Oikeudellinen huomautus

1. Vastuuvapauslauseke

1.1 Yleisiä näkökohtia

Tällä sivustolla esitetyt kannat ovat tekijöiden henkilökohtaisia näkemyksiä, eivätkä ne välttämättä kuvasta Euroopan komission käsityksiä. Sivustoa ylläpitää Euroopan komissio, mutta vastuu sen sisällöstä jakautuu komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden kesken.

Sivuston avulla Euroopan komissio pyrkii parantamaan oikeussuojan saatavuutta valtioiden rajat ylittävissä asioissa ja yleisön mahdollisuuksia saada tietoja komission aloitteista ja Euroopan unionin politiikoista yleensä. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.

Kaikki interaktiiviset (sähköiset) palvelut tarjotaan sellaisina kuin ne ovat (as is) ja mahdollisimman hyvin -periaatteella (best effort). Euroopan komissio ja hankkeeseen osallistuvat tietojen / palvelujen toimittajat eivät kuitenkaan millään tavalla eksplisiittisesti tai implisiittisesti vastaa sivustolla olevista tiedoista. Ei ole mahdollista taata etenkään sitä, että tiedot ovat ajantasaisia tai virheettömiä, tai varmistaa, että palvelu on saatavilla keskeytyksettä tai että linkit ulkopuolisille sivustoille toimivat.

Osassa Euroopan oikeusportaalin toiminnoista käytetään GeoNames -sovelluksesta peräisin olevia tietoja CC BY 3.0 -lisenssin nojalla. Tietoja ei muuteta.

Komissio ei millään tavalla vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen turmeltumisesta tai menettämisestä tai muusta tahallisen tai tahattoman järjestelmätoiminnon aiheuttamasta haitasta. Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa komission vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan. Mahdollisissa riita-asioissa sovelletaan Belgian lainsäädäntöä ja belgialaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia.

Euroopan komissio voi päivittää vastuuvapauslauseketta ja jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja ilmoittamatta siitä etukäteen. Ajantasainen teksti julkaistaan tällä sivustolla.

1.2 Sisältösivut

Sisältösivut ovat joko EU:n sivuja tai jäsenvaltioiden sivuja. Kukin EU:n jäsenvaltio vastaa omien sivujensa sisällöstä ja linkeistä (eri viranomaistensa välityksellä). Nämä tiedot:

  • ovat yleisiä eikä niitä ole osoitettu erityisesti kenenkään luonnollisen henkilön tai minkään yhteisön erityisiin olosuhteisiin;
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia;
  • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa;
  • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Sisältösivuilla esitetyllä viittauksella miespuoliseen henkilöön tarkoitetaan myös viittausta naispuoliseen henkilöön ja päinvastoin, jollei yhteydestä käy selvästi toisin ilmi.

Eräät sisältösivut ovat konekäännöksiä. Konekäännökset ovat vain väliaikaisia ja suuntaa-antavia. Sivuston omistajat eivät voi olla vastuussa konekäännösten laadusta.

On syytä huomata, ettei verkossa suorakäytössä (online) olevan asiakirjan voida taata täydellisesti vastaavan virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden painetussa laitoksessa ennen 1. heinäkuuta 2013 julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö ja sen jälkeen sähköisesti julkaistut versiot ovat todistusvoimaisia. Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon, tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelu keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen.

1.3 Interaktiiviset palvelut

Kaikkiin interaktiivisiin palveluihin sovelletaan seuraavia käyttöehtoja:

Käyttämällä tätä palvelua hyväksyt sen, että sitä saa käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Tätä palvelua tai sen avulla saatuja henkilötietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten kaupallisiin, markkinointi- tai mainostarkoituksiin.

Palvelun kautta saatuja tietoja ei saa kopioida automaattisesti (verkkosivuja haravoimalla) eikä jakaa millään tavoin.

Euroopan oikeusportaaliin ja sen sivuihin voi tehdä vapaasti linkkejä.

Palveluun liittyviä seikkoja:

1.3.1 Maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittäminen

Tämän palvelun avulla voi hakea tietoa maksukyvyttömyysmenettelyistä palvelussa mukana olevien jäsenvaltioiden kansallisista rekistereistä. EU:n laajuista keskitettyä maksukyvyttömyysrekisteriä ei ole. Hakupyyntö lähetetään kansallisiin rekistereihin, joista saa vastauksen muutamassa sekunnissa. Toistaiseksi palvelua tarjotaan mahdollisimman hyvin -periaatteella.

