Euroopa täitmiskorraldus

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

1.1 Artikli 10 lõike 2 punktis a osutatud korrigeerimismenetlus

Valitsuse seaduseelnõus parlamendile (HE 137/2005) seoses määrusega (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus, on korrigeerimiseks kavandatud järgmine menetlus paragrahvis 2:

Olulise vea korrigeerimine Euroopa täitekorralduse tõendis

Kui määruse alusel väljastatud tõendil on esitatud valesti kohtuotsus, kohtus heakskiidetud kokkulepe või ametlik juriidiline dokument, peab tõendi väljastanud kohus või muu asutus taotluse korral vea korrigeerima.

Korrigeerimistaotluse võib teha määruse VI lisa standardvormi kasutades. Korrigeerimine tuleks teha originaaltõendil. Kui originaaltõendit ei ole võimalik korrigeerida, tuleb võlgnikule väljastada uus tõend. Korrigeerimisest tuleb võimalikult suures ulatuses teatada pooltele, kes on esitanud taotluse tõendi koopia saamiseks. Kui kohtuotsus on edasi kaevatud, tuleb korrigeerimisest teatada apellatsioonikohtule.

1.2 Artikli 10 lõike 2 punktis b osutatud tagasivõtmismenetlus

Valitsuse seaduseelnõus parlamendile (HE 137/2005) seoses määrusega (EÜ) nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus, on tagasivõtmiseks kavandatud järgmine menetlus paragrahvis 3:

Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmine

Kui tõend, millega kinnitatakse Euroopa täitekorraldusena kohtuotsust, kohtus heakskiidetud kokkulepet või ametlikku juriidilist dokumenti, on selgelt valesti antud seoses määruses sätestatud nõuetega, peab tõendi väljastanud kohus või muu asutus taotluse korral tõendi tagasi võtma.

Tagasivõtmistaotluse võib teha määruse VI lisa standardvormi kasutades. Pooltele antakse võimalus nende ärakuulamiseks, kui see ei ole selgelt mittevajalik.

Tagasivõtmine kinnitatakse originaaltõendil, kui see on võimalik. Tagasivõtmisest tuleb võimalikult suures ulatuses teatada kõigile pooltele, kes on esitanud taotluse tõendi koopia saamiseks. Kui kohtuotsus on edasi kaevatud, tuleb tagasivõtmisest teatada apellatsioonikohtule.

Seaduseelnõu kavandatav jõustumispäev on 21. oktoober 2005.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Vastavalt artikli 12 lõikele 1 tuleb kohaldada määruse III peatüki miinimumstandardeid nende kohtuotsuste suhtes, mis kuuluvad artikli 3 lõike 1 punktide b ja c rakendusalasse kostja puudumise alusel. Vastavalt artikli 12 lõikele 2 kohaldatakse III peatükki ka siis, kui tagaseljaotsus tehti apellatsioonikohtus.

Kui otsus on tehtud tagaselja, tuleb artikli 3 lõike 1 puntides b ja c määratletud tingimuste täitmisel anda võlgnikule teatavatel asjaoludel õigus esitada taotlus kohtuotsuse teistmiseks artikli 19 lõike 1 alusel, et kohtuotsuse saaks kinnitada Euroopa täitekorraldusena. Soomes tehakse võlgniku passiivsuse korral piirkonnakohtus (käräjäoikeus) tagaseljaotsus. Kohtumenetluse seadustiku peatüki 12 paragrahvi 15 alusel on võlgnikul õigus esitada taotlus uue kohtuistungi pidamiseks kolmekümne päeva jooksul alates kuupäevast, kui ta sai tõendatava teatise kohtuotsusest.

Selle sätte kohaldamisel ei ole tähtis, kas võlgnik tegelikult teab tagaseljaotsusest. Kolmekümnepäevane ajapiirang ei hakka kehtima enne, kui tagaseljaotsus on võlgnikule teatavaks tehtud. Seega on see reegel laiem artiklis 19 sätestatud miinimumstandardist. Lisaks sellele võib tagaseljaotsuste puhul kasutada kohtumenetluse seadustiku peatüki 31 eriapellatsiooniviise, sealhulgas paragrahv 1 (kaebus menetlusvea alusel) ja paragrahvi 7 (tagasivõtmistaotlus olulise vea tõttu). Lisaks selle võib kasutada peatüki 31 paragrahvi 17 konkreetset erikaebuse viisi – taotlus möödunud tähtaja ennistamiseks.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Võib esitada Euroopa täitekorralduse tõendi, mis on tõlgitud soome, rootsi või inglise keelde.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Artikli 4 lõike 3 punktis b sätestatud ametlik juriidiline dokument on Soomes ülalpidamiskokkulepe, mille kinnitab iga linna või haldusüksuse sotsiaalamet. Sotsiaalamet väljastab ka sellise kokkuleppe Euroopa täitekorralduse tõendi.

Soome linnade ja haldusüksuste loetelu on elektroonilisel kujul justiitsministeeriumi veebilehel www.oikeus.fi. Linnade ja haldusüksuste aadressid on ka piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ühingu veebilehel www.kunnat.net.

Viimati uuendatud: 16/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.