Privātuma aizsardzība

1. Paziņojums par konfidencialitāti

Persondatu aizsardzība

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: Eiropas e-tiesiskuma portāls

Datu pārzinis: Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta (JUST ĢD) A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība”

Atsauces numurs: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Ievads

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un nodrošināt jūsu privātuma ievērošanu (Eiropas Komisijas pārvaldīto tīmekļvietņu privātuma politika). Tā vāc un turpmāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots, kādi ir jūsu persondatu apstrādes iemesli, kā visi sniegtie persondati tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija. Šeit sniegtā informācija ir saistīta ar šādām datu apstrādes darbībām.

Eiropas e-tiesiskuma portāls (“e-tiesiskuma portāls”) ir izveidots ar mērķi nodrošināt sabiedrībai piekļuvi informācijai, savstarpēji savienotām valstu datubāzēm, interaktīviem pakalpojumiem, kas ļauj lietotājiem tieši sazināties ar attiecīgajām iestādēm citā dalībvalstī, kā arī sniegt kompetento valsts iestāžu un struktūru kontaktinformāciju. Tāpēc e-tiesiskuma portāls izgūst datus ar ļoti konkrētu mērķi, proti, kombinēt un saskaņot datus no dažādām valstu datubāzēm. Portāls arī apstrādā persondatus saistībā ar e-pasta komunikāciju starp Komisiju, iedzīvotājiem, atbildīgajiem satura administratoriem un kontaktpunktiem (datu ierakts: DPR-EC-01506).

Turklāt konkrētas datu apstrādes darbības tiek veiktas saistībā ar noteiktiem e-tiesiskuma portāla sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar rīkiem “Meklēt advokātu”, “Meklēt notāru” un “Meklēt uzņēmumu”, Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogrammu, e-CODEX komunikācijas rīku, Kompetento tiesu datubāzi (CDB), Pamattiesību interaktīvo rīku (FRIT) un Zemes reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (LRI).

Lūdzam ņemt vērā, ka dalībvalstis un citas struktūras, piemēram, profesionālās apvienības un bezpeļņas organizācijas var izvēlēties, vai pārvaldīt publiskās datubāzes, kas sniedz pakalpojumus ar portāla starpniecību. Šādas struktūras vāc datus, lai nodrošinātu atbilstību valsts tiesību aktiem un lai sniegtu nepieciešamo informāciju valsts līmenī. Šādas datubāzes ir savstarpēji savienotas ar portāla palīdzību tādā veidā, ka valsts līmenī pieejamai informācijai var piekļūt ar portāla starpniecību. Dalībvalstīm un citām struktūrām, piemēram, profesionālajām apvienībām un bezpeļņas organizācijām, ir jāgarantē persondatu apstrādes drošība to datubāzēs.

Komisija nodrošina tehniskās specifikācijas iepriekšminēto subjektu savienošanai. Sadarbību starp iepriekšminētajiem subjektiem un Komisiju nodrošina uz brīvprātības pamata (izņemot BRIS un IRI 2.0, kas ir obligāti starpsistēmu savienojumi saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem[1]). Tāpēc šādu sadarbību nereglamentē formāla vienošanās, piemēram, līgums. Komisija nodrošina persondatu apstrādes drošību tikai un vienīgi tādā mērā, cik tas ir Komisijas kā e-tiesiskuma portāla datu pārziņa kompetencē.

Šīs datu apstrādes darbības veic JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība”, kā sīkāk aprakstīts tālāk tekstā.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes darbības mērķis

JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība” apstrādā persondatus galvenokārt nolūkā nodrošināt vienotu (elektronisku) vienas pieturas aģentūru attiecībā uz informāciju par tiesiskumu un piekļuvi Eiropas tiesvedības procedūrām e-tiesiskuma portāla galvenajā platformā — DPR-EC-01506).

Turklāt dažādu e-tiesiskuma portāla papildu funkciju ietvaros tiek veiktas atsevišķas apstrādes darbības.

Meklēt advokātu / Meklēt notāru

“Meklēt advokātu” un “Meklēt notāru” ir divi pakalpojumi, kurus Komisija sniedz sabiedrībai sadarbībā ar attiecīgajām valstu juridisko profesiju pārstāvju apvienībām (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR-EC-01507). Šīs apvienības atbild par kontaktinformācijas sākotnējo vākšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem par persondatu aizsardzību (Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)). Komisija nodrošina meklēšanas rīku, kas ļauj veikt pārrobežu meklēšanu datos, ko glabā valstu apvienības. Komisija neglabā ne šo kontaktinformāciju, ne meklēšanas rezultātus.

