Právní upozornění

1. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

1.1 Obecné informace

Názory vyjádřené na této internetové stránce představují názory autorů a nemusejí se vždy shodovat s názory Evropské komise. Přestože tuto internetovou stránku provozuje Evropská komise, odpovědnost za její obsah nese Komise společně s jednotlivými členskými státy.

Tuto internetovou stránku spravuje Evropská komise s cílem zlepšit přístup k přeshraniční spravedlnosti a zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se, aby tyto informace byly aktuální a přesné. Budeme-li upozorněni na případné chyby, pokusíme se je opravit.

Veškeré interaktivní (elektronické) služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ s vynaložením nejlepšího možného úsilí. Evropská komise a zúčastnění poskytovatelé údajů/služeb nenesou žádnou odpovědnost, ať již výslovnou nebo implicitní. Zejména nemůžeme zaručit aktuální stav údajů a jejich správnost či nepřetržitou dostupnost služby nebo dostupnost jakýchkoli externích stránek, na něž se odkazuje.

Některé funkce portálu evropské e-justice využívají údaje z databáze GeoNames na základě licence CC BY 3.0. Neprovádí se žádné změny údajů.

Komise se zříká veškeré odpovědnosti, pokud jde o případnou škodu způsobenou poškozením údajů, jejich ztrátou nebo jakýmkoli jiným druhem nepříznivého dopadu v důsledku úmyslné či neúmyslné operace systému. Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Komise v případě porušení požadavků stanovených platnými vnitrostátními právními předpisy ani vyloučit odpovědnost Komise v záležitostech, ve kterých ji podle takových právních předpisů vyloučit nelze. Rozhodným právem je právo belgické a v případě sporu jsou příslušné belgické soudy.

Evropská komise může toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk a níže uvedené podmínky kdykoli bez předchozího upozornění revidovat; odkazujte se vždy na aktuální znění uvedené na internetových stránkách.

1.2 Aspekty týkající se obsahových stránek

Obsahové stránky jsou svou povahou buď „evropské“, nebo „členského státu“, přičemž každý členský stát EU je (prostřednictvím různých orgánů) odpovědný za obsah a odkazy uvedené na svých stránkách. Tyto informace:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu,
  • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované,
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah Komise nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Pokud dané souvislosti nesvědčí o něčem jiném, má se za to, že jakýkoliv odkaz na osobu mužského pohlaví uvedený na obsahových stránkách odkazuje rovněž na osobu ženského pohlaví a obráceně.

Některé obsahové stránky uvádějí strojový překlad. Vezměte prosím na vědomí, že strojový překlad je dočasný a slouží pouze pro orientaci. Majitelé těchto stránek nenesou žádnou odpovědnost, pokud jde o kvalitu strojového překladu.

Vezměte prosím na vědomí, že nelze zaručit, že dokument dostupný prostřednictvím internetových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Právně závazné jsou pouze právní předpisy Evropské unie zveřejněné před 1. červencem 2013 v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie a po 1. červenci 2013 v jeho elektronické podobě. Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými problémy. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny.

1.3 Aspekty týkající se interaktivních služeb

Na všechny interaktivní služby se vztahují tyto podmínky:

Používáním těchto služeb souhlasíte s tím, že je budete používat výhradně pro účely, pro něž byly zamýšleny. Tyto služby ani žádné osobní údaje, které přes ně získáte, nesmíte používat pro žádný jiný záměr nebo účel; zejména se tyto údaje nesmí používat ke komerčním, marketingovým či propagačním činnostem.

Údaje získané prostřednictvím poskytovaných služeb nesmíte automaticky ve velkém kopírovat (harvestovat) ani žádným způsobem distribuovat.

Odkazovat na portál evropské e-justice a na jeho stránky možné je.

Aspekty týkající se konkrétních služeb:

1.3.1 Propojení insolvenčních rejstříků

Tato služba vám umožňuje vyhledávat informace o insolvenčním řízení ve vnitrostátních rejstřících zúčastněných členských států. Centralizovaný insolvenční rejstřík EU neexistuje. Vaše žádost je zaslána vnitrostátním rejstříkům a odpověď přijde zpět během několika vteřin. Služba je v současné době poskytována na základě vynaložení nejlepšího možného úsilí.

