Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Sådan anlægger du en sag

Frankrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Det kan være bedre at anvende alternative tvistbilæggelsesmetoder. Se mere om dette emne.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Der gælder forskellige frister for forskellige sager. Du kan få yderligere oplysninger om frister ved at henvende dig til en advokat eller et informationskontor.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Se "Domstolenes kompetence - Frankrig".

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Se "Domstolenes kompetence - Frankrig".

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se "Domstolenes kompetence - Frankrig".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

I nogle sager skal en foged (huissier de justice) inddrages, når sagen skal indledes med en tilsigelse (assignation), som parten skal lade forkynde for modparten. Denne tilsigelse kan nemlig kun forkyndes af en foged. Dette gælder i sager ved ordinære domstole (tribunaux de grande instance), medmindre der er tale om sager, hvor det ikke er obligatorisk at gøre brug af en advokat. Det bør bemærkes, at foreløbige forholdsregler (référés) kun kan anordnes efter begæring (assignation). I skilsmissesager, hvor det er påkrævet at gøre brug af en advokat, anlægges sagen ved indgivelse af en stævning (requête).

En sag indbringes for en ungdomsdomstol (juge des enfants) af en af forældrene, værgen eller den mindreårige selv ved en almindelig stævning.

For at indbringe en sag for fogedretten (juge de l'exécution) kræves der en begæring (assignation), medmindre der er tale om sager vedrørende gennemtvingelse af afgørelser om udvisning.

Ved en distriktsdomstol (tribunal d'instance) kræves der ikke en tilsigelse for at anlægge en sag vedrørende et krav på højst 4 000 EUR eller for at få udfærdiget et betalingspåkrav vedrørende krav, der udspringer af en kontrakt, eller som er lovbestemte, og som lyder på et bestemt beløb.

Ved en handelsret (tribunal de commerce) kan der anmodes om et betalingspåkrav ved hjælp af en almindelig stævning, som alene vedrører krav, der følger af en banktratte (une traite), en veksel, en egenveksel (un billet à ordre) eller en overdragelse af fordring (un bordereau de cession). I andre sager skal sagen anlægges ved hjælp af en tilsigelse (assignation).

Ved en arbejdsret (conseil des prud'hommes) kan et krav fremsættes pr. anbefalet brev eller direkte til dommerkontoret pr. brev eller mundtligt.

Sager kan indbringes for paritetiske jordbrugsretter (tribunal paritaire des baux ruraux) pr. anbefalet brev til dommerkontoret, medmindre der er tale om sager, hvor kravet skal bekendtgøres i tingbogen (fichier immobilier), eller der kræves, at fogeden inddrages (acte d'huissier).

En sag kan kun indbringes for en socialdomstol (tribunal des affaires sociales) efter en forudgående forelæggelse for voldgiftsudvalget (commission de recours amiable). En sag indbringes pr. brev eller erklæring indgivet til dommerkontoret.

Parterne kan også indgive en fælles stævning (requête conjointe), der er et fælles retsskridt, hvorved de forelægger deres påstande for retten. Denne stævning indgives til dommerkontoret.

Ved en regional domstol skal parterne repræsenteres af en advokat, medmindre der er tale om erhvervslejemål, begæringer om foreløbige forholdsregler, frakendelse eller ophævelse af forældremyndighed og omsorgssvigt (déclaration d'abandon). Ved en familiedommer (juge aux affaires familiales) skal parterne ikke repræsenteres af en advokat i sager vedrørende fordeling af forældremyndighed, procedurer efter skilsmisse, forældremyndighed, fastlæggelse af underholdsbidrag og underholdspligt.

Ved handelsretter, distriktsdomstole, fogedretter, ungdomsdomstole, socialdomstole, arbejdsretter og jordbrugsretter skal parterne ikke repræsenteres af en advokat.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Alle forespørgsler om oplysninger rettes til det enkelte dommerkontor. Gratis retshjælp tilbydes desuden af de fleste domstole, juridiske rådgivningskontorer (maisons de justice et du droit) og rådhuse.

For at anlægge en sag skal du henvende dig til dommerkontoret.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Fransk er det eneste sprog, der accepteres. En tolk kan bistå en part under retsmødet, men en dommer har ikke pligt til at bruge en tolk, hvis vedkommende behersker det sprog, som parten taler.

Påstande skal generelt fremsættes skriftligt. Ved arbejdsretter og i erklæringer, der fremsættes til dommerkontoret inden fremmøde ved distriktsdomstole kan de imidlertid fremsættes mundtligt eller registreres af rettens justitssekretær.

Sager kan indbringes for arbejdsretter, efter at parterne frivilligt har givet fremmøde for forligskontoret (bureau de conciliation).

Efter de nuværende regler kan en sag ikke indbringes for en civildomstol pr. fax eller e-mail.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Den eneste procedure, hvor der findes en særlig blanket, der skal bruges til anlæggelse af en sag, er en erklæring til distriktsdomstolens dommerkontor. I andre procedurer skal sagsakten indeholde oplysninger om sagsøgeren og den sagsøgte samt alle dokumenter vedrørende sagens genstand, som – afhængigt af sagen – skal indgives til dommerkontoret, når sagen anlægges, eller til dommeren under retsmødet.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Der skal generelt ikke betales afgift til staten, når en sag anlægges, medmindre sagen anlægges ved en handelsret, hvor faste retsafgifter finder anvendelse.

Efter vedtagelsen af dekret 2011-1202 af 28. september 2011 om afgifter til kompensationsfonden for advokater (fond d’indemnisation de la profession d’avoué ) ved appeldomstole og bidraget til retshjælp skal der imidlertid betales et bidrag på 35 EUR, når sagen anlægges. Bidraget kan betales til dommerkontoret med bankkort.

I appelsager skal der desuden betales 150 EUR af begge parter til kompensationsfonden for advokater ved appeldomstole, hvis erhverv blev forenet med erhvervet som advokat (avocats) fra den 1. januar 2012. Siden denne dato har det ikke været obligatorisk at anvende dem som mellemmænd.

Sagsomkostningerne svarer til udgifterne til retssagens gennemførelse. Disse omfatter vidnegodtgørelse, honorarer til sagkyndige og advokatudgifter ud over advokaternes salærer. Nogle omkostninger skal betales, når sagen anlægges, eller mens sagen verserer. Ved sagens afslutning pålægger retten sædvanligvis den tabende part at betale sagsomkostningerne, medmindre denne part modtager retshjælp.

Advokater indgår en aftale om advokatsalær med deres klienter. Advokater kan kræve et acontobeløb, som betales på forhånd eller i løbet af sagen af klienten.

11 Kan jeg få retshjælp?

Ja, du er berettiget til retshjælp, hvis din indkomst ikke overstiger et loft, som justeres hvert år (929 EUR i 2012 for fuld retshjælp og 1 393 EUR for delvis retshjælp). Disse grænser ændres afhængigt af sagsøgerens familiemæssige situation (se "Retshjælp – Frankrig")

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Sagen er anlagt:

  • for sager, hvor en stævning er påkrævet, når en kopi af stævningen er indgivet til dommerkontoret.
  • For andre sager, når begæringen er indgivet til eller registreret af dommerkontoret.

Sagsøgere modtager ikke en bekræftelse af, at sagen er behørigt anlagt.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Dommerkontoret kan give oplysninger om sagens forløb og datoen for retsmødet.

Relevante links

Justitsministeriets websted

Sidste opdatering: 19/06/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.