Brexitiks valmistumist käsitlevad teated

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020 ja väljaastumislepingu kohane üleminekuperiood lõppes 31. detsembril 2020. Siit leiate lisateavet selle kohta, millised on sellele järgnevad muudatused.

Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.

Kõik veebilehed ei pruugi veel olla muudetud, kuid seda tehakse peatselt.

Tsiviil- ja kaubandusasjades jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Sel eesmärgil ja vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud järgmist teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni:

  1. teave siseriikliku õiguse kohta (riiklikud teabelehed), mida haldab tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik;
  2. teave ja ametlikud teatised, mille on esitanud Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades. Erandiks on teave avalike dokumentide kohta (määrus (EL) 2016/1191).

Kuni 2022. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses pooleliolevate tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate menetlustega, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki pärast 1. jaanuari 2021 valida ei tohiks.

Euroopa Komisjon on avaldanud läbivaadatud „Teate sidusrühmadele, mis käsitleb Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ning ELi õigusnorme tsiviilõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas“. Võite tutvuda selle uue dokumendiga siin.

Viimati uuendatud: 29/12/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.