Juridisks paziņojums

1. Atruna

1.1. Vispārīgi apsvērumi

Šajā tīmekļa vietnē ir pausta autoru personīgā nostāja, un tā nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo viedokli. Kaut arī tīmekļa vietni uztur Eiropas Komisija, par tās saturu kopīgi atbild Komisija un atsevišķas dalībvalstis.

Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu piekļuvi pārrobežu tiesiskumam un lai veicinātu sabiedrības piekļūšanu informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mēs cenšamies nodrošināt aktuālu un precīzu informāciju. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.

Visi interaktīvie (elektroniskie) pakalpojumi tiek nodrošināti, “kā ir” un, īstenojot “labākos centienus”. Eiropas Komisija un datu/pakalpojumu nodrošinātāji, kuri piedalās, neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību. Jo īpaši mēs nevaram garantēt to, ka dati ir aktuāli, pareizi, vai nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma pieejamību vai jebkuru citu piesaistīto ārējo saišu pieejamību.

Dažām funkcijām Eiropas e-tiesiskuma portāls izmanto datus no GeoNames, pamatojoties uz CC BY 3.0 licenci. Datos netiek veiktas izmaiņas.

Komisija neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kāds varētu rasties gadījumā, ja dati tiktu bojāti, nozaudēti vai citādi nelabvēlīgi ietekmēti tīšas vai netīšas sistēmas darbības dēļ. Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību aktos vai atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem. Piemērojamas ir Beļģijas tiesības, un strīda gadījumā jurisdikcija ir Beļģijas tiesām.

Eiropas Komisija var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt atrunu un turpmāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus, un jums vienmēr ir jāiepazīstas ar šā teksta aktuālo redakciju, kas ir publicēta tīmekļa vietnē.

1.2. Satura lapu aspekti

Satura lapas pēc būtības ir “Eiropas” vai „dalībvalstu” lapas, un katra dalībvalsts (dažādas tās iestādes) ir atbildīga par savas lapas saturu un tajā izvietotajām saitēm. Šī informācija:

  • ir vispārīga un nav paredzēta nevienas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktuāla;
  • ir dažkārt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav Komisijas pārziņā un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešams konkrēts padoms, vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Ikviena atsauce satura lapās uz vīriešu dzimuma personu uzskatāma par atsauci arī uz sieviešu dzimuma personu un otrādi, ja vien kontekstā nav skaidri norādīts citādi.

Dažas satura lapas ir mašīntulkotas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mašīntulkojumi tiek nodrošināti īslaicīgi un tikai konteksta vajadzībām. Šo lapu īpašnieki neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par mašīntulkoto tekstu kvalitāti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtā dokumenta tekstam. Juridiskā vērtība ir vienīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumos papīra formātā līdz 2013. gada 1. jūlijam un to elektroniskajās versijās, kas publicētas pēc 2013. gada 1. jūlija. Mūsu mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir radīta vai izveidota failos vai formātā, kas ir kļūdaini, un nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi.

1.3. Ar interaktīvajiem pakalpojumiem saistītie aspekti

Visiem interaktīvajiem pakalpojumiem ir piemērojami šādi noteikumi un nosacījumi:

Izmantojot šos pakalpojumus, jūs apņematies tos izmantot vienīgi tiem paredzētajiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumus vai jebkurus personas datus, kas iegūti, izmantojot pakalpojumus, nekādiem citiem nolūkiem vai mērķiem, un jo īpaši šādus datus nedrīkst izmantot, lai īstenotu komerciālas, mārketinga vai reklāmas darbības.

Jūs nedrīkstat automātiski vairumā kopēt (ievākt) un/vai jebkādā veidā izplatīt datus, kas iegūti, izmantojot sniegtos pakalpojumus.

Ir atļauts norādīt saiti uz Eiropas e-tiesiskuma portālu un tā lapām.

Ar konkrētiem pakalpojumiem saistītie aspekti:

1.3.1. Maksātnespējas reģistru starpsavienojums

Šis pakalpojums ļauj jums atrast informāciju par maksātnespējas procesiem to dalībvalstu valsts reģistros, kas piedalās pakalpojumā. Centralizēta ES maksātnespējas reģistra nav. Jūsu pieprasījums tiks sūtīts valstu reģistriem, un dažu sekunžu laikā jums tiks nosūtīta atbilde. Pagaidām pakalpojums tiek nodrošināts, īstenojot “labākos centienus”.

