Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Vähäiset vaatimukset

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn olemassaolo

Vähäisiä vaatimuksia koskevasta erityismenettelystä säädetään Maltan lakien 380 luvussa (Small Claims Tribunal Act) sekä johdetussa lainsäädännössä (380.01, 380.02 ja 380.03).

1.1 Soveltamisala, vaatimuksen määrällinen katto

Tämä tuomioistuin (Small Claims Tribunal) voi käsitellä vaatimuksia ja antaa niistä päätöksiä, jos asian rahallinen arvo on enintään 3 494,06 euroa.

1.2 Menettelyn aloittaminen

Menettely käynnistyy, kun vaatija täyttää lomakkeen, toimittaa vaatimuksensa tuomioistuimen kirjaamoon, suorittaa maksun ja pyytää tuomioistuinta toimittamaan vaatimuksen vastaajalle. Vastaajalla on vaatimuksen tiedoksiantamisesta 18 päivää toimittaa vastineensa. Vastaaja voi myös esittää vastavaatimuksen. Jos vastaaja on sitä mieltä, että jonkun muun on vastattava kantajan vaatimukseen, hänen on nimettävä kyseinen henkilö. Tämän jälkeen tuomioistuimen kirjaamo ilmoittaa asianosaisille oikeuskäsittelyn paikan ja ajankohdan. Tuomari (adjudicator) johtaa asian käsittelyä tuomioistuimessa parhaaksi katsomallaan tavalla ja yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti. Tuomari varmistaa, että asia käsitellään ja päätös tehdään ripeästi samana päivänä yhdessä istunnossa. Hän hankkii tietoja kaikilla tarpeellisiksi katsomillaan tavoilla. Tuomaria eivät rajoita parasta saatavilla olevaa näyttöä ja toisen käden tietoon perustuvaa todistelua koskevat säännöt, jos hän katsoo käytettävissään olevien tietojen riittävän asian ratkaisemiseen. Hänen on mahdollisuuksien mukaan vältettävä oikeusasiantuntijoiden nimittämistä antamaan lausuntoja. Tuomarilla on sama toimivalta kuin riita-asioita käsittelevällä rauhantuomioistuimella. Hän voi erityisesti haastaa todistajia ja ottaa valan todistajilta.

1.3 Lomakkeet

Vaatimuksen esittäjän on täytettävä johdetun lainsäädännön ensimmäisen luettelon (First Schedule to Subsidiary Legislation 380.01, Small Claims Tribunal Rules) mukainen lomake. Myös vastaaja toimittaa vastineensa tämän lainsäädännön mukaisella lomakkeella.

1.4 Neuvonta

Kuka tahansa voi toimia asianosaisten avustajana. Lakimiestä tai oikeudellista asiamiestä ei välttämättä tarvita.

1.5 Todisteiden vastaanottamista koskevat säännöt

Asianosaiset voivat esittää todisteita suullisesti ja/tai kirjallisesti. Henkilö voidaan viimeistään kolme päivää ennen oikeuskäsittelyä haastaa saapumaan tuomioistuimeen tiettynä päivänä ja kellonaikana toimiakseen todistajana tai toimittaakseen asiakirjoja. Jos asianmukaisesti haastettu todistaja ei saavu oikeuden istuntoon, tuomioistuin voi määrätä hänet pidätettäväksi ja tuotavaksi toisena ajankohtana pidettävään istuntoon.

1.6 Kirjallinen menettely

Vaatimus ja vastine toimitetaan kirjallisesti. Todisteet voivat myös olla asiakirjoja. Henkilön on kuitenkin saavuttava tuomioistuimeen sen määrääminä ajankohtina.

1.7 Tuomion sisältö

Tuomari ilmoittaa päätöksessään keskeiset seikat, joiden perusteella asia on ratkaistu. Päätöksessä määrätään myös kulujen korvaamisesta.

1.8 Kulujen korvaaminen

Tuomari määrittää päätöksessään kulut, jotka asianosaisten on maksettava. Pääsäännön mukaan oikeusjutun hävinnyt asianosainen määrätään maksamaan voittaneen asianosaisen kulut. Kulujen määrä rajoitetaan todellisiin kuluihin, jotka jutun voittaneelle asianosaiselle on aiheutunut asian käsittelystä. Jos vaatimus on todettu aiheettomaksi tai haitantekotarkoituksessa tehdyksi, tuomioistuin voi määrätä kantajan maksamaan vastaajalle enintään 232,94 euron korvauksen, joka katsotaan siviilioikeudelliseksi saatavaksi.

1.9 Muutoksenhakumahdollisuus

Small Claims Tribunalin tuomioon haetaan muutosta alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimesta (Court of Appeal in its inferior jurisdiction). Hakemus on toimitettava tuomioistuimen kirjaamoon 18 päivän kuluessa alkuperäisen tuomion antamisesta.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.