Politika ochrany soukromí

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování údajů: Portál evropské e-justice

Správce údajů: Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST), Oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“

Referenční čísla: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a zajistit, že je respektováno vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, z jakých důvodů se vaše osobní údaje zpracovávají, jakým způsobem je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak zajišťujeme ochranu všech osobních údajů, které získáme. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace používány a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte vy. Prohlášení obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, na kterého se můžete obracet v případě, že potřebujete uplatnit vaše práva, a dále kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů. Informace uvedené v tomto prohlášení se týkají těchto operací zpracování údajů:

Portál evropské e-justice (dále jen „portál e-justice“) byl zřízen s cílem zajistit široké veřejnosti přístup k informacím, propojeným vnitrostátním databázím, interaktivním službám, které uživatelům umožňují komunikovat přímo s příslušnými orgány v jiném členském státě EU, a poskytovat kontaktní údaje příslušných vnitrostátních orgánů a subjektů, na které je možné se obrátit. Portál e-justice proto shromažďuje údaje pro velmi specifické účely: kombinovat a sladit údaje z různých vnitrostátních databází. Portál rovněž zpracovává osobní údaje v souvislosti s elektronickou komunikací mezi Komisí, občany, odpovědnými správci obsahu a kontaktními místy (referenční číslo: DPR-EC-01506).

Kromě toho se v kontextu některých služeb poskytovaných v rámci portálu e-justice realizují specifické operace zpracování údajů, například v souvislosti s funkcí vyhledávání právníka, vyhledávání notáře, vyhledávání společnosti, vyhledávání pomocí evropského identifikátoru judikatury (ECLI), dále v rámci komunikačního nástroje e-CODEX, databáze příslušných soudů (CDB), interaktivního nástroje v oblasti základních práv (FRIT) a systému propojení katastrů nemovitostí (LRI).

Dovolujeme si vás upozornit, že za provozování veřejných databází poskytujících služby prostřednictvím portálu jsou zodpovědné jednotlivé členské státy a příslušné subjekty, jako například profesní sdružení a neziskové organizace. Tyto subjekty shromažďují údaje pro účely souladu s vnitrostátními právními předpisy a poskytují nezbytné informace na vnitrostátní úrovni. Databáze sou pak prostřednictvím portálu propojeny tak, aby informace dostupné na vnitrostátní úrovni byly k dispozici i prostřednictvím portálu. Za bezpečnost zpracování osobních údajů v příslušných databázích jsou odpovědné členské státy a příslušné orgány, jako jsou profesní sdružení a neziskové organizace.

Komise výše uvedeným subjektům poskytuje technické specifikace pro propojení databází. Spolupráce mezi výše uvedenými subjekty a Komisí probíhá na dobrovolném základě (s výjimkou systémů BRIS a IRI 2.0, u nichž je propojení podle platného práva[1] povinné). Z tohoto důvodu není daná spolupráce upravena žádným formálním ujednáním, jako by byla například smlouva. Komise zajišťuje bezpečnost zpracování osobních údajů pouze v rámci svých povinností správce údajů v rámci portálu e-justice.

Tyto operace zpracování údajů provádí níže uvedeným způsobem GŘ JUST, konkrétně Oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“.

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování

Oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“ Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST) zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění jednotného (elektronického) kontaktního místa, kde by se poskytovaly informace o justici a přístup k evropským soudním řízením v rámci portálu e-justice - DPR-EC-01506).

Kromě toho probíhají samostatné operace zpracování v souvislosti s různými doplňkovými funkcemi, které portál e-justice nabízí:

Vyhledat právníka – Vyhledat notáře

Funkce vyhledávání právníka a vyhledávání notáře jsou služby, které poskytuje Komise široké veřejnosti ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními sdruženími právnických profesí (záznam o ochraně údajů: DPR-EC-01507). Tato sdružení odpovídají za prvotní sběr kontaktních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Komise zajišťuje vyhledávací nástroj, který umožňuje přeshraniční vyhledávání údajů uložených vnitrostátními sdruženími. Komise však tyto kontaktní údaje ani výsledky vyhledávání neukládá.