1.3.2 Vyhledání právníka

„Vyhledání právníka“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí a zúčastněnými národními advokátními komorami a sdruženími právníků.

1.3.3 Vyhledání notáře

„Vyhledání notáře“ je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí, Radou notářů Evropské unie (CNUE) a dalšími zúčastněnými národními notářskými komorami.

1.3.4 ECLI

Rozhraní pro vyhledávání podle identifikátoru ECLI je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí ve spolupráci se zúčastněnými poskytovateli judikatury. Pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničním kontextu spustila Komise tuto službu, která občanům EU a právním odborníkům umožňuje snadno lokalizovat judikaturu označenou identifikátorem ECLI.

1.3.5 Vyhledávání příslušného soudu/orgánu

Rozhraní pro vyhledávání příslušného soudu/orgánu je služba poskytovaná široké veřejnosti Evropskou komisí ve spolupráci se zúčastněnými vnitrostátními justičními orgány či jinými příslušnými subjekty. Komise tuto službu zřídila za účelem usnadnění přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních věcech tím, že se občanům EU a právním odborníkům usnadní vyhledávání příslušného vnitrostátního soudu. Vezměte prosím na vědomí, že přes veškerou snahu o zajištění přesnosti výsledků se mohou vyskytnout výjimečné případy určení příslušnosti, které nemusí být nezbytně zahrnuty.

1.3.6 Elektronické podávání nároků (e-CODEX)

Elektronické podávání vašich nároků pomocí technologie e-CODEX (evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích) je zajišťováno propojením celé řady informačních systémů provozovaných jak Evropskou komisí, tak vnitrostátními orgány. Ve výjimečných případech se může stát, že se váš nárok nedostane k určenému soudu. V rámci možností vám bude vystaven doklad o přenosu (nebo o neúspěšném přenosu), vezměte však prosím na vědomí, že v některých členských státech se tento doklad omezuje na doručení nároku do centrálního vnitrostátního informačního systému, který byl pro tyto účely zřízen. Ne vždy bude možné poskytnout doklad o doručení nároku určenému soudu.

Všechna oznámení týkající se dokladu o přenosu nebo obdržení odpovědí soudu budou zasílána na e-mailovou adresu spojenou s účtem u služby Evropské komise pro ověření totožnosti uživatelů (EU Login), prostřednictvím kterého jste se přihlásili.

Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za nedoručení vašeho nároku nebo za nevystavení dokladu o přenosu nároku (případně o neúspěšném přenosu). Stejně tak Komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za nedoručení sdělení, které vám v souvislosti s vaším nárokem zasílá soud, ani za poruchu, která by způsobila, že o doručení takového sdělení nebudete informováni.

Nepožádáte-li o smazání vaší vzájemné komunikace se soudem, můžete ji s výjimkou okolností způsobených vyšší mocí konzultovat na portálu evropské e-justice po dobu nejméně jednoho roku. Doporučujeme vám, abyste si uložili vlastní kopii veškeré komunikace, k níž chcete mít přístup po delší než výše uvedenou dobu. Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za případné škody, které vám mohou vzniknout kvůli dočasné či trvalé nedostupnosti komunikace mezi vámi a soudem nebo kvůli tomu, že o vymazání takové komunikace nebudete s předstihem informováni.

1.3.7 Elektronický podpis

Nároky podávané elektronicky (e-CODEX) musí být před odesláním prostřednictvím portálu evropské e-justice opatřeny elektronickým podpisem. Portál nabízí nástroj, který vám s tímto postupem pomůže, jeho použití však není povinné: nárok můžete opatřit elektronickým podpisem za použití vašeho vlastního nástroje a nahrát jej na portál. Evropská komise nemůže být poháněna k odpovědnosti za případné škody, které vám mohou vzniknout kvůli tomu, že soud nebo jiná strana odmítne elektronický podpis vytvořený s pomocí nástroje poskytnutého na portálu evropské e-justice.

