Adatvédelem

1. Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

Adatkezelési művelet: Európai igazságügyi portál

Adatkezelő: Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST), A1 egység (Digitális átállás és igazságügyi képzés)

Hivatkozási számok: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja és elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait és magánszféráját. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatai kapcsán. A nyilatkozat ezenfelül tartalmazza az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is. Az itt közölt információk az alábbi adatkezelési műveletekre vonatkoznak:

Az európai igazságügyi portál (a továbbiakban: az e-igazságügyi portál) nyilvános tájékoztatást nyújt: hozzáférést biztosít összekapcsolt tagállami adatbázisokhoz, interaktív szolgáltatásokhoz (hogy a felhasználók közvetlenül kommunikálhassanak egy másik tagállam megfelelő hatóságaival), valamint az illetékes nemzeti hatóságok és szervek elérhetőségéhez. Ezért az e-igazságügyi portálon szereplő információk a különböző tagállami adatbázisokból származó adatok kombinálásából és összekapcsolásából származnak. A portál továbbá személyes adatokat kezel a Bizottság, a lakosság, a rendszergazdák és a kapcsolattartó pontok munkatársai közötti e-mail-váltás során is (hivatkozási szám: DPR-EC-01506).

Emellett konkrét adatkezelési műveletekre kerül sor az e-igazságügyi portál által nyújtott egyes szolgáltatásokkal összefüggésben. Ilyen például az „Ügyvédkereső”, a „Közjegyzőkereső” és a „Cégkereső” eszköz, az európai esetjogi azonosítók (ECLI) keresőmotorja, az e-CODEX eszköz, az illetékes bíróságok adatbázisa, az alapvető jogok online interaktív eszköze és az ingatlan-nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer.

Felhívjuk figyelmét, hogy a portálon szolgáltatásokat nyújtó nyilvános adatbázisok működtetése a tagállamok és más szervek, például szakmai szövetségek és nonprofit szervezetek feladata. Az ilyen szervezetek abból a célból gyűjtenek adatokat, hogy megfeleljenek egy-egy ország jogszabályainak, és hogy biztosítsák a tagállami szinten szükséges információkat. Ezek az adatbázisok össze vannak kapcsolva a portállal, azaz a portálon is elérhetők a tagállami információk. A tagállamoknak és az egyéb szerveknek, például a szakmai szövetségeknek és a nonprofit szervezeteknek kell garantálniuk, hogy az adatbázisaikban tárolt személyes adatok kezelése biztonságos legyen.

A Bizottság műszaki előírásokat határoz meg a fent említett szervezetekkel való kapcsolattartásra vonatkozóan. A fent említett szervezetek és a Bizottság közötti együttműködés önkéntes (a BRIS és az IRI 2.0 kivételével, amelyek az alkalmazandó jog[1] értelmében kötelező összekapcsolások). Ezért az ilyen együttműködést nem szabályozza semmilyen formális megállapodás, pl. szerződés. A Bizottság csak olyan mértékben biztosítja a személyes adatok kezelésének biztonságát, amilyen mértékben azt az e-igazságügyi portálon belüli adatkezelői feladatköre lehetővé teszi.

Ezeket az adatkezelési műveleteket a Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) végzi az alábbiakban leírtak szerint.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az adatkezelés célja

A Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) azért kezel személyes adatokat, hogy az e-igazságügyi platformon egyablakos (elektronikus) hozzáférést biztosítson az igazságszolgáltatással kapcsolatos információkhoz és az európai bírósági eljárásokhoz (DPR-EC-01506).

Az e-igazságügyi portál emellett különböző eszközöket is működtet, amelyek során külön adatkezelési műveletekre kerül sor. Ezek az eszközök:

„Ügyvédkereső” és „Közjegyzőkereső”

Ezt a két szolgáltatást a Bizottság a jogi szakmák képviselőinek releváns tagállami szövetségeivel együttműködésben nyújtja a nagyközönségnek (hivatkozási szám: DPR-EC-01507). Ezek a szövetségek gyűjtik össze az eredeti kapcsolatfelvételi adatokat, összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos szabályozással (az általános adatvédelmi rendelettel). A Bizottság keresőeszközével keresést lehet végezni az egyes tagállami szövetségek által tárolt adatok körében. A Bizottság nem tárolja sem a kapcsolatfelvételi adatokat, sem a keresési eredményeket.