Vyhledávání podle identifikátoru ECLI

Nástroj vyhledávání pomocí Evropského identifikátoru judikatury (ECLI) (záznam o ochraně údajů DPR-EC-01508) je služba poskytovaná široké veřejnosti Komisí ve spolupráci se zúčastněnými poskytovateli judikatury s cílem usnadnit přístup k evropské a vnitrostátní judikatuře (záznam o ochraně údajů: DPR-EC-01508). Za zveřejňování vnitrostátní judikatury odpovídají členské státy a jejich justiční orgány. Komise poskytuje nástroj pro vyhledávání, aby usnadnila přeshraniční vyhledávání judikatury. Ta může obsahovat určité osobní údaje. Komise danou judikaturu ani výsledky vyhledávání neukládá.

e-CODEX

V rámci portálu e-justice se rovněž poskytuje služba umožňující elektronickou výměnu úředních formulářů podle určitých evropských přeshraničních právních nástrojů. Tyto procesy probíhají v rámci zabezpečené komunikační infrastruktury s názvem e-CODEX (záznam o ochraně údajů: DPR-EC-01509). Systém e-CODEX je soubor softwarových produktů, které umožňují přímé bezpečné přeshraniční sdílení údajů z justiční oblasti. Systém je založen na decentralizované architektuře a je koncipován tak, aby propojil stávající informační systémy na vnitrostátní úrovni.

Usnadňuje výměnu formulářů podle zvláštních evropských právních nástrojů. Kromě osobních údajů požadovaných pro výměnu platných formulářů probíhá zpracování osobních údajů také v souvislosti s elektronickým podpisem. Toto zpracování se provádí rovněž v kontextu poskytování informací o příslušných orgánech v případech, kdy tyto funkce vykonávají fyzické osoby. Dále jsou pro účely řešení problémů zaprotokolovávána metadata, která mohou také obsahovat osobní údaje (záznam o ochraně údajů DPR-EC-01509).

Databáze příslušných soudů – Interaktivní nástroj v oblasti základních práv

Databáze příslušných soudů (CBD) a Interaktivní nástroj v oblasti základních práv (FRIT) jsou služby, které Komise spolu s členskými státy poskytuje široké veřejnosti. Díky nim mají uživatelé možnost určit orgány příslušné pro určité přeshraniční evropské právní nástroje a pro prosazování jejich základních práv (záznam o ochraně údajů DPR-EC-01510). Komisi poskytují v tomto kontextu příslušné informace členské státy. Komise je odpovědná pouze za zveřejňování těchto údajů.

V rámci těchto nástrojů se zpracovávají kontaktní údaje příslušných orgánů (a to i v případě prosazování základních práv); v některých případech se kontaktní údaje mohou vztahovat ke konkrétní fyzické osobě.

Vyhledat společnost – Systém propojení obchodních rejstříků

Funkce vyhledávání společností / systém propojení obchodních rejstříků umožňuje vyhledat a získat informace o společnostech zapsaných v obchodním rejstříku v zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Je součástí systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) zřízeného v souladu s právem EU. Systém propojuje vnitrostátní obchodní rejstříky, které zpřístupňují informace o společnostech (záznam o ochraně údajů DPR- EC-03328). Zatímco většina údajů o společnostech v obchodních rejstřících není osobní povahy, některé dokumenty obsahují například jména ředitelů, jednatelů či společníků/akcionářů.

Systém propojení katastrů nemovitostí

Oddělení A1 GŘ JUST shromažďuje vaše osobní údaje a používá je k zajištění snazšího fungování systému propojení katastrů nemovitostí (LRI).

Stěžejní služby LRI, které poskytují všechny katastry nemovitostí, spočívají v zaznamenávání, přezkoumávání a ukládání informací o pozemcích a nemovitostech, jako například jejich umístění a vlastnictví, a dále ve zpřístupňování těchto informací veřejnosti a profesionálním subjektům.

Za prvotní sběr kontaktních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (tj. s obecným nařízením o ochraně osobních údajů) odpovídají vnitrostátní kontaktní místa. Účely zpracování osobních údajů jsou definovány buď vnitrostátními právními předpisy, nebo příslušnými vnitrostátními sdruženími. Komise není odpovědná za vymezení účelů takového zpracování údajů na vnitrostátní úrovni. Komise neuchovává ani žádné poskytnuté kontaktní údaje, ani výsledky vyhledávání.

