Politika zaštite privatnosti

1. Izjava o zaštiti privatnosti

Zaštita vaših osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava informacije o tome kako se obrađuju i štite vaši osobni podaci

Postupak obrade: Europski portal e-pravosuđe

Voditelj obrade podataka: Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača (GU JUST), Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje

Brojevi evidencije: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se da će štititi vaše osobne podatke i osigurati da se poštuje vaša privatnost (Politika zaštite privatnosti za internetske stranice kojima upravlja Europska komisija). Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Ovdje navedene informacije odnose se na sljedeće postupke obrade podataka:

Europski portal e-pravosuđe (dalje u tekstu „portal e-pravosuđe”) uspostavljen je kako bi se široj javnosti omogućio pristup informacijama, međusobno povezanim nacionalnim bazama podataka i interaktivnim uslugama koje korisnicima omogućuju izravnu komunikaciju s nadležnim tijelima u drugoj državi članici te pružili podaci za kontakt nadležnih nacionalnih tijela. Stoga se na portalu e-pravosuđe podaci prikupljaju u vrlo specifičnu svrhu kombiniranja i usklađivanja podataka iz različitih nacionalnih baza podataka. Portal obrađuje osobne podatke i u komunikacijama putem e-pošte između Komisije, građana, odgovornih administratora sadržaja i kontaktnih točaka (evidencija podataka: DPR-EC-01506).

Nadalje, posebni postupci obrade podataka provode se u okviru nekih usluga koje pruža portal e-pravosuđe, npr. u okviru alata „Pronađi odvjetnika”, „Pronađi javnog bilježnika” i „Pronađi trgovačko društvo”, tražilice Europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI), alata za komunikaciju e-CODEX, baze podataka nadležnog suda (CDB), interaktivnog alata za temeljna prava (FRIT) i Sustava povezivanja zemljišnih knjiga (LRI).

Napominjemo da države članice i druga tijela, kao što su strukovna udruženja i neprofitne organizacije, upravljaju javnim bazama podataka koje pružaju usluge putem portala. Ti subjekti prikupljaju podatke u svrhu usklađivanja s nacionalnim pravom i pružanja potrebnih informacija na nacionalnoj razini. Baze podataka međusobno su povezane u okviru portala tako da se informacijama dostupnima na nacionalnoj razini može pristupiti putem portala. Na državama članicama je i drugim tijelima, kao što su strukovna udruženja i neprofitne organizacije, da zajamče sigurnost obrade osobnih podataka u svojim bazama podataka.

Komisija pruža tehničke specifikacije za međusobno povezivanje navedenih subjekata. Suradnja između navedenih subjekata i Komisije odvija se na dobrovoljnoj osnovi (uz iznimku BRIS-a i IRI-ja 2.0 koji su obvezni sustavi povezivanja u skladu s mjerodavnim pravom[1]). Prema tome, nije uređena nikakvim formalnim dogovorom, kao što je ugovor. Komisija jamči sigurnost obrade osobnih podataka isključivo u granicama svoje nadležnosti kao voditelja obrade podataka za portal e-pravosuđe.

Te postupke obrade podataka provodi GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje, kako je detaljnije objašnjeno u nastavku.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade

GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje obrađuje osobne podatke za potrebe (elektroničkog) servisa na kojem se na jednome mjestu mogu pronaći sve informacije o pravosuđu i pristupu europskim sudskim postupcima (osnovna platforma portala e-pravosuđe – DPR-EC-01506).

Osim toga, zasebni postupci obrade provode se u okviru raznih dodatnih funkcija koje nudi portal e-pravosuđe:

Pronađi odvjetnika – Pronađi javnog bilježnika

„Pronađi odvjetnika” i „Pronađi javnog bilježnika” dvije su usluge koje Komisija pruža široj javnosti u suradnji s relevantnim nacionalnim udruženjima pravnih stručnjaka (evidencija zaštite podataka: DPR-EC-01507). Ta su udruženja odgovorna za početno prikupljanje podataka za kontakt u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR). Komisija pruža alat za pretraživanje kako bi se omogućilo prekogranično pretraživanje podataka koje su pohranila nacionalna udruženja. Komisija ne pohranjuje ni podatke za kontakt ni rezultate pretraživanja.

