Sporovi male vrijednosti

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
 • Sudovi nadležni za odlučivanje u europskom postupku za sporove male vrijednosti su okružni sudovi (judecătorii), u skladu s člankom 94. stavkom 1. točkom (k) Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 134/2010, ponovno objavljen [1], kako je izmijenjen, dalje u tekstu „ZPP”).

[1] Objavljen u Službenom listu Rumunjske, dijelu I., br. 247 od 10. travnja 2015.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

 • U skladu s redovitim postupkom utvrđenim u članku 148. stavku 2. ZPP-a, zahtjev koji se sudu podnosi osobno ili ga podnosi opunomoćenik može se sastaviti u elektroničkom obliku, ako je u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom (ta se odredba, prema potrebi, primjenjuje i u slučajevima u kojima je ZPP-om propisano da podnesci, argumenti ili zaključci stranaka ili bilo koji drugi postupovni dokumenti koji se podnose sudu moraju biti u pisanom obliku – članak 148. stavak 3. ZPP-a).
 • U skladu s redovitim postupkom utvrđenim u članku 199. stavku 1. ZPP-a, tužbeni zahtjev (cerere de chemare în judecată) koji je podnesen osobno ili koji je podnio opunomoćenik poštom, kurirskom službom, telefaksom ili ga je skenirao i poslao e-poštom ili kao elektronički dokument unosi se u evidenciju te se na njega stavlja pečat s datumom primitka.
 • Napomena: u posebnom postupku za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) tužitelj pokreće taj postupak ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili bilo kojim drugim sredstvom u okviru kojeg se može izdati potvrda o primitku (članak 1029. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
 • Namjeravamo izmijeniti zakon kako bismo omogućili obradu zahtjeva za praktičnu pomoć pri ispunjavanju obrazaca. Informacije ćemo ažurirati kada se provedu nužne zakonodavne izmjene.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
 • Članak 154. stavak 6. ZPP-a

6. Pozive i druge postupovne dokumente može dostaviti sudski službenik, a mogu se dostaviti i telefaksom, e-poštom / drugim sredstvima koja omogućuju prijenos sadržaja dokumenta i potvrdu primitka ako je dotična stranka u tu svrhu sudu dala svoje podatke za kontakt. Kada sud šalje postupovni dokument on mu, u svrhu potvrde primitka, prilaže i obrazac koji sadržava sljedeće podatke: ime suda, datum, ime dotičnog službenika i poslane dokumente; u tom obrascu primatelj mora navesti datum primitka, čitljivo napisati ime te staviti potpis osobe odgovorne za zaprimanje pisama. Obrazac se sudu vraća telefaksom, e-poštom ili drugim sredstvima.

 • Članak 205. stavak 2. točka (a) ZPP-a

Odgovor obuhvaća: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište ili boravište tuženika ili, kad je riječ o pravnim osobama, naziv i registrirano sjedište te, prema potrebi, registracijsku oznaku ili porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar ili registar pravnih osoba te bankovni račun ako ga tužitelj već nije naveo u tužbenom zahtjevu. Odredbe članka 148. stavka 1. točke II. primjenjuju se u skladu s time. Ako tuženik živi u inozemstvu, u odgovoru će biti navedena i adresa u Rumunjskoj na koju će se slati sve obavijesti koje se odnose na predmet.

 • Članak 194. točka (a) ZPP-a

Tužbeni zahtjev obuhvaća:

(a) ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka ili, kad je riječ o pravnim osobama, registrirano sjedište. On sadržava i osobni identifikacijski broj ili, prema potrebi, registracijsku oznaku ili porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar ili registar pravnih osoba te bankovni račun tužitelja i tuženika, ako stranke imaju te identifikacijske elemente ili su im oni dodijeljeni u skladu sa zakonom, u opsegu u kojem su oni poznati tužitelju. Primjenjuju se odredbe članka 148. stavka 1. točke II. Ako tužitelj živi u inozemstvu, u odgovoru će biti navedena i adresa u Rumunjskoj na koju će se slati sve obavijesti koje se odnose na predmet.

