Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Το τοπικό δικαστήριο (Rayonen sad) στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκεται η διεύθυνση μόνιμης ή παρούσας κατοικίας του ζημιωθέντος είναι η αρχή που είναι αρμόδια να διατάσσει μέτρα προστασίας (άρθρο 7 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Το τοπικό δικαστήριο που εξέτασε την υπόθεση είναι εκείνο που εκδίδει, έπειτα από γραπτή αίτηση του προστατευόμενου προσώπου, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 (άρθρο 26 παράγραφος 1 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μέτρου προστασίας το οποίο έχει διαταχθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ζητήσει να εκδοθεί εντολή προστασίας στο βουλγαρικό έδαφος από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας (Sofiyski Gradski Sad) (άρθρο 23 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εισαγγελία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αρμόδιο είναι το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Το δικαστήριο εξετάζει κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο με τα μέσα που προσφέρει το βουλγαρικό δίκαιο. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, το δικαστήριο διατάζει μέτρο προστασίας σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο (άρθρο 24 παράγραφος 2 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η απόρριψη της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μέτρου προστασίας αποφασίζεται από το δικαστήριο της πόλης της Σόφιας έπειτα από αίτηση του προσώπου που συνιστά απειλή (άρθρο 25 του νόμου για την προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η Βουλγαρία απαιτεί τη μετάφραση των εγγράφων στα βουλγαρικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.