Tražilica ECLI

Tražilica europske identifikacijske oznake sudske prakse (ECLI) (evidencija zaštite podataka: DPR-EC-01508) usluga je koju Komisija pruža široj javnosti u suradnji sa sudionicima koji dostavljaju primjere sudske prakse radi olakšavanja pristupa europskoj i nacionalnoj sudskoj praksi (evidencija zaštite podataka: DPR-EC-01508). Objavljivanje nacionalne sudske prakse odgovornost je država članica i njihovih pravosudnih tijela. Komisija osigurava tražilicu kako bi se omogućilo prekogranično pretraživanje sudske prakse, a ona može sadržavati određene osobne podatke. Komisija ne pohranjuje ni sudsku praksu ni rezultate pretraživanja.

Sustav e-CODEX

Portal e-pravosuđe pruža uslugu kojom se omogućuje elektronička razmjena službenih obrazaca u skladu s određenim europskim prekograničnim pravnim instrumentima. To se postiže u okviru osnovne sigurne komunikacijske infrastrukture pod nazivom e-CODEX (evidencija zaštite podataka: DPR-EC-01509). e-CODEX je skup softverskih proizvoda koji omogućuje izravnu sigurnu prekograničnu razmjenu e-poruka u pravosudnom području. Temelji se na decentraliziranoj arhitekturi za povezivanje postojećih IT sustava na nacionalnoj razini.

e-CODEX olakšava razmjenu obrazaca u skladu s posebnim europskim pravnim instrumentima. Osim osobnih podataka potrebnih za razmjenu valjanih obrazaca, osobni podaci obrađuju se i u kontekstu elektroničkog potpisa. Ta se obrada provodi i u kontekstu pružanja informacija o nadležnim tijelima kad takve funkcije obavljaju pojedinci. Osim toga, metapodaci, koji mogu sadržavati osobne podatke, bilježe se u svrhu otklanjanja problema (evidencija zaštite podataka DPR-EC-01509).

Baza podataka suda – interaktivni alat za temeljna prava

Baza podataka nadležnog suda (CDB) i interaktivni alat za temeljna prava (FRIT) dvije su usluge koje široj javnosti pružaju Komisija i države članice s pomoću kojih korisnici mogu utvrditi koja su tijela nadležna za određene europske prekogranične pravne instrumente i za provedbu njihovih temeljnih prava (evidencija zaštite podataka DPR-EC-01510). Države članice Komisiji pružaju relevantne podatke za kontakt. Komisija je odgovorna samo za objavu tih podataka.

Ti alati obrađuju podatke za kontakt nadležnih tijela (među ostalim i za provedbu temeljnih prava), a u nekim se slučajevima podaci za kontakt mogu odnositi na pojedinca.

Pronađi trgovačko društvo – Sustav povezivanja poslovnih registara

Usluga „Pronađi trgovačko društvo” / „Povezivanje poslovnih registara” omogućuje vam pretraživanje i pribavljanje informacija o trgovačkim društvima upisanima u poslovne registre u EU-u, Lihtenštajnu ili Norveškoj. Dio je Sustava povezivanja poslovnih registara (BRIS) uspostavljenog u skladu s pravom EU-a. Sustav povezuje nacionalne poslovne registre u kojima su dostupne informacije o trgovačkim društvima (evidencija zaštite podataka DPR-EC-03328). Iako većina podataka o trgovačkim društvima u poslovnim registrima nije osobna, neki dokumenti sadržavaju imena direktora, pravnih zastupnika, dioničara itd.

Sustav povezivanja zemljišnih knjiga

Odjel A1 Glavne uprave JUST prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke kako bi olakšao funkcioniranje Sustava povezivanja zemljišnih knjiga (LRI).

Osnovne usluge sustava LRI koje pružaju svi registri su upis, ispitivanje i pohrana informacija o zemljištima i nekretninama, kao što su lokacija i vlasništvo, te stavljanje tih informacija na raspolaganje javnosti i poslovnim korisnicima.

Nacionalne kontaktne točke odgovorne su za početno prikupljanje relevantnih informacija u skladu s primjenjivim pravom o zaštiti osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR). Svrhe obrade osobnih podataka propisane su nacionalnim pravom ili ih definiraju odgovarajuća nacionalna udruženja. Komisija nije odgovorna za definiranje svrha te obrade na nacionalnoj razini. Komisija ne pohranjuje ni podatke za kontakt ni rezultate pretraživanja.

Ostale obrade podataka na portalu e-pravosuđe

Portal e-pravosuđe obrađuje osobne podatke korisnika za potrebe obavješćivanja e-poštom, kao i osobne podatke administratora odgovornih za upravljanje posebnim funkcijama portala i njegovim sustavima.