ECLI meklētājprogramma

Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogramma (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR-EC-01508) ir pakalpojums, ko Komisija sabiedrībai sniedz sadarbībā ar iesaistītajiem judikatūras sniedzējiem ar mērķi atvieglot piekļuvi Eiropas un valstu judikatūrai (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR-EC-01508). Dalībvalstis un to tiesu iestādes atbild par valsts judikatūras publicēšanu. Komisija nodrošina meklēšanas rīku pārrobežu meklēšanai šādā judikatūrā, kura var ietvert noteiktus persondatus. Komisija neglabā ne judikatūru, ne meklēšanas rezultātus.

E-CODEX

E-tiesiskuma portāls nodrošina arī pakalpojumu, kas ļauj veikt oficiālo veidlapu elektronisku apmaiņu saskaņā ar atsevišķiem Eiropas pārrobežu tiesību instrumentiem. Apmaiņa notiek, izmantojot drošu komunikācijas infrastruktūru, kas pazīstama kā e-CODEX (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR-EC-01509). E-CODEX ir programmatūras produktu kopums, kas ļauj veikt tiešu, drošu pārrobežu apmaiņu ar elektroniskajiem ziņojumiem tiesiskuma jomā. Tā pamatā ir decentralizēta arhitektūra, kas veidota, lai savienotu esošās IT sistēmas valsts līmenī.

E-CODEX atvieglo veidlapu apmaiņu saskaņā ar konkrētiem Eiropas tiesību instrumentiem. Papildus persondatiem, kas vajadzīgi spēkā esošu veidlapu apmaiņai, persondatu apstrāde notiek arī elektroniskā paraksta kontekstā. Šādu apstrādi veic arī saistībā ar informācijas sniegšanu par kompetentajām iestādēm gadījumos, kad šādas funkcijas veic fiziskas personas. Turklāt problēmu novēršanas nolūkā tiek reģistrēti metadati, kas var ietvert persondatus (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību DPR-EC-01509).

Tiesu datubāze / Pamattiesību interaktīvais rīks

Kompetento tiesu datubāze (CDB) un Pamattiesību interaktīvais rīks (FRIT) ir divi pakalpojumi, kurus Komisija un dalībvalstis nodrošina sabiedrībai, ļaujot lietotājiem identificēt iestādes, kuru kompetencē ir atsevišķi Eiropas pārrobežu tiesību instrumenti un viņu pamattiesību īstenošana (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR-EC-01510). Dalībvalstis Komisijai sniedz attiecīgo kontaktinformāciju. Komisija atbild tikai par šādu datu publicēšanu.

Šie rīki apstrādā kontaktinformāciju saistībā ar kompetentajām iestādēm (ieskaitot pamattiesību piemērošanu); noteiktos gadījumos kontaktinformācija var attiekties uz fizisku personu.

Meklēt uzņēmumu / Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma

Pakalpojums “Meklēt uzņēmumu / Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā savienojamība” ļauj meklēt un iegūt informāciju par uzņēmumiem, kas reģistrēti uzņēmējdarbības reģistros ES, Islandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā. Tas ir daļa no Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (BRIS), kas izveidota saskaņā ar ES tiesību aktiem. Sistēma savieno valstu uzņēmējdarbības reģistrus, kas nodrošina uzņēmumu informāciju (ieraksts attiecībā uz datu aizsardzību: DPR- EC-03328). Lielākā daļa uzņēmējdarbības reģistros ietverto datu par uzņēmumiem nav persondati, tomēr daži no saņemtajiem dokumentiem var saturēt persondatus, piemēram, valdes locekļu, likumīgo pārstāvju, akcionāru vārdus utt.

Zemes reģistru savstarpējās savienojamības sistēma

JUST ĢD A1 nodaļa vāc un izmanto jūsu persondatus, lai atvieglotu Zemes reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (LRI) darbību.

Pamatpakalpojumi, ko sniedz visi reģistri, ir zemes un īpašumu informācijas, kā atrašanās vieta un piederība, reģistrēšana, pārbaude un glabāšana, kā arī šīs informācijas sniegšana sabiedrībai un profesionāliem klientiem.

Valstu kontaktpunkti atbild par attiecīgās informācijas sākotnējo vākšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem par persondatu aizsardzību (Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)). Persondatu apstrādes mērķi ir noteikti valsts tiesību aktos, vai arī tos nosaka attiecīgās valsts apvienības. Komisija neatbild par šādas apstrādes mērķu noteikšanu valsts līmenī. Komisija neglabā ne sniegto kontaktinformāciju, ne iegūtos meklēšanas rezultātus.