Jiné zpracování údajů v rámci portálu e-justice

Portál e-justice zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem zasílání e-mailových upozornění. Rovněž zpracovává osobní údaje správců odpovědných za správu specifických funkcí portálu a jeho systémů.

Portál e-justice ověřuje totožnost svých registrovaných uživatelů pomocí služby EU Login Evropské komise. Povahu zpracování osobních údajů službou EU Login vysvětluje samostatné podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů.

Žádné operace zpracování osobních údajů nebudou využity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování (článek 24 nařízení (EU) 2018/1725).

3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož je jejich zpracování nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen (čl.5 odst. 1 písm. a) nařízení). U některých typů zpracování dat je take třeba získat souhlas subjektu údajů (čl. 5 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení). Portál e-justice a jeho různé funkce a služby jsou zajišťovány na základě článků 81 a 82 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zpracování osobních údajů v souvislosti s funkcemi vyhledávání společností / systém propojení obchodních rejstříků probíhá rovněž na základě čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení. Toto zpracování je nezbytné pro poskytování dokumentů o společnosti (které mohou obsahovat osobní údaje) uživatelům stránky pro vyhledávání společností portálu evropské e-justice, jak je požadováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností.

Zpracování osobních údajů se rovněž řídí rozhodnutím Komise o ochraně osobních údajů v portálu evropské e-justice ze dne 5. června 2014.

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

Hlavní platforma portálu e-justice

V souvislosti s obecným fungováním portálu evropské e-justice zpracovává oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“ Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (GŘ JUST) tyto kategorie osobních údajů:

 • Osobní údaje správců obsahu portálu e-justice, osobní údaje poskytnuté uživateli při používání portálu e-justice, a to i v souvislosti s kontaktováním e-mailové schránky podpory (hlavní platforma portálu e-justice - DPR-EC-01506)

Kromě toho shromažďuje oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“ Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele za účelem provádění těchto operací zpracování údajů následující kategorie osobních údajů:

 • Osobní údaje shromážděné v souvislosti s využívám služby EU Login (jméno, příjmení a e-mailová adresa). Tyto osobní údaje získáváme prostřednictvím služby EU Login.
 • Osobní údaje správců (jméno, příjmení a e-mail). Tyto osobní údaje jsme získali od příslušných vnitrostátních orgánů.

Poskytnutí těchto osobních údajů není povinné.

Osobní údaje zpracovávané v rámci služeb portálu

 • Jméno, příjmení a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo) právníků a notářů (funkce vyhledávání právníka / notáře - DPR-EC-01507).
 • Osobní údaje obsažené v evropské a vnitrostátní judikatuře zpřístupněné v souladu s platnými evropskými nebo vnitrostátními právními předpisy (nástroj vyhledávání pomocí Evropského identifikátoru judikatury (ECLI) - DPR-EC-01508).
 • Osobní údaje nezbytné pro elektronickou výměnu formulářů podle podporovaných evropských právních nástrojů; osobní údaje získané v souvislosti s používáním elektronického podpisu, osobní údaje uchovávané jako metadata nezbytná pro účely řešení problémů (e-CODEX - DPR-EC-01509).
 • Jména, příjmení a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo) osob, které mohou být příslušné v souvislosti s občanskoprávními řízeními nebo při prosazováním základních práv občanů (Soudní databáze – Interaktivní nástroj v oblasti základních práv - DPR-EC-015010).
 • Veřejné listiny dostupné na stránce pro vyhledávání společností portálu e-justice (např. zakládající akt, stanovy, účetní doklady atp.) mohou obsahovat osobní údaje týkající se společnosti (např. údaje o vedení společnosti, jednatelích, společnících či akcionářích atp.). Tyto kategorie se mohou lišit v závislosti na původním vnitrostátním obchodním rejstříku a mohou obsahovat například tyto informace: pohlaví (pan/paní), jméno, příjmení, rodné příjmení / příjmení rodičů, datum narození, číslo průkazu totožnosti / pasu, datum vydání a skončení platnosti dokladu, daňové identifikační číslo či jiná vnitrostátní identifikační čísla, adresu bydliště a podpis (DPR-EC-03328)
 • jména a příjmení vlastníků pozemku, jejich bydliště, rodinný stav, podpisy, jména a příjmení právních nástupců atp. a další kategorie osobních údajů stanovené v příslušných vnitrostátních právních předpisech daného členského státu pro účely fungování systému propojení katastrů nemovitostí (DPR-EC-08846).