1.3.2. “Atrast advokātu”

“Atrast advokātu” ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija un valsts advokātu kolēģijas un juristu biedrības, kuras piedalās pakalpojumā.

1.3.3. “Atrast notāru”

“Atrast notāru” ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Notāru padome (CNUE) un citas valstu notāru padomes, kas piedalās pakalpojumā.

1.3.4. ECLI

ECLI meklēšanas saskarne ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija sadarbībā ar judikatūras nodrošinātājiem, kuri piedalās pakalpojumā. Komisija ir izveidojusi šo pakalpojumu, lai sekmētu piekļuvi tiesiskumam pārrobežu kontekstā, sniedzot iespēju ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem vienkārši atrast vajadzīgo judikatūru, izmantojot ECLI identifikatoru.

1.3.5. Piekritīgās tiesas/iestādes meklēšana

Piekritīgās tiesas/iestādes meklēšanas saskarne ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija sadarbībā ar valstu tiesu iestādēm un citām kompetentajās iestādēm, kas piedalās pakalpojumā. Komisija ir izveidojusi šo pakalpojumu, lai sekmētu piekļuvi tiesiskumam pārrobežu kontekstā, sniedzot iespēju ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem vienkārši atrast piekritīgo valsts tiesu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan ir izdarīts viss iespējamais, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, var būt izņēmuma gadījumi, kas saistīti ar piekritības noteikšanu, par kuriem informācija var nebūt pieejama.

1.3.6. Prasību elektroniska iesniegšana (e-CODEX)

Jūsu prasības elektroniska iesniegšana, izmantojot e-CODEX tehnoloģiju (Eiropas maksājuma rīkojums, Eiropas maza apmēra prasības) tiek nodrošināta, izmantojot liela skaita IT sistēmu, kuru darbību nodrošina gan Eiropas Komisija, gan valsts administrācijas, starpsavienojumu. Izņēmuma gadījumā jūsu prasība var nenonākt līdz attiecīgajai tiesai. Pēc iespējas īsākā laikā jums tiks nodrošināts nosūtīšanas (vai nosūtīšanas neizdošanās) apliecinājums, taču ņemiet vērā, ka dažās dalībvalstīs šāds apliecinājums aprobežojas vien ar to, ka jūsu prasība ir nonākusi centrālajā valsts IT sistēmā, kas izveidota šim nolūkam. Ne vienmēr būs iespējams sagatavot apliecinājumu par piegādi attiecīgajai tiesai.

Visi paziņojumi par nosūtīšanas apliecinājumu vai tiesas nosūtīto saņemšanas apliecinājumu tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kura ir piesaistīta Eiropas Komisijas lietotņu lietotāju autentificēšanas sistēmas (EU Login) kontam, ar kuru būsiet reģistrējušies.

Eiropas Komisiju nav atbildīga par to, ka jūsu prasība nav tikusi piegādātā vai, ka nav nodrošināts pierādījums par to, ka tā ir nosūtīta (vai nosūtīšana nav izdevusies). Tāpat Komisija nav atbildīga par to, ka jums nav piegādāti tiesas atbildes ziņojumi par jūsu prasību vai ka jums nav paziņots par šādu ziņojumu saņemšanu.

Ja vien nepieprasīsiet to dzēšanu, jūsu ziņojumi tiesai un tās ziņojumi jums būs pieejami aplūkošanai Eiropas e-tiesiskuma portālā vismaz vienu gadu, izņemot nepārvaramas varas apstākļus. Ja ziņojumiem vēlēsieties piekļūt pēc šā laikposma beigām, ir ieteicams saglabāt savu ziņojumu kopijas. Eiropas Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja īslaicīgi vai pastāvīgi nav pieejami ziņojumi starp jums un tiesu, vai, ja jums iepriekš netiek paziņots par ziņojuma dzēšanu.

