Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Obiteljsko uzdržavanje

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

Roditelj može drugom roditelju ili skrbniku plaćati uzdržavanje za svoju djecu ili za bilo koje dijete iz obitelji na temelju sudske odluke ili u okviru zakonskog sustava za uzdržavanje djece (upravni sustav koji je zakonom uspostavljen u Engleskoj i Walesu te Škotskoj). Zakonski sustav za uzdržavanje djece obuhvaća tri organizacije: Službu za uzdržavanje djece (Child Maintenance Service, CMS), Savjetovalište o uzdržavanju djece (Child Maintenance Options) i Agenciju za potporu djeci (Child Support Agency, CSA). Sustavom za uzdržavanje djece mogu se koristiti samo osobe (roditelji ili skrbnici i djeca) koje imaju uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini.

Svim zahtjevima koji se podnose u okviru zakonskog sustava upravlja Služba za uzdržavanje djece, a roditelji toj službi pristupaju preko Savjetovališta o uzdržavanju djece. Agencija za potporu djeci prestaje s radom, a svi predmeti koji uključuju tekuće obveze su zaključeni. Kontaktira se samo roditelje čiji predmeti uključuju nepodmirene obveze kako bi ih se upitalo žele li i dalje naplatu duga, u slučaju da je dug moguće naplatiti putem Službe za uzdržavanje djece.

Roditelji mogu plaćati uzdržavanje djeci mlađoj od 18 godina. „Dijete” starije od 18 godina može na temelju zahtjeva ostvariti pravo na uzdržavanje od roditelja u svrhu daljnjeg obrazovanja ako se osposobljava za obrt, struku ili zanimanje ili ako postoje posebne okolnosti (Dodatak 1. Zakonu o djeci iz 1989.).

Uzdržavanje mogu putem Službe za uzdržavanje djece plaćati i roditelji koji žive odvojeno od svoje djece. Služba za uzdržavanje djece utvrđuje uvjete uzdržavanja u upravnom, a ne u sudskom postupku ako je dijete mlađe od 16 godina ili ako je mlađe od 20 godina i pohađa redoviti obrazovni program, no ne u ustanovi visokog obrazovanja (već u školi ili sličnoj obrazovnoj ustanovi) ili je mlađe od 20 godina i živi s roditeljem koji je za njega zatražio dječji doplatak. Uzdržavanje se plaća roditelju koji prima uzdržavanje. Zahtjev Službi za uzdržavanje djece može podnijeti roditelj ili skrbnik djeteta. Iznos uzdržavanja izračunava Služba za uzdržavanje djece. Roditelj koji plaća uzdržavanje vrši tjedne uplate izravno roditelju koji prima uzdržavanje (to se naziva izravnim plaćanjem) ili primjenom usluge Službe za uzdržavanje djece „Naplati i plati” (Collect and Pay), za koju se plaća naknada (vidjeti u nastavku).

Razvedeni bračni drug može plaćati uzdržavanje drugom bračnom drugu. Uzdržavanje se može plaćati bilo kojem bračnom drugu. Moguće je i da jedan bivši životni partner mora plaćati uzdržavanje drugom bivšem životnom partneru i djeci iz te obitelji.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

Vidjeti odgovor na prethodno pitanje. U Dodatku 1. Zakonu o djeci iz 1989. nije utvrđena dobna granica.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Kada se roditelji u Engleskoj i Walesu rastave, a prije nego što podnesu zahtjev Službi za uzdržavanje djece, moraju se obratiti Savjetovalištu o uzdržavanju djece te zatražiti savjete i informacije kako bi se mogli konstruktivno dogovoriti o uzdržavanju svoje obitelji. Dogovor može biti u obliku „obiteljskog dogovora”, odnosno međusobnog dogovora, ili u obliku zahtjeva koji se podnosi Službi za uzdržavanje djece. Roditelji ne mogu pristupiti Službi za uzdržavanje djece ako se prethodno nisu obratili Savjetovalištu o uzdržavanju djece.