Az európai esetjogi azonosítók (ECLI) keresőmotorja

Ezt a szolgáltatást a Bizottság a részt vevő bíróságokkal közösen bocsátja a nagyközönség rendelkezésére. Célja, hogy megkönnyítse az európai és a tagállami ítélkezési gyakorlat dokumentumaihoz való hozzáférést (hivatkozási szám: DPR-EC-01508). A tagállami ítélkezési gyakorlat közzétételéért a tagállamok és igazságügyi hatóságaik felelősek. A Bizottság keresőeszközével keresést lehet végezni a tagállami ítélkezési gyakorlat dokumentumai körében, amelyek bizonyos esetekben személyes adatokat is tartalmaznak. A Bizottság nem tárolja sem az ítélkezési gyakorlatok dokumentumait, sem a keresési eredményeket.

e-CODEX

Az e-igazságügyi portál olyan szolgáltatást is nyújt, amely lehetővé teszi hivatalos formanyomtatványok tagállamok közötti elektronikus cseréjét bizonyos európai uniós jogi eszközök alapján. Ez egy biztonságos kommunikációs infrastruktúra révén valósul meg, melynek neve e-CODEX (hivatkozási szám: DPR-EC-01509). Az e-CODEX olyan szoftverek csoportja, amelyek lehetővé teszik a közvetlen, biztonságos elektronikus üzenetváltást a tagállamok között, a jog érvényesülésén alapuló térségben. Decentralizált architektúrán alapul, amely összekapcsolja a tagállamok meglévő informatikai rendszereit.

Az e-CODEX megkönnyíti a konkrét európai jogi eszközök szerinti formanyomtatványok cseréjét. Személyes adatok kezelésére az érvényes formanyomtatványok cseréjéhez és az elektronikus aláírásokhoz van szükség, valamint az illetékes hatóságokra vonatkozó tájékoztatással összefüggésben, ha ezeket a feladatokat magánszemélyek látják el. A metaadatokat, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, hibaelhárítás céljából naplózzuk (hivatkozási szám: DPR-EC-01509).

Bírósági adatbázis – Interaktív alapjogi eszköz

Az illetékes bíróságok adatbázisa és az alapvető jogok online interaktív eszköze két különböző szolgáltatás, amelyet a Bizottság és a tagállamok bocsátanak a felhasználók rendelkezésére. A szolgáltatásokkal arra lehet rákeresni, hogy mely hatóságok illetékesek az egyes határokon átnyúló európai jogi eszközök, valamint az alapvető jogok érvényesítése tekintetében (hivatkozási szám: DPR-EC-01510). A releváns kapcsolatfelvételi adatokat a tagállamok bocsátják a Bizottság rendelkezésére. A Bizottság csak az adatok közzétételéért felelős.

Ezek az eszközök az illetékes hatóságok kapcsolatfelvételi adatait kezelik (többek között az alapvető jogok érvényesítése céljából); bizonyos esetekben magánszemélyek adatairól van szó.

Cégkereső – Üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer

A Cégkereső/Az üzleti nyilvántartások összekapcsolása nevű szolgáltatás az uniós joggal összhangban létrehozott, üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS) része. Rendeltetése, hogy a felhasználók rákereshessenek az EU-ban, Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában bejegyzett cégekre és a velük kapcsolatos információkra. A rendszer lehívja a tagállami cégjegyzékekben szereplő információkat (hivatkozási szám: DPR-EC-03328). A cégnyilvántartásokban szereplő adatok többsége nem személyes, kivéve egy részüket, pl. az igazgatók, jogi képviselők, részvényesek stb. nevét.

Ingatlan-nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer

A rendszer működésének megkönnyítése érdekében a Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) személyes adatokat gyűjt és használ fel.

A nyilvántartások által nyújtott alapvető szolgáltatások: a földterületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos információk (pl. helyrajzi szám és tulajdonlás) nyilvántartása, ellenőrzése és tárolása, valamint ezen információk megosztása a nagyközönséggel és a szakmai körökkel.

Az eredeti adatokat a tagállami kapcsolattartó pontok gyűjtik össze, összhangban a személyes adatok védelméről szóló hatályos szabályozással (az általános adatvédelmi rendelettel). A személyes adatok kezelésének céljait vagy tagállami jogszabályok, vagy a megfelelő tagállami szövetségek határozzák meg. A Bizottság nem felelős az ilyen tagállami szintű adatkezelés céljainak meghatározásáért. A Bizottság nem tárolja sem a megadott kapcsolatfelvételi adatokat, sem a keresési eredményeket.

