Paziņojums par “Brexit”

Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, un ar šo izstāšanos saistītais secīgais pārejas periods beidzās 2020. gada 31. decembrī. Šajā lapā atradīsiet vairāk informācijas par izmaiņām, ko izraisījusi šī izstāšanās.

Komisija pašlaik atjaunina daļu no šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības.

Ja vietnē ir saturs, kas vēl neatspoguļo Apvienotās Karalistes izstāšanos, tas ir netīši, un vajadzīgie labojumi tiks izdarīti.

Civiltiesību un komerctiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sākta pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls līdz 2022. gada beigām saglabās šādu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti:

  1. informāciju par nacionālajiem tiesību aktiem (nacionālās faktu lapas), ko pārvalda Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās;
  2. oficiālu informāciju un paziņojumus, kas nosūtīti Eiropas Tiesiskās sadarbības atlantam civillietās, izņemot informāciju par publiskiem dokumentiem (Regula (ES) 2016/1191).

Līdz 2022. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās tādu nepabeigtu civillietu un komerclietu procedūru un tiesvedību nolūkiem, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām. Apvienoto Karalisti tomēr nebūtu jāizvēlas pēc 2021. gada 1. janvāra veidlapās, pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri ir šī noteikuma izņēmums.

Eiropas Komisija ir publicējusi pārskatītu paziņojumu ieinteresētajām personām par Apvienotās Karalistes izstāšanos un ES noteikumiem civiltiesību un starptautisko privāttiesību jomā. Šo jauno dokumentu varat apskatīt šeit.

Lapa atjaunināta: 29/12/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.