЕС-01510). Държавите членки следва да предоставят на Комисията съответните координати за връзка. Комисията отговаря единствено за публикуването на такива данни.

Тези инструменти обработват координатите за връзка с компетентните органи (включително за прилагането на основните права); в някои случаи данните за контакт могат да се отнасят до физическо лице.

Намиране на дружество – Система за взаимно свързване на търговските регистри

Услугата „Намиране на дружество/взаимно свързване на търговски регистри“ ви дава възможност да търсите и да получавате информация за дружествата, регистрирани в търговските регистри в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. Тя е част от Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), създадена съгласно правото на ЕС. Системата свързва националните търговски регистри, които предоставят информацията за дружеството (запис относно защита на данните DPR- ЕС-03328). Въпреки че по-голямата част от данните за дружествата в търговските регистри не са лични, някои от получените документи може да съдържат напр. имена на директори, законни представители, акционери и т.н.

Система за взаимно свързване на поземлените регистри

ГД „Правосъдие и потребители“ A1 събира и използва вашите лични данни, за да улесни функционирането на системата за взаимно свързване на поземлените регистри (LRI).

Основните услуги, предоставяни от всички регистри, са регистрация, проверка и съхранение на информация за земята и собствеността, като например местонахождение и собственост, и предоставяне на тази информация на обществеността и професионалните клиенти.

Националните звена за контакт отговарят за първоначалното събиране на данни от значение в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на личните данни (Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)). Целите на обработването на лични данни се определят в националното законодателство или от съответните национални сдружения. Комисията не носи отговорност за определянето на целите на обработването на национално равнище. Комисията не съхранява данни за контакт, нито резултатите от търсенето.

Друго обработване на данни в портала за електронно правосъдие

Порталът за електронно правосъдие обработва личните данни на потребителите за целите на уведомяването по електронна поща, както и личните данни на администраторите, отговарящи за управлението на специфичните функции на портала и неговите системи.

Порталът за електронно правосъдие удостоверява автентичността на своите регистрирани потребители чрез услугата EU Login на Комисията. В отделна декларация за поверителност се обяснява естеството на обработката на лични данни от EU Login.

Никоя от операциите по обработване на лични данни не се използва за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране (член 24 от Регламент (ЕС) 2018/1725).

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните ви данни защото това е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза (член 5, параграф 1, буква a) от Регламента). Някои форми на обработване на данни са също така основани на съгласие (член 5, параграф 1, буква г) от Регламента). Порталът за електронно правосъдие и различните му функции и услуги се предоставят в съответствие с членове 81 и 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Освен това обработването на лични данни в контекста на услугата „Намиране на дружество/взаимно свързване на търговските регистри“ също се извършва въз основа на член 5, параграф 1, буква б) от Регламента. Това обработване е необходимо, за да се предоставят дружествени документи (които могат да съдържат лични данни) на потребителите на страницата „Намиране на дружество“ на европейския портал за електронно правосъдие, както се изисква от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

Обработването на лични данни се урежда и от Решението на Комисията от 5 юни 2014 г. относно защитата на личните данни в Европейския портал за електронно правосъдие.

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

Основната платформа на портала за електронно правосъдие

В контекста на общото функциониране на европейския портал за електронно правосъдие ГД „Правосъдие и потребители“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“ обработва следните категории лични данни:

 • Лични данни на администраторите на съдържание в портала за електронно правосъдие, лични данни, предоставени от потребителите при използването на портала, включително в контекста на контактите с пощенската кутия за поддръжка (основна платформа на портала за електронно правосъдие – DPR-ЕС-01506).

Освен това, за да извърши тези операции по обработване, ГД „Правосъдие и потребители“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“ събира следните категории лични данни:

 • Лични данни, събрани в контекста на EU login (име и електронен адрес). Получаваме тези лични данни от услугата EU login.
 • Лични данни на администраторите (име и електронна поща). Получаваме такива лични данни от съответните национални органи.

Предоставянето на такива лични данни не е задължително.

Лични данни, обработвани в контекста на услугите на портала

 • Имена и данни за контакт (например електронен адрес, телефонен номер) на адвокатите и нотариусите (Намиране на адвокат/Намиране на нотариус – DPR-ЕС-01507).
 • Лични данни, включени в европейската и националната съдебна практика, предоставени в съответствие с приложимото европейско или национално законодателство (търсачка на ECLI — DPR-ЕС-01508).
 • Лични данни, необходими за електронен обмен на формуляри съгласно поддържаните европейски правни инструменти; лични данни в контекста на използването на електронни подписи и лични данни, съхранявани като метаданни, необходими за отстраняване на проблеми (e-CODEX – DPR-ЕС-01509).
 • Имена и данни за контакт (например електронен адрес, телефонен номер) на физическите лица, които могат да бъдат компетентни в областта на гражданскоправните производства и/или за прилагането на основните права на гражданите (съдебна база данни – интерактивен инструмент за основните права – DPR-ЕС-015010).
 • Официалните документи, достъпни на страницата „Намиране на дружество“ на Европейския портал за електронно правосъдие (напр. учредителен акт, устав, счетоводни документи и т.н.), могат да съдържат лични данни, свързани с дадено дружество (напр. директори, законни представители, акционери и т.н.). Категориите могат да се различават в зависимост от националния търговски регистър по произход и могат да включват информация като: пол (г-н/г-жа), фамилия, имена на родителите, дата на раждане, номер на лична карта/паспорт, дата на издаване и дата на изтичане на валидността, данъчен номер или други национални идентификационни номера, адрес и подпис (DPR-ЕС-03328)
 • Имена на собствениците на земя, адрес, дата на раждане, семейно положение, подписи, имена на правоприемниците и т.н. и всякакви други категории лични данни, определени в съответното национално законодателство на съответната държава членка за целите на функционирането на системата за взаимно свързване на поземления регистър (DPR-ЕС-08846)

