Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

National retspraksis

Spanien

I Spanien anses retspraksis ikke for at være en retskilde. Ifølge artikel 1.1 i civillovbogen [Código Civil] er retskilderne loven, sædvane og generelle retsprincipper. I artikel 1.6 i civillovbogen hedder det imidlertid, at ” retsordenen suppleres med den faste retspraksis, som højesteret har fastlagt ved fortolkning og anvendelse af loven, sædvane og de almindelige retsprincipper”.

Indholdet er leveret af
Spanien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Adgang til retspraksis

I henhold til artikel 560.1, stk. 10, i organisk lov om domstolsordningen [Ley Orgánica del Poder Judicial] angives kompetenceområderne for styrelsesrådet for det spanske retsvæsen som "den officielle offentliggørelse af domme og andre afgørelser, der er afsagt af højesteret og andre domstole.

Den spanske domstolsstyrelse [Consejo General del Poder Judicial] fastlægger efter en udtalelse fra de kompetente myndigheder bestemmelser for den måde, hvorpå elektroniske registreringer af domme skal ske, hvordan de skal foreligge i uddrag, behandles, offentliggøres og attesteres, med henblik på at sikre deres integritet og ægthed samt adgangen til dem og at sikre overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger".

Med det formål at gennemføre de bestemmelser, der er fastlagt i lovgivningen, oprettede domstolsstyrelsen i 1997 det juridiske dokumentationscenter [Centro de Documentación Judicial], CENDOJ, som er beliggende i San Sebastián.

Udformningen af denne nye offentlige tjeneste, som giver adgang til retspraksis fra forskellige domstole under de bedst mulige tekniske forhold, og som sikrer særlig beskyttelse af den enkelte person i forbindelse med behandlingen af elektroniske data, bygger på de mandater og de synspunkter, der er kommet til udtryk i politiske programerklæringer, samt fastlagte bestemmelser på forskellige områder.

Udover CENDOJ’s database findes statstidendes base, der indeholder oplysninger om forfatningsretspraksis.

Der findes ligeledes private databaser med begrænset adgang, hvor der pålægges et gebyr.

Offentliggørelse af retspraksis

Med hensyn til højesterets retspraksis har CENDOJ udviklet en teknologisk platform, der er bygget op om et navigationssystem baseret på faneblade.

Når der skal udføres en søgning, åbnes fanebladet RESULTATER (der behandler de opnåede resultater) og et andet faneblad SØG (der gør det muligt at gå til søgeformularen når som helst)

Søgeren kan få hurtig og sikker adgang til alle domstolsafgørelser fra højesteret. Søgningen efter afgørelser kan foretages ved hjælp af flervalgsfelter, der identificerer eller klassificerer de pågældende afgørelser, og/eller ved hjælp af fritekstsøgninger.

Der er også mulighed for at få direkte adgang til de sidste 50 afgørelser fra hver domstol ved at klikke på knapperne den i nederste del af skærmen. Dermed fås adgang til de seneste afgørelser, der er modtaget og indlagt i databasen over retspraksis.

Søgninger ved hjælp af flervalgsfelter

Visse felter med information om afgørelserne kan indeholde flere valgmuligheder, herunder bl.a.:

 • Feltet med kompetenceområde (Jurisdicción): her vælges interesseområde: civilretter, strafferetter, forvaltningsdomstole, social- og arbejdsretter, militærdomstole.
 • Feltet med typen af afgørelsen (Tipo de Resolución): gør det muligt at vælge mellem højesterets domme, kendelser og aftaler
 • Feltet med datoen for afgørelsen (Fecha): med "kalender"-knapperne kan søgningen afgrænses til en bestemt periode
 • Feltet med sprog (Idioma): drop-down-boks, der gør det muligt at vælge sprog for de afgørelser, man ønsker adgang til.

Søgninger ved hjælp af fritekstfelter

Ud over flervalgsfelterne er der andre felter i afgørelserne, der ikke har nogen bestemte værdier, men som kan indeholde tekststrenge. Ved hjælp af disse felter der kan foretages fritekstsøgninger.

RESULTATER

Søgeresultaterne vises med 10 resultater pr. side.

Resultaterne præsenteres på følgende måde:

TERMINOS RELACIONADOS (relaterede udtryk), systemet fremkommer automatisk med udtryk, der har tilknytning til den foretagne søgning.

TITULO (overskrift), ROJ-nummeret for den søgte retspraksis vises.

SUBTITULOS (underoverskrift), følgende informationsfelter vises:

 • Tipo Organo (domstolstype): f.eks. højesteret. Militærretlig afdeling
 • Municipio (kommune): f.eks. Madrid -- Afdeling: 1
 • Ponente (referent): f.eks. ANGEL JUANES PECES
 • No Recurso (retsmidlets nr.): f.eks. 88/2007 -- dato: 26/06/2008
 • Tipo Resolución (type af afgørelse): f.eks. en dom
 • Órgano (domstol), i alfabetisk rækkefølge

Hvis der afslutningsvis klikkes på overskriften på det resultat, der ønskes vist, åbnes en ny side, som viser hele indholdet af det pågældende dokument. Dokument åbnes i pdf-format.

Formater

Dommene er normalt tilgængelige i databaserne i pdf-, rtm- og html-format

Tilgængelige domme og kendelser

 • Højesteret

Højesteret: Den retspraksis, som højesteret har fastlagt, offentliggøres i sin helhed på internettet, og der er direkte og gratis adgang hertil. Teksterne er tilgængelige i deres helhed, dog indeholder de ikke personoplysninger. Der findes en effektiv søgemaskine, der søger i teksten i alle afgørelser. Du kan få adgang til denne database på webstedet CENDOJ TS.

 • Andre domstole

Med CENDOJ-databasen har offentligheden gratis adgang til kendelser og domme udstedt af centraldomstolen [Audiencia Nacional], de regionale højesteretter [Tribunales Superiores de Justicia] og provinsdomstolene [Audiencias Provinciales].

Yderligere procedurer

Findes der tilgængelige oplysninger?

 • Om appelsager?
 • Om, hvorvidt sagen er afgjort?
 • Om resultaterne af appelsager?
 • Om afgørelsens uigenkaldelighed?
 • Om yderligere procedurer?

Nej. De eneste tilgængelige oplysninger er dommene i deres helhed. Oplysninger om videreførelsen af sagen fremgår af selve dommen og ikke af databasen.

Regler for offentliggørelse

Findes der nogen regler for offentliggørelse af retspraksis på nationalt plan eller afhængigt af domstolstype?

Af artikel 107 i organisk lov om domstolsordningen [Ley orgánica del Poder Judicial] fremgår det, at den spanske domstolsstyrelse [Consejo General del Poder Judicial] er ansvarlig for offentliggørelsen af domme og andre afgørelser, som afsiges eller træffes af højesteret og andre retsorganer.

Der findes desuden regler for offentliggørelse i forordningen om oprettelse af det juridiske dokumentationscenter [Centro de Documentación Judicial].

Offentliggøres dommen i sin helhed eller i uddrag? I tilfælde af sidstnævnte, hvilke kriterier anvendes?

Domme offentliggøres i deres helhed.

Relevante links

Det juridiske dokumentationscenters søgemaskine for retspraksis

Sidste opdatering: 12/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.