1.3.2 Kuinka löydän asianajajan

Asianajajahakupalvelua ylläpitää Euroopan komissio yhdessä kansallisten asianajajaliittojen kanssa.

1.3.3 Kuinka löydän notaarin

Notaarihakupalvelua ylläpitää Euroopan komissio yhdessä Euroopan unionin notaarien liiton (CNUE) ja muiden siihen osallistuvien notaariorganisaatioiden kanssa.

1.3.4 ECLI

ECLI-hakuliittymä on yleisölle tarkoitettu palvelu, jota Euroopan komissio ylläpitää yhdessä hankkeeseen osallistuvien oikeuskäytännön julkaisijoiden kanssa. Komissio on perustanut tämän palvelun helpottaakseen oikeussuojan saatavuutta valtioiden rajat ylittävissä asioissa. ECLI-tunnuksen avulla kansalaisten ja oikeusalan ammattilaisten on helppo löytää oikeuskäytäntöön liittyviä asiakirjoja.

1.3.5 Toimivaltaisen tuomioistuimen/viranomaisen hakuliittymä

Toimivaltaisen tuomioistuimen/viranomaisen hakuliittymä on yleisölle tarkoitettu palvelu, jota Euroopan komissio ylläpitää yhdessä hankkeeseen osallistuvien kansallisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten elinten kanssa. Komissio on perustanut tämän palvelun helpottaakseen oikeussuojan saatavuutta valtioiden rajat ylittävissä asioissa. Palvelun avulla EU:n kansalaiset ja oikeusalan ammattilaiset voivat löytää helposti toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen. On syytä huomata, että vaikka hakutulosten oikeellisuus on pyritty varmistamaan mahdollisimman hyvin, toimivalta saattaa joissakin poikkeustapauksissa määräytyä toisin.

1.3.6 Vaateiden toimittaminen sähköisesti (e-CODEX)

Erilaisia vaateita (eurooppalainen maksamismääräys, eurooppalainen vähäinen vaade) on mahdollista toimittaa sähköisesti e-CODEX-teknologian avulla. Sitä varten on liitetty toisiinsa suuri määrä sekä Euroopan komission että kansallisten viranomaisten ylläpitämiä tietojärjestelmiä. Poikkeustapauksessa voi käydä niin, että tätä kautta lähetetty vaade ei päädy haluttuun tuomioistuimeen. Lähetyksen onnistumisesta (tai epäonnistumisesta) annetaan mahdollisuuksien mukaan vahvistus. On kuitenkin syytä huomata, että joidenkin jäsenvaltioiden osalta tämä tarkoittaa vain sitä, että vaade on toimitettu tarkoitusta varten perustettuun kansalliseen keskusjärjestelmään. Aina ei siis ole mahdollista saada vahvistusta siitä, että vaade on tullut perille haluttuun tuomioistuimeen.

Kaikki toimitusvahvistuksia tai tuomioistuinten vastaanottotodistuksia koskevat ilmoitukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka avulla vaateen lähettäjä on kirjautunut Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalveluun (EU Login).

Euroopan komissio ei vastaa vaateen toimittamisen epäonnistumisesta tai toimitusvahvistuksen (tai toimituksen epäonnistumista koskevan ilmoituksen) puuttumisesta. Komissio ei ole vastuussa myöskään siinä tapauksessa, että vaateen lähettäjä ei saa tuomioistuimen lähettämää vaateeseen liittyvää ilmoitusta tai ilmoitusta siitä, että tuomioistuin on vastaanottanut hänen lähettämänsä vaateeseen liittyvän ilmoituksen.

Vaateen lähettäjän ja tuomioistuimen välinen yhteydenpito on lähettäjän saatavilla Euroopan oikeusportaalissa vähintään vuoden ajan, paitsi kun kyseessä on ylivoimainen este tai jos lähettäjä pyytää viestien poistamista. Viesteistä kannattaa tallentaa kopio, jos haluaa säilyttää ne tätä pidempään. Euroopan komissio ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua siitä, ettei lähettäjän ja tuomioistuimen välinen yhteydenpito ole saatavilla väliaikaisesti tai pysyvästi, tai ettei lähettäjälle ilmoiteta etukäteen viestien poistamisesta.