1.3.7. Elektroniskais paraksts

Elektroniski iesniegtās prasības (e-CODEX) pirms sūtīšanas, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, elektroniski jāparaksta. Portālā ir nodrošināts rīks, kas palīdzēs šajā procesā, taču šā rīka izmantošana nav obligāta – jūs varat elektroniski parakstīt savu prasību, izmantojot jums pieejamos līdzekļus, un augšupielādēt to portālā. Eiropas Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja tiesa vai jebkura cita trešā puse atsakās pieņemt prasību, kura ir parakstīta ar elektronisko parakstu, kas izveidots, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālā nodrošināto rīku.

1.3.8. Atrast uzņēmumu / Uzņēmējdarbības reģistru savstarpēja savienojamība

Šis pakalpojums dod jums iespēju meklēt un atrast informāciju par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti ES, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas uzņēmējdarbības reģistros. Tā ir daļa no Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (BRIS), kas izveidota saskaņā ar ES tiesībām. Sistēma savieno valstu uzņēmējdarbības reģistrus, kuros atrodama informācija par uzņēmumiem.

1.3.9. Eiropas apmācības platforma (ETP)

Šis pakalpojums ir meklēšanas rīks. Platformā tieslietu speciālisti (tiesneši, prokurori, tiesu darbinieki, juristi, notāri, tiesu izpildītāji, tiesu eksperti, tiesu tulkotāji un tulki, ieslodzījuma vietu darbinieki, probācijas darbinieki u. c.) var atrast informāciju par mācību kursiem par ES tiesībām un mācību materiālus pašmācībai par ES tiesībām.

Tieslietu speciālistu apmācības nodrošinātāji informē potenciālos praktikantus par saviem rīkotajiem mācību pasākumiem par ES tiesībām Eiropas Savienībā dažādās valodās. Eiropas Komisija (EK) sniedz ieguldījumu platformā, izstrādājot lietošanai gatavus mācību materiālus vai rokasgrāmatas, jo īpaši pateicoties ES finansiālajam atbalstam.

Platformas saturs ietver mācību pasākumu un mācību materiālu aprakstu. ETP lietotāji ir atbildīgi par nepieciešamo piesardzības pasākumu veikšanu, lai aizsargātu sevi un savas datorsistēmas no vīrusiem, datortārpiem, Trojas zirgiem un cita kaitīga vai destruktīva satura. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies, lietotājiem izmantojot pakalpojumu vai lejupielādējot tajā pieejamo saturu.

EK nav kontroles pār šādām tīmekļa vietnēm un tīmekļa lapām ārpus ETP, un EK neuzņemas atbildību par to saturu vai izmantošanu. Tas, ka tīmekļa vietnē vai tīmekļa lapā var nonākt caur saiti no ETP, nenozīmē, ka Eiropas Komisija atzīst šo tīmekļa vietni vai tīmekļa lapu. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies saistībā ar ārpus ETP esošu tīmekļa vietņu un tīmekļa lapu izmantošanu.

Reģistrāciju dalībai kursos, izmantojot kursu aprakstā norādītās interneta saites, pārvalda paši apmācības pakalpojumu sniedzēji. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par mācību pasākumu atcelšanu, par mācību materiāliem, par šo mācību un materiālu saturu, pareizību, likumību un subjektīvo kvalitāti.

Eiropas Komisija lūdz citus ievērot sava intelektuālā īpašuma tiesības un arī pati ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja lietotājs uzskata, ka aptaujā atrodamais vai ar to saistītais materiāls pārkāpj autortiesības, lūgums par to informēt Eiropas Komisiju. Eiropas Komisija atbildēs uz visiem šādiem paziņojumiem, cita starpā pēc vajadzības vai ja tas būs lietderīgi, neatbilstīgo materiālu izņemot vai atspējojot visas saites uz šo neatbilstīgo materiālu. Eiropas Komisija apturēs lietotāja piekļuvi lietojumprogrammai un tās izmantošanu, ja attiecīgos apstākļos tiks konstatēts, ka lietotājs atkārtoti pārkāpj Eiropas Komisijas vai citu personu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Ne Eiropas Komisija, ne tās piegādātāji un licenciāri negarantē, ka ETP darbosies bez kļūdām vai ka piekļuve šai platformai būs pastāvīga vai bez pārtraukumiem.

2. Paziņojums par autortiesībām

© Eiropas Savienība (2024)

Komisijas rīcībā vai tās uzdevumā Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja (Publikāciju biroja) rīcībā esošo dokumentu atkalizmantošanu veic saskaņā ar Komisijas 2011. gada 7. decembris Lēmumu par Komisijas informācijas atkalizmantošanu (2011/833/ES, Euratom). Dokumentu atkalizmantošana ir bez maksas.

Satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Beļģijas Karaliste (2024)

Uz šīs interneta vietnes Beļģijas valsts lapās iekļautās informācijas atkalizmantošanu attiecas spēkā esošie Beļģijas tiesību akti, jo īpaši 1994. gada 30. jūnija likums par autortiesībām un saistītām tiesībām. Atbilstoši minētajam likumam un, ja nav norādīts pretējais, šīs informācijas atkalizmantošanai ir nepieciešama autortiesību īpašnieku iepriekšēja atļauja. Atbilstoši minētā likuma 8. panta 2. punktam publisko iestāžu oficiālie dokumenti nerada pamatu autortiesībām. Iestāžu oficiālie dokumenti ir iestāžu dokumenti, kuriem ir juridiskas sekas (likumi, parlamenta procedūras, tiesu lēmumi u. tml.). Iepriekš minētā likuma 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka “likumīgi publicēta darba citātu izmantošana tādiem mērķiem kā kritika, polemika, recenzija vai mācības, vai iekļaušanai zinātniskos darbos atbilstoši godīgai praksei profesijā un tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti paredzētajam mērķim, nav autortiesību pārkāpums. Iepriekšējā daļā minētajiem citātiem ir jāpievieno atsauces uz to avotiem un attiecīgo autoru vārdiem, ja vien tas nav neiespējami.”

Tīmekļa vietnēm, uz kurām izdarīta atsauce e-tiesiskuma portāla Beļģijas valsts lapās, piemēro to autortiesību noteikumus. Beļģijas tiesu piekritībā ir izskatīt visus pieteikumus par autortiesībām saistībā ar Beļģijas valsts lapās minētajiem datiem.

© Bulgārijas Republika (2024)

Bulgārijas Republikas valdības sniegtā informācija ir publiska. Eiropas e-tiesiskuma portāla Bulgārijas lapās publicētā informācija ir pieejama bez ierobežojumiem, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos nekomerciāliem mērķiem, izņemot tos materiālus, kuros skaidri formulēts paziņojums par autortiesību aizsardzību, vai norādīts, ka nepieciešama iepriekšēja autortiesību turētāja piekrišana.

© Čehijas Republika (2024)

Uz Čehijas Republikas valdībai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Čehijas lapās pieejamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi, un pavairot atļauts tikai nekomerciāliem mērķiem.

Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Dānijas Karaliste (2024)

Uz Dānijas valdības sniegto Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamo informāciju neattiecas autortiesību noteikumi.

© Vācijas Federatīvā Republika (2024)

Šajā tīmekļa vietnē atrodamo un Vācijas Federatīvajai Republikai piederošo dokumentu atkalizmantošanas tiesības trešām personām nosaka autortiesību noteikumi saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesībām un starptautiskām konvencijām. Mēs neuzņemamies atbildību par šajā tīmekļa vietnē pieejamās informācijas pilnīgumu, redakcijas vai tehniskām kļūdām, izlaidumiem vai precizitāti.

Jo īpaši mēs nedz tiešā, nedz arī netiešā veidā nesniedzam garantijas attiecībā uz tās informācijas pilnīgumu vai precizitāti, kas pieejama, izmantojot saites uz ārējām tīmekļa vietnēm.

Par savās tīmekļa vietnēs ievietoto izmantošanai pieejamo saturu atbild šo tīmekļa vietņu operatori saskaņā ar vispārējām tiesībām. Šis “pašu saturs” ir nodalāms no saitēm uz saturu, ko nodrošina ārēju tīmekļa vietņu operatori.

Saites uz ārēju tīmekļa vietņu saturu ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos.

Par ārēju tīmekļa vietņu saturu atbild tikai šā satura sniedzējs. Pirms jebkādas atbilstošas saites sniegšanas ārējās tīmekļa vietnes tiek rūpīgi izvērtētas un pārbaudītas pēc mūsu labākās saprašanas un zināšanām. Tomēr mēs nedz tiešā, nedz arī netiešā veidā nesniedzam garantijas attiecībā uz tās informācijas pilnīgumu vai precizitāti, kas pieejama, izmantojot ārējas saites. Ārēju tīmekļa vietņu saturu var mainīt jebkurā laikā, par to Vācijas valdību nebrīdinot.