Portal e-pravosuđe autentificira svoje registrirane korisnike putem Komisijine usluge EU Login. U posebnoj izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se priroda obrade osobnih podataka koja se obavlja putem EU Logina.

Nijedan postupak obrade osobnih podataka ne upotrebljava se za automatizirano donošenje odluka pa ni za izradu profila (članak 24. Uredbe (EU) 2018/1725).

3. Koja je pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka?

Vaši se osobni podaci obrađuju jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije (članak 5. stavak 1. točka (a) Uredbe). Neki oblici obrade podataka ovise i o privoli (članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe). Portal e-pravosuđe i njegove razne značajke i usluge pružaju se u skladu s člancima 81. i 82. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Obrada osobnih podataka u okviru usluge „Pronađi trgovačko društvo” / „Povezivanje poslovnih registara” provodi se i na temelju članka 5. stavka 1. točke (b) Uredbe. Ta je obrada potrebna kako bi se korisnicima stranice „Pronađi trgovačko društvo” na europskom portalu e-pravosuđe pružili dokumenti društva (koji mogu sadržavati osobne podatke), kako je propisano Direktivom (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava.

Obrada osobnih podataka uređena je i Odlukom Komisije o zaštiti osobnih podataka na europskom portalu e-pravosuđe od 5. lipnja 2014.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Osnovna platforma portala e-pravosuđe

U okviru općeg funkcioniranja europskog portala e-pravosuđe GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • osobne podatke administratora sadržaja portala e-pravosuđe, osobne podatke koje korisnici pružaju pri upotrebi portala e-pravosuđe, među ostalim u komunikaciji s poštanskim sandučićem za podršku (osnovna platforma portala e-pravosuđe – DPR-EC-01506).

U svrhu provedbe tih postupaka obrade GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • osobne podatke prikupljene u okviru EU Logina (ime i e-adresa). Te osobne podatke dobivamo putem usluge EU Login,
 • osobne podatke administratora (ime i e-adresa). Te smo osobne podatke dobili od relevantnih nacionalnih tijela.

Pružanje navedenih osobnih podataka nije obvezno.

Osobni podaci koji se obrađuju u kontekstu usluga portala

 • Imena i podaci za kontakt (npr. e-adresa, telefonski broj) odvjetnika i javnih bilježnika („Pronađi odvjetnika” / „Pronađi javnog bilježnika” – DPR-EC-01507).
 • Osobni podaci sadržani u europskoj i nacionalnoj sudskoj praksi koji su dostupni u skladu s mjerodavnim europskim ili nacionalnim zakonodavstvom (tražilica ECLI – DPR-EC-01508).
 • Osobni podaci potrebni za elektroničku razmjenu obrazaca u skladu s podržanim europskim pravnim instrumentima; osobni podaci u okviru upotrebe elektroničkih potpisa, osobni podaci koji se čuvaju kao metapodaci potrebni za rješavanje problema (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Imena i podaci za kontakt (npr. e-adresa, telefonski broj) pojedinaca koji mogu biti odgovorni u kontekstu građanskopravnih postupaka i/ili za provedbu temeljnih prava građana (baza podataka suda – interaktivni alat za temeljna prava – DPR-EC-015010).
 • Javni dokumenti dostupni putem stranice „Pronađi trgovačko društvo” europskog portala e-pravosuđe (npr. akt o osnivanju, statut, računovodstveni dokumenti itd.) mogu sadržavati osobne podatke povezane s društvom (npr. osobne podatke direktora, pravnih zastupnika, članova društva itd.). Kategorije se mogu razlikovati ovisno o nacionalnom poslovnom registru podrijetla i mogu obuhvaćati informacije kao što su: spol (g./gđa), ime, prezime(na), imena roditelja, datum rođenja, broj osobne iskaznice/putovnice, datum izdavanja i datum isteka, porezni broj ili drugi nacionalni identifikacijski brojevi, adresa i potpis (DPR-EC-03328).
 • Imena vlasnika zemljišta, njihova adresa, datum rođenja, bračno stanje, potpisi, imena nasljednika itd. i sve druge kategorije osobnih podataka utvrđene mjerodavnim nacionalnim pravom predmetne države članice za potrebe funkcioniranja Sustava povezivanja zemljišnih knjiga (DPR-EC-08846).