1.3.7 Sähköinen allekirjoitus

Sähköisesti (e-CODEX-järjestelmän kautta) toimitettavat vaateet on allekirjoitettava sähköisesti ennen kuin ne voidaan lähettää edelleen Euroopan oikeusportaalin kautta. Portaalissa on väline sähköisen allekirjoituksen luomista varten, mutta sitä ei ole pakko käyttää: sähköisen allekirjoituksen voi luoda myös jossakin muussa järjestelmässä ja ladata sen sieltä portaaliin. Euroopan komissio ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua sen vuoksi, että tuomioistuin tai jokin toinen osapuoli ei hyväksy Euroopan oikeusportaalissa olevalla välineellä luotua sähköistä allekirjoitusta.

1.3.8 Yrityshaku / Kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Tämän palvelun kautta voi hakea tietoja yrityksistä, jotka on rekisteröity EU:n jäsenvaltioiden, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kaupparekistereihin. Palvelu kuuluu Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmään (Business Registers Interconnection System, BRIS), joka on perustettu EU:n lainsäädännön mukaisesti. Palvelu liittää yhteen kansalliset kaupparekisterit, joissa on tietoja yrityksistä.

1.3.9 Euroopan koulutusfoorumi

Euroopan koulutusfoorumi on hakuväline, johon on koottu tietoa EU:n oikeutta koskevista kursseista ja itseopiskelumateriaaleista oikeusalan ammattilaisille (tuomareille, syyttäjille, tuomioistuinten henkilöstölle, juristeille, notaareille, haaste- ja ulosottomiehille, tuomioistuinten asiantuntijoille, oikeuskääntäjille ja -tulkeille, vankilahenkilöstölle ja rikosseuraamustyöntekijöille).

Koulutuksen järjestäjät voivat ilmoittaa foorumilla oikeusalan ammattilaisille tarkoitetusta EU:n oikeutta koskevasta koulutuksesta, jota ne järjestävät Euroopan unionissa eri kielillä. Euroopan komissio osallistuu foorumin toimintaan tarjoamalla käyttövalmiita koulutusmateriaaleja ja käsikirjoja, joiden laatimiseen EU on antanut taloudellista tukea.

Foorumin varsinainen sisältö koostuu koulutustoimien ja -materiaalien kuvauksista. Foorumin käyttäjien on toteutettava tarvittavat varotoimet suojatakseen tietojärjestelmänsä mahdolliselta haitalliselta sisällöltä ja haittaohjelmistoilta, kuten viruksilta, madoilta ja Troijan hevosilta. Euroopan komissio ei vastaa vahingoista, joita käyttäjille mahdollisesti aiheutuu foorumin käytöstä tai siellä olevien aineistojen lataamisesta.

Euroopan komissiolla ei ole määräysvaltaa näihin foorumin ulkopuolisiin sivustoihin nähden eikä se vastaa niiden sisällöstä tai käytöstä. Linkin julkaiseminen foorumin ulkopuoliseen sivustoon ei tarkoita, että Euroopan komissio edustaa kyseisiä sivustoja tai hyväksyy ne. Euroopan komissio ei vastaa vahingoista, joita käyttäjille mahdollisesti aiheutuu foorumin ulkopuolisten sivustojen käytöstä.

Koulutuksen järjestäjät vastaavat kursseille ilmoittautumisesta kurssin kuvauksessa olevien linkkien kautta. Euroopan komission ei voida katsoa olevan vastuussa koulutustoimien peruuttamisesta tai materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta, laillisuudesta tai laadusta.

Euroopan komissio pyytää muita kunnioittamaan omia teollis- ja tekijänoikeuksiaan ja kunnioittaa vastaavasti muille kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia. Jos käyttäjä katsoo, että foorumilla julkaistu tai sinne linkitetty aineisto loukkaa tekijänoikeuksia, häntä kehotetaan ilmoittamaan asiasta Euroopan komissiolle. Euroopan komissio vastaa kaikkiin tällaisiin ilmoituksiin esimerkiksi poistamalla loukkaavan aineiston tai linkit tällaiseen aineistoon. Euroopan komissio sulkee käyttäjän pääsyn sovellukseen ja lakkauttaa tämän käyttöoikeudet, jos asianmukaisin edellytyksin katsotaan, että käyttäjä on jatkanut tekijänoikeuksien tai muiden niihin liittyvien, Euroopan komissiolle tai muille tahoille kuuluvien oikeuksien loukkaamista.