Egyéb adatkezelés az e-igazságügyi portálon

Az e-igazságügyi portál személyes adatokat kezel az e-mail-értesítést kérő felhasználók, valamint a portál és az azon működő rendszerek egyes funkcióinak kezeléséért felelős személyek vonatkozásában.

Az e-igazságügyi portál a Bizottság EU Login szolgáltatásán keresztül azonosítja regisztrált felhasználóit. Az EU Login rendszer általi adatkezelést külön adatvédelmi nyilatkozat ismerteti.

A személyesadat-kezelési műveletek egyike sem használható automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is (lásd az (EU) 2018/1725 rendelet 24. cikkét).

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert az adatkezelés közérdekből végzett feladat vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (lásd a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját). Bizonyos típusú adatkezeléshez az érintett hozzájárulására is szükség van (lásd a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontját). Az e-igazságügyi portálnak, valamint annak különböző funkcióinak és szolgáltatásainak jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 81. és 82. cikke. A Cégkereső/Az üzleti nyilvántartások összekapcsolása nevű szolgáltatás ezenkívül a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján is kezel személyes adatokat. Erre az adatkezelésre azért van szükség, hogy a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az e-igazságügyi portál „Cégkereső” oldalán a felhasználók rákereshessenek vállalati dokumentumokra (amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak).

A személyes adatok kezelését továbbá az európai igazságügyi portálon szereplő személyes adatok védelméről szóló, 2014. június 5-i bizottsági határozat is szabályozza.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az e-igazságügyi portál központi platformja

Az európai e-igazságügyi portál általános működésével összefüggésben a Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) a személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli:

 • Az e-igazságügyi portál rendszergazdáinak személyes adatai, a felhasználók által az e-igazságügyi portál használata során megadott személyes adatok, többek között a Helpdesk e-mail-címére érkező kapcsolatfelvételi adatok (hivatkozási szám: DPR-EC-01506).

Ezen adatkezelési műveletek érdekében a Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjti:

 • Az EU Login rendszerben gyűjtött személyes adatok (név és e-mail-cím). Ezek a személyes adatok az EU Logintól származnak.
 • A rendszergazdák személyes adatai (név és e-mail-cím). Ezek a személyes adatok az illetékes nemzeti hatóságoktól származnak.

Az ilyen személyes adatok megadása nem kötelező.

A portál szolgáltatásai kapcsán kezelt személyes adatok

 • Ügyvédek és közjegyzők neve és elérhetősége (e-mail-cím, telefonszám stb.) („Ügyvédkereső” és „Közjegyzőkereső” – DPR-EC-01507)
 • Az európai és tagállami ítélkezési gyakorlat dokumentumaiban szereplő, az alkalmazandó európai vagy tagállami jogszabályokkal összhangban rendelkezésre bocsátott személyes adatok (Az európai esetjogi azonosítók (ECLI) keresőmotorja – DPR-EC-01508)
 • A támogatott európai jogi eszközök szerinti formanyomtatványok elektronikus cseréjéhez szükséges személyes adatok; az elektronikus aláírások használatával összefüggő személyes adatok, a hibaelhárításhoz szükséges, metaadatokként kezelt személyes adatok (e-CODEX – DPR-EC-01509)
 • Azon személyek neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám stb.), akik a polgári jogi eljárások és/vagy a polgárok alapvető jogainak érvényesítése terén illetékesek lehetnek (Bírósági adatbázis – Interaktív alapjogi eszköz – DPR-EC-015010)
 • Az európai igazságügyi portál „Cégkereső” oldalán elérhető közokiratok (pl. alapító okirat, alapszabály, számviteli dokumentumok stb.) tartalmazhatnak egy-egy vállalatra vonatkozóan személyes adatokat (pl. igazgatók, jogi képviselők, részvényesek stb.). A kategóriák az adott ország cégnyilvántartásától függően változhatnak, és olyan információkat tartalmazhatnak, mint: nem (megszólításhoz), vezeték- és utónév (-nevek), szülők neve, születési idő, személyazonosító igazolványának/útlevelének száma, kiállításának dátuma és lejárati ideje, adószám vagy egyéb nemzeti azonosító szám, cím és aláírás (DPR-EC-03328)
 • A földtulajdonosok neve, címe, születési ideje, családi állapota, aláírása, jogutódjainak neve stb., valamint az adott tagállam vonatkozó nemzeti jogszabályaiban az ingatlan-nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer működését szolgáló bármely egyéb személyesadat-kategória (DPR-EC-08846)

Az olyan szolgáltatások kapcsán, amelyek harmadik felek által szolgáltatott adatokra támaszkodnak, az e-igazságügyi portál a fent említett személyes adatokat akkor terjeszti, ha azokat más adatkezelők már nyilvánosságra hozták. Előfordul, hogy az ilyen adatok eredeti gyűjtése az alkalmazandó jogszabályok értelmében kötelező.