U okviru usluga koje se oslanjaju na podatke koje su dostavile treće strane, portal e-pravosuđe širi prethodno navedene osobne podatke ako su ih već otkrili drugi voditelji obrade podataka. Početno prikupljanje takvih podataka može biti propisano mjerodavnim pravom.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, kako je navedeno u nastavku.

 • Podaci administratora sadržaja i osoba za kontakt pohranjuju se dok ne ispune svoje funkcije; valjanost podataka provjerava se tijekom godišnjeg ažuriranja sadržaja portala e-pravosuđe; podaci se ispravljaju na zahtjev (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 i DPR-EC-01510).
 • Osobni podaci preuzimaju se iz baza podataka odvjetničkih komora sudionica. Ne pohranjuju se na portalu e-pravosuđe i prikazuju se samo tijekom vizualizacije rezultata pretraživanja („Pronađi odvjetnika” / „Pronađi javnog bilježnika” – DPR-EC-01507).
 • Osobni podaci mogu biti sadržani u sudskim odlukama iz sudske prakse koju objavljuju europski i nacionalni partneri („pružatelji ECLI-ja”). Portal e-pravosuđe pohranjuje te podatke kao dio metapodataka i indeksa pretraživanja svake odluke, pod uvjetom da pružatelj informacija ne anonimizira ili ukloni odgovarajuću sudsku odluku (tražilica ECLI – DPR-EC-01508).
 • Kad je riječ o portalu e-pravosuđe osobni podaci pohranjuju se samo dok podnositelj zahtjeva priprema relevantni obrazac. No, osobni podaci pohranjuju se u poštanskim sandučićima korisnika u eTrustEx komponenti e-CODEX-a. Najdulje je razdoblje čuvanja 10 godina. Najdulje je razdoblje čuvanja podataka za potrebe rješavanja problema pet godina (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Osobni podaci dobiveni s pomoću funkcije „Pronađi trgovačko društvo” pohranjuju se na platformi šest dana otkad se datoteka može preuzeti (DPR-EC-03328).
 • Osobni podaci prikupljeni za Sustav povezivanja zemljišnih knjiga obrađuju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade kako je definirano mjerodavnim nacionalnim pravom predmetne države članice. Osobni podaci pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svih pravnih i fiskalnih obveza (DPR-EC-08846).

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Kad je riječ o podacima dostupnima na javnoj komponenti portala e-pravosuđe, pristup osobnim podacima omogućen je široj javnosti. Osobnim podacima koji se obrađuju radi određivanja odgovornih tehničkih kontaktnih točaka i radi pružanja podrške i rješavanja problema (uključujući osobne podatke koje preuzima sustav EU Login) može pristupiti samo ovlašteno osoblje Komisije prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i prema potrebi dodatne ugovore o povjerljivosti.

Ako nam se obratite preko alata „Vaše mišljenje” na portalu e-pravosuđe, vaše će osobne podatke obraditi ovlašteno osoblje. Uz vašu privolu, vašu poruku (uključujući osobne podatke sadržane u njoj) možemo proslijediti drugim nadležnim europskim institucijama ili nacionalnim tijelima.

Osobni podaci obrađuju se pri prikupljanju statističkih podataka o internetskom prometu. To čini Komisijin sustav Europa Analytics. Više o tome koje osobne podatke Europa Analytics obrađuje i na koji način možete saznati ovdje.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka, na ograničenje obrade svojih osobnih podataka, na prigovor na obradu te pravo na prenosivost podataka.

U slučajevima kad portal e-pravosuđe stavlja na raspolaganje osobne podatke koje su početno prikupile treće strane (npr. registri i baze podataka država članica), zahtjeve za ostvarivanje prava ispitanika proslijedit ćemo odgovarajućim voditeljima obrade podataka.

Imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a), zbog razloga povezanih s vašom posebnom situacijom.

Kako biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u točki 9.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj evidencije naveden u ovom dokumentu).

9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se odgovornom voditelju obrade podataka: GU JUST, Odjel A1 Digitalna tranzicija i pravosudno osposobljavanje (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći više informacija?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ti postupci obrade upisani su u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojevima: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 i DPR-EC-01510.[1] BRIS – vidjeti članak 17. Direktive (EU) 2017/1132 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o određenim aspektima prava društava; IRI.2.0 – vidjeti članak 25. Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti.