Euroopan komissio, sen tavarantoimittajat ja käyttöluvan antajat eivät anna takeita siitä, että Euroopan koulutusfoorumi toimisi virheettömästi tai että se olisi käytettävissä jatkuvasti tai keskeytyksettä.

2. Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni (2024)

Komission tai Euroopan unionin julkaisutoimiston, jäljempänä ’julkaisutoimisto’, komission puolesta hallussaan pitämien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat ehdot on asetettu komission hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 12 päivänä joulukuuta 2011 tehdyssä komission päätöksessä (2011/833/EU, Euratom). Asiakirjojen uudelleenkäyttö on maksutonta.

Ellei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

© Belgian kuningaskunta (2024)

Tämän sivuston Belgiaa koskevilla sivuilla julkaistujen tietojen uudelleenkäyttöön sovelletaan voimassaolevaa Belgian lainsäädäntöä, erityisesti tekijän- ja lähioikeuksista kesäkuun 30 päivänä 1994 annettua lakia. Sen mukaan tietojen uudelleenkäyttö edellyttää tekijänoikeuksien haltijoiden etukäteislupaa, ellei muuta mainita. Lain 8 §:n 2 momentin mukaan viranomaisilla ei ole tekijänoikeuksia virallisiin asiakirjoihin. Viralliset asiakirjat rinnastetaan sellaisiin viranomaistoimiin, joilla on oikeusvaikutuksia (kuten lait, parlamentin asiakirjat ja tuomioistuimen päätökset). Lain 21 §:n 1 momentissa säädetään, että laillisesti julkaistun teoksen lainaaminen arvostelussa, selostuksessa, arvioinnissa, opetuksessa tai tieteellisessä työssä hyvää ammattitapaa noudattaen ja siinä määrin, kuin lainaamisen tavoite edellyttää, ei loukkaa tekijänoikeutta. Lainauksessa on mahdollisuuksien mukaan mainittava lähde ja tekijän nimi.

Niihin verkkosivuihin, joihin viitataan Euroopan oikeusportaalin Belgiaa koskevilla sivuilla, sovelletaan niiden omia tekijänoikeuslausekkeita. Belgian tuomioistuimilla on toimivalta tutkia kaikki valitukset, jotka liittyvät portaalin Belgiaa koskevilla sivuilla esitettyjen tietojen tekijänoikeuksiin.

© Bulgarian tasavalta (2024)

Bulgarian tasavallan toimittamat tiedot ovat julkisia. Euroopan oikeusportaalin Bulgariaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä, paitsi jos on kysymys aineistosta, jolle on tarkoitus laatia erillinen tekijänoikeuslauseke tai jonka käyttämiseen tarvitaan tekijänoikeuden haltijan etukäteislupa.

© Tšekin tasavalta (2024)

Tšekin hallituksen tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Tšekkiä koskevien sivujen sisällön jäljentäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

© Tanskan kuningaskunta (2024)

Euroopan oikeusportaalissa julkaistut Tanskan hallituksen toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussääntöjen alaisia.

© Saksan liittotasavalta (2024)

Tällä verkkosivustolla olevan Saksan liittotasavallan ylläpitämän sisällön käyttö on Saksan lainsäädäntöön, Euroopan unionin oikeuteen ja kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien tekijänoikeussääntöjen alaista. Saksan liittotasavalta ei vastaa tällä verkkosivustolla olevien tietojen täydellisyydestä, täsmällisyydestä, toimituksellisista tai teknisistä virheistä tai puutteista.

Saksan liittotasavalta ei välittömästi tai välillisesti takaa niiden tietojen täydellisyyttä tai täsmällisyyttä, jotka ovat saatavilla ulkopuolisilta verkkosivustoilta.

Verkkosivustojen ylläpitäjät ovat vastuussa sivustoillaan käytettäväksi asettamastaan sisällöstä yleisen lainsäädännön säännösten mukaisesti. Tätä ”omaa sisältöä” ei pidä sekoittaa linkkeihin, jotka johtavat ulkopuolisilla verkkosivustoilla tarjottuun sisältöön.

