Jogi nyilatkozat

1. Felelősségkizáró nyilatkozat

1.1. Általános megfontolások

Az ezen a webhelyen található tartalmak a szerzők véleményét fejezik ki, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. A webhelyet az Európai Bizottság tartja fenn, a tartalmáért való felelősség azonban megoszlik a Bizottság és az egyes tagállamok között.

Az Európai Bizottság e webhelyének célja, hogy egyszerűbbé tegye az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, valamint tájékoztatást nyújtson a Bizottság törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Törekszünk arra, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.

Valamennyi interaktív (elektronikus) szolgáltatásunkat az „adott állapotban” és a „legnagyobb gondosság” elve alapján biztosítjuk. Az Európai Bizottság és a részt vevő adat-/egyéb szolgáltatók minden kifejezett vagy vélelmezett felelősséget kizárnak. Különösen nem tudjuk garantálni az adatok naprakész állapotát és helyességét, valamint biztosítani a folyamatos elérhetőséget vagy bármely linken keresztül hivatkozott külső webhely elérhetőségét.

Az egyes funkcióihoz az európai igazságügyi portál a GeoNames adatait használja CC BY 3.0 licensz alapján. Az adatokat nem módosítják.

A Bizottság kizár mindennemű, az adatok sérüléséből vagy elvesztéséből, valamint egyéb jellegű, a rendszer szándékolt vagy szándékolatlan használata miatt bekövetkező káros hatásból eredő felelősséget. E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét, vagy hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható. Az alkalmazandó jog a belga jog, és jogvita esetén a belga bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Az alább közölt Felelősségi nyilatkozatot és Használati feltételeket az Európai Bizottság előzetes értesítés nélkül bármikor átdolgozhatja, e szövegnek mindig a webhelyen közzétett, aktuális változatát kell figyelembe venni.

1.2. A tartalomoldalakat érintő szempontok

Minden egyes tartalomoldal jellege vagy „európai”, vagy „tagállami”, a saját oldalaikon található tartalmakért és hivatkozásokért (különféle hatóságaikon keresztül) az egyes uniós tagállamok felelősek. Ezek az információk:

  • pusztán általános jellegűek, konkrét személyek vagy szervezetek egyéni körülményeire nem vonatkoznak;
  • nem feltétlenül teljes körűek, hiánytalanok, pontosak vagy frissek;
  • időnként olyan külső webhelyek felé irányíthatnak tovább, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

A tartalomoldalakon található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva, kivéve, ha a szöveg egyértelműen mást jelez.

A tartalomoldalak között akadnak gépi fordítással készültek is. Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a gépi fordításokat átmeneti jelleggel, kizárólag az összefüggések szemléltetésének céljára biztosítjuk. A gépi fordítások minőségére vonatkozóan ezen oldalak tulajdonosai semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállalnak.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok nem szükségszerűen adják vissza pontosan a hivatalosan elfogadott szöveget. Jogi érvénnyel csak azok az európai uniós jogszabályok bírnak, amelyek 2013. július 1. előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott változatában, 2013. július 1. után pedig annak elektronikus változatában jelentek meg. Mindent elkövetünk azért, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a portál oldalain található adatok vagy információk olyan fájlokban vagy formátumokban állnak rendelkezésre, amelyek nem mentesek a hibáktól; ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy ezek a problémák nem okoznak fennakadásokat a webhely használata során.

1.3. Az interaktív szolgáltatásokat érintő szempontok

Valamennyi interaktív szolgáltatásra a következő feltételek érvényesek:

E szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy azokat kizárólag rendeltetésszerűen veheti igénybe. A szolgáltatások vagy az általuk rendelkezésre bocsátott személyes adatok nem használhatók fel semmiféle egyéb célra, különösen nem kereskedelmi, marketing- vagy reklámtevékenységgel összefüggésben.

Tilos a nyújtott szolgáltatások révén elért adatok automatizált, nagy mennyiségben való másolása (szüretelése) és/vagy bármilyen módon való terjesztése.

Az európai igazságügyi portálhoz és annak oldalaihoz vezető hivatkozások megosztása engedélyezett.

