Правна информация

1. Отказ от отговорност

1.1 Общи съображения

Позициите, изразени на този уебсайт, са на авторите и не отразяват непременно възгледите на Европейската комисия. Уебсайтът се поддържа от Европейската комисия, но отговорността за неговото съдържание се поделя между Комисията и отделните държави членки.

Европейската комисия поддържа този уебсайт с цел подобряване на достъпа до трансгранично правосъдие и засилване на обществения достъп до информация относно нейните инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Стремим се да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим.

Всички интерактивни (електронни) услуги се предоставят такива, „каквито са“ и на принципа на полагане на „максимални усилия“. Европейската комисия и участващите доставчици на данни/услуги не носят никаква отговорност, било то изрична, или по подразбиране. По-специално, не сме в състояние да гарантираме актуалността на информацията, нито дали тя е вярна, нито да осигурим непрекъснат достъп до услугата или до свързаните външни сайтове.

За някои от своите функции Европейският портал за електронно правосъдие използва данни от GeoNames въз основа на лиценз CC BY 3.0. Не се внасят промени в данните.

Комисията отказва да носи всякаква отговорност по отношение на каквито и да било вреди, претърпени поради влошаване на качеството на данните, загуба на данни или всякакъв друг вид неблагоприятни последици, причинени умишлено или неумишлено при експлоатацията на системата. Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Комисията в разрез с изискванията, установени в приложимото национално законодателство, нито да я освобождава от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство. Приложимото право е белгийското право и в случай на спор компетентни за решаването му са белгийските съдилища.

Европейската комисия може да изменя отказа от отговорност и посочените по-долу условия по всяко време без предизвестие, поради което винаги следва да се запознавате с актуалната версия на настоящия текст, публикувана на уебсайта.

1.2 Аспекти, свързани със съдържанието на страниците

Страниците са или „европейски“ по своя характер, или страници „на държавите членки“, като за последните всяка държава — членка на ЕС (посредством различните си органи), носи отговорност за съдържанието и връзките на собствените си страници. Настоящата информация:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, които са извън контрола на службите на Комисията и за които Комисията не носи отговорност;
  • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте със специалист, разполагащ с подходящата квалификация).

Всяко позоваване на лице от мъжки пол в съдържанието на страниците се отнася и до лицата от женски пол и обратно, освен ако от контекста не става ясно друго.

Някои от страниците са машинно преведени. Моля, обърнете внимание, че машинният превод се предоставя временно и само с цел осигуряване на контекст. Собствениците на тези страници не поемат никаква отговорност по отношение на качеството на машинно преведените текстове.

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, са точно копие на официално приетите текстове. Единствено законодателството на Европейския съюз, публикувано в печатното издание на Официален вестник на Европейския съюз преди 1 юли 2013 г. и в електронното му издание след 1 юли 2013 г., има правна стойност. Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически инциденти. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми.

1.3 Аспекти, свързани с интерактивните услуги

За всички интерактивни услуги се прилагат посочените по-долу условия.

Като използвате тези услуги, се съгласявате да ги използвате изключително съобразно предназначението им. Услугите или личните данни, получени чрез тях, не могат да се използват за никакви други цели, в частност такива данни не могат да се използват за извършването на търговски, маркетингови или рекламни дейности.

Не се позволява копирането в големи количества по автоматизиран начин (harvest) и/или разпространението по какъвто и да било начин на данните, получени чрез предоставените услуги.

Имате право да публикувате връзки към Европейския портал за електронно правосъдие и неговите страници.

Аспекти на някои отделни услуги:

1.3.1 Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност

Тази услуга ви позволява да намерите информация относно производствата по несъстоятелност в националните регистри на участващите държави членки. Не съществува централизиран регистър на ЕС по несъстоятелност. Запитването ви се изпраща до националните регистри и отговорът се получава в рамките на няколко секунди. За момента услугата се предоставя на принципа на полагане на „максимални усилия“.

1.3.2 Намиране на адвокат

„Намиране на адвокат“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия и участващите национални адвокатски колегии и правни общества.

1.3.3 Намиране на нотариус

„Намиране на нотариус“ е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия, Съвета на нотариусите в Европейския съюз (CNUE) и други участващи национални нотариални камари.