Ako roditelj odluči da se ne može postići obiteljski dogovor, mora platiti pristojbu za podnošenje zahtjeva Službi za uzdržavanje djece. Informacije o trenutačnim uvjetima pristojbi dostupne su na internetskim stranicama Vlade. Možda nećete morati platiti pristojbu ako ste kao podnositelj zahtjeva mlađi od 19 godina, rezident Sjeverne Irske ili ste prijavili nasilje u obitelji tijelu koje priznaje Služba za uzdržavanje djece. Plaćanjem pristojbe podnositelju zahtjeva trebalo bi se omogućiti korištenje sljedećim uslugama: izračunom plaćanja na temelju prihoda roditelja koji plaća uzdržavanje, pronalaskom roditelja koji plaća uzdržavanje i upravljanjem promjenama obveze. Plativi iznos uzdržavanja temelji se na postotku bruto dohotka roditelja koji plaća uzdržavanje u skladu s brojem djece za koju treba plaćati uzdržavanje, a iznos obveze može se povećati ili smanjiti ako se u obzir uzmu drugi čimbenici kao što su dodatni dohodak roditelja koji plaća uzdržavanje ili priznanje dogovora o zajedničkoj skrbi. Služba za uzdržavanje djece ne jamči da će svojim radom osigurati plaćanja.

Nakon što se provede procjena uzdržavanja i ako oba roditelja pristanu na to da jedan drugome plaćaju izravno s pomoću usluge izravnog plaćanja, tada je potrebno platiti samo pristojbu za podnošenje zahtjeva. Korisnici Službe za uzdržavanje djece koji žele da Služba izvrši plaćanje s pomoću usluge „Naplati i plati”, moraju platiti naknade za naplatu. Za roditelja koji plaća uzdržavanje riječ je o dodatnih 20 % na uobičajen iznos uzdržavanja. Roditelju koji prima uzdržavanje oduzet će se 4 % od iznosa koji prima za uzdržavanje djeteta. Plaćanje naknada za naplatu može se izbjeći postizanjem obiteljskog dogovora ili izravnim plaćanjem.

Roditelj koji plaća uzdržavanje mora Službi za uzdržavanje djece platiti i naknadu za postupak izvršenja koji Služba na temelju sudskog naloga protiv njega pokreće u slučaju da nije platio dospjelo uzdržavanje.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Zahtjev za uzdržavanje djeteta može u ime roditelja koji plaća uzdržavanje ili roditelja koji prima uzdržavanje i skrbi o djetetu podnijeti bilo koja osoba kao što je prijatelj, srodnik ili pravni savjetnik (npr. odvjetnik u Engleskoj i Walesu). Roditelj će osobu koja podnosi zahtjev morati ovlastiti da to učini, osim ako ta osoba već ima ovlasti, na primjer na temelju punomoći. U Engleskoj i Walesu zahtjev nije moguće podnijeti u ime djeteta jer djeca ne mogu sama za sebe tražiti uzdržavanje.

Zahtjev za uzajamno izvršenje uzdržavanja u Engleskoj i Walesu može se podnijeti u ime djeteta ili razvedenoga bračnog druga ili bivšega životnog partnera, ili u ime drugih osoba ako je tako predviđeno u primjenjivoj međunarodnoj konvenciji ili sporazumu o uzajamnom izvršenju uzdržavanja.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Podnositelji zahtjeva u Engleskoj i Walesu zahtjev mogu podnijeti jednom od triju centara za izvršenje uzdržavanja, ovisno o lokaciji: Engleska (uz iznimku Londona), London i Wales.

Sudski službenici obavijestit će vas ako se trebate obratiti drugom sudu.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Zahtjev za uzdržavanje djeteta rješava Služba za uzdržavanje djece u upravnom postupku.

Kada sudu podnose zahtjev za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju u skladu s različitim međunarodnim konvencijama i sporazumima, podnositelje zahtjeva za naplatu uzdržavanja ne mora zastupati odvjetnik. Zahtjev zaprimljen iz druge države bit će proslijeđen centru za poslove izvršenja uzdržavanja (Maintenance Enforcement Business Centre) u mjestu u kojem tuženik ima boravište.