Az adott szolgáltatással kapcsolatos szempontok:

1.3.1. A fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolása

E szolgáltatás révén visszakereshetők a részt vevő tagállamok nemzeti nyilvántartásaiban a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozóan szereplő információk. Nincs központosított uniós fizetésképtelenségi nyilvántartás. A keresés a nemzeti nyilvántartásokhoz fut be, és a válasz néhány másodpercen belül megérkezik. A szolgáltatást egyelőre a „legnagyobb gondosság” elve alapján biztosítjuk.

1.3.2. Ügyvédkereső

Az ügyvédkereső az Európai Bizottság és a részt vevő nemzeti ügyvédi kamarák és jogászszövetségek által a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás.

1.3.3. Közjegyzőkereső

A közjegyzőkereső az Európai Bizottság, az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE), valamint további részt vevő nemzeti közjegyzői kamarák által a nyilvánosság számára biztosított szolgáltatás.

1.3.4. ECLI

Az ECLI-keresőfelület az Európai Bizottság által a részt vevő esetjogi szolgáltatókkal együttműködésben a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás. A Bizottság azért alakította ki e szolgáltatást, hogy támogassa az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, mivel ezáltal az uniós polgárok és a gyakorló jogászok könnyebben megtalálhatják az Unió bármely országában ECLI-azonosítóval megjelölt jogi eseteket.

1.3.5. Illetékes bíróság/hatóság keresése

Az illetékes bíróság/hatóság keresésére szolgáló felület az Európai Bizottság által a részt vevő nemzeti igazságszolgáltatási hatóságokkal, illetve egyéb illetékes szervekkel együttműködésben a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás. A Bizottság azért alakította ki e szolgáltatást, hogy támogassa az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, mivel ezáltal az uniós polgárok és a gyakorló jogászok számára könnyebbé válik az illetékes nemzeti bíróság megtalálása. Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy bár az eredmények pontosságának biztosítása érdekében mindent megtettünk, mégis előfordulhat, hogy egyes esetekben az illetékesség megállapításának tekintetében nem áll rendelkezésre tájékoztatás.

1.3.6. Követelések elektronikus benyújtása (e-CODEX)

A követelések (európai fizetési meghagyások, kis értékű európai követelések) e-CODEX technológián alapuló elektronikus benyújtásának lehetősége számos, részben az Európai Bizottság, részben a nemzeti hatóságok által üzemeltetett számítástechnikai rendszer összeköttetése révén valósul meg. Bizonyos kivételes esetekben megtörténhet, hogy a követelés nem jut el a kijelölt bírósághoz. A továbbítás igazolását (illetve a továbbítás meghiúsulásának igazolását) a lehetőségek szabta korlátokon belül a lehető legteljesebb mértékben biztosítjuk, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamokban az igazolás csupán a követelésnek az e célból létrehozott nemzeti központi számítógépes rendszerbe való beérkezésére terjed ki. A rendeltetési bírósághoz való kézbesítés ténye nem minden esetben igazolható.

Az iratok továbbítására és a bírósági válaszokra vonatkozó valamennyi értesítést arra az e-mail-címre küldjük el, amelyet Ön az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (ECAS) való bejelentkezéshez használt fiókjához korábban társított.

Az Európai Bizottság sem a követelés kézbesítésének meghiúsulásáért, sem a továbbításról (illetve annak meghiúsulásáról) szóló igazolás kiállításának elmulasztásáért nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre az Európai Bizottság azért sem, mert esetleg elmulasztja kézbesíteni a követelésre vonatkozó, a bíróság által az Ön részére válaszul küldött közleményeket vagy az ilyen közlemények érkezéséről szóló értesítéseket.

A bírósággal való üzenetváltásainak részét képező dokumentumok – a vis maior eseteit kivéve – tanulmányozás céljára legalább egy éven át elérhetők maradnak az Ön számára az európai igazságügyi portálon, kivéve, ha Ön kifejezetten kéri azok törlését. Javasoljuk, hogy az üzenetváltások részét képező minden olyan dokumentumról, amelyet ezen időszakon túl is szeretne elérni, készítsen saját másolatot. Az Európai Bizottság nem vonható felelősségre egyrészt semmilyen olyan kárért, amelyet Ön adott esetben azért szenved el, mert az Ön és a bíróság közötti üzenetváltások részét képező dokumentumok átmenetileg vagy véglegesen elérhetetlenné válnak, másrészt azért a helyzetért, hogy a Bizottság elmulasztja Önt előzetesen értesíteni az ilyen üzenetváltások törléséről.