1.3.4 ECLI

Интерфейсът за търсене по ECLI е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия в сътрудничество с участващите образувания, предлагащи достъп до съдебна практика. Комисията осигури предоставянето на тази услуга, за да улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да намират съдебна практика, обозначена с ECLI.

1.3.5 Търсене на компетентен съд/орган

Интерфейсът за търсене на компетентен съд/орган е услуга, която се предоставя на обществеността от Европейската комисия в сътрудничество с участващите национални съдебни органи или други компетентни органи. Комисията осигури предоставянето на тази услуга, за да улесни достъпа до правосъдие в трансграничен контекст чрез предоставяне на възможност на гражданите и практикуващите юристи в ЕС лесно да намират компетентния национален съд. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

1.3.6 Електронно подаване на искове (e-CODEX)

Възможността за електронното подаване на вашия иск посредством технологията по проекта e-CODEX (европейска заповед за плащане, европейска процедура за искове с малък материален интерес) се осигурява чрез свързване на голям брой информационни системи, управлявани както от Европейската комисия, така и от националните администрации. По изключение е възможно искът ви да не достигне определения съд. Доколкото е възможно, ще ви бъде предоставено доказателство за предаването (или за неуспешното предаване), но моля, имайте предвид, че в някои държави членки това доказателство само установява пристигането на вашата искова молба в централната национална информационна система, създадена за тази цел. Не винаги е възможно да се предостави доказателство за това, че искът е достигнал до съответния съд.

Всички уведомления във връзка с доказателството за предаването или получаването на отговори на съда се изпращат на електронния адрес, свързан с профила в системата на Европейската комисия за идентификация на потребители (EU Login), посредством който сте влезли в Портала.

Европейската комисия не носи отговорност в случай, че исковата ви молба не стигне до предназначението си, или в случай на невъзможност да се предостави доказателство за предаването ѝ (или за неуспеха тя да бъде предадена). По същия начин Комисията не носи отговорност в случай, че съобщение, изпратено от съда в отговор на иска ви, не стигне до вас, или в случай, че не сте уведомен за получаването на такова съобщение.

Освен ако не поискате тяхното заличаване, съобщенията между вас и съда — освен в случаите на непреодолима сила — остават на ваше разположение за справка в Европейския портал за електронно правосъдие за срок от най-малко една година. Препоръчваме ви да си запазите копия на всички съобщения, до които искате да имате достъп след изтичането на този срок. Европейската комисия не носи отговорност за каквито и да е вреди, които може да претърпите поради временна или постоянна липса на достъп до съобщенията между вас и съда, нито за това, че не е успяла да ви уведоми предварително, че тези съобщения ще бъдат заличени.

1.3.7 Електронен подпис

Исковите молби, подадени по електронен път (e-CODEX), трябва да бъдат подписани електронно, преди да могат да бъдат изпратени чрез Европейския портал за електронно правосъдие. Порталът ви предоставя инструмент, за да ви помогне при този процес, без да ви налага да го използвате, така че имате възможност да подпишете исковата си молба с електронен подпис, използвайки собствени средства, и да я качите в Портала. Европейската комисия не носи отговорност за каквито и да е вреди, които може да претърпите вследствие на отказ от съда или която и да е друга страна да приеме електронен подпис, създаден чрез инструмент, предоставен от Европейския портал за електронно правосъдие.

1.3.8 Намиране на дружество/Взаимно свързване на търговските регистри

Тази услуга ви дава възможност да търсите и да получавате информация за дружества, регистрирани в търговските регистри в ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. Тя е част от Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS), създадена съгласно правото на ЕС. Системата свързва националните бизнес регистри, които предоставят достъп до информацията за дружествата.

1.3.9 Европейска платформа за обучение (ЕПО)

Тази услуга е инструмент за търсене. ЕПО позволява на работещите в областта на правосъдието (съдии, прокурори, съдебни служители, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, вещи лица, съдебни писмени и устни преводачи, служители в местата за лишаване от свобода, пробационни служители...) да намират информация за курсове за обучение по право на ЕС и учебни материали за самообучение по право на ЕС.

Доставчиците на обучения за работещите в областта на правосъдието информират потенциалните обучаващи се за дейностите по обучение по право на ЕС в Европейския съюз на различни езици. Европейската комисия допринася за платформата с готови обучителни материали или наръчници, изготвени най-вече благодарение на финансовата подкрепа от ЕС.