Cita datu apstrāde e-tiesiskuma portālā

E-tiesiskuma portāls apstrādā lietotāju persondatus pa e-pastu nosūtītu ziņojumu mērķiem, kā arī par portāla specifisku funkciju un tā sistēmu pārvaldību atbildīgo administratoru persondatus.

E-tiesiskuma portāls autentificē tā reģistrētos lietotājus ar Komisijas EU Login pakalpojuma starpniecību. Atsevišķā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots, kādā veidā EU Login veic persondatu apstrādi.

Nevienu no persondatu apstrādes darbībām neizmanto automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai (Regulas (ES) 2018/1725 24. pants).

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Daži datu apstrādes veidi ir balstīti arī uz piekrišanu (regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts). E-tiesiskuma portālu un tā dažādās funkcijas un pakalpojumus nodrošina saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 81. un 82. pantu. Turklāt persondatu apstrādi saistībā ar pakalpojumu “Meklēt uzņēmumu / Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā savienojamība” arī veic, pamatojoties uz Regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Šī apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu uzņēmumu dokumentus (kuros var būt persondati) Eiropas e-tiesiskuma portāla lapas “Meklēt uzņēmumu” lietotājiem, kā to prasa Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīva (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem.

Persondatu apstrādi reglamentē arī Komisijas 2014. gada 5. jūnija Lēmums “Par personas datu aizsardzību Eiropas e-tiesiskuma portālā”.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

E-tiesiskuma portāla galvenā platforma

Saistībā ar Eiropas e-tiesiskuma portāla vispārējo darbību JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība” apstrādā šādas persondatu kategorijas:

 • E-tiesiskuma portāla satura administratoru persondati, persondati, kurus sniedz lietotāji, kad tie izmanto e-tiesiskuma portālu, ieskaitot, gadījumus, kad viņi sazinās ar atbalsta sniedzējiem pa e-pastu (E-tiesiskuma portāla galvenā platforma — DPR-EC-01506).

Turklāt, lai veiktu šīs apstrādes darbības, JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība” vāc šādas persondatu kategorijas:

 • persondati, kurus vāc saistībā ar EU Login (vārds un e-pasta adrese). Mēs iegūstam šos persondatus no EU Login pakalpojuma.
 • Administratoru persondati (vārds un e-pasta adrese). Mēs iegūstam šādus persondatus no attiecīgajām valstu iestādēm.

Šādu persondatu sniegšana nav obligāta.

Persondati, kurus apstrādā saistībā ar portāla pakalpojumiem

 • Advokātu un notāru vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs) (Meklēt advokātu / Meklēt notāru — DPR-EC-01507).
 • Persondati, kas iekļauti Eiropas vai valsts judikatūrā un darīti pieejami saskaņā ar piemērojamajiem Eiropas vai valsts tiesību aktiem (ECLI meklētājprogramma — DPR-EC-01508).
 • Persondati, kas vajadzīgi elektroniskai veidlapu apmaiņai saskaņā ar atbalstītajiem Eiropas tiesību instrumentiem; persondati saistībā ar elektronisko parakstu izmantošanu, persondati, kurus uztur kā metadatus, kas vajadzīgi problēmu novēršanas nolūkos (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Tādu fizisku personu vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kuras var būt kompetentas saistībā ar civiltiesiskajām procedūrām un/vai iedzīvotāju pamattiesību īstenošanai (Tiesu datubāze — Pamattiesību interaktīvais rīks — DPR-EC-015010).
 • Publiskie dokumenti, kas pieejami Eiropas e-tiesiskuma portāla lapā “Meklēt uzņēmumu”, (piemēram, dibināšanas dokuments, statūti, grāmatvedības dokumenti u. c.) var ietvert ar uzņēmumu saistītus persondatus (piemēram, valdes locekļi, likumīgie pārstāvji, akcionāri u. c.). Kategorijas var atšķirties atkarībā no izcelsmes valsts uzņemējdarbības reģistra un var ietvert, piemēram, šādu informāciju: dzimums (kungs/kundze), vārds, uzvārds(-i), vecāku vārdi, dzimšanas datums, identifikācijas apliecības / pases numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai citi valsts identifikācijas numuri, adrese un paraksts (DPR-EC-03328).
 • Zemes īpašnieku vārdi, viņu adrese, dzimšanas datums, ģimenes stāvoklis, paraksti, mantinieku vārdi u. c. un jebkuras citas persondatu kategorijas, kas noteiktas attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos, lai nodrošinātu Zemes reģistru savastarējās savienojamības sistēmas darbību (DPR-EC-08846).