1.3.8 Najít společnost / propojení obchodních rejstříků

Tato služba vám umožňuje vyhledávat a získávat informace o společnostech zapsaných v obchodních rejstřících v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku. Je součástí systému propojení obchodních rejstříků (BRIS) zřízeného v souladu s právem EU. Tento systém propojuje vnitrostátní obchodní rejstříky, které zpřístupňují informace o společnostech.

1.3.9 Evropská vzdělávací platforma (ETP)

Tato služba je vyhledávacím nástrojem. Evropská vzdělávací platforma umožňuje justičním pracovníkům (soudcům, státním zástupcům, zaměstnancům soudu, advokátům, notářům, soudním exekutorům, soudním znalcům, soudním překladatelům a tlumočníkům, vězeňskému personálu, probačním úředníkům...) najít informace o vzdělávacích kurzech týkajících se práva EU a vzdělávací materiály pro samostudium práva EU.

Poskytovatelé vzdělávání pro justiční pracovníky informují potenciální zájemce o vzdělávacích činnostech, které organizují v oblasti práva EU v Evropské unii v různých jazycích. Evropská komise na platformu přispívá připravenými vzdělávacími materiály nebo příručkami, které vznikají zejména díky finanční podpoře EU.

Příslušný obsah Evropské vzdělávací platformy se skládá z popisů vzdělávacích činností a vzdělávacích materiálů. Uživatelé Evropské vzdělávací platformy odpovídají za přijetí nezbytných opatření na ochranu sebe a svých počítačových systémů proti virům, červům, trojským koňům a dalšímu škodlivému nebo destruktivnímu obsahu. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou používáním této služby ze strany uživatelů nebo stahováním dostupného obsahu uvedenými osobami.

Evropská komise nemá nad uvedenými internetovými stránkami a portály nepatřícími k Evropské vzdělávací platformě žádnou kontrolu a neodpovídá za jejich obsah ani používání. Odkazem na internetovou stránku nebo portál nepatřící k Evropské vzdělávací platformě Evropská komise neuvádí ani nenaznačuje, že tuto internetovou stránku nebo portál schvaluje. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou používáním internetových stránek a portálů nepatřících k Evropské vzdělávací platformě.

Registraci k účasti na kurzech zajišťují sami poskytovatelé vzdělávání pomocí internetových odkazů uvedených v popisu kurzů. Evropská komise nemůže nést odpovědnost za zrušení vzdělávacích činností a materiály, za jejich obsah, přesnost, zákonnost a vnímanou kvalitu.

Evropská komise žádá jiné subjekty o dodržování jejích práv duševního vlastnictví a stejně tak dodržuje práva duševního vlastnictví jiných subjektů. Domnívá-li se uživatel, že určitý materiál, který je součástí konkrétního průzkumu nebo s ním souvisí, porušuje autorská práva, měl by to oznámit Evropské komisi. Evropská komise bude na všechna taková oznámení reagovat a případně, bude-li to potřebné nebo adekvátní, materiál porušující práva odstraní nebo zablokuje všechny odkazy na něj. Evropská komise zruší přístup uživatele k dané aplikaci a její používání, pokud je za příslušných okolností zjištěno, že uživatel opakovaně porušil autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví Evropské komise nebo jiných subjektů.

Evropská komise ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí nemohou nijak zaručit, že Evropská vzdělávací platforma neobsahuje chyby a že je soustavně a nepřetržitě přístupná.

2. Upozornění o ochraně autorských práv

© Evropská unie (2024)

Opakované použití dokumentů, které má v držení Komise nebo jejím jménem Úřad pro úřední tisky Evropských společenství (dále jen „Úřad pro publikace“), podléhá podmínkám stanoveným v rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 (2011/833/EU, Euratom) o opakovaném použití informací Komise. Opakované použití dokumentů je bezplatné.

Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje, není-li uvedeno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Belgické království (2024)

Opakované použití informací uvedených na stránkách Belgie, které jsou součástí těchto internetových stránek, se řídí platnými belgickými právními předpisy, zejména zákonem ze dne 30. června 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících. To znamená, že není-li uvedeno jinak, vyžaduje opakované použití těchto informací předchozí souhlas držitelů autorských práv. Podle čl. 8 odst. 2 tohoto zákona úřední úkony veřejných orgánů nezakládají autorská práva. Úřední úkony veřejných orgánů jsou takové úkony, které mají právní účinky (zákony, parlamentní rozpravy, rozhodnutí soudních dvorů a soudů atd.). Ustanovení čl. 21 odst. 1 stanoví, že „citace převzaté ze zákonně zveřejněného díla pro účely kritiky, sporu, přezkumu nebo výuky nebo pro zařazení do vědecké práce, uváděné v souladu s dobrými mravy dané profese a v rozsahu odůvodněném zamýšleným účelem, neporušují autorské právo. K citacím, např. citacím uvedeným v předchozím odstavci, musí být přiloženy odkazy na zdroj a jméno autora, pokud se ovšem neukáže, že to není možné.“

Internetové stránky, na něž odkazují belgické stránky portálu e-justice podléhají vlastním doložkám o autorských právech. Belgické soudy mají pravomoc projednávat žaloby týkající autorských práv v souvislosti s údaji uvedenými na těchto belgických stránkách.

© Bulharská republika (2024)

Informace poskytnuté vládou Bulharské republiky jsou veřejné. Informace zveřejněné na bulharských stránkách portálu evropské e-justice jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro nekomerční účely s výjimkou materiálů, které obsahují výslovnou doložku o ochraně autorských práv nebo pro které je zapotřebí předchozí souhlas držitele autorských práv.

© Česká republika (2024)

Použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení České republiky nebo jejím jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na českých stránkách je povolena s uvedením citace dle § 31 z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), není-li stanoveno jinak, a pouze pro nekomerční účely. Souhlas není vyžadován pro volné užití díla, kterým se rozumí užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li autorský zákon jinak.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací vyžadován předchozí souhlas dle platných právních předpisů České republiky, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a uvádí případná omezení použití.

Je třeba vzít na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách nemusí být úplné, vyčerpávající, přesné nebo aktuální, účelem těchto informací není nahradit odborné právní poradenství. Pouze zákony České republiky, které jsou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem ve Sbírce zákonů ČR, jsou právně závazné.

© Dánské království (2024)

Informace na portálu evropské e-justice, jež poskytla dánská vláda, nepodléhají žádným podmínkám upravujícím autorská práva.

© Spolková republika Německo (2024)

Opakované použití dokumentů obsažených na této internetové stránce, které jsou v držení Spolkové republiky Německo, třetími stranami je chráněno autorským právem, jak stanoví německý právní řád, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za úplnost, redakční a technické chyby, opomenutí nebo přesnost informací na této internetové stránce.

Zejména neposkytujeme žádné záruky, výslovné či konkludentní, pokud jde o úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky.

Provozovatelé internetových stránek odpovídají za obsah, který dávají na svých internetových stránkách k dispozici, s výhradou ustanovení obecného zákona. Tento „vlastní obsah“ je třeba odlišovat od odkazů na obsah poskytnutý provozovateli externích internetových stránek.

Hypertextové odkazy na obsah externích internetových stránek se poskytují pouze pro informativní účely.

Odpovědnost za obsah externích internetových stránek nese výhradně poskytovatel takovéhoto obsahu. Externí internetové stránky před vytvořením odpovídajícího odkazu podle našeho nejlepšího vědomí pečlivě zkoumáme a kontrolujeme. Neposkytujeme však žádné záruky, výslovné či konkludentní, pokud jde o úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím externích hypertextových odkazů. Obsah externích internetových stránek může být kdykoli změněn bez vědomí německé vlády.