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez az adatgyűjtés és a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges:

 • A rendszergazdák és a kapcsolattartók adatait addig tárolják, amíg a személy betölti ezt a funkciót; az adatok érvényességét az e-igazságügyi portál tartalmának évenkénti frissítésekor ellenőrzik, és helyesbítésekre kérésre is sor kerülhet (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 és DPR-EC-01510).
 • A részt vevő ügyvédi kamarák és jogi társaságok adatbázisaiból is származnak személyes adatok. Ezek az adatok nem az e-igazságügyi portálon találhatók; csak keresési találatként jelennek meg („Ügyvédkereső” és „Közjegyzőkereső” – DPR-EC-01507).
 • Személyes adatok szerepelhetnek az európai és tagállami ítélkezési gyakorlatok részét képező bírósági határozatokban is („ECLI-keresőfelület”). Az e-igazságügyi portál ezeket az adatokat az egyes határozatok metaadatai és keresési indexei részeként tárolja mindaddig, amíg a szolgáltató szervezet nem anonimizálja vagy törli a vonatkozó bírósági határozatot („ECLI keresőfelület” – DPR-EC-01508).
 • Ami az e-igazságügyi portált illeti, a személyes adatok tárolására csak addig kerül sor, amíg a kérelmező elkészíti a vonatkozó űrlapot. Az e-CODEX eszköz „eTrustEx” részén található felhasználói postaládákban vannak azonban személyes adatok, amelyeket legfeljebb 10 évig tárolunk. A hibaelhárítási célokkal kapcsolatos adatok megőrzésének maximális időtartama 5 év („e-CODEX” – DPR-EC-01509).
 • A „Cégkereső” funkció segítségével kapott személyes adatokat hat napig tároljuk a platformon attól a naptól kezdve, hogy a fájl letölthetővé válik (DPR-EC-03328).
 • Az ingatlan-nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerben gyűjtött személyes adatokat az adott tagállam vonatkozó nemzeti jogszabályaiban meghatározott gyűjtési vagy további adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig kezeljük. A személyes adatokat addig tároljuk, amíg az valamennyi jogi és adóügyi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (DPR-EC-08846).

6. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az elektronikus formában tárolt személyes adatok összességét (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat) az Európai Bizottság szerverein tároljuk. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozat rendelkezésein alapul.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van a jelen adatkezelési művelet elvégzéséhez.

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat?

Az e-igazságügyi portál nyilvános felületén elérhető személyes adatokhoz bárki hozzáférhet. A felelős technikai kapcsolattartó pontok meghatározása céljából, illetve támogatási és hibaelhárítási célból kezelt személyes adatokat (beleértve az EU Login rendszerből származó személyes adatokat) csak a Bizottság erre felhatalmazott munkatársai kaphatják meg, ha ez a szükséges ismeret elvének megfelelően indokolt. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Ha az e-igazságügyi portál „Visszajelzés” oldalán kapcsolatba lép velünk, a felhatalmazott munkatársak feldolgozzák az Ön személyes adatait. Az is előfordulhat, hogy az Ön üzenetét (beleértve az abban foglalt személyes adatokat is) más illetékes európai intézményeknek vagy tagállami hatóságoknak továbbítjuk, ehhez azonban először az Ön beleegyezését kérjük.

A webes forgalommal kapcsolatos statisztikák céljából is kezelünk személyes adatokat. Ezt a Bizottság Europa Analytics rendszere végzi. Az Europa Analytics adatkezeléséről bővebben itt tájékozódhat.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen pedig a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy törölje személyes adatait, korlátozza személyes adatainak a kezelését, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ha az e-igazságügyi portál olyan személyes adatokat hoz nyilvánosságra, amelyeket eredetileg harmadik felek (pl. tagállami nyilvántartások és adatbázisok) gyűjtöttek, az érintettek jogainak gyakorlására irányuló kérelmeket továbbítjuk a megfelelő adatkezelőknek.

Joga van továbbá ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett személyesadat-kezelés ellen.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselővel. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. pont tartalmazza.

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban gyakorolni kívánja a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) említett hivatkozási számát.