1.3.7. Elektronikus aláírás

Az európai igazságügyi portálon keresztül csak az elektronikus aláírással már ellátott követeléseket lehet elektronikusan (az e-CODEX rendszerben) benyújtani. A portálon külön eszköz segíti ennek a folyamatnak a végigvitelét, ez utóbbi használata azonban nem kötelező – a portálra való feltöltés előtt a követelést saját eszközzel is el lehet látni elektronikus aláírással. Az Európai Bizottság nem vonható felelősségre semmilyen olyan kárért, amelyet Ön adott esetben azért szenved el, mert a bíróság vagy bármely más fél visszautasítja az európai igazságügyi portálon elérhető eszközzel létrehozott elektronikus aláírást.

1.3.8. Cégkereső/üzleti nyilvántartások összekapcsolása

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az EU, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia cégnyilvántartásában nyilvántartott cégekről tájékozódjon. Az üzleti nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (BRIS) részét képezi. A rendszer összekapcsolja a nemzeti cégnyilvántartásokat, amelyek hozzáférhetővé teszik a társaságokra vonatkozó információkat.

1.3.9 Európai Képzési Platform

Ez a szolgáltatás egy keresőeszköz. Az Európai Képzési Platform az igazságügyi szakemberek (bírák, ügyészek, bírósági alkalmazottak, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók, bírósági szakértők, bírósági fordítók és tolmácsok, büntetés-végrehajtási alkalmazottak, pártfogó felügyelők...) részére lehetővé teszi, hogy tájékozódjanak az uniós jogi képzésekről és az uniós joggal kapcsolatos önálló tanuláshoz használható képzési anyagokról.

Az igazságügyi szakemberek képzésével foglalkozó képzésszolgáltatók tájékoztatják a lehetséges résztvevőket arról, hogy milyen uniós jogi képzési tevékenységeket szerveznek különböző nyelveken az Európai Unióban. Az Európai Bizottság a platformhoz olyan használatra kész képzési anyagokkal illetve kézikönyvekkel járul hozzá, amelyek elsősorban az Unió pénzügyi támogatásának köszönhetően készültek.

Az Európai Képzési Platform megfelelő tartalma a képzési tevékenységek és a képzési anyagok leírásából áll. Az Európai Képzési Platform felhasználói felelősek szükség szerint az óvintézkedések megtételéért annak érdekében, hogy megvédjék magukat és számítógépes rendszereiket a vírusokkal, férgekkel, trójai programokkal és más káros vagy romboló tartalommal szemben. Az Európai Bizottság kizár mindennemű felelősséget a szolgáltatás felhasználók általi használatából vagy az azon elérhető tartalom e személyek általi letöltéséből eredő károkért.

Az Európai Bizottság semmilyen ellenőrzést nem gyakorol az Európai Képzési Platformhoz nem tartozó honlapok és weboldalak felett, és nem felelős azok tartalmáért vagy használatáért. Az Európai Képzési Platformhoz nem tartozó honlapokra és weboldalakra mutató hivatkozás létrehozása révén az Európai Bizottság nem képviseli, illetve nem sugallja, hogy elfogadja az adott honlapot vagy weboldalt. Az Európai Bizottság kizár mindennemű felelősséget az Európai Képzési Platformhoz nem tartozó honlapok és weboldalak használatából eredő károkért.

A képzésekre való jelentkezést maguk a képzésszolgáltatók kezelik a képzés leírásában feltüntetett internetes linkek szerint. Az Európai Bizottság nem vonható felelősségre a képzési tevékenységek és anyagok törléséért, azok tartalmáért, pontosságáért, jogszerűségéért és vélt minőségéért.