Linkit ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöön on tarkoitettu vain tiedoksi.

Vastuu ulkopuolisten verkkosivustojen sisällöstä on ainoastaan kyseisen sisällön tuottajalla. Ulkopuoliset sivustot tarkastetaan huolellisesti ennen kyseisille sivustoille johtavien linkkien julkaisemista, mutta Saksan liittotasavalta ei kuitenkaan välittömästi tai välillisesti vastaa linkkien kautta saatavilla olevien tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä. Ulkopuolisten verkkosivustojen sisältö voi muuttua milloin tahansa ilman että asiasta ilmoitetaan Saksan hallitukselle.

Saksan liittotasavalta ilmoittaa nimenomaisesti kaikkien tällä verkkosivustolla olevien linkkien osalta, ettei sillä ole määräysvaltaa sellaisten ulkopuolisten verkkosivustojen ulkoasun ja sisällön suhteen, joihin pääsee tällä verkkosivustolla olevista linkeistä. Linkkien julkaiseminen ei myöskään tarkoita sitä, että Saksan liittotasavalta olisi hyväksynyt linkkien kautta saatavilla olevat verkkosivustot tai niiden sisällön. Tämä ilmoitus koskee kaikkia tällä verkkosivustolla olevia sivuja ja linkkejä.

Jos verkkosivustolla löytyy linkkejä sivustoihin, joiden sisältö voidaan katsoa loukkaavaksi, pyydämme ilmoittamaan asiasta Saksan yhteyshenkilölle osoitteeseen redaktion@justiz.de.

Saksan kansallisten sivujen toimituskunta varaa oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa tällä verkkosivustolla olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätietoja on saatavilla tästä linkistä.

© Viron tasavalta (2024)

Viron tasavallan hallituksen toimittamat tiedot ovat tekijänoikeussäännösten alaisia. Euroopan oikeusportaalin Viron tasavaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat kuitenkin vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä, kunhan lähde ja tietojen tekijänoikeussuoja mainitaan. Euroopan oikeusportaalin Viron tasavaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot on jäljennettävä täsmällisesti, eikä niitä saa käyttää harhaanjohtavissa yhteyksissä.

© Irlanti (2024)

Irlannin hallituksella on tekijänoikeudet sen tuottamaan tällä sivustolla olevaan aineistoon vuoden 2000 tekijän- ja lähioikeuslain mukaisesti. Aineistoa voi kopioida tiedostoon tai tulostaa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Aineistoa kolmansille osapuolille luovutettaessa on mainittava lähde sekä aineistoa koskeva tekijänoikeussuoja.

Lupa jäljentää Irlannin hallituksen tekijänoikeuden alaista aineistoa ei koske tällä sivustolla olevaa sellaista aineistoa, joka on kolmannen osapuolen omaisuutta. Tällaisen aineiston jäljentämiseen on pyydettävä lupa asianomaiselta tekijänoikeuden haltijalta.

© Helleenien tasavalta (2024)

Kreikan hallituksen Euroopan oikeusportaaliin toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussääntöjen alaisia. Jotkut ulkopuoliset linkit saattavat kuitenkin olla tekijänoikeuslainsäädännön alaisia. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

© Espanjan oikeusministeriö (2024)

Espanjan toimittamien, Euroopan oikeusportaalissa julkaistujen tietojen, linkkien ja oheispalvelujen saatavuudesta ja käytöstä päättävät Espanjan oikeusministeriö ja sen yhteistyötahot, ja kyseiset tiedot, linkit ja palvelut ovat asianomaisten tekijän- ja teollisoikeuksien alaisia. Niiden käyttö, jäljentäminen, jakaminen, julkistaminen, muokkaaminen tai muu vastaava hyödyntäminen ilman Espanjan oikeusministeriön nimenomaista lupaa on kielletty. Käyttäjän lupa minkä tahansa portaalissa olevan sisällön käyttöön on rajattu sisällön lataamiseen ja yksityiseen käyttöön edellyttäen, että tietoja ei muuteta millään tavalla.