Подходящото съдържание на ЕПО включва описания на дейности за обучение и учебни материали. Ползвателите на ЕПО трябва да вземат необходимите предпазни мерки, за да защитят себе си и компютърните си системи срещу вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. Европейската комисия не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от използването на услугата от ползвателите или от изтеглянето от тези лица на наличното съдържание.

Европейската комисия няма контрол върху уебсайтовете и уебстраниците, които не са свързани с ЕПО, и не носи отговорност за тяхното съдържание или използване. Наличието на връзки към уебсайт или уебстраница, които не са свързани с ЕПО, не означава, че Европейската комисия одобрява изрично или мълчаливо такъв уебсайт или уебстраница. Европейската комисия не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на уебсайтове и уебстраници, които не са свързани с ЕПО.

Регистрацията за участие в курсове се извършва от самите доставчици на обучения чрез интернет връзките, посочени в описанието на курса. Европейската комисия не носи отговорност за отмяната на дейности по обучение и материали, нито за тяхното съдържание, точност, законност и възприемано качество.

Европейската комисия изисква от другите да зачитат правата ѝ на интелектуална собственост и съответно зачита чуждите права на интелектуална собственост. Ако даден ползвател счита, че материал, който е наличен или към който има връзка, нарушава авторски права, той следва да уведоми Европейската комисия. Европейската комисия ще отговори на всички подобни сигнали, включително, ако е необходимо или целесъобразно, като премахне материала, с който е извършено нарушението, или като блокира всички връзки към него. Европейската комисия ще прекрати достъпа и използването на приложението от страна на ползвателя, ако при подходящи обстоятелства се установи повторно нарушение от страна на ползвателя на авторски права или други права върху интелектуална собственост на Европейската комисия или на други лица.

Нито Европейската комисия, нито нейните доставчици и лицензодатели дават гаранции, че в ЕПО няма грешки или че достъпът до нея ще бъде постоянен или непрекъснат.

2. Бележка относно авторските права

© Европейски съюз (2021 г.)

Повторното използване на документи, съхранявани от Комисията или от нейно име от Службата за официални публикации на Европейските общности (Служба за публикации), се урежда от условията, предвидени в Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. (2011/833/ЕС, Евратом) относно повторното използване на информация на Комисията. Повторното използване на документи е безплатно.

Възпроизвеждането е разрешено при условие, че източникът е посочен, освен ако не е указано друго. Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Кралство Белгия (2021 г.)

По отношение на повторното използване на информацията на белгийските страници на настоящия сайт се прилага действащото белгийско законодателство, по-специално Законът за авторското право и сродните му права от 30 юни 1994 г. Съгласно този закон и освен ако е посочено друго, за повторното използване на тази информация е необходимо носителите на авторските права да предоставят предварително разрешение. Съгласно член 8, алинея 2 от посочения закон официалните актове на държавните органи не са обект на авторско право. Официални актове на държавните органи са актовете, които пораждат правни последици (закони, парламентарни процедури, съдебни решения и др.) Член 21, алинея 1 гласи, че „цитатите от правомерно публикувано произведение, направени с цел критика, обсъждане, анализ или обучение или включени в научни трудове в съответствие с добросъвестните професионални практики и в съответстващ на преследваната цел обхват, не накърняват авторското право. Посочените в предходната алинея цитати задължително трябва да бъдат съпроводени от споменаване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.“

Към интернет страниците, към които препращат белгийските страници от Европейския портал за електронно правосъдие, се прилагат специфични за тях клаузи за авторското право. Съдилищата в Белгия са компетентни да разглеждат всички искове за авторски права, които се отнасят до данни, посочени на белгийските национални страници.

© Република България (2021 г.)

Информацията, предоставена от правителството на Република България, е обществено достъпна. Информацията, публикувана на българските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с нетърговска цел във всякакви издания, форми и медии, с изключение на материали, в които е предвидена изрична клауза за защита на авторското право или за които е необходимо предварителното съгласие на носителя на авторското право.

© Чешка република (2021 г.)

Към повторното използване на документи, държани от чешкото правителство или от негово име от трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните разпоредби за авторското право, освен ако е посочено друго. Освен ако е посочено друго, възпроизвеждането на съдържанието на чешките страници е разрешено само за нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Кралство Дания (2021 г.)