В контекста на услугите, които разчитат на данни, предоставени от трети страни, порталът за електронно правосъдие разпространява посочените по-горе лични данни, в случай че те вече се разкрити от други администратори на данни. Първоначалното събиране на такива данни може да бъде задължително съгласно приложимото законодателство.

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

ГД „Правосъдие и потребители“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“ съхранява личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или последващата обработка, а именно за:

 • Данните на администраторите на съдържание и лицата за контакт се съхраняват, докато лицето изпълнява своите функции; валидността на данните се проверява в контекста на ежегодно актуализиране на съдържанието на портала за електронно правосъдие; поправки се извършват и при поискване (DPR-ЕС-01506, DPR-ЕС-01507, DPR-ЕС-01508, DPR-ЕС-01509 и DPR-ЕС-01510).
 • Личните данни се извличат от базите данни на участващите адвокатски колегии и правни общества. Те не се съхраняват от портала за електронно правосъдие и се показват само за периода на визуализиране на резултатите от търсенето (Намиране на адвокат/Намиране на нотариус – DPR-ЕС-01507).
 • Личните данни могат да бъдат включени в съдебни решения, предоставени от европейски и национални партньори, публикуващи съдебна практика („доставчици на ECLI“). Порталът за електронно правосъдие съхранява тези данни като част от метаданните и индексите за търсене на всяко решение, докато предоставящият субект не анонимизира или заличи съответното съдебно решение (търсачка на ECLI – DPR-ЕС-01508).
 • По отношение на портала за електронно правосъдие личните данни се съхраняват само през времето на изготвянето на съответния формуляр от заявителя. Лични данни обаче се съхраняват в електронните пощенски кутии на потребителите в компонента eTrustEx на e-CODEX. Максималният срок на съхранение е 10 години. Максималният срок на съхранение на данните, свързани с отстраняване на неизправности, е 5 години (e-CODEX – DPR-ЕС-01509).
 • Личните данни, получени чрез функцията „Намиране на дружество“, се съхраняват на платформата в продължение на 6 дни от момента, в който файлът е предоставен за изтегляне (DPR-ЕС-03328)
 • Личните данни, събрани за системата за взаимно свързване на поземлените регистри, се обработват за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или по-нататъшната обработка, както е определено в съответното национално законодателство на съответната държава членка. Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят всички правни и фискални задължения (DPR-ЕС-08846).

6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити личните ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и риска от загуба на данни, от промяна на данните или от неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да получат достъп до информацията (принцип „необходимост да се знае“) за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

По отношение на данните, налични в публичния компонент на портала за електронно правосъдие, на широката общественост се предоставя достъп до лични данни. Личните данни, обработвани за определяне на отговорните технически звена за контакт и обработвани за оказване на помощ и отстраняване на неизправности (включително лични данни, извлечени от системата EU Login), са достъпни само за упълномощени служители на Комисията съгласно принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а ако е необходимо и на допълнителни споразумения за поверителност.

Ако се свържете с нас, като използвате инструмента „Вашето мнение“ на портала за електронно правосъдие, упълномощените служители ще обработят вашите лични данни. С ваше съгласие можем също така да препратим вашето съобщение (включително съдържащите се в него лични данни) на други компетентни европейски институции или национални органи.

Лични данни се обработват в контекста на събиране на статистика за уеб трафика. Това се извършва от системата Europa Analytics на Комисията. Тук можете да научите повече за това какво и как личните данни се обработват от Europa Analytics.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

В качеството си на „субект на данните“ разполагате с конкретни права, предвидени в глава ІІІ (членове 14-25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп до вашите лични данни и право на коригиране, ако личните ви данни са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право вашите лични данни да бъдат изтрити, да се ограничи обработването им и да възразите срещу обработването им, както и право на преносимост на данните.

В случаите, когато порталът за електронно правосъдие предоставя лични данни, събрани първоначално от трети страни (напр. регистри и бази данни на държавите членки, ще предаваме исканията за упражняване на правата на субектите на данни на съответните администратори на данни.

Имате право да възразите на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу законното обработване на личните ви данни, извършвано съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер, както е посочено по-долу).