Podnositelje zahtjeva u skladu s Dodatkom 1. Zakonu o djeci iz 1989. ne mora zastupati odvjetnik da bi mogli podnijeti zahtjev sudu.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Za naplatu uzdržavanja obično nije potrebno pravno zastupanje, a pristojbe se u većini slučajeva ne naplaćuju. Ako je potrebno pravno zastupanje, dostupna je pravna pomoć koja u nekim slučajevima podliježe ispitivanju imovinskog stanja i osnovanosti, a od podnositelja zahtjeva može se tražiti da plati doprinos.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sud u svrhu naplate uzdržavanja može donijeti odluku o uzdržavanju djece, bračnog druga ili djece / bračnog druga. Sud može donijeti odluku o plaćanju u obrocima, plaćanju paušalnog iznosa, plaćanju na temelju dogovora ili osiguranim plaćanjima u određenim vremenskim razmacima. Sud ili Služba za uzdržavanje djece u odgovarajućim slučajevima može odlučiti da se uzdržavanje treba plaćati retroaktivno. Pri odlučivanju o retroaktivnom plaćanju i procjeni iznosa u obzir se uzimaju sve okolnosti pojedinog predmeta. Sudu se u bilo kojem trenutku može podnijeti zahtjev za izmjenu odluke o uzdržavanju.

U određenim se okolnostima uzdržavanje bračnog druga može isplaćivati iz primanja iz mirovinskog osiguranja. Iako stranke slobodno mogu same dogovoriti svoja financijska pitanja bez potrebe za sudskim nalogom, u slučaju zajedničke mirovine ili prijenosa mirovinskih sredstava potrebno je izdati sudski nalog kako bi pružatelj mirovinskog osiguranja mogao djelovati.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Osobe koje ispunjavaju uvjete za primanje uzdržavanja navedene su u odgovoru na prethodno pitanje br. 1.

Centar za poslove plaćanja uzdržavanja (Maintenance Payments Business Centre, MPBC), kao dio sudske službe Engleske i Walesa, bavi se plaćanjima pojedincima. Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders, REMO) ne bavi se plaćanjima.

Služba za uzdržavanje djece pruža usluge izračuna, naplate i plaćanja. Ako roditelj koji plaća uzdržavanje zakasni s plaćanjem ili ga ne izvrši, Služba za uzdržavanje djece pokušat će ponovo pokrenuti izvršavanje plaćanja i osigurati da se što prije plati zaostali iznos uzdržavanja. Služba za uzdržavanje djece prema potrebi može primijeniti različite postupke izvršenja.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

U slučaju naplate uzdržavanja sud može naložiti da se plaćanje izvrši izravno sudu. Sud može naložiti određeni način plaćanja i može donijeti nalog za izvršenje na plaći. Na zahtjev Službe za uzdržavanje djece sud može donijeti naloge navedene u nastavku.

Ako se uzdržavanje odvija preko Službe za uzdržavanje djece, a roditelj koji plaća uzdržavanje ne plati svoju obvezu uzdržavanja djeteta, Služba će poduzeti nužne mjere kako bi osigurala plaćanje dospjelih iznosa uzdržavanja. Služba za uzdržavanje djece ima niz ovlasti koje može primijeniti, uključujući izravno izvršenje na plaći i bankovnim računima te pokretanje sudskog postupka (mjere izvršenja). Ako je to nužno, u krajnjem se slučaju od suda može tražiti da oduzme putovnicu ili vozačku dozvolu roditelja koji plaća uzdržavanje ili da mu čak izreče zatvorsku kaznu.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Ne postoje ograničenja kad je riječ o izvršavanju odluka o uzdržavanju.

Služba za uzdržavanje djece mora uzeti u obzir dobrobit svakog djeteta na koje bi mogle utjecati njezine odluke o roku plaćanja zaostalih iznosa i visini pojedinih obroka.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Nadležna organizacija za naplatu uzdržavanja primjenom sustava za uzdržavanje djece jest Služba za uzdržavanje djece (vidjeti prethodni tekst).

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Kad je riječ o uzdržavanju djeteta koje se odvija preko Službe za uzdržavanje djece, ona može samo proslijediti primljeni novac, ako je to primjenjivo. Ona ne može plaćati puni iznos uzdržavanja ili njegov dio u svoje ime ili umjesto roditelja koji ne živi s djetetom.