Attiecībā uz visām saitēm, kas sniegtas šajā tīmekļa vietnē, mēs skaidri paziņojam, ka nekontrolējam to ārējo tīmekļa vietņu dizainu un saturu, kas pieejams, izmantojot šajā tīmekļa vietnē sniegtās saites; turklāt šādas saites neliecina par mūsu redzējuma saskaņu ar tām tīmekļa vietnēm, uz kurām sniegtas saites, vai ar tajās atrodamo saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām šīs tīmekļa vietnes lapām un visām saitēm, kas tajās ir sniegtas.

Lūdzu, informējiet Vācijas kontaktpunktu, rakstot uz e-pastu redaktion@justiz.de, ja ievērojat, ka ir sniegtas jebkādas saites uz tīmekļa vietnēm, kuru saturs ir nepieņemams.

Vācijas valsts lapu tiešsaistes redakcijas personāls patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, papildināt vai dzēst informāciju, kas sniegta šajā tīmekļa vietnē.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet šo saiti.

© Igaunijas Republika (2024)

Uz Igaunijas Republikas valdības sniegto informāciju attiecas autortiesību noteikumi. Tomēr Eiropas e-tiesiskuma portāla Igaunijas lapās publicētā informācija ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, norādot avotu un atzīstot autortiesību esību. Eiropas e-tiesiskuma portāla Igaunijas lapās iegūtais saturs ir pavairojams precīzi, un to nedrīkst izmantot maldinošā kontekstā.

© Īrija (2024)

Īrijas sniegtos šajā tīmekļa vietnē atrodamos materiālus aizsargā Īrijas valdības autortiesības saskaņā ar 2000. gada Likumu par autortiesībām un blakustiesībām. Materiālus drīkst lejupielādēt saglabāšanai vai drukāšanai tikai personīgām vajadzībām. Nododot materiālus citiem, jānorāda avots un autortiesību esība.

Atļauja pavairot ar Īrijas valdības autortiesībām aizsargātos materiālus neattiecas uz jebkādiem šajā tīmekļa vietnē atrodamajiem materiāliem, kas var būt kādas trešās personas īpašums. Atļauja pavairot šādus materiālus jāiegūst no attiecīgajiem autortiesību turētājiem.

© Grieķijas Republika (2024)

Uz Grieķijas valdības sniegto Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamo informāciju neattiecas autortiesību noteikumi. Tomēr uz noteiktām ārējām saitēm autortiesību noteikumi var attiekties. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Spānijas Tieslietu ministrija (2024)

Piekļuve e-tiesiskuma portālā pieejamajam Spānijas sniegtajam saturam un tā izmantošana, pieejamā informācija un pievienotās saites un pakalpojumi ir Tieslietu ministrijas vai tās sadarbības iestāžu prerogatīva, un to regulē atbilstošās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. Šā satura izmantošana, pavairošana, izplatīšana, publicēšana vai pārveidošana vai jebkāda cita līdzīga darbība ir strikti aizliegta bez Tieslietu ministrijas tiešas atļaujas. Saņemot jebkāda šā portāla satura izmantošanas atļauju, saturu drīkst tikai lejupielādēt un izmantot privātām vajadzībām, nodrošinot, lai saturs paliktu neskarts.

© Francijas Republika (2024)

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Šīs interneta vietnes saturu, kas ir Tieslietu un brīvību ministrijas un/vai šā satura autoru ekskluzīvs īpašums, aizsargā Francijas un starptautiskie tiesību akti, kas ir piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību jomā, un jo īpaši Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa noteikumi.

Tas jo īpaši attiecas uz šīs vietnes redakcionālajiem elementiem, ekrānu noformējumu un vietnes lietošanai nepieciešamo programmatūru, visu veidu logotipiem, attēliem, fotogrāfijām un grafikām.

Tieslietu un brīvību ministrija lietotājiem piešķir vienkāršas aplūkošanas atļauju, kas jo īpaši izslēdz šīs vietnes satura pilnīgu vai daļēju atkārtotu izmantošanu jebkādam mērķim.