Az Európai Bizottság kéri a szellemitulajdon-jogok tiszteletben tartását, és maga is tiszteletben tartja mások szellemitulajdon-jogait. Ha egy felhasználó úgy véli, hogy egy felmérésben található vagy ahhoz kapcsolódó anyag szerzői jogot sért, javasoljuk, hogy értesítse az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottság minden ilyen értesítésre válaszolni fog, többek között – szükség szerint vagy adott esetben – a jogsértő anyag eltávolításával vagy a jogsértő anyaghoz vezető valamennyi kapcsolat letiltásával. Az Európai Bizottság megszünteti a felhasználó hozzáférését az alkalmazáshoz és annak használatát, ha – megfelelő körülmények között – megállapítást nyer, hogy a felhasználó az Európai Bizottság vagy mások szerzői jogait vagy egyéb szellemitulajdon-jogait ismételten megsértette.

Sem az Európai Bizottság, sem beszállítói és licenciaadói nem garantálják, hogy az Európai Képzési Platform hibamentes lesz, vagy az ahhoz való hozzáférés folyamatos vagy megszakításmentes lesz.

2. Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió (2024)

A Bizottság által vagy nevében az Európai Unió Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által birtokolt dokumentumok újrafelhasználásának feltételei a bizottsági információk újrafelhasználásáról szóló, 2011. december 12.-i 2011/833/EU, Euratom bizottsági határozatban találhatók. A dokumentumok további felhasználása díjmentes.

Ellenkező rendelkezés hiányában a forrás megnevezése esetén a reprodukció engedélyezett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Belga Királyság (2024)

Az e portál Belgiumra vonatkozó oldalain szereplő információk felhasználása a hatályos belga jogszabályok, különösen a szerzői és szomszédos jogokról szóló 1994. június 30-i törvény hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezeknek az információknak a további felhasználásához a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélye szükséges. Az említett törvény 8. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatóságok hivatalos aktusai nem alapoznak meg szerzői jogot. A hatóságok hivatalos aktusai azok az okiratok, amelyek joghatással rendelkeznek (törvények, parlamenti eljárások, bírósági és törvényszéki határozatok stb.). A 21. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „nem sérti a szerzői jogot a jogszerűen közzétett alkotásból vett idézet, amennyiben azt az adott szakterületen érvényesülő gyakorlattal összhangban és az elérni kívánt cél által indokolt mértékben kritikában, vitában, recenzióban, illetve tanítás során vagy tudományos munkában használják fel. Az előző bekezdésben felsorolt idézetek után fel kell tüntetni a forrást és a szerző nevét, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.”

Azok az internetes oldalak, amelyekre az európai igazságügyi portál Belgiumra vonatkozó oldalai hivatkoznak, saját szerzői jogi rendelkezéseik hatálya alá tartoznak. A Belgiumra vonatkozó oldalakon említett adatokhoz fűződő szerzői joggal kapcsolatos keresetek tekintetében a belga bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

© Bolgár Köztársaság (2024)

A Bolgár Köztársaság kormánya által szolgáltatott információk nyilvánosak. Az európai igazságügyi portál Bulgáriára vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett az olyan anyagok kivételével, amelyben kifejezetten szerzői jogi védelemről rendelkeznek, illetve amelyek esetében a szerzői jog jogosultjának előzetes hozzájárulása szükséges.

© Cseh Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, a cseh kormány vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Cseh Köztársaságra vonatkozó oldalakon szereplő tartalom sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában, és kizárólag nem kereskedelmi célra – a forrás feltüntetésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Dán Királyság (2024)

Az európai igazságügyi portálon a dán kormány által szolgáltatott információk nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt.

© Németországi Szövetségi Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, a Németországi Szövetségi Köztársaság birtokában lévő dokumentumok harmadik fél által történő felhasználása a német jog, illetve az európai uniós és nemzetközi egyezmények szerinti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. Az ezen a webhelyen szereplő információk hiánytalanságát, szerkesztési és technikai hibáit, a szövegekben szereplő kihagyásokat vagy pontatlanságokat illetően nem vállalunk felelősséget.

Különösen nem vállalunk – sem kifejezett, sem vélelmezett – garanciát a külső webhelyekre mutató hivatkozások révén szerzett információk hiánytalanságát vagy pontosságát illetően.

A webhelyek üzemeltetői az általános jogi rendelkezéseknek megfelelően felelősek a saját webhelyükön felhasználás céljából közzétett tartalomért. A saját tartalmat meg kell különböztetni a külső webhelyek üzemeltetői által közzétett tartalomra mutató hivatkozásoktól.

A külső webhelyek tartalmára mutató hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek.