V souvislosti se všemi odkazy uváděnými na této internetové stránce výslovně prohlašujeme, že nemáme žádnou kontrolu nad vzhledem a obsahem externích internetových stránek přístupných prostřednictvím odkazů na této internetové stránce; tyto odkazy navíc neznamenají souhlas s odkazovanými internetovými stránkami nebo jejich obsahem. Toto prohlášení se vztahuje na tuto internetovou stránku jako celek a na všechny odkazy zde uvedené.

V případě uvedení jakéhokoli odkazu na internetové stránky, jejichž obsah může být považován za nežádoucí, prosím informujte německé kontaktní místo na adrese redaktion@justiz.de.

On-line redakce německých stránek si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo odstraňovat informace uvedené na této internetové stránce.

Více informací naleznete prostřednictvím tohoto odkazu.

© Estonská republika (2024)

Na informace poskytnuté vládou Estonské republiky se vztahují podmínky upravující autorská práva. Informace zveřejněné na stránkách Estonské republiky v rámci portálu evropské e-justice však jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční či nekomerční účely za předpokladu, že je uveden zdroj materiálu a je uznán jejich status autorských práv. Obsah použitý ze stránek Estonské republiky obsažených v rámci portálu evropské e-justice musí být reprodukován přesně a nesmí být použit v zavádějících souvislostech.

© Irsko (2024)

Materiál zveřejněný na této stránce poskytnutý Irskem podléhá autorskému právu vlády Irska podle zákona o právu autorském a právech s ním souvisejících z roku 2000. Materiál může být stahován do souboru nebo tištěn pouze pro soukromé účely. Je-li poskytován dalším osobám, musí být uveden zdroj a autorská práva.

Souhlas s reprodukcí materiálu chráněného autorským právem vlády Irska se nevztahuje na materiál uvedený na této stránce, který může být vlastnictvím třetí strany. Oprávnění k reprodukci takového materiálu je nutné získat od dotyčného držitele autorských práv.

© Řecká republika (2024)

Informace na portálu evropské e-justice poskytnuté řeckou vládou nepodléhají autorským právům. Určité externí odkazy však autorskému právu podléhat mohou. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Španělské ministerstvo spravedlnosti (2024)

Přístup k obsahu poskytnutému Španělskem na portálu e-justice, k obsaženým informacím a uvedeným odkazům a službám a používání tohoto obsahu a těchto informací, odkazů a služeb jsou výsadou Ministerstva spravedlnosti nebo orgánů s ním spolupracujících a jsou chráněny příslušnými právy duševního a průmyslového vlastnictví. Používání, reprodukce, šíření a sdělování tohoto obsahu veřejnosti nebo jeho změna či jiná obdobná činnost jsou bez výslovného povolení Ministerstva spravedlnosti zcela zakázány. Oprávnění uživatele použít jakýkoli obsah z tohoto portálu je omezeno na stahování a soukromé použití uvedeného obsahu pod podmínkou, že obsah zůstane nedotčen.

© Francouzská republika (2024)

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah této internetové stránky je výlučným vlastnictvím Ministerstva spravedlnosti a svobod a/nebo autorů či držitelů autorských práv a je chráněn francouzskými a mezinárodními právními předpisy týkajícími se práv duševního vlastnictví, a zejména ustanoveními francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Jedná se především o redakční prvky internetové stránky, provedení na obrazovce, software potřebný k použití stránky, loga, obrázky, fotografie a grafiku jakéhokoliv druhu.

Ministerstvo spravedlnosti a svobod povoluje uživatelům pouze zobrazení obsahu, které vylučuje zejména opakované použití celého obsahu těchto stránek nebo jeho části k jakýmkoli účelům.

Reprodukce se povoluje pouze v digitální podobě na počítači, který slouží ke konzultaci stránky, pro účely zobrazení stránek konzultovaných prohlížečem uživatele.

Úplné nebo částečné zobrazení těchto internetových stránek jakoukoli společností bez výslovného povolení Ministerstva spravedlnosti a svobod se zakazuje a představuje padělání ve smyslu článků L.335-2 a násl. francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

Odkaz na francouzský zákoník duševního vlastnictví.