Към предоставената от датското правителство информация на Европейския портал за електронно правосъдие не се прилагат разпоредбите за авторското право.

© Федерална република Германия (2021 г.)

Повторното използване от трети лица на публикуваните на този уебсайт документи, държани от Федерална република Германия, е защитено от правилата за авторското право, установени в германското право, в правото на Европейския съюз и в международните конвенции. Не поемаме отговорност за пълнотата, за допуснати печатни и технически грешки, за пропуски или за точността на информацията на този уебсайт.

По-специално не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от връзки към външни уебсайтове.

Операторите на уебсайтове носят отговорност по общия ред за съдържанието, което публикуват на своите страници. Съдържанието на собствените страници следва да се разграничава от връзки към съдържание, предоставено от оператори на външни уебсайтове.

Хипервръзките към съдържанието на външни уебсайтове се предоставят само за сведение.

За съдържанието на външни уебсайтове отговорност носи само предоставящият съдържанието. Външните уебсайтове се подлагат на внимателен анализ и на добросъвестна проверка от наша страна преди създаването на съответна връзка към тях. Независимо от това, не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от хипервръзки към външни уебсайтове. Съдържанието на външните уебсайтове може да бъде изменено по всяко време без знанието на германското правителство.

По отношение на всички връзки, предоставени на този уебсайт, изрично заявяваме, че оформлението и съдържанието на външни уебсайтове, достъпни посредством линкове на този уебсайт, са извън нашия контрол; освен това тези връзки не означават, че подкрепяме уебсайтовете, към които има връзки, или тяхното съдържание. Това се отнася за всички страници на този уебсайт и за всички връзки в него.

Моля, информирайте германското звено за контакти на адрес redaktion@justiz.de, ако съдържанието на някои връзки към уебсайтове според вас е неприемливо.

Интернет редакторите на германските страници си запазват правото да изменят, допълват или заличават без предизвестие предоставената на този уебсайт информация.

Повече информация можете да намерите като кликнете на тази връзка.

© Република Естония (2021 г.)

Към информацията, предоставена от правителството на Република Естония, се прилагат изискванията за авторското право. Независимо от това информацията, публикувана на естонските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с търговска или нетърговска цел във всякакви издания, форми и медии, при условие че е посочен източникът на материала и е указано наличието на авторско право. Използваното съдържание на естонските страници на Европейския портал за електронно правосъдие трябва да се възпроизвежда точно и да не се използва в контекст, който въвежда в заблуждение.

© Ирландия (2021 г.)

Публикуваният на този уебсайт материал, предоставен от Ирландия, е обект на авторско право, чийто носител е правителството на Ирландия съгласно Законите за авторското право и сродните му права от 2000 г. (Copyright and Related Rights Acts 2000). Материалът може да бъде изтеглян в отделен файл или разпечатван само за лично ползване. Когато той се предоставя на трети лица, трябва да се посочва неговият източник и наличието на авторски права върху него.

Разрешението за възпроизвеждане на материал, върху който правителството на Ирландия има авторски права, не обхваща публикуван на този уебсайт материал, който може да е собственост на трето лице. Разрешение за възпроизвеждането на такъв материал трябва да бъде получено от съответния носител на авторско право.

© Република Гърция (2021 г.)

Към предоставената от правителството на Гърция информация на Европейския портал за електронно правосъдие не се прилагат изискванията на авторското право. Независимо от това някои от връзките към външни уебсайтове може да са обект на авторско право. Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Министерство на правосъдието на Испания (2021 г.)

Достъпът до предоставеното от Испания съдържание на Европейския портал за електронно правосъдие и неговото използване, съдържащата се информация и посочените връзки и услуги са прерогатив на Министерството на правосъдието или органите, които работят в сътрудничество с него, и са защитени от съответните права на интелектуална и индустриална собственост. Използването, възпроизвеждането, разпространението, съобщаването на обществеността или преобразуването на това съдържание или някоя друга подобна дейност са напълно забранени без изрично разрешение от Министерството на правосъдието. Предоставеното на потребителя разрешение за използване на съдържанието на този портал се ограничава до изтеглянето от негова страна на посоченото съдържание и до използването му за лични цели, при условие че се запази целостта на съдържанието.