V souvislosti se službami, které vycházejí z údajů poskytnutých třetími stranami, portál e-justice osobní údaje uvedené výše předává v případě, že jsou již zpřístupněny jinými správci údajů. Prvotní sběr těchto údajů může být povinný podle platných právních předpisů.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“ Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování, a to konkrétně takto:

 • Údaje o správcích obsahu a kontaktních osobách jsou uchovávány do té doby, dokud daná osoba vykonává danou funkci; platnost těchto údajů je kontrolována při každoroční aktualizaci obsahu portálu e-justice; opravy údajů lze provést na vyžádání (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 a DPR-EC-01510).
 • Osobní údaje jsou získávány z databází zúčastněných právnických komor a sdružení. Nejsou uloženy v rámci portálu e-justice a zobrazují se pouze po dobu nutnou pro zobrazení výsledků vyhledávání (funkce vyhledávání právníka / notáře - DPR-EC-01507).
 • Osobní údaje mohou být obsaženy v soudních rozhodnutích vydaných evropskými a vnitrostátními partnery, kteří zveřejňují judikaturu („poskytovatelé ECLI“). Portál e-justice tyto údaje uchovává jako součást metadat a indexů vyhledávání u jednotlivých rozhodnutí, a to dokud subjekt, který údaje poskytl, příslušné soudní rozhodnutí neanonymizuje či neodstraní (vyhledávač ECLI - DPR-EC-01508).
 • Pokud jde o portál e-justice, osobní údaje jsou uchovávány pouze během přípravy příslušného formuláře žadatelem. Osobní údaje jsou však uloženy v „e-mailových schránkách“ uživatelů v části eTrustEx e-CODEXu. Maximální doba uchovávání činí 10 let. Maximální doba uchovávání údajů souvisejících s řešením problémů je 5 let (e-CODEX - DPR-EC-01509).
 • Osobní údaje získané prostřednictvím funkce vyhledávání společností jsou uchovávány po dobu 6 dnů od okamžiku, kdy je soubor zpřístupněn ke stažení (DPR-EC-03328).
 • Osobní údaje shromážděné pro systém propojení katastrů nemovitostí jsou zpracovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování údajů, jak je definováno v příslušných vnitrostátních právních předpisech dané členské země. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění všech právních a daňových povinností (DPR-EC-08846).

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané soubory dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré operace zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Ochranu vašich osobních údajů zajišťuje Komise pomocí řady technických a organizačních opatření. Mezi technická opatření patří postupy vhodné k zajištění bezpečnosti na internetu, k ochraně před ztrátou údajů a změnou údajů nebo před neoprávněným přístupem, přičemž se zohledňuje riziko spojené se zpracováním údajů a povaha zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k údajům pouze na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu dalšímu se poskytují?

Pokud jde o údaje dostupné ve veřejně zaměřené sekci portálu e-justice, jsou k dispozici široké veřejnosti. Osobní údaje zpracovávané za účelem určení odpovědných technických kontaktních míst a zpracovávané pro účely podpory a řešení problémů (včetně osobních údajů stažených ze systému EU Login) jsou přístupné pouze oprávněným pracovníkům Komise na základě zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Pokud nás na portálu e-justice kontaktujete pomocí formuláře „Vaše připomínky“, budou vaše osobní údaje zpracovávat oprávnění pracovníci Komise. Na základě vašeho souhlasu můžeme vaše připomínky (včetně v nich obsažených osobních údajů) přeposlat dalším příslušným evropským nebo vnitrostátním orgánům.

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti se shromažďováním statistických údajů o provozu na internetových stránkách. Za vypracování statistik je odpovědná služba Europa Analytics Evropské komise. Další informace o tom, jak jsou osobní údaje službou Europa Analytics zpracovávány, se dozvíte zde.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V určitých případech máte právo na výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování vašich osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

V případě, že se na portálu e-justice zpřístupní osobní údaje původně shromážděné třetími stranami (např. rejstříky, katastry či databázemi členských států), přepošleme žádost o uplatnění práv subjektů údajů příslušným správcům údajů.