A külső webhelyeken található tartalomért kizárólag e tartalom szolgáltatója felel. A külső webhelyeket az azokra mutató hivatkozások elhelyezését megelőzően legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint gondosan megvizsgáljuk és ellenőrizzük. Nem vállalunk azonban – sem kifejezett, sem vélelmezett – garanciát a külső hivatkozások révén szerzett információk hiánytalanságáért vagy helytállóságáért. A külső webhelyek tartalma a német kormány tudta nélkül bármikor módosulhat.

Az ezen a webhelyen elhelyezett hivatkozások tekintetében kifejezetten kijelentjük, hogy az ezen a webhelyen szereplő hivatkozások útján hozzáférhető külső webhelyek kialakítása és tartalma ellenőrzésünkön kívül esik; az ilyen hivatkozások elhelyezése nem jelenti a hivatkozott webhelyek vagy tartalmuk támogatását. Ez a kijelentés ezen a webhelyen belül valamennyi oldalra és az azokon elhelyezett valamennyi hivatkozásra érvényes.

Kérjük, tájékoztassa a német kapcsolattartó pontot a redaktion@justiz.de címen, ha valamely hivatkozás kifogásolható tartalmú webhelyre mutat.

A Németországra vonatkozó nemzeti oldalak online szerkesztősége fenntartja a jogot az ezen a webhelyen közzétett információk előzetes értesítés nélkül történő módosítására, kiegészítésére vagy eltávolítására.

További tájékoztatás erre a hivatkozásra kattintva érhető el.

© Észt Köztársaság (2024)

Az Észt Köztársaság kormánya által megadott információk szerzői jogi előírások hatálya alá tartoznak. Az európai igazságügyi portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig a forrás feltüntetésével és a szerzői jogi védelem megjelölésével bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón megengedett. Az európai igazságügyi portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalairól származó tartalmat pontosan kell reprodukálni, és az nem helyezhető megtévesztő szövegösszefüggésbe.

© Írország (2024)

Az ezen a webhelyen Írország által közzétett anyagokat a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 2000. évi törvény (Copyright and Related Rights Acts) értelmében szerzői jog védi, amelynek jogosultja Írország kormánya. Az anyag csak személyes használatra tölthető le vagy nyomtatható ki. Amennyiben azt mások számára hozzáférhetővé teszik, fel kell tüntetni a forrást és a szerzői jogi helyzetet.

Az ír kormány szerzői jogának körébe tartozó anyagok sokszorosítására vonatkozó engedély nem terjed ki az ezen a webhelyen közzétett olyan anyagokra, amelyek harmadik fél tulajdonát képezhetik. Az ilyen anyag sokszorosítására vonatkozó engedélyt az érintett szerzői jogi jogosultaktól kell beszerezni.

© Görög Köztársaság (2024)

Az európai igazságügyi portálon szereplő, Görögország kormánya által szolgáltatott információk nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Egyes külső hivatkozások azonban a szerzői jog hatálya alá tartozhatnak. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Spanyol Igazságügyi Minisztérium (2024)

Az európai igazságügyi portálon Spanyolország által szolgáltatott tartalomhoz való hozzáférés és e tartalom felhasználása, a benne foglalt információk, valamint a kapcsolódó hivatkozások és szolgáltatások az Igazságügyi Minisztérium, illetve az együttműködő szervek hatáskörébe tartoznak, továbbá a megfelelő szellemi és ipari tulajdonjogi védelem alatt állnak. E tartalom felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, átalakítása, illetve bármely hasonló tevékenység a spanyol Igazságügyi Minisztérium kifejezett engedélye nélkül teljes mértékben tilos. Az e portálon található tartalom felhasználására vonatkozó engedély a letöltésre és magáncélú felhasználásra korlátozódik, azzal a feltétellel, hogy a tartalom nem módosítható.

© Francia Köztársaság (2024)

A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

E webhely tartalma, amely az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium és/vagy a szerzők és a szerzői jogok jogosultjainak kizárólagos tulajdonában áll, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok terén alkalmazandó nemzetközi és francia jog szabályainak – és különösen a szellemi tulajdonról szóló francia törvény rendelkezéseinek – védelme alá tartozik.