9. Информация за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните ви данни, можете да се свържете с администратора на лични данни: ГД „Правосъдие“, отдел A1 „Цифров преход и съдебно обучение“ (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни, имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu).

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната електронна препратка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Настоящите конкретни операции по обработване на данни са включени в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 и DPR-EC-01510.[1] BRIS - Вж. член 17 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право; IRI.2.0 - Вж. член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност.

2. Правила за защита на личните данни

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС се основава на Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.

Тази обща политика обхваща съвкупността от институционални уебсайтове на Европейския съюз, които са с домейн .еu.

Въпреки че можете да търсите в повечето от тези уебсайтове без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

Във връзка с това:

 • за всяка отделна електронна услуга администратор на лични данни определя целите и средствата за обработката на лични данни и гарантира съответствието на дадена електронна услуга с политиката за защита на личните данни;
 • във всяка институция длъжностно лице за защита на данните следи за прилагането на разпоредбите на Регламента и съветва администраторите на лични данни относно изпълнението на техните задължения (виж член 43-35 от Регламента);
 • за всички институции Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим контролен орган (виж членове 52-60 от Регламента).
 • институционалните уебсайтове на Европейския съюз, ползващи домейна .eu, съдържат връзки към сайтове на трети лица. Тъй като ние нямаме контрол над тях, съветваме ви да се запознаете с техните политики за защита на личните данни.

Какво представлява електронната услуга?

Електронните услуги на уебсайта EUROPA представляват услуга или ресурс, до които е предоставен достъп чрез интернет с цел подобряване на комуникацията между гражданите и предприятията, от една страна, и европейските институции, от друга.

EUROPA предлага или ще предлага три вида електронни услуги:

 1. Информационни услуги, които предоставят на гражданите, медиите, фирмите, администрациите и други участници в процеса на вземане на решения лесен и ефективен достъп до информация, като по този начин подобряват прозрачността и разбирането на политиките и дейностите на ЕС.
 2. Услуги за интерактивна комуникация, които дават възможност за по-добро общуване с гражданите, предприятията, гражданското общество и публичните действащи лица, като по този начин се улесняват политическите консултации и механизмите за обратна връзка с цел да се допринесе за формирането на политиките, дейностите и услугите на ЕС.
 3. Трансакционни услуги, които позволяват достъп до всички основни форми на взаимодействие с ЕС, напр. обществени поръчки, финансови операции, назначаване на работа, участие в събития, придобиване или покупка на документи и т.н.

Информация, съдържаща се в специална декларация за поверителност.

Специалните декларации за поверителност съдържат следната информация за използването на вашите данни:

 • Каква информация се събира, с каква цел и с какви технически средства. ЕС събира единствено тези лични данни, които са нужни за постигане на конкретната цел. Данните няма да се използват повторно за несъвместими цели;
 • На кого се разкрива вашата информация. ЕС разкрива информация на трети лица само ако това е необходимо за изпълнение на целта (целите), определена(ни) по-горе, и само на упоменатите (категории) получатели. ЕС няма да разкрие личните ви данни за целите на директен маркетинг;
 • Как можете да имате достъп до вашите данни, да проверявате точността им и, ако се наложи, да ги коригирате. Като субект на данните вие имате също право да възразявате срещу обработката на данните ви при наличие на сериозни законни основания, освен ако данните се събират в съответствие със законово задължение или са необходими за изпълнението на договор, по който сте страна, или ще се използват за цели, за които вие недвусмислено сте дали вашето съгласие;
 • Колко време се съхраняват вашите данни. ЕС съхранява данните само за времето, което е необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка;
 • Какви са мерките за сигурност, които се предприемат за запазване на вашите данни от възможни злоупотреби или непозволен достъп;
 • Към кого да се обърнете за въпроси или оплаквания.

Europa Analytics

Europa Analytics е корпоративната услуга, която измерва ефективността и ефикасността на уебсайтовете на Европейската комисия на портала Europa.

По принцип посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствени постоянни бисквитки от Europa. Можете да изберете да не бъдете проследявани от Piwik (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван от Piwik (опция за позволяване).

За да проверите настоящия си статус и да направите своя избор, поставете отметка в съответната кутийка в текста по-долу.

Изборът да не бъдете проследяван от Piwik не променя разглеждането на сайтовете на Europa за вас.

Повече за Europa Analytics

Как обработваме вашите електронни писма?

Всички уебстраници имат връзка „Вашето мнение“, чрез която можете да изпратите коментарите си до специална функционална пощенска кутия. Когато изпращате подобно съобщение, предоставените от вас лични данни се събират от адресата само доколкото това е необходимо, за да ви отговори. Ако екипът, който управлява пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Ще бъдете информирани по електронна поща до коя служба е препратен вашият въпрос. На уебсайта няма да се съхраняват записи от размяната на електронни писма, извършена чрез използването на тази функция.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и свързани с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Последна актуализация: 02/07/2024

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.