Saistībā ar pakalpojumiem, kas izmanto trešo personu sniegtus datus, e-tiesiskuma portāls izplata iepriekšminētos persondatus, ja tos jau iepriekš ir izpauduši citi datu pārziņi. Šādu datu sākotnējā vākšana var būt obligāta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība” jūsu datus glabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai varētu veikt uzdevumu, kuram tie vākti, vai varētu veikt turpmāku datu apstrādi:

 • Satura administratoru un kontaktpersonu datus glabā līdz brīdim, kad attiecīgā persona izpilda tās funkcijas; datu derīgumu pārbauda saistībā ar e-tiesiskuma portāla satura ikgadēju atjaunināšanu; tāpat pēc pieprasījuma veic labojumus (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 un DPR-EC-01510).
 • Persondatus izgūst no iesaistīto advokātu kolēģiju un juristu biedrību datubāzēm. E-tiesiskuma portāls tos neglabā, un tos parāda tikai meklēšanas rezultātu vizualizācijas laikā (Meklēt advokātu / Meklēt notāru — DPR-EC-01507).
 • Persondati var būt iekļauti tiesu lēmumos, kurus nodrošina Eiropas un valstu partneri, kas publicē judikatūru (“ECLI pakalpojumu sniedzēji”). E-tiesiskuma portāls glabā šos datus kā daļu no katra lēmuma metadatiem un meklēšanas indeksiem tik ilgi, kamēr to sniedzējs neanonimizē vai nenoņem attiecīgo tiesas lēmumu (ECLI meklētājprogramma — DPR-EC-01508).
 • Attiecībā uz e-tiesiskuma portālu persondatus glabā tikai tik ilgi, kamēr pieteikuma iesniedzējs sagatavo attiecīgo veidlapu. Tomēr persondatus glabā lietotāju “pastkastītēs” e-CODEX komponentā eTrustEx. Maksimālais glabāšanas ilgums ir 10 gadi. Maksimālais glabāšanas ilgums datiem, kuri saistīti ar problēmu novēršanu, ir 5 gadi (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Ar funkciju “Meklēt uzņēmumu” iegūtos persondatus glabā platformā 6 dienas no brīža, kad failu dara pieejamu lejupielādei (DPR-EC-03328).
 • Persondatus, kurus vāc Zemes reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai, apstrādā tik ilgi, cik ilgi tas nepieciešams vākšanas vai turpmākas apstrādes nolūkā, kā noteikts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos. Persondatus glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu visus juridiskos un nodokļu pienākumus (DPR-EC-08846).

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētu dokumentu kopumi utt.) tiek uzglabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Attiecībā uz datiem, kas pieejami e-tiesiskuma portāla publiskajā komponentā, plašai sabiedrībai nodrošina piekļuvi persondatiem. Persondatiem, kurus apstrādā nolūkā noteikt atbildīgos tehniskos kontaktpunktus un atbalsta un problēmu novēršanas nolūkiem (ieskaitot persondatus, kurus izgūst EU Login sistēma), var piekļūt tikai pilnvaroti Komisijas darbinieki, ievērojot principu “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un attiecīgā gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Ja jūs ar mums sazināties, izmantojot e-tiesiskuma portāla rīku “Jūsu atsauksmes”, pilnvaroti darbinieki apstrādās jūsu persondatus. Ar jūsu piekrišanu mēs varam arī pārsūtīt jūsu ziņojumu (tostarp tajā ietvertos persondatus) citām kompetentajām Eiropas iestādēm vai valstu iestādēm.

Persondatus apstrādā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklētības statistikas vākšanu. To veic Komisijas Europa Analytics sistēma. Jūs varat uzzināt vairāk par to, kādus persondatus un kādā veidā Europa Analytics apstrādā, šeit.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jums kā datu subjektam atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem un tos labot, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgos gadījumos jums ir tiesības dzēst savus persondatus, ierobežot savu persondatu apstrādi, iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Gadījumos, kad e-tiesiskuma portāls dara pieejamus persondatus, kurus sākotnēji savākušas trešās personas (piemēram, dalībvalstu reģistri un datubāzes), mēs pārsūtīsim datu subjektu tiesību īstenošanas pieprasījumus attiecīgajiem datu pārziņiem.

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai — domstarpību gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās (piemēram, miniet šeit norādīto atsauces numuru) pieprasījumā.

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar atbildīgo datu pārzini. JUST ĢD A1 nodaļa “Digitālā pārkārtošanās un tiesiskā apmācība” (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu to Komisijas īstenoto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram varat piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šīs konkrētās apstrādes darbības DAS publiskajā reģistrā ir iekļautas ar šādu apstrādes darbības numuru: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 un DPR-EC-01510.[1] BRIS — Skatīt 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Direktīvā (ES) 2017/1132 attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem; IRI.2.0 — Skatīt 25. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām.