2. Pravila o zaštiti osobnih podataka

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika. Politika „zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama Zajednice” temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Tom općom politikom obuhvaćena je obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije u okviru domene eu.

Iako je većinu tih web-mjesta moguće pregledavati bez davanja osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno dati da bi vam se mogle pružiti elektroničke usluge koje ste zatražili.

Na web-mjestima na kojima se takvi podaci zahtijevaju s vašim se podacima postupa u skladu s politikom opisanom u navedenoj Uredbi te vas se informira o korištenju vaših podataka posebnim izjavama o politici poštovanja povjerljivosti podataka.

U tom pogledu:

 • nadzornik određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka i brine se za usklađenost pojedine e-usluge s politikom poštovanja povjerljivosti podataka;
 • u svakoj se instituciji službenik za zaštitu podataka brine za poštovanje odredaba ove Uredbe i savjetuje nadzornike kako bi trebali obavljati svoje zadatke (vidjeti članak 24. Uredbe);
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka nezavisno je nadzorno tijelo za sve institucije (vidjeti članke od 41. do 45. Uredbe).
 • Obitelj institucijskih web-mjesta Europske unije unutar domene eu nudi poveznice na stranice trećih osoba. Budući da ih mi ne nadziremo, savjetujemo vam da se informirate o njihovoj politici zaštite privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na EUROPI usluga je ili resurs koji je stavljen na internet kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poslovnih subjekata s jedne strane te europskih institucija s druge strane.

EUROPOM se nude ili će se nuditi tri vrste e-usluga:

 1. usluge informiranja koje građanima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i ostalim donositeljima odluka nude jednostavan i učinkovit pristup informacijama poboljšavajući na taj način transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a;
 2. usluge interaktivne komunikacije koje omogućuju bolje kontakte s građanima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim subjektima, olakšavajući na taj način konzultacije o javnim politikama te mehanizme dobivanja povratnih informacija kako bi se pridonijelo oblikovanju javnih politika, aktivnosti i usluga EU-a;
 3. transakcijske usluge koje omogućavaju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, kao što su na primjer javna nabava, financijske transakcije, zapošljavanje, prijavljivanje na razna događanja, nabava ili kupnja dokumenata itd.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o zaštiti privatnosti

Posebna izjava o zaštiti privatnosti sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju i u koju svrhu te kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to neophodno kako bi se postigla zadana svrha. Te se informacije neće ponovno uporabiti u neodgovarajuću svrhu;
 • kome se otkrivaju vaši podaci. EU otkriva podatke trećim osobama (i to navedenim primateljima / kategorijama primatelja) samo ako je to neophodno kako bi se postiglo navedenu svrhu / navedene svrhe. EU neće objaviti vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i ispraviti ih ako je to potrebno. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka zbog legitimnih i opravdanih razloga, osim ako se podaci prikupljaju radi ispunjavanja zakonske obveze ili ako su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi jedna od stranaka ili ako će se upotrijebiti u svrhu za koju ste dali svoju jasnu suglasnost;
 • koliko se dugo čuvaju vaši podaci. EU čuva podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha prikupljanja ili daljnje obrade podataka;
 • koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa;
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Europa Analytics

Europa Analytics korporativna je služba koja mjeri djelotvornost i učinkovitost web-mjesta Europske komisije na portalu EUROPA.

Posjetitelji web-mjesta automatski se prate pomoću trajnih kolačića s portala Europa. Možete odabrati opciju da vas Piwik ne prati (opt out). Ako se predomislite, možete ponovno odabrati opciju da vas Piwik prati (opt in).

Kako biste provjerili svoj trenutačni status i odabrali opciju, označite odgovarajuće polje teksta u nastavku.

Ako odaberete opciju da vas Piwik ne prati, to ne utječe na vašu navigaciju na portalu Europa.

Više o službi Europa Analytics

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?

Na svim web-stranicama nalazi se gumb „Vaše mišljenje” koji vam omogućava slanje komentara na određenu zajedničku adresu e-pošte. Kada šaljete takvu poruku, primatelj prikuplja osobne podatke iz poruke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. E-poštom će vas obavijestiti o tome kojoj je službi vaše pitanje proslijeđeno. Na web-mjestu ne vodi se evidencija o takvim razmjenama poruka e-pošte.

Ako imate bilo kakvih pitanja o obradi osobnih podataka iz svojih poruka e-pošte i povezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Posljednji put ažurirano: 02/07/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.