Središnje tijelo za Englesku i Wales (za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju) ne može preuzeti odgovornost za plaćanja.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (REMO) postupak je u okviru kojeg odluke o uzdržavanju koje su donijeli sudovi Ujedinjene Kraljevine u korist rezidenata Ujedinjene Kraljevine mogu protiv osoba koje žive u inozemstvu registrirati i izvršiti sudovi ili druga tijela u drugim državama.

Riječ je o dvostranom sporazumu na koji se primjenjuju međunarodne konvencije ili dogovoreni postupci, što isto tako znači da sudovi Ujedinjene Kraljevine mogu registrirati i izvršavati strane odluke o uzdržavanju u korist osoba koje žive u inozemstvu protiv rezidenata Ujedinjene Kraljevine.

Kako podnijeti zahtjev?

Rezident Ujedinjene Kraljevine koji želi podnijeti zahtjev za uzdržavanje protiv osobe koja živi u inozemstvu trebao bi se obratiti:

• centru za poslove izvršenja uzdržavanja nadležnom u mjestu u kojem podnositelj zahtjeva živi kako je prikazano na [umetnuti hipervezu za https:www.gov.uk/child-maintenance-if-one-parent-lives-abroad/ex-partner-lives-abroad].

Podnositelj zahtjeva može zatražiti izvršenje svoje odluke u državi u kojoj obveznik uzdržavanja ima boravište. Primjenjuju se i postupci kojima podnositelj zahtjeva može od nadležnih tijela u drugoj državi zatražiti da donesu odluku o uzdržavanju u njegovu korist.

Podnositelja zahtjeva ne mora zastupati odvjetnik. Službenici u centru za poslove izvršenja uzdržavanja uputit će podnositelja zahtjeva u to koji obrazac treba upotrijebiti i proslijedit će zahtjev nadležnom tijelu. To je nadležno tijelo u Engleskoj i Walesu Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju.

Odjel će zahtjev poslati stranom tijelu na registraciju i izvršenje protiv osobe koja ondje živi.

Zahtjev koji se podnosi izvan Ujedinjene Kraljevine mora Odjelu za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju podnijeti strano tijelo nadležno u državi u kojoj podnositelj zahtjeva ima boravište. Odjel će proslijediti zahtjev centru za poslove izvršenja uzdržavanja koji je nadležan za taj predmet.

Služba za uzdržavanje djece može izračunati iznos uzdržavanja samo ako oba roditelja ili roditelj koji prima uzdržavanje i dijete imaju uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini ili ako roditelj koji plaća uzdržavanje radi izvan Ujedinjene Kraljevine kao britanski državni službenik, diplomat, pripadnik oružanih snaga ili upućeni zdravstveni djelatnik ili radi izvan Ujedinjene Kraljevine za poslodavca koji je trgovačko društvo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini koje u toj državi isplaćuje plaće. U svrhe izračuna iznosa uzdržavanja djeteta može se uzeti u obzir prihod iz inozemstva na koji osoba koja ima uobičajeno boravište u Ujedinjenoj Kraljevini plaća porez u toj državi.

U skladu s Uredbom EU-a o uzdržavanju br. 4/2009, Služba za uzdržavanje djece može drugim državama članicama EU-a podnijeti i zahtjev za naplatu zaostalih iznosa uzdržavanja.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Adrese za kontakt svakog od centara za poslove izvršenja uzdržavanja navedene su u nastavku:

Za osobe koje žive na širem području Londona:

The Maintenance Enforcement Business Centre – London

Central Family Court

First Avenue House

42-49 High Holborn

London

WC1V 6NP

DX 160010 Kingsway 7

E-pošta: MEBC.London@justice.gov.uk

Za osobe koje žive u Engleskoj, uz iznimku šireg područja Londona:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Bury St Edmunds

Triton House

St Andrews Street North

Bury St Edmunds

Suffolk

IP33 1TR

E-pošta: MEBC.BSE@justice.gov.uk

Za osobe koje žive u Walesu:

The Maintenance Enforcement Business Centre – Wales

Wales Maintenance Business Centre

Port Talbot Justice Centre

Harbourside Way

Port Talbot

SA13 1SB

Telefon: 01656 673 833

E-pošta: mebc.wales@justice.gov.uk

Odjelu za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju moguće se obratiti na sljedeću adresu:

Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders (REMO)

Official Solicitor and Public Trustee

Victory House, 30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (u Ujedinjenoj Kraljevini)

+44 20 3681 2757 (međunarodni)

E-pošta: remo@offsol.gsi.gov.uk

Internetske stranice Odjela za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju

Centri za poslove izvršenja uzdržavanja i Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju podnositeljima zahtjeva ili drugim osobama ne mogu davati pravne savjete. Međutim, mogu se dati opće upute o postupku. Točna priroda uzajamnog odnosa između Ujedinjene Kraljevine i drugih država ovisi o konvenciji ili sporazumu čija je država stranka, a centri za poslove izvršenja uzdržavanja mogu dati savjet o načinu primjene različitih konvencija na određeni slučaj.

Novi podnositelji zahtjeva moraju prije podnošenja zahtjeva Službi za uzdržavanje djece podnijeti zahtjev Savjetovalištu o uzdržavanju djece. Savjetovalište o uzdržavanju djece dostupno je na telefonskom broju 0800 0835 130 za pozive iz Ujedinjene Kraljevine, a mogu se posjetiti i njegove internetske stranice.

Ako ste već pokrenuli postupak preko Agencije za potporu djeci ili Službe za uzdržavanje djece, telefonski broj za kontakt nalazi se na bilo kojem dopisu koji su vam poslali.

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Zahtjev se može podnijeti putem nadležnog tijela ili suda koji se bavi uzajamnim izvršenjem u drugoj državi u kojoj podnositelj zahtjeva ima boravište. Zahtjev se iz druge države može podnijeti i izravno Odjelu za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju, sudu ili centru za poslove izvršenja uzdržavanja.

Služba za uzdržavanje djece nadležna je izračunati iznos uzdržavanja samo ako podnositelj zahtjeva i dijete imaju boravište u nekom drugom mjestu u Ujedinjenoj Kraljevini (odnosno, u Škotskoj ili Sjevernoj Irskoj).

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

U prethodnom tekstu navedeni su kontaktni podaci za Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju, centre za poslove izvršenja uzdržavanja i Službu za uzdržavanje djece. Pomoć koja se pruža opisana je u prethodnom tekstu. Okolnosti u kojima Služba za uzdržavanje djece ne može prihvatiti zahtjev opisane su u prethodnim odgovorima.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Haški protokol iz 2007. nije obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu i stoga se ne primjenjuje u Engleskoj i Walesu.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Na sve se predmete u Engleskoj i Walesu primjenjuje pravo Engleske i Walesa.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

Za naplatu uzdržavanja obično nije potrebno pravno zastupanje, a pristojbe se u većini slučajeva ne naplaćuju. Ako je potrebno pravno zastupanje, dostupna je pravna pomoć (poglavlje V.), koja u nekim slučajevima podliježe ispitivanju imovinskog stanja i osnovanosti, a od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da plati doprinos. U okviru pravne pomoći može se izvršiti procjena kako bi se utvrdilo je li s obzirom na prirodu slučaja potrebno podnijeti zahtjev za potpunu pravnu pomoć.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Uredbama o nadležnosti u građanskim predmetima i presudama (o uzdržavanju) iz 2011. (SI 1484/2011) podupire se primjena Uredbe o uzdržavanju br. 4/2009. U Uredbi 3. i Dodatku 1. navedena su središnja tijela za Ujedinjenu Kraljevinu i njihova uloga u pogledu slanja zahtjeva. U Uredbi 4. i Dodatku 2. navedena su tijela koja moraju dostavljati podatke središnjim tijelima (uključujući podatke o obvezniku uzdržavanja) i navedena su pravila za središnja tijela o primjerenom otkrivanju informacija.

U stavku 18. Dodatka 1. Zakonu o pravnoj pomoći, izricanju kazni i kažnjavanju počinitelja iz 2012. utvrđena je dostupnost pravne pomoći u Engleskoj i Walesu u skladu s Uredbom o uzdržavanju.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 24/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.