Proti zpracování svých osobních údajů, které se provádí zákonným způsobem podle čl. 5 odst. 1 písm. a), máte právo vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit také na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. níže uvedená referenční čísla).

9. Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či pochybnosti, nebo pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na odpovědného správce údajů. Oddělení A1 „Digitální transformace a justiční vzdělávání“ Generálního ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo se odvolat (např. podat stížnost) u evropského inspektora ochrany údajů na adrese edps@edps.europa.eu.

10. Kde lze nalézt podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík najdete na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tyto konkrétní operace zpracování údajů byly zaneseny do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod referenčními čísly: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 a DPR-EC-01510.[1] BRIS - Viz článek 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností; IRI.2.0 - Viz článek 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení.

2. Pravidla ochrany osobních údajů

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725 ze dne 23. října 2018.

Tato obecná politika se vztahuje na všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie s doménou .eu.

Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které požadujete.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a o použití údajů informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou elektronickou službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato elektronická služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí,
 • v každé instituci dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána, a je nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 43-45 uvedeného nařízení),
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává evropský inspektor ochrany údajů (viz články 52 až 60 uvedeného nařízení).
 • Všechny internetové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu .eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to elektronická služba?

Elektronická služba na serveru EUROPA je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a evropskými orgány na straně druhé.

Na serveru EUROPA již jsou nebo budou poskytovány tři druhy elektronických služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům s rozhodovací pravomocí snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost a srozumitelnost politik a činností EU.
 2. Služby interaktivní komunikace, které umožňují lepší kontakty s občany, podniky, občanskou společností a veřejnými subjekty, a usnadňují tak politické konzultace a mechanismy zpětné vazby, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU.
 3. Transakční služby, které umožňují přístup ke všem základním formám transakcí s EU, jako např. k zadávání veřejných zakázek, finančním operacím, náboru pracovníků, registraci k akcím, získávání či nákupu dokumentů atd.

Informace obsažené ve zvláštním prohlášení o ochraně soukromí

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí bude obsahovat tyto informace týkající se použití vašich údajů:

 • Jaké informace jsou shromažďovány, za jakým účelem a pomocí jakých technických nástrojů shromažďuje EU osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění daného účelu. Údaje nebudou dále použity pro jiný, neslučitelný účel.
 • Komu jsou vaše údaje zpřístupněny. EU zpřístupní informace třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění účelu či účelů vymezených výše, a pouze uvedeným příjemcům či skupinám příjemců. EU neposkytne vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Jak získáte přístup ke svým údajům a jak můžete ověřit jejich správnost, případně je opravit. Jako subjekt údajů máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z legitimních závažných důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou shromážděny za účelem splnění právní povinnosti nebo kdy je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo kdy mají být využity za účelem, k němuž jste dali jednoznačný souhlas.
 • Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány. EU uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.
 • Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata na ochranu vašich údajů proti možnému zneužití či nepovolenému přístupu.
 • Na koho se můžete obrátit s případnými dotazy či stížnostmi.

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Ve standardním nastavení jsou informace o návštěvnících internetových stránek Europa shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik zaznamenávány, můžete cookies vypnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Svůj aktuální status zkontrolujete a volbu provedete zaškrtnutím příslušné kolonky v níže uvedeném textu.

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás skript Piwik shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europa to nijak neovlivní.

Další informace o službě Europa Analytics

Jak zacházíme s e-maily, které nám zasíláte?

Na každé internetové stránce se nachází odkaz „Vaše připomínky“, jehož prostřednictvím můžete zaslat připomínky do zvláštní funkční e-mailové schránky. V případě, že takovou zprávu pošlete, adresát připomínek shromažďuje poskytnuté osobní údaje jen v rozsahu nutném pro odpověď. Pokud tým, který danou e-mailovou schránku spravuje, nemůže dotaz zodpovědět, předá váš e-mail jinému útvaru. Prostřednictvím e-mailu budete informováni, kterému útvaru byl váš dotaz přeposlán. Internetová stránka nebude uchovávat záznam o žádné takto proběhlé elektronické korespondenci.

Máte-li dotazy ohledně způsobu zpracování vašeho e-mailu a s ním souvisejících osobních údajů, uveďte je prosím ve vaší zprávě.

Poslední aktualizace: 22/03/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.