© Ranskan tasavalta (2024)

IMMATERIAALIOIKEUDET

Tämän sivuston sisältö kuuluu yksinomaan Ranskan oikeusministeriölle ja/tai sisällön tuottajille ja oikeudenhaltijoille. Se on Ranskan kansallisten ja kansainvälisten tekijänoikeussääntöjen, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuslain alaista.

Internetsivuston tekijänoikeussuoja koskee muun muassa sivuston toimituksellista sisältöä, näytön ulkoasua ja sivuston käyttämiseen tarvittavia ohjelmistoja sekä kaikkia logoja, kuvitusta, valokuvia ja grafiikkaa.

Oikeusministeriö myöntää käyttäjille luvan pelkkään katseluun, mihin ei sisälly lupaa sivuston sisällön tai sen osan uudelleenkäyttöön missään tarkoituksessa.

Sisältöä saa jäljentää ainoastaan digitaalisessa muodossa tietokoneella, jonka selaimen avulla käyttäjä tutustuu sivustoon.

Sivuston jäljentäminen kokonaan tai osittain kaupalliseen käyttöön ilman oikeusministeriön nimenomaista lupaa on kielletty, ja se katsotaan sellaiseksi teollis- ja tekijänoikeuslain rikkomiseksi, jonka seuraamuksista säädetään lain L 335-2 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Ranskan teollis- ja tekijänoikeuslaki

Lain rangaistusseuraamuksia koskevaan lukuun on linkki tässä.

© Italian tasavalta (2024)

Italian oikeusministeriön tai muiden julkisten elinten tai kolmansien osapuolten tällä sivustolla niiden puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita.

Ellei toisin ilmoiteta, Italian oikeusministeriön ja muiden julkisten elinten sivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

© Kyproksen tasavalta (2024)

Kyproksen tai kolmansien osapuolten sen puolesta tällä sivustolla ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Kyproksen sivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selkeästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

© Latvian tasavalta (2024)

Latvian tasavallan toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeuden alaisia. Euroopan oikeusportaalin Latviaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat tältä osin vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä.

© Liettuan tasavallan oikeusministeriö (2024)

Liettuan tasavallan toimittamiin tietoihin sovelletaan kansallisia tekijän- ja lähioikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, kunhan lähde mainitaan.

© Luxemburgin suurherttuakunta (2024)

Luxemburgin internetsivuilla olevan, Luxemburgin valtion tai kolmansien osapuolten ylläpitämän sisällön tai tietojen jäljentämiseen sovelletaan Luxemburgin lakia, ellei muuta mainita.

Ellei toisin ilmoiteta, Luxemburgia koskevilla sivuilla olevien tietojen jäljentäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Luxemburgin valtio ei vastaa Luxemburgia koskevilla sivuilla julkaistujen tietojen käytöstä. Näillä sivuilla julkaistut tiedot eivät välttämättä ole täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia. Jos näillä sivuilla julkaistujen tekstien ja alkuperäisten asiakirjojen välillä on eroja, alkuperäiset asiakirjat ovat todistusvoimaisia sellaisina kuin ne on julkaistu Luxemburgin virallisessa lehdessä (Mémorial).

Luxemburgia koskevilla internetsivuilla saatetaan viitata kolmansien osapuolten ylläpitämiin internetsivuihin, jotka eivät ole Luxemburgin valtion valvonnassa ja joiden sisällöstä se ei vastaa.

Luxemburgin valtio ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Luxemburgin valtion tai kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivujen käytöstä.

Luxemburgin valtio ei vastaa näillä sivuilla tarjottujen palvelujen väliaikaisistakaan keskeytyksistä.

Näiden vastuuvapauslausekkeiden tarkoituksena ei ole rajoittaa Luxemburgin vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

© Unkari (2024)

Unkarin tai kolmansien osapuolten sen puolesta tällä sivustolla ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Unkarin sivujen sisällön jäljentäminen yksityiseen tai viralliseen käyttöön on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kaikkeen muuhun käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan etukäteislupa.