Kapitola zákoníku týkající se trestních sankcí je k dispozici zde.

© Italská republika (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení italského ministerstva spravedlnosti a jiných veřejných institucí nebo jejich jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak.

Reprodukce obsahu na stránkách italského ministerstva spravedlnosti a jiných veřejných institucí je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Kyperská republika (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Kypru nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na kyperských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas nahrazuje výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Lotyšská republika (2024)

Informace poskytnuté vládou Lotyšska jsou veřejné a nepodléhají autorským právům. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na lotyšských stránkách portálu evropské e-justice volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely.

© Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky (2024)

Informace poskytnuté Litevskou republikou jsou chráněny litevským zákonem o autorském právu a právech s ním souvisejících a mohou být volně použity za předpokladu, že je uveden zdroj.

© Lucemburské velkovévodství (2024)

Reprodukce obsahu a informací uvedených na lucemburských stránkách, které jsou v držení lucemburského státu nebo třetích stran, podléhají lucemburskému právu, pokud není uvedeno jinak.

Není-li stanoveno jinak, je reprodukce informací obsažených na lucemburských stránkách povolena pro nekomerční účely za podmínky, že je výslovně uveden zdroj.

Pokud je pro reprodukci nebo použití informací v textové nebo multimediální podobě (zvuků, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, ruší se uvedeným ustanovením obecné povolení, a je-li to zapotřebí, uvedou se případná omezení použití.

Lucemburský stát odmítá veškerou odpovědnost za používání informací obsažených na lucemburských stránkách. Je třeba vzít na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách nemusí být úplné, vyčerpávající, přesné nebo aktuální. V případě rozporu mezi texty zveřejněnými na těchto stránkách a původními dokumenty platí původní dokumenty ve znění zveřejněném ve věstníku Mémorial.

Stránky lucemburského státu někdy odkazují na stránky třetích stran, nad nimiž lucemburský stát nemá žádnou kontrolu a za něž odmítá nést jakoukoli odpovědnost.

Lucemburský stát nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou na počítačovém systému uživatele při používání stránek lucemburského státu nebo třetích stran.

Lucemburský stát odmítá veškerou odpovědnost v případě přerušení fungování těchto stránek, včetně přerušení dočasného.

Cílem těchto ustanovení o odmítnutí odpovědnosti není vyhnout se požadavkům, které stanoví platné právní předpisy, ani vyloučit odpovědnost v případech, kdy ji na základě uvedených právních předpisů vyloučit nelze.

© Maďarsko (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Maďarska nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá maďarskému autorskému právu, není-li uvedeno jinak. Soukromá a oficiální reprodukce obsahu na maďarských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí souhlas držitele práv.

© Maltská republika (2024)

Autorské právo / oprávnění k reprodukci

Vláda Malty společně se svými ministerstvy a odbory, jakož i orgány a autoři internetových stránek usilují o udržení spolehlivosti informací obsažených na této internetové stránce. Nemohou však zajistit, že informace, které jsou zveřejněny na některých z jejich internetových stránek nebo externích odkazů jsou úplné, aktuální a správné, a trvají na tom, že informace na takovýchto internetových stánkách uvedené by neměly být považovány za správné a úplné informace o jakémkoli tématu. Nelze zajistit ani kvalitu a nepřetržitý přístup ani neexistenci výpadků způsobených technickými problémy. Nemohou tedy přijmout odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu, která by mohla být způsobena použitím informací, neboť uvedené informace jsou určeny výhradně jako obecné vodítko. Vláda Malty si vyhrazuje právo na přechodnou dobu a bez zvláštního upozornění změnit, doplnit nebo vymazat celé stránky nebo jejich část.

Vláda Malty společně s ministerstvy a odbory ani orgány a autoři internetových stránek nezajišťují kontrolu kvality externích odkazů. Uvedení názvu jakékoli společnosti nebo obchodníka na stránkách by nemělo být vnímáno jako doporučení výrobků a/nebo služeb, které společnost nebo obchodník poskytují.