Reproducēšanas atļauju piešķir vienīgi digitālā veidā datorā, kuru lieto vietnes apmeklēšanai, lai aplūkotu lapas, kuras izmanto lietotāja navigācijas programmatūra.

Jebkāda pilnīga vai daļēja vietnes atainošana, ko kāda sabiedrība veic bez Tieslietu un brīvību ministrijas skaidras atļaujas, ir aizliegta un tiktu uzskatīta par nelikumīgu kopiju atbilstoši Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa L.335-2. pantam un turpmākajiem pantiem.

Saite uz Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksu.

Kodeksa nodaļa par kriminālsodiem ir pieejama šeit.

© Itālijas Republika (2024)

Uz Itālijas Tieslietu ministrijai un citām valsts iestādēm vai to vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi.

Itālijas Tieslietu ministrijas un citu valsts iestāžu lapās atrodamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi.

Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Kipras Republika (2024)

Uz Kiprai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Kipras lapās pieejamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja aizstāj iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Latvijas Republika (2024)

Latvijas valdības sniegtā informācija ir publiska, un uz to neattiecas autortiesību noteikumi. Līdz ar to informācija, kas publicēta Eiropas e-tiesiskuma portāla Latvijas lapās, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

© Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (2024)

Lietuvas Republikas sniegto informāciju aizsargā Lietuvas Likums par autortiesībām un blakustiesībām, un to drīkst brīvi izmantot, norādot avotu.

© Luksemburgas Lielhercogiste (2024)

Ja vien nav norādīts citādi, Luksemburgas lapās publicētajai informācijai un saturam un Luksemburgas valsts vai trešo personu turējumā esošo lapu saturam un informācijai piemēro Luksemburgas tiesību aktus.

Ja nav norādīts citādi, Luksemburgas lapās ietvertās informācijas reproducēšana ir atļauta nekomerciāliem mērķiem ar nosacījumu, ka vienmēr ir skaidri norādīts tās avots.

Ja tekstuālas vai multivides informācijas (skaņu, attēlu, programmatūras u. c.) reproducēšanai vai izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja, šis noteikums atcels iepriekš minēto vispārējo atļauju un vajadzības gadījumā ietvers jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par Luksemburgas lapās ietvertās informācijas izmantošanu. Jānorāda, ka šajās lapās publicētā informācija var nebūt pilnīga, izsmeļoša, precīza vai aktuāla. Ja ir nesaderība starp šajās lapās publicētajiem tekstiem un dokumentu oriģināliem, ir izmantojami dokumentu oriģināli, kas publicēti Mémorial.

Luksemburgas valsts lapās dažkārt ir atsauces uz trešo personu lapām, kuras Luksemburgas valsts nekontrolē un attiecībā uz kurām tā neuzņemas atbildību.

Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, ko lietotāja datorierīcēm izraisījusi Luksemburgas valsts vai trešo personu turēto lapu izmantošana.

Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par šo lapu sniegto pakalpojumu pārtraukumu, pat ja tas ir īslaicīgs.

Šīs atbildības neuzņemšanās klauzulas mērķis nav apiet piemērojamo tiesību aktu prasības vai izslēgt atbildību gadījumos, kuros to nevar izslēgt saskaņā ar iepriekš minētajiem tiesību aktiem.

© Ungārija (2024)

Uz Ungārijai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas Ungārijas autortiesību likums, ja vien nav norādīts citādi. Ungārijas lapās pieejamā satura privāta un oficiāla pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Jebkādai cita veida izmantošanai nepieciešama iepriekšēja tiesību turētāja atļauja.

© Maltas Republika (2024)

Autortiesības/pavairošanas tiesības

Maltas valdība sadarbībā ar tās ministrijām un departamentiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu autoriem pieliek pūles, lai nodrošinātu šajā tīmekļa vietnē atrodamās informācijas uzticamību, tomēr tā negarantē noteiktās struktūru tīmekļa vietnēs vai ārējās saitēs publicētās informācijas pilnīgumu, patiesumu un pareizību un tāpēc arī neapliecina tur atrodamās informācijas par jebkādu tematu pareizību un pilnīgumu. Tāpat arī nav iespējams nodrošināt nedz kvalitāti un turpmāko piekļuvi, nedz arī to, ka nebūs piekļuves pārtraukumi tehnisku iemeslu dēļ. Šā iemesla dēļ Maltas valdība un struktūras neuzņemas atbildību ne par kādu nodarījumu, kaitējumu vai zaudējumiem, kas varētu rasties informācijas izmantošanas rezultātā, jo šī publicētā informācija ir paredzēta tikai kā vispārēja norāde. Maltas valdība patur tiesības starpposmā mainīt, papildināt vai dzēst lapas vai to daļas, par to īpašā veidā nebrīdinot.