E védelem hatálya alá tartoznak többek között a webhelyen megjelenő szerkesztési elemek, az oldalak felépítése, a futtatáshoz szükséges szoftverek, valamint bármely logó, kép, fénykép és ábra.

Az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium kizárólag a tartalom megtekintését engedélyezi a felhasználók számára; ami különösen kizárja e webhely tartalmának egészben vagy részben, bármely célra történő felhasználását.

A tartalom reprodukálása kizárólag digitális formában, az oldal eléréséhez használt számítógépen engedélyezett, a felhasználó böngészője által letöltött oldalak megtekintése céljából.

Az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium kifejezett engedélye hiányában tilos, és a szellemi tulajdonról szóló törvény L.335-2. és azt követő cikkeivel büntetett hamisításnak minősül, ha bármely vállalkozás a webhely egészét vagy egy részét bármilyen formában megjeleníti.

A következő hivatkozásról elérhető a szellemi tulajdonról szóló francia törvény.

A büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos fejezet itt érhető el.

© Olasz Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, az olasz igazságügyi minisztérium vagy más állami intézmény, illetve ezek nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik.

Az olasz igazságügyi minisztérium vagy más állami intézmény oldalain szereplő tartalom sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában, a forrás megjelölésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Ciprusi Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, Ciprus vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Ciprusra vonatkozó oldalak tartalmának sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában, a forrás megjelölésével megengedett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Lett Köztársaság (2024)

A Lettország kormánya által nyújtott információk nyilvánosak, és nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Ebben a tekintetben az európai igazságügyi portál Lettországra vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett.

© A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (2024)

A Litván Köztársaság által nyújtott információkra a szerzői jogokról és szomszédos jogokról szóló litván törvény vonatkozik; az információk a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

© Luxemburgi Nagyhercegség (2024)

A Luxemburgra vonatkozó oldalakon található, Luxemburg vagy más felek által gondozott tartalom és információk sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában – a luxemburgi jogszabályok hatálya alá tartozik.

Eltérő rendelkezés hiányában a luxemburgi oldalakon található információk a forrás egyértelmű feltüntetésével, nem üzleti célból sokszorosíthatók.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

A luxemburgi állam nem vállal semmiféle felelősséget a Luxemburgra vonatkozó oldalakon található információk felhasználásáért. Meg kell jegyezni, hogy az ezen oldalakon közzétett információk nem feltétlenül hiánytalanok, teljes körűek, pontosak és naprakészek. Ha eltérés mutatkozik az ezen oldalakon közzétett szövegek és az eredeti dokumentumok között, az eredeti dokumentumoknak a luxemburgi hivatalos lapban (Mémorial) kihirdetett változata irányadó.

A luxemburgi állam weboldalai néhány esetben olyan, harmadik személyek kezelésében lévő oldalakra hivatkoznak, amelyek felett a luxemburgi állam nem gyakorol semmiféle ellenőrzést, és ezért nem vállal értük semmifajta felelősséget.

A luxemburgi állam nem vállal semmilyen felelősséget a saját vagy harmadik személyek kezelésében lévő oldalak felhasználásából adódóan a felhasználó informatikai rendszerében okozott esetleges károkért.

A luxemburgi állam nem vállal semmilyen felelősséget ezen oldalak szolgáltatásának – akár időleges – megszakadása esetére.

E felelősségi kikötéseknek nem célja az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelmények megkerülése vagy a felelősség kizárása azokban az esetekben, amikor az említett jogszabályok alapján ez nem tehető meg.

© Magyarország (2024)

Az ezen a weboldalon közzétett, Magyarország vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a magyar szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Magyarországra vonatkozó oldalak tartalmának magán- vagy hivatalos célból történő sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában a forrás feltüntetésével megengedett. Az egyéb célú felhasználás a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyéhez kötött.