© Френска република (2021 г.)

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт е изключителна собственост на Министерството на правосъдието и свободите и/или на неговите автори и на носителите на права върху него и е защитено от нормите на френското право и международните норми, приложими в областта на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално, от разпоредбите на френския Кодекс за интелектуалната собственост.

Това се отнася по-специално за съдържащите се на уебсайта редакторски елементи, за външния вид върху екрана и за необходимите за използването компютърни програми, различните видове лого, изображения, снимки, графики, независимо от тяхното естество.

Министерството на правосъдието и свободите предоставя на потребителите само разрешение за визуализация на съдържанието, което изключва по-специално повторното използване на цялото съдържание на този уебсайт или на част от него, независимо от основанието.

Възпроизвеждането е разрешено само в цифров вид на компютъра за извършването на справка с уебсайта с цел визуализиране на страниците, с които се прави справка посредством компютърната програма на потребителя за работа в интернет.

Всяко възпроизвеждане на целия уебсайт или на част от него от което и да е дружество без изричното разрешение на Министерството на правосъдието и свободите е забранено и представлява нарушение, за което се налагат санкции по член L.335-2 и сл. от Кодекса за интелектуалната собственост.

Връзка към френския Кодекс за интелектуалната собственост.

Главата от Кодекса, отнасяща се до наказателноправните санкции, е достъпна тук.

© Италианска република (2021 г.)

По отношение на повторното използване на документи, посочени на този уебсайт и държани от Министерството на правосъдието на Италия и други италиански публични институции или от тяхно име от страна на трети лица, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго.

Възпроизвеждането на съдържанието на страниците на Министерството на правосъдието на Италия и други италиански публични институции е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго.

Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Република Кипър (2021 г.)

Към повторното използване на документи, посочени на този уебсайт и държани от Кипър или от негово име от трети лица, се прилагат националните разпоредби за авторското право, освен ако е посочено друго. Възпроизвеждането на съдържанието на кипърските страници е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго. Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

© Република Латвия (2021 г.)

Предоставената от правителството на Латвия информация е обществено достъпна и за нея не се прилагат правилата за авторското право. В това отношение информацията, публикувана на латвийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски и нетърговски цели.

© Министерство на правосъдието на Република Литва (2021 г.)

Предоставената от Република Литва информация е защитена от литовския Закон за авторското право и сродните му права и може да бъде свободно използвана, при условие че е посочен източникът.

© Велико херцогство Люксембург (2021 г.)

Към възпроизвеждането на съдържанието и информацията, представени на люксембургските страници, които се поддържат от люксембургската държава или трети лица, се прилагат разпоредбите на законодателството на Люксембург, освен ако е указано друго.

Освен ако е посочено друго, възпроизвеждането на информацията, която се съдържа на страниците на Люксембург, е разрешено за нетърговски цели, при условие че източникът е изрично посочен.

В случай че за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него се указва, ако е необходимо, всяко ограничение върху използването.

Люксембург не носи никаква отговорност за използването на информацията от люксембургските страници. Трябва да се отбележи, че публикуваната на тези страници информация не е непременно пълна, изчерпателна, точна или актуална. При разминаване между публикуваните на тези страници текстове и оригиналните документи се прилагат последните така, както са публикувани в държавен вестник „Mémorial“.

В някои случаи страниците на Люксембург съдържат препратки към страници, поддържани от трети страни, върху които люксембургската държава няма никакъв контрол и за които тя не носи никаква отговорност.

Люксембург не поема никаква отговорност за евентуални вреди, причинени на компютърното оборудване на ползвателя поради използването на страниците, поддържани от люксембургската държава или от трети лица.

Люксембургската държава не носи никаква отговорност при прекъсване на услугата, предоставяна от тези страници, дори ако прекъсването е временно.

Настоящите клаузи за отказ от отговорност нямат за цел да се заобиколят изискванията, наложени с приложимите правни разпоредби, или да се изключи отговорността в случаите, когато тя не може да бъде изключена по силата на посочените разпоредби.

© Унгария (2021 г.)

Към повторното използване на документи, посочени на този уебсайт и държани от Унгария или от нейно име от трети лица, се прилага унгарският закон за авторското право, освен ако е посочено друго. Ако не е посочено друго, възпроизвеждането за лично и официално ползване на съдържанието на унгарските страници е разрешено, при условие че е указан източникът. За всяко друго използване е необходимо предварителното разрешение на носителя на авторските права.

© Република Малта (2021 г.)

Авторско право/разрешение за възпроизвеждане

Правителството на Малта, със своите министерства и департаменти, както и различните органи и автори на уебсайта, полагат усилия за поддържане на надеждността на информацията на този уебсайт, но не могат да гарантират, че публикуваната информация на някои от техните уебсайтове или външните връзки е пълна, актуална и точна, и поради тази причина подчертават факта, че информацията на тях не следва да се счита за точна и пълна по отношение на който и да е въпрос. Не могат също така да се гарантират нито качеството и непрекъснатият достъп, нито липсата на прекъсване на функционирането по технически причини. С оглед на това те не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба или щета, която би могла да настъпи от използването на информацията, тъй като тя е предоставена единствено като обща насока. Правителството на Малта си запазва правото да внася промени, да добавя или изтрива части от страници или цели страници за известно време без специално уведомление за това.

Правителството на Малта, със своите министерства и департаменти, както и различните органи и автори на уебсайта не извършват контрол на качеството за външните връзки. Фактът, че на страниците фигурира името на някое дружество или търговец, не следва да се разглежда като препоръчване на продуктите и/или услугите, предоставяни от това дружество или търговец.

Тези страници не са предназначени да предоставят правни съвети. Това остава прерогатив на юридическата професия.

Ако забележите на сайта информация, която смятате за неточна или подвеждаща, моля, изпратете електронно писмо на уебмастъра или използвайте формуляра „Вашето мнение“, за да ни уведомите.

По отношение на материалите на този уебсайт се прилагат разпоредбите на Закона за авторското право, законодателството на Малта, политиките и нормативната уредба и всяко международно споразумение, в което е посочено правителството на Малта. Информацията на този уебсайт е на разположение за лично ползване, както и за публично ползване с нетърговска цел. Във връзка с тези две цели тя може да бъде безплатно възпроизвеждана и без да е необходимо разрешение от страна на правителството на Малта, при условие че материалът, който се възпроизвежда, е вярно с оригинала копие и че правителството на Малта е посочено като негов източник. По никакъв начин възпроизвежданият материал не може да бъде представян като официалната версия, нито като съставен в сътрудничество с правителството на Малта или с неговото съгласие.

© Кралство Нидерландия (2021 г.)

По отношение на обществено достъпната информация, предоставена от правителството на Нидерландия, не се прилагат разпоредбите на авторското право, освен ако е посочено друго. В това отношение информацията, публикувана на нидерландските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски и нетърговски цели, освен ако в (някои части на) предоставената информация е включена клауза за авторското право.

© Република Австрия (2021 г.)

Всички статии, публикувани на този уебсайт, са защитени с авторско право и всички права върху тях са запазени.

Информацията, поместена на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, се счита за обществено достъпна и може да бъде разпространявана или възпроизвеждана, при условие че не се използва за търговски цели и е указан нейният източник.

Независимо че Федералното министерство на правосъдието полага сериозни усилия да включи точна и актуална информация на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, то не носи отговорност за точността, актуалността или пълнотата на тази информация или за информацията на други уебсайтове, към които е предоставило връзки. В случай че бъдат открити грешки, те ще бъдат поправени във възможно най-кратък срок.

Информацията, предоставена на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, е от общ характер и поради това не е съобразена със специфичните изисквания на отделни физически и юридически лица и организации; тя не е непременно точна, пълна или актуална; тя е отчасти свързана с други уебсайтове, върху които Федералното министерство на правосъдието не упражнява влияние, нито носи отговорност за тях. Тази информация няма за цел да замести услугите по предоставяне на професионални (юридически) консултации. Ако търсите съвет по въпрос, който ви засяга лично, във всички случаи първо се обръщайте към специалист в съответната област. Ако имате въпроси относно съдебно производство, в което участвате, обърнете се към компетентния съд. По отношение на молби или искания, за подаването на които е необходимо да се спази определен срок, във всички случаи първо следва да се потърси информация от компетентния съд или орган.

Не гарантираме, че даден документ, публикуван на австрийските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, напълно съответства на официално приетия текст. Правнозадължителни са само актовете на Република Австрия, публикувани по законоустановения ред във „Федерален държавен вестник“ („Bundesgesetzblatt der Republik Österreich“).

Някои от документите, които са на разположение на страниците относно Австрия на сайта на Европейския портал за електронно правосъдие, се отнасят до предоставена от други организации информация. Независимо от това, Федералното министерство на правосъдието не поема отговорност и не предоставя гаранции или уверения за точността, актуалността или верността на предоставената в тях информация.

© Министерство на правосъдието на Полша (2021 г.)

Съдържанието на уебсайта е единствено за обща информация и не представлява правен съвет. Министерството на правосъдието не дава уверение или гаранции за точността, своевременността или приложимостта на съдържанието.

Министерството на правосъдието не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт. Освен това към някои части на съдържанието или на сайта могат да се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторското право. Информацията на полските страници, към която не се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторско право, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски или нетърговски цели.

Министерството на правосъдието не носи никаква отговорност във връзка с посещаването на този уебсайт, използването на информация или изтеглянето на каквито и да са материали от него, включително, но не само, отговорност за грешки, неточности, пропуски или заблуждаваща или клеветническа информация. Информацията на този уебсайт може да включва мнения или гледни точки, които не е задължително да са на Министерството на правосъдието, освен ако изрично е посочено друго.

Този уебсайт съдържа връзки към външни сайтове, върху които службите на Министерството на правосъдието нямат контрол и за които последното не носи отговорност.

© Португалска република (2021 г.)

Повторното използване от трети лица на съдържащите се на този портал документи, които са притежание на Португалия, е защитено от авторското право и сродните права и от правата върху индустриалната собственост, както са уредени в законодателството на Португалия, правото на Европейския съюз и приложимите международни споразумения. Информацията на този портал е обществена и освен ако изрично е указано друго, тя може свободно да бъде възпроизвеждана и повторно използвана, при условие че е посочен източникът. Ако е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, компютърни програми и др.), не се прилага горепосоченото общо разрешение. За повторно използване и възпроизвеждане на документи, съдържащи информация, която съгласно установените условия не може да бъде повторно използвана свободно, може да се предостави специално разрешение, след като за целта бъде отправено искане. В специалното разрешение ясно се посочват ограниченията, които се прилагат към използването на документите, за които то се отнася.

© Румъния (2021 г.)

Към повторното използване на документи, държани от Румъния или от нейно име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго. Възпроизвеждането на съдържанието на румънските страници е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго. Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Република Словения (2021 г.)

По отношение на повторното използване на документи, държани от словенското правителство или от негово име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго. С изключение на случаите, когато е предвидено друго, възпроизвеждането на съдържанието на словенските страници е разрешено само за нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията върху използването.

© Словашка република (2021 г.)

По отношение на повторното използване на документи, държани от Словашката република или от нейно име от страна на трети лица, посочени на този уебсайт, се прилагат словашките правила за авторското право, освен ако е указано друго. Ограничения на авторското право, сродните му права и sui generis правото върху бази данни са разрешени само в специални случаи, установени в Закона за авторското право № 618/2003 Coll. с последващите изменения. Използването или разпореждането с информация съгласно Закона за авторското право не трябва да противоречи на обичайното използване, за което е предназначена информацията, и не трябва неоснователно да накърнява законните интереси на носителите на правата. В другите случаи трябва да бъде получено предварително разрешение за използване на информацията (лиценз).

Повече информация относно словашкото законодателство в областта на авторското право може да се намери на следните сайтове:

на англиски език на словашки език

© Република Финландия (2021 г.)

Предоставената от финландското правителство информация на Европейския портал за електронно правосъдие е обществено достъпна и към нея не се прилагат изискванията на авторското право.

© Кралство Швеция (2021 г.)

Материалите, публикувани на шведските страници на Европейския портал за електронно правосъдие, могат да бъдат безплатно възпроизвеждани. Източникът трябва да бъде посочен, когато за това има изрично изискване.

© Авторско право на Короната (2021 г.)

Информацията, предоставена от правителството на Обединеното кралство, е защитена с авторското право на Короната. Цялото съдържание е достъпно под Open Government Licence v3.0, освен ако е посочено друго.

Последна актуализация: 25/08/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.