Maltas valdība sadarbībā ar tās ministrijām un departamentiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu autoriem nekontrolē ārējo saišu kvalitāti. Jebkāda uzņēmuma vai tirgotāja nosaukuma pieminēšana lapās nav uzskatāma par ieteikumu iegādāties šā uzņēmuma vai tirgotāja piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

Šīs lapas nav paredzētas juridiska padoma sniegšanai. Tā ir juridisko profesiju pārstāvju prerogatīva.

Ja šajā vietnē atrodat, jūsuprāt, nepareizu vai maldinošu informāciju, lūdzam par to ziņot, sūtot e-pastu tīmekļa pārzinim vai izmantojot veidlapu “jūsu atsauksmēm”.

Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamajiem materiāliem attiecas Autortiesību likuma, Maltas tiesību aktu, politiku dokumentu, noteikumu un visu starptautisko nolīgumu, kuros minēta Maltas valdība, nosacījumi. Šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija paredzēta personīgai izmantošanai un publiskošanai nekomerciāliem mērķiem. Divos minētajos nolūkos to drīkst pavairot bez maksas vai jebkādas nepieciešamības saņemt atļauju no Maltas valdības, nodrošinot pavairojamā materiāla precīzu atbilstību oriģinālam un norādot Maltas valdību kā avotu. Pavairoto materiālu nekādā gadījumā nedrīkst nedz prezentēt kā oficiālo versiju, nedz arī kā sagatavotu kopīgi ar vai bez Maltas valdības piekrišanas.

© Nīderlandes Karaliste (2024)

Uz Nīderlandes valdības sniegto publisko informāciju neattiecas autortiesību noteikumi, ja vien nav noteikts pretējais. Līdz ar to Eiropas e-tiesiskuma portāla Nīderlandes lapās publicētā informācija ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, ja vien uz sniegto informāciju (vai tās daļu) nav attiecināts paziņojums par autortiesībām.

© Austrijas Republika (2024)

Visus šajā tīmekļa vietnē publicētos rakstus aizsargā autortiesības — visas tiesības aizsargātas.

Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās sniegtā informācija ir publiska, un to drīkst izplatīt vai pavairot, neizmantojot to komerciāliem mērķiem un ietverot norādi uz avotu.

Federālā Tieslietu ministrija (BMJ) pieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās ievietotu precīzu un atjauninātu informāciju, tomēr par šīs informācijas precizitāti, laicīgumu vai pilnīgumu vai to informāciju, kas ievietota citās tīmekļa vietnēs, uz kurām nodrošinātas saites, tā atbildību neuzņemas. Ja un ciktāl kļūdas un pārpratumi tiks konstatēti, tie tiks nekavējoties novērsti.

Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās sniegtā informācija ir vispārīga rakstura un tāpēc nav pielāgota īpašām fizisku personu, juridisku personu vai organizāciju individuālām vajadzībām; ne vienmēr ir precīza, pilnīga vai atjaunināta; tā dažkārt ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras BMJ neietekmē un par kurām tā neuzņemas atbildību. Šī informācija nav uzskatāma par profesionālu (juridisku) padomu. Ja jums nepieciešams personīgs padoms, lūdzu, vispirms vienmēr sazinieties ar atbilstošu attiecīgās jomas ekspertu. Ja jums rodas jautājumi par jūsu tiesvedību, lūdzu, kontaktējieties ar tiesu, kurai lieta ir piekritīga. Saistībā ar iesniegumiem un pieteikumiem, kas jāiesniedz noteiktos termiņos, jebkurā gadījumā vispirms informācija jāpieprasa tiesā, kurai lieta ir piekritīga, vai kompetentā iestādē.

Mēs negarantējam, ka dokuments, kas pieejams Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās, precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Juridiski saistoši ir tikai tie Austrijas Republikas tiesību akti, kas likumā paredzētajā veidā