© Máltai Köztársaság (2024)

Szerzői jogok/Sokszorosításra vonatkozó engedély

Málta kormánya – ideértve minisztériumait és hivatalait, valamint a hatóságokat és a honlapok szerzőit – arra törekszik, hogy az e webhelyen szereplő információk megbízhatóságát fenntartsa, nem tudja azonban biztosítani, hogy a webhelyein vagy külső hivatkozásokon közzétett információk teljes körűek, naprakészek és pontosak, ezért a webhelyeken található információ semelyik témában nem tekinthető pontosnak és teljes körűnek. Nem garantálható sem a minőség és a folyamatos hozzáférhetőség, sem az, hogy az elérhetőséget nem szakítják meg technikai problémák. Ezért az említett szervek nem vállalnak felelősséget az információk felhasználása révén keletkezett sérelmekért, veszteségekért vagy károkért, mivel az itt szereplő információk kizárólagos célja az általános tájékoztatás. Málta kormánya átmenetileg fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül egyes részeket vagy egész oldalakat megváltoztasson, töröljön vagy beillesszen.

Málta kormánya, minisztériumai és hivatalai, valamint a hatóságok és a honlapok szerzői nem ellenőrzik a külső hivatkozások minőségét. Ha egy vállalkozás neve szerepel ezeken az oldalakon, az nem jelenti a vállalkozás termékeinek, illetve szolgáltatásainak az ajánlását.

Ezen oldalaknak nem célja a jogi tanácsadás, ez továbbra is a jogi szakmák képviselőinek feladata.

Ha hibásnak tűnő információra bukkan a webhelyen, kérjük, küldjön erről e-mailt a webmesternek vagy töltse ki a „Visszajelzés” rovat adatlapját.

Az e webhelyen szereplő anyagokra a szerzői jogi törvény és a máltai jog rendelkezései, valamint azon szabályok és nemzetközi megállapodások irányadók, amelyekben Málta kormánya említésre kerül. Az e webhelyen szereplő információk felhasználhatók magáncélokra, valamint nem kereskedelmi jellegű nyilvános célokra. E két célt szem előtt tartva díjmentesen és Málta kormányának külön engedélye nélkül sokszorosíthatók, amennyiben a sokszorosított anyag az eredeti valós másolata, továbbá forrásként megjelöli Málta kormányát. A sokszorosított anyag semmilyen körülmények között nem mutatható be hivatalos verzióként, sem pedig Málta kormányával együtt vagy annak jóváhagyásával előállított anyagként.

© Holland Királyság (2024)

A Hollandia kormánya által közzétett információk eltérő rendelkezés hiányában nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Ebben a tekintetben az európai igazságügyi portál Hollandiára vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett, kivéve, ha az információk (vagy ezek részei) szerzői jogi kikötést tartalmaznak.

© Osztrák Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett cikkek szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva.

Az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk nyilvános információnak minősülnek; nem kereskedelmi célból történő terjesztésük vagy másolásuk a forrás feltüntetésével megengedett.

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (BMJ) minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor az említett információk, illetve a BMJ által megadott hivatkozásokkal idézett webhelyeken szereplő információk pontosságáért, naprakész voltáért vagy teljességéért nem vállal felelősséget. Ha tévedésekre és hibákra derül fény, azokat a BMJ a lehető leghamarabb korrigálja.

Az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk általános jellegűek, tehát azokat nem személyek, intézmények vagy szervezetek egyéni igényeihez szabták; az információk nem feltétlenül pontosak, teljesek vagy naprakészek; az információk részben más olyan webhelyekhez kapcsolódnak, amelyekre a BMJ-nek nincs befolyása, illetve amelyek a BMJ felelősségi körén kívül esnek. Az információk nem kívánják a hivatásos (jogi) tanácsadási szolgáltatásokat helyettesíteni. Ha személyes tanácsra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon először az érintett terület szakértőjéhez. Amennyiben Önt érintő bírósági eljárással kapcsolatos kérdése van, kérjük, forduljon az illetékes bírósághoz. Határidőhöz kötött indítványok, kérelmek esetében mindenekelőtt érdeklődjön az illetékes bíróságnál vagy hatóságnál.

Nem garantáljuk, hogy az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalairól elérhető dokumentumok pontosan megfelelnek a hivatalosan elfogadott szövegnek. Jogilag kizárólag az Osztrák Köztársaság azon jogi aktusai bírnak kötelező erővel, amelyeket a törvényben előírt módon kihirdettek az Osztrák Köztársaság Szövetségi Közlönyében (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain keresztül elérhető dokumentumok némelyike más szervezetek által szolgáltatott információkra hivatkozik. Ezeknek az adatoknak a pontosságát, időszerűségét és helytállóságát a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium nem szavatolja, azokért nem áll helyt és nem vállal garanciát.