© Maltan tasavalta (2024)

Tekijänoikeus / Jäljentämislupa

Maltan hallitus, sen ministeriöt ja yksiköt sekä viranomaiset ja verkkosivustojen laatijat pyrkivät huolehtimaan tällä verkkosivustolla olevien tietojen luotettavuudesta. Ne eivät kuitenkaan voi taata, että kaikilla niiden verkkosivustoilla tai niille linkitetyillä verkkosivustoilla olevat tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia ja paikkansapitäviä. Tästä syystä korostetaan, ettei tällaisia tietoja tulisi pitää täsmällisinä ja kattavina minkään aihepiirin osalta. Verkkosivustojen laatua tai jatkuvaa saatavuutta ei voida taata eikä myöskään sitä, ettei sivustoilla esiintyisi teknisistä syistä aiheutuvia häiriöitä. Edellä mainitut tahot eivät tästä syystä vastaa tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, koska esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeiksi. Maltan hallitus varaa toistaiseksi oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa sivujen osia tai kokonaisia sivuja ilman eri ilmoitusta.

Maltan hallitus, sen ministeriöt ja yksiköt sekä viranomaiset ja verkkosivustojen laatijat eivät varmista ulkopuolisten linkkien laatua. Näillä sivuilla olevien yritysten tai kaupallisten toimijoiden nimiä ei pidä käsittää kyseisten yritysten tai kaupallisten toimijoiden tuotteiden ja/tai palveluiden suosittelemiseksi.

Näiden sivujen tarkoituksena ei ole tarjota oikeudellista neuvontaa. jota saavat antaa ainoastaan oikeusalan ammattilaiset.

Jos sivustolla on tietoja, joiden paikkansapitävyyttä epäilet, ilmoita niistä ylläpitäjälle sähköpostitse tai palautelomakkeella.

Tällä verkkosivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Maltan tekijänoikeuslain, muiden lakien ja asetusten säännöksiä sekä kaikkien kansainvälisten sopimusten määräyksiä, joissa Maltan hallitus on osapuolena. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupalliseen julkiseen käyttöön. Näihin käyttötarkoituksiin tietoja voi jäljentää maksutta ja ilman muuta Maltan hallituksen lupaa, kunhan jäljennetty aineisto vastaa tarkasti alkuperäistä ja Maltan hallitus mainitaan lähteenä. Jäljennettyä aineistoa ei saa missään tapauksessa esittää virallisena versiona silloinkaan, kun se on tuotettu yhdessä Maltan hallituksen kanssa tai sen suostumuksella.

© Alankomaiden kuningaskunta (2024)

Julkisesti saatavilla olevat Alankomaiden hallituksen toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussääntöjen alaisia, ellei toisin mainita. Euroopan oikeusportaalin Alankomaita koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat näin ollen vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä, ellei tietoihin (tai niiden joihinkin osiin) sisälly tekijänoikeuslauseketta.

© Itävallan tasavalta (2024)

Kaikki tällä verkkosivustolla julkaistut artikkelit ovat tekijänoikeuslain alaisia, ja kaikki oikeudet niihin pidätetään.

Euroopan oikeusportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat julkisia, ja niitä saa jakaa tai jäljentää, kunhan niitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja lähde mainitaan.

Itävallan oikeusministeriö pyrkii kohtuuden rajoissa huolehtimaan siitä, että Euroopan oikeusportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia, mutta se ei vastaa näillä sivuilla tai niille linkitetyillä verkkosivustoilla olevien tietojen täsmällisyydestä, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Ministeriön tietoon tulevat virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Euroopan oikeusportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat yleisluonteisia, eikä niitä siten ole mukautettu vastaamaan yksittäisten henkilöiden, yhteisöjen tai järjestöjen erityistarpeita. Ne eivät välttämättä ole täsmällisiä, täydellisiä tai ajantasaisia. Osa tiedoista liittyy muihin verkkosivustoihin, joiden sisältöön oikeusministeriö ei voi vaikuttaa ja joista se ei vastaa. Tiedoilla ei ole tarkoitus korvata ammattimaista (oikeudellista) neuvontapalvelua. Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, käänny aina ensin kyseisen alan asiantuntijan puoleen. Jos asia koskee tuomioistuinkäsittelyä, ota yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Jos kyseessä on pyyntö tai hakemus, jossa on noudatettava määräaikaa, ota aina ensin yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen tai viranomaiseen.

