Izmiritelji

Litva

U Litvi ne postoji središnje tijelo nadležno za mirenje. Nakon provedbe Direktive 2008/52/EZ, započet će rad u tom području.

Sadržaj omogućio
Litva

Kako pronaći izmiritelja u Litvi

U Litvi je moguće sudsko i izvansudsko mirenje. Usluge izvansudskog mirenja obično pružaju odvjetnici.

Sudsko mirenje postupak je rješavanja spora kojem je cilj pomoći strankama u građanskim predmetima da mirno riješe svoj spor posredovanjem jednog ili više izmiritelja (posrednika).

Sudsko mirenje provode izmiritelji. Oni su posebno osposobljeni suci, sudski suradnici ili druge prikladno kvalificirane osobe čija su imena navedena na Popisu sudskih izmiritelja. Na sastanku održanom 28. siječnja 2011. Sudbeno vijeće suglasilo se u vezi s primjenom sudskog mirenja u parničnim postupcima na svim litavskimsudovima te da ta usluga treba biti dostupna bez obzira na regiju.

Sudsko mirenje usluga je koja se pruža besplatno. Osim toga, odabirom rješavanja građanskog spora sudskim mirenjem omogućuje se ušteda znatne količine vremena i napora koji se inače troše u sporovima. Štedi se i novac, s obzirom na to da se 75 % sudskih naknada može nadoknaditi kada sudsko mirenje rezultira mirnim rješenjem.

Prijedlog za upućivanje građanskog predmeta na sudsko mirenje može dati predsjedavajući sudac. Želju da se to učini može izraziti svaka stranka u postupku. Pri upućivanju spora na sudsko mirenje sudac strankama objašnjava koncept postupka sudskog mirenja. O imenovanju ili zamjeni izmiritelja odlučuje predsjednik suda, voditelj građanskog odjela suda ili sudac kojeg oni imenuju. Prema potrebi, mogu biti imenovana dva izmiritelja. Pri imenovanju izmiritelja mora se uzeti u obzir mišljenje stranaka pri podnošenju zahtjeva ili davanja suglasnosti za upućivanje spora na sudsko mirenje.


U sudskom mirenju mogu sudjelovati samo stranke u postupku, treće osobe i njihovi zastupnici. Druge osobe čije sudjelovanje može pomoći u rješavanju spora mogu isto tako dodati svoja imena na zahtjev ili suglasnost bilo koje stranke. Za postupke sudskog mirenja ne vodi se zapisnik.

Postupak sudskog mirenja može se prekinuti ako stranke postignu sporazum o spornom pitanju te potpišu sudsku nagodbu, koju potom odobrava predsjedavajući sudac.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.