© Lengyelország Igazságügyi Minisztériuma (2024)

A webhely tartalma pusztán általános tájékoztatásként szolgál, és nem minősül tanácsadásnak. Az Igazságügyi Minisztérium nem nyújt semmilyen biztosítékot vagy garanciát a tartalom pontosságával, naprakészségével vagy alkalmazhatóságával kapcsolatosan.

Az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget az ezen a webhelyen szereplő információkért, és nem vonható felelősségre azokkal kapcsolatosan. Egyes tartalmakra vagy a webhely egyes részeire ezenkívül külön felelősségi vagy szerzői jogi nyilatkozat vonatkozhat. A Lengyelországra vonatkozó oldalakon feltüntetett, külön jogi nyilatkozattal vagy szerzői jogi figyelmeztetéssel nem védett információk szabadon hozzáférhetők, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón megengedett.

Az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az ezen a webhelyen történő böngészés, az itt szereplő információk felhasználása és az itt közzétett anyagok letöltése vonatkozásában, ideértve többek között a hibák, pontatlanságok, kihagyások, illetve megtévesztő vagy hírnévrontó állítások miatti felelősséget is. Az ezen a webhelyen szereplő információk – kifejezett, ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában – nem feltétlenül tükrözik az Igazságügyi Minisztérium véleményét vagy nézeteit.

Ezen a webhelyen olyan külső webhelyekre mutató hivatkozások szerepelnek, amelyek az Igazságügyi Minisztérium szolgálatainak ellenőrzésén kívül állnak, és amelyekkel kapcsolatosan az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget.

© Portugál Köztársaság (2024)

Az ezen a portálon található, Portugália tulajdonában álló dokumentumok harmadik felek általi újra felhasználása a portugál és az uniós jogszabályok, illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások értelmében a szerzői jog és a szomszédos jogok, valamint az ipari tulajdonjog védelme alatt áll. Az e portálon található információk nyilvánosak, és – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetése mellett reprodukálhatók, felhasználhatók. Ha szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, a fent említett általános engedély nem alkalmazandó. Kérésre külön engedély adható az olyan információkat tartalmazó dokumentumok további felhasználásához és sokszorosításához, amelyek a meghatározott feltételek mellett nem használhatók fel szabadon. A külön engedély pontosan meghatározza, hogy az érintett dokumentumok felhasználására milyen korlátozások vonatkoznak.

© Románia (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, Románia vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában a Romániára vonatkozó oldalakon található tartalom sokszorosítása a forrás megjelölésével megengedett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Szlovén Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, a szlovén kormány vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Szlovéniára vonatkozó oldalakon szereplő tartalom sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában, és kizárólag nem kereskedelmi célra – a forrás feltüntetésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Szlovák Köztársaság (2024)

Az ezen a webhelyen közzétett, a Szlovák Köztársaság vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A szerzői jog, a szomszédos jogok és az adatbázishoz fűződő jogok önmagukban csak a módosított 618/2003. számú szerzői jogi törvényben meghatározott külön esetekben korlátozhatók. A szerzői jogi törvény szerint a jog tárgyának felhasználása vagy az azzal való rendelkezés nem lehet ellentétes annak szokásos felhasználásával, és nem sértheti indokolatlanul a jogtulajdonosok jogos érdekeit. Egyéb esetekben az anyag felhasználásához előzetes engedélyre van szükség.

A szlovák szerzői jogról a következő hivatkozásokon található további tájékoztatás: angolul szlovákul.

© Finn Köztársaság (2024)

A finn kormány által ezen az európai igazságügyi portálon megadott információk nyilvánosak, és nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá.

© Svéd Királyság (2024)

Az európai igazságügyi portál Svédországról szóló oldalain közzétett anyagok díjmentesen sokszorosíthatók. Kifejezett előírás esetén fel kell tüntetni a forrást.

© A Korona szerzői joga (2024)

Az Egyesült Királyság kormánya által közzétett információkat a Korona szerzői joga védi. Eltérő rendelkezés hiányában az összes tartalom a vonatkozó nyílt kormányzati engedély (Open Government Licence v3.0) alapján érhető el.

Utolsó frissítés: 28/06/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.