Oikeusministeriö ei takaa, että Euroopan oikeusportaalin Itävaltaa koskevilta sivuilta saatavat asiakirjat vastaavat täysin niiden virallisesti hyväksyttyjä versioita. Oikeudellisesti sitovia ovat ainoastaan Itävallan tasavallan lait, jotka on julkaistu lain edellyttämällä tavalla Itävallan virallisessa lehdessä (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Joissakin Euroopan oikeusportaalin Itävaltaa koskeviin sivuihin linkitetyissä asiakirjoissa viitataan muiden toimijoiden toimittamiin tietoihin. Oikeusministeriö ei kuitenkaan vastaa tällaisten tietojen täsmällisyydestä, ajantasaisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

© Puolan oikeusministeriö (2024)

Tämän sivuston sisältö julkaistaan vain tiedoksi, ei neuvontatarkoituksessa. Oikeusministeriö ei vahvista tai takaa sisällön täsmällisyyttä, ajankohtaisuutta tai sovellettavuutta.

Oikeusministeriö ei vastaa tällä sivustolla julkaistuista tiedoista. Sivuston sisältöön tai sen osiin voidaan soveltaa erityisiä vastuuvapaus- tai tekijänoikeuslausekkeita. Puolaa koskevilla internetsivuilla julkaistut tiedot ovat vapaasti käytettävissä siltä osin kuin niihin ei sovelleta erityisiä vastuuvapaus- tai tekijänoikeuslausekkeita, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä.

Oikeusministeriö ei vastaa millään tavalla sivuston selauksen, tietojen käytön tai aineiston latauksen yhteydessä aiheutuneesta vahingosta, joka voi johtua muun muassa virheistä, epätäsmällisyyksistä, puutteista tai harhaanjohtavista tai loukkaavista väitteistä. Tällä sivustolla oleviin tietoihin voi liittyä mielipiteitä tai näkemyksiä, jotka eivät välttämättä vastaa oikeusministeriön mielipiteitä ja näkemyksiä, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

Tällä sivustolla on linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole oikeusministeriön valvonnassa ja joista oikeusministeriö ei vastaa.

© Portugalin tasavalta (2024)

Tässä portaalissa julkaistujen, Portugalille kuuluvien asiakirjojen uudelleenkäyttö on Portugalin ja EU:n lainsäädännön sekä asiaan sovellettavien kansainvälisten sopimusten mukaisten tekijän- ja lähioikeuksien sekä teollisoikeuksien alaista. Portaalissa olevat tiedot ovat julkisia. Ellei toisin ilmoiteta, niiden jäljentäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan. Sellaisten asiakirjojen, joissa on tietoa, joka ei ole vapaasti käytettävissä, uudelleenkäyttöön ja jäljentämiseen voidaan myöntää erityinen lupa, jossa on selkeästi eriteltävä kaikkien sen kattamien asiakirjojen kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

© Romania (2024)

Romanian tai kolmansien osapuolten sen puolesta tällä sivustolla ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Romanian internetsivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

© Slovenian tasavalta (2024)

Slovenian hallituksen tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Sloveniaa koskevien sivujen sisällön jäljentäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

© Slovakian tasavalta (2024)

Slovakian tasavallan tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Tekijänoikeuden, lähioikeuksien ja tietokantoja suojaavan sui generis -oikeuden rajoitukset sallitaan ainoastaan tekijänoikeuslaissa 618/2003, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetyissä erityistapauksissa. Tekijänoikeuslain mukainen aineiston käyttö ei saa olla ristiriidassa sen tavanomaisen käyttötarkoituksen kanssa eikä se saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja. Lisäauml;tietoja Slovakian tekijänoikeuslaista on seuraavilla internetsivustoilla:

Lisätietoja Slovakian tekijänoikeuslaista on seuraavilla internetsivustoilla: englanniksi slovakiksi.

© Suomen tasavalta (2024)

Euroopan oikeusportaalissa julkaistut Suomen hallituksen toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeussääntöjen alaisia.

© Ruotsin kuningaskunta (2024)

Euroopan oikeusportaalin Ruotsia koskevilla sivuilla julkaistavaa aineistoa saa jäljentää vapaasti. Lähde on kuitenkin mainittava, jos tätä edellytetään erikseen.

© Kruunun tekijänoikeus (2024)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot on suojattu kruunun tekijänoikeudella. Ellei toisin mainita, tiedot ovat julkisia Open Government Licence v3.0 -sääntöjen nojalla.

Päivitetty viimeksi: 28/06/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.