2. Noteikumi par personas datu aizsardzību

Eiropas Savienība ievēro lietotāju datu aizsardzību. “Fizisku personu aizsardzības attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās” politika balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobris Regulu (EK) Nr. 2018/1725.

Šī vispārīgā politika skar Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes eu domēnā.

Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, noteiktos gadījumos tiek prasīti personas dati, lai varētu nodrošināt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus.

Tīmekļa vietnes, kas pieprasa šādu informāciju, apstrādā to atbilstoši iepriekš minētajā regulā aprakstītajai kārtībai, un sniedz informāciju par jūsu datu izmantošanu paziņojumos par privātumu.

Šajā sakarā:

 • katram konkrētam e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību personas datu aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē datu aizsardzības speciālists nodrošina regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomu par datu pārziņiem par viņu pienākumu izpildi (skat. regulas 43.-45. pantu);
 • Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā visu iestāžu neatkarīga padomdevēja iestāde (skat. regulas 52. līdz 60. pantu).
 • Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs eu domēnā ir saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām iepazīties ar šo iestāžu personas datu aizsardzības politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums EUROPA serverī ir internetā pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, lai uzlabotu komunikāciju starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras puses.

EUROPA piedāvā trīs e-pakalpojumu veidus:

 1. informācijas pakalpojumi nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām lēmumu pieņemšanā iesaistītām pusēm vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot pārskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. interaktīvi komunikācijas pakalpojumi nodrošina labāku saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora pārstāvjiem, tādējādi atvieglojot konsultēšanos par politiku un atgriezeniskās saites mehānismus, lai sekmētu ES politikas, pasākumu un pakalpojumu veidošanu;
 3. darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, piemēram, iepirkumus, finanšu operācijas, personāla pieņemšanu darbā, reģistrācijas maksas samaksu, dokumentu iegūšanu vai iegādi, utt.

Informācija, ko iekļauj īpašā paziņojumā par privātumu.

Īpašs paziņojums par privātumu ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:

 • Kāda informācija tiek apkopota, kādā nolūkā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem — ES vāc personas datus vienīgi tiktāl, cik tas ir vajadzīgs konkrētam mērķim. Informācija netiks izmantota atkārtoti vai kādā neatbilstošā nolūkā.
 • Kam tiek atklāti jūsu dati. ES atklāj informāciju trešām personām vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš minētā konkrētā mērķa(-u) izpildei, kā arī vienīgi norādītiem saņēmējiem vai to grupām. ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešās tirdzniecības nolūkos;
 • Kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to precizitāti un nepieciešamības gadījumā labot tos. Kā datu subjektiem jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot, ja informāciju pieprasa, lai izpildītu juridiskas saistības, vai ja tas ir vajadzīgs ar jums noslēgto līgumu izpildei, vai arī ja to izmantos kādam mērķim, kam esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
 • Cik ilgi tiek glabāti jūsu dati. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai īstenotu mērķi, kuram datus vāc vai turpmāk apstrādā;
 • Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu jūsu informāciju pret iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi.
 • Ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.

“Europa Analytics”

“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, ar kuru novērtē, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “EUROPA”.

Pēc noklusējuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot pastāvīgas iekšējas sīkdatnes no portāla “Europa”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, ka “Piwik” jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat atkal piekrist, ka “Piwik” jums seko (opt-in).

Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa” nekādi netiek ietekmēta.

Papildu informācija par “Europa Analytics”

Kā mēs rīkojamies, kad saņemam jūsu sūtītos e-pastus?

Visās tīmekļa vietnēs ir poga “jūsu atsauksmes”, kas sniedz iespēju nosūtīt komentārus uz īpašu e-pasta adresi. Kad sūtāt šādu vēstuli, saņēmējs apkopo jūsu sniegtos personas datus tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu vēstulēm. Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par saņemtajām vēstulēm, nespēj atbildēt uz jūsu jautājumiem, tie pārsūta jūsu e-pastus citam dienestam. Jūs e-pastā informēs, kuram dienestam ir pārsūtīts jūsu jautājums. Dati par e-pasta vēstulēm, kas nosūtītas, izmantojot šo funkciju, tīmekļa vietnē nesaglabāsies.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e-pastu apstrādi un par personas datiem, aicinām tos iekļaut attiecīgajā e-pasta vēstulē.

Lapa atjaunināta: 02/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.