9. Elérhetőségi adatok

Adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, azaz a Jogérvényesülési Főigazgatóság A1 egysége (Digitális átállás és igazságügyi képzés) ezen az e-mail-címen: JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ezek a konkrét adatkezelési műveletek a következő hivatkozási számmal szerepelnek az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 and DPR-EC-01510.[1] BRIS – Lásd a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikkét; IRI 2.0. – Lásd a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikkét

2. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok

Az Európai Unió számára kiemelten fontos a személyes adatok védelme. A „személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” szóló politika a 2018. október 23.-i 2018/1725/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ez az általános szabályrendszer vonatkozik a .eu domainen belüli, azaz európai uniós intézményi webhelyek családjára.

E webhelyek túlnyomó részén anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban az igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes információk közlésére.

Az ilyen adatokat kérő webhelyek a fent említett rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően kezelik ezeket az információkat, és külön adatvédelmi nyilatkozataikban tájékoztatást nyújtanak az Ön adatainak felhasználásáról.

Ezzel kapcsolatban:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön;
 • minden intézménynél adatvédelmi tisztviselő biztosítja a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását, és tanácsaival segíti az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésében (lásd a rendelet 43.-45. cikkét);
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében (lásd a rendelet 52.-60. cikkét);
 • az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi webhelyei tartalmaznak külső webhelyekre irányító hivatkozásokat is. Mivel ezeket az oldalakat nem mi felügyeljük, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az adott webhely adatvédelmi szabályait.

Mi az e-szolgáltatás?

Az EUROPA szerveren keresztül elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy funkció, amelynek célja az állampolgárok/vállalkozások és az európai intézmények közötti kommunikáció elősegítése.

Az EUROPA szerver által jelenleg nyújtott vagy a jövőben nyújtandó három e-szolgáltatás:

 1. információs szolgáltatások, amelyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalkozások és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve ezáltal az Unió politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást, ezzel elősegítik a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, ami hozzájárul a közösségi politikák, az Unió tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához;
 3. tranzakciós szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az Unióval folytatott főbb ügyletekhez – például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő-felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy megvásárlása stb. – való hozzáférést.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk

Az adatvédelmi nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • az Unió által kizárólag egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjtött információk tekintetében az összegyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. Az információt e konkrét céllal összeegyeztethetetlen célból nem lehet újból felhasználni;
 • kinek adják ki az információt. Az Unió csak a fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett célszemélyeknek (célszemélyek csoportjának) ad ki információt. Az Unió nem adja ki az Ön személyes információit direkt marketing céljaira;
 • hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni annak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja kijavítani azt. Önnek érintettként joga van személyes adatainak kezelése ellen kifogást emelni, amennyiben erre jogszerű indoka van, kivéve, ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik össze, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, amelyhez Ön határozott beleegyezését adta;
 • milyen hosszú ideig őrzik meg az adatokat. Az Unió csak az adatgyűjtés céljának eléréshez, vagy az adatok későbbi kezeléséhez szükséges ideig tárolja az adatokat;
 • milyen biztonsági intézkedésekkel gondoskodnak annak megelőzéséről, hogy az Önt érintő információk esetleg visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává váljanak;
 • kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van.

Europa Analytics

Az Europa Analytics nevű szolgáltatás az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét méri.

A Piwik az EUROPA portál felkeresését alapértelmezés szerint belső, tartós cookie-k használatával követi nyomon. A látogató ezt saját belátása szerint le is tilthatja. Ha később meggondolják magukat, a nyomon követést bármikor újra engedélyezhetik.

Az adatgyűjtés letiltásához/jóváhagyásához használja az alábbi szöveghez tartozó jelölőnégyzetet.

A cookie-k letiltása nem befolyásolja az EUROPA portálon való böngészés élményét.

További információk a szolgáltatásról

Hogyan kezeljük az Ön által küldött e-maileket?

Valamennyi internetes oldalon található „Visszajelzés” link, amelynek alkalmazásával külön elektronikus postaládába továbbíthatja észrevételeit. Az ilyen üzenet küldésekor megadott személyes adatokat a címzett csak a válaszadáshoz szükséges mértékben gyűjti. Ha a postaládát kezelő csoport nem tud válaszolni a kérdésére, e-mailjét továbbítja egy másik szolgálathoz. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt. Az internetes oldal az e funkció alkalmazása során váltott e-mailek tekintetében semmiféle adatot nem őriz meg.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, üzenetében tegye fel azokat.

Utolsó frissítés: 23/03/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.