Účelem těchto stránek není nabízet právní poradenství. To zůstává výsadou právnické profese.

Pokud na této internetové stránce najdete jakoukoli informaci, která je podle vás nesprávná nebo zavádějící, informujte o tom prosím e-mailem správce stránek nebo vyplňte formulář v sekci Vaše připomínky.

Materiál na této internetové stránce podléhá ustanovením maltského autorského zákona, politikám a předpisům a všem mezinárodním dohodám, které zmiňují vládu Malty. Informace na této internetové stránce jsou dostupné pro osobní použití a pro veřejné nekomerční použití. Při zohlednění těchto dvou účelů mohou být informace reprodukovány bezplatně a bez nutnosti dalšího souhlasu vlády Malty za předpokladu, že materiál je reprodukován jako věrná kopie originálu a vláda Malty je uvedena jako jeho zdroj. Reprodukovaný materiál nesmí být v žádném případě prezentován jako oficiální verze, a ani jako verze vytvořená společně s vládou Malty nebo s jejím souhlasem.

© Nizozemské království (2024)

Zveřejněné informace, které poskytuje vláda Nizozemska, nepodléhají autorským právům, není-li uvedeno jinak. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na nizozemských stránkách portálu evropské e-justice volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely. Výše uvedené neplatí, je-li u (některých) poskytnutých informací uvedena doložka o autorském právu.

© Rakouská republika (2024)

Všechny články zveřejněné na této internetové stránce jsou chráněny autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena.

Informace uvedené na rakouských stránkách portálu evropské e-justice se považují za veřejné a mohou být šířeny nebo kopírovány za předpokladu, že nebudou použity pro komerční účely a bude uveden zdroj.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti (BMJ) sice vynakládá přiměřené úsilí, aby byly na rakouské stránky portálu evropské e-justice zařazovány přesné a aktuální informace, nepřijímá však žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost těchto informací ani za informace na jiných internetových stránkách, na něž uvedlo odkazy. Případně zjištěné chyby budou opraveny co nejrychleji.

Informace poskytnuté prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice jsou obecného charakteru, a nejsou tedy přizpůsobovány zvláštním individuálním požadavkům osob, subjektů nebo organizací; nemusejí být nezbytně nutně přesné, úplné nebo aktuální; jsou částečně propojeny s jinými internetovými stránkami, které BMJ neovlivňuje a které nespadají do jeho působnosti. Účelem těchto informací není nahradit odborné (právní) poradenství. Potřebujete-li osobní poradenství, vždy nejdříve kontaktujte odborníka v příslušném oboru. V případě dotazů týkajících se vašeho soudního řízení, kontaktujte prosím příslušný soud. Pokud jde o návrhy nebo žádosti, které vyžadují splnění určité lhůty, je v každém případě zapotřebí se nejdříve informovat u příslušného soudu nebo orgánu.

Nezaručujeme, že dokumenty přístupné prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice přesně odpovídají oficiálně přijatému znění. Pouze zákony Rakouské republiky, které jsou zveřejněny zákonem stanoveným způsobem ve „Spolkové sbírce zákonů Rakouské republiky“ (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich), jsou právně závazné.

Některé z dokumentů přístupných prostřednictvím rakouských stránek portálu evropské e-justice odkazují na informace poskytnuté jinými organizacemi. BMJ však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o přesnost, aktuálnost a správnost údajů uvedených v těchto dokumentech.

© Ministerstvo spravedlnosti Polska (2024)

Obsah této internetové stránky je pouze obecně informativní a nepředstavuje poradenství. Ministerstvo spravedlnosti neposkytuje žádné ujištění ani záruku týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo použitelnosti kterékoli části obsahu.

Ministerstvo spravedlnosti nezodpovídá za informace obsažené na této internetové stránce a v souvislosti s těmito informacemi nepřijímá žádnou odpovědnost. Kromě toho se na některé části obsahu nebo této internetové stránky mohou vztahovat zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk nebo upozornění o ochraně autorských práv. Informace zveřejněné na polských stránkách, na které se nevztahují zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk nebo upozornění o ochraně autorských práv, jsou volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem či prostředkem pro komerční nebo nekomerční účely.

Ministerstvo spravedlnosti nepřijímá a vylučuje jakoukoli odpovědnost v souvislosti s prohlížením této internetové stránky, používáním informací nebo stahováním jakýchkoli materiálů z této stránky, mimo jiné včetně odpovědnosti za chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo zavádějící či urážlivé výroky. Informace na této internetové stránce mohou zahrnovat stanoviska nebo názory, které nezbytně nejsou stanoviskem nebo názorem Ministerstva spravedlnosti, není-li výslovně uvedeno jinak.

Tato internetová stránka obsahuje odkazy na externí stránky, nad kterými nemají útvary Ministerstva spravedlnosti žádnou kontrolu a za které Ministerstvo spravedlnosti nepřijímá žádnou odpovědnost.

© Portugalská republika (2024)

Opakované použití dokumentů obsažených na tomto portálu, které jsou vlastnictvím Portugalska, třetími stranami je chráněno autorským právem a právy s ním souvisejícími a právy průmyslového vlastnictví podle portugalských právních předpisů, právních předpisů EU a použitelných mezinárodních dohod. Informace obsažené na tomto portálu jsou veřejné, a není-li výslovně uvedeno jinak, mohou být reprodukovány a opakovaně používány za předpokladu, že je uveden zdroj. Je-li pro reprodukci nebo použití textových nebo multimediálních informací (zvuku, obrázků, počítačových programů atd.) vyžadován předchozí souhlas, výše uvedený obecný souhlas se nepoužije. Na žádost může být udělen zvláštní souhlas pro opakované použití a reprodukci dokumentů s informacemi, které podle stanovených podmínek nelze volně opakovaně použít. Zvláštní souhlas jasně stanoví omezení, která se vztahují na použití dokumentů, jichž se souhlas týká.

© Rumunsko (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Rumunska nebo jeho jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na rumunských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak. Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Slovinská republika (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení slovinské vlády nebo jejím jménem v držení třetích subjektů, podléhá vnitrostátním předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Reprodukce obsahu na slovinských stránkách je povolena s uvedením zdroje, není-li stanoveno jinak, a pouze pro nekomerční účely.

Je-li pro reprodukci nebo použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas ruší výše uvedený obecný souhlas a jasně uvádí případná omezení použití.

© Slovenská republika (2024)

Opakované použití dokumentů zveřejněných na této internetové stránce, které jsou v držení Slovenské republiky nebo jejím jménem v držení třetích subjektů, podléhá slovenským předpisům v oblasti autorského práva, není-li uvedeno jinak. Omezení autorského práva, práv souvisejících s autorským právem a práva sui generis k databázi jsou povolena pouze ve zvláštních případech stanovených v autorském zákoně č. 618/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Používání díla nebo nakládání s ním podle autorského zákona nesmí být v rozporu s běžným zamýšleným využitím díla a nesmí neodůvodněně zasahovat do oprávněných zájmů držitelů práv. V ostatních případech musí být získán předchozí souhlas k použití díla (licence).

Více informací o slovenských právních předpisech v oblasti autorského práva naleznete na těchto odkazech:

v angličtině ve slovenštině

© Finská republika (2024)

Informace na portálu evropské e-justice poskytnuté finskou vládou jsou veřejné a nepodléhají autorským právům.

© Švédské království (2024)

Materiál zveřejněný na švédských stránkách portálu evropské e-justice lze bezplatně reprodukovat.Je-li to výslovně požadováno, musí být zdroj uveden.

© Autorské právo Koruny (2024)

Informace poskytnuté vládou Spojeného království jsou chráněny autorským právem Koruny. Není-li stanoveno jinak, je veškerý obsah dostupný na základě veřejné vládní licence Open Government Licence v3.0.

Poslední aktualizace: 28/06/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.