 • Članak 148. stavci od 1. do 3. ZPP-a

1. Svi zahtjevi upućeni sudovima moraju biti u pisanom obliku i moraju sadržavati ime suda kojem je on upućen, ime i prezime, prebivalište ili boravište stranaka ili, prema potrebi, naziv i mjesto njihova poduzeća, ime i prezime, prebivalište ili boravište njihovih zastupnika i, prema potrebi, predmet i iznos tužbenog zahtjeva te, prema potrebi, pravne osnove tužbenog zahtjeva i potpis. Osim toga, zahtjev, prema potrebi, mora sadržavati i adresu e-pošte ili podatke za kontakt koje su stranke odredile u tu svrhu te broj telefona, telefaksa i slično.

2. Zahtjev koji se sudu podnosi osobno ili ga podnosi opunomoćenik može se sastaviti u elektroničkom obliku, ako je to u skladu s uvjetima utvrđenima zakonom.

3. Odredbe iz stavka 2. isto se tako na odgovarajući način primjenjuju u slučajevima u kojima je ovim Zakonom propisano da podnesci, obrazloženja ili zaključci stranaka ili bilo koji drugi postupovni dokumenti koji se podnose sudu moraju biti u pisanom obliku.

 • Članak 169. ZPP-a

Nakon što se predmet podnese sudu, odvjetnik ili pravni savjetnik, ako ih stranke imaju, mogu sudu izravno poslati zahtjeve, odgovore ili druge dokumente. U tom slučaju primatelj zahtjeva potvrđuje primitak primjerka podnesenog sudu ili, prema potrebi, drugim sredstvima kojima se osigurava da je postupak dovršen.

 • Članak 199. stavak 1. ZPP-a

1. Tužbeni zahtjev koji je podnesen osobno ili koji je podnio opunomoćenik poštom, kurirskom službom, telefaksom ili ga je skenirao i poslao e-poštom ili kao elektronički dokument unosi se u evidenciju te se na njega stavlja pečat s datumom primitka.

 • Članak 149. stavak 4. ZPP-a

4. Ako je tužbeni zahtjev, u skladu sa zakonom, dostavljen telefaksom ili e-poštom, službenik je automatski dužan izraditi dodatne primjerke tog zahtjeva, na račun stranke koja je to obvezna učiniti. Odredbe članka 154. stavka 6. i dalje se primjenjuju.

 • U posebnom postupku za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) tužitelj pokreće taj postupak ispunjavanjem obrasca zahtjeva te njegovim podnošenjem ili slanjem nadležnom sudu poštom ili bilo kojim drugim sredstvom u okviru kojeg se može izdati potvrda o primitku (članak 1029. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

 • Ako sud, u skladu sa zakonom, dostavi postupovne dokumente elektronički, stranke su obvezne prihvatiti na taj način dostavljene dokumente. To se primjenjuje samo kada su stranke (ili njihovi zastupnici, uključujući odvjetnike) dostavile svoju adresu e-pošte (vidjeti i odgovor na točku (d)).
 • Ako stranka, u skladu sa zakonom, dostavi postupovne dokumente elektronički, stranke su obvezne prihvatiti na taj način dostavljene dokumente.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
 • Članak 10. stavak 1. točka (b) te članak 10. stavci 2. i 3. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

1. Na zahtjeve u pogledu izvršenja navedene u nastavku primjenjuju se sljedeći biljezi:

(…)

(b) zahtjev za obustavu izvršenja, uključujući privremenu izvršivost – 50 RON.

2. Ako se izvršenje osporava, iznos biljega izračunava se na temelju vrijednosti robe na koju se odnosi izvršenje koje se osporava ili na temelju iznosa predmetnog duga, ako je dug manji od vrijednosti robe. Iznos tog biljega ne smije premašiti 1 000 RON, bez obzira na vrijednost predmeta spora. Ako se novčana vrijednost predmeta izvršenja ne može procijeniti, na prigovor na postupak izvršenja primjenjuje se biljeg od 100 RON.

3. Ako se prigovor na postupak izvršenja isto tako, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 712. stavku 2. Zakona o parničnom postupku, odnosi na činjenične ili pravne razloge koji se odnose na materijalno pravo, biljeg se određuje u skladu s člankom 3. stavkom 1.

 • Članak 33. stavak 1. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

Sudski biljezi plaćaju se unaprijed, osim ako je zakonom predviđeno drukčije.

 • Članak 40. stavci 1. i 2. Hitne vladine uredbe br. 80/2013 o sudskim biljezima

Ako osoba koja je obvezna platiti sudski biljeg nema prebivalište ili boravište ili, prema potrebi, registrirano sjedište u Rumunjskoj, iznos biljega uplaćuje se na račun lokalnog proračuna upravne jedinice u kojoj se nalazi sud pred kojim se pokreće tužba ili kojem se podnosi zahtjev i to u gotovini, bankovnim prijenosom ili internetskim sustavom; taj je račun zaseban račun prihoda lokalnog proračuna za „sudske i druge biljege” u upravno-teritorijalnoj jedinici gdje se nalazi prebivalište ili boravište fizičke osobe ili, prema potrebi, gdje se nalazi registrirano sjedište pravne osobe.

 • Kako bismo osigurali visoki stupanj predvidivosti, namjeravamo izmijeniti zakonodavstvo kako bi ono bilo u skladu posebno s člankom 15.a točkom (a) Uredbe (EU) br. 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog. Informacije ćemo ažurirati kada se provedu nužne zakonodavne izmjene.
 • Napomena: internetska stranica http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx za svaki sud ima pododjeljak koji se zove „Bine de știut” [Korisne informacije] i koji sadržava informacije o računima na koje se može uplatiti iznos biljega.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

 • U skladu s člankom 17. Uredbe, žalba se može podnijeti sudu (drugostupanjskom sudu) u roku od 30 dana od dana kada je odluka izdana (članak 466. stavak 1., članak 468. stavak 1. i članak 94. stavak 1. točka (k) u vezi s člankom 95. stavkom 2. ZPP-a).
 • Napomena: U posebnim postupcima za sporove male vrijednosti (primjenjivo na unutarnje sporove) žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti samo sudu te ju je potrebno podnijeti u roku od 30 dana od dana kada je odluka izdana (članak 1033. stavak 1. ZPP-a).

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
 • Pravila redovitog postupka:

– zahtjev za poništenje pravomoćne presude (contestație în anulare) može se podnijeti ako podnositelj zahtjeva nije uredno pozvan te nije bio prisutan u postupku; zahtjev za poništenje podnosi se sudu čija se presuda osporava (članak 503. stavak 1. i članak 505. stavak 1. ZPP-a),

– revizija (revizuire) presude o meritumu (ili ne) može se zahtijevati ako je stranka bila spriječena pojaviti se pred sudom i o tome obavijestiti sud zbog okolnosti koje su izvan njezine kontrole; zahtjev za reviziju mora se poslati sudu koji je izdao odluku čija se revizija zahtijeva (članak 509. stavak 1. točka 9. i članak 510. stavak 2. te članak 510. stavak 1. ZPP-a),

– stranci koja propusti rok novi se rok odobrava samo ako može pružiti propisno opravdane razloge za kašnjenje; stranka mora postupiti u skladu s postupovnim dokumentom najkasnije 15 dana od završetka događaja koji je onemogućio njezino djelovanje i istodobno zatražiti novi rok; u slučaju žalbi taj je rok istovjetan roku predviđenom za žalbene postupke; o zahtjevu za novi rok odlučuje sud nadležan za obradu zahtjeva koji se odnosi na pravo ostvareno u roku (članak 186. ZPP-a).

 • Namjeravamo izmijeniti zakonodavstvo kako bi ono bilo u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog. Informacije ćemo ažurirati kada se provedu nužne zakonodavne izmjene.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Rumunjski.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.