Oznámenie v súvislosti s brexitom

Spojené kráľovstvo 31. januára 2020 vystúpilo z Európskej únie a prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení skončilo 31. decembra 2020. Ďalšie informácie o zmenách, ktoré budú nasledovať, nájdete na tomto odkaze.

Komisia v súčasnosti aktualizuje časť obsahu tohto webového sídla vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V prípade, že obsah tohto webového sídla túto skutočnosť zatiaľ nezohľadňuje, ide o neúmyselnú chybu, ktorá bude odstránená.

V prípade občianskych a obchodných vecí budú prebiehajúce postupy a konania začaté pred skončením prechodného obdobia pokračovať podľa právnych predpisov EÚ. Na tento účel bude európsky justičný portál na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom do konca roku 2022 uchovávať nasledujúce informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva:

  1. Informácie o vnútroštátnom práve (informačné prehľady), ktoré spravuje EJS pre občianske a obchodné veci.
  2. Informácie a oficiálne oznámenia poskytnuté Európskemu justičnému atlasu pre občianske veci s výnimkou informácií o verejných listinách [nariadenie (EÚ) 2016/1191].

Spojené kráľovstvo možno do konca roku 2022 naďalej vybrať v rámci online (dynamických) tlačív na účely prebiehajúcich postupov a konaní v občianskych a obchodných veciach začatých pred skončením prechodného obdobia. Výnimkou sú formuláre verejných listín, v rámci ktorých nebude od 1. januára 2021 možné Spojené kráľovstvo zvoliť.

Európska komisia zverejnila revidované „Oznámenie zainteresovaným stranám o vystúpení Spojeného kráľovstva a právnych predpisoch EÚ v oblasti civilného súdnictva a medzinárodného práva súkromného.“ Nový dokument si môžete prečítať na tomto odkaze.

Posledná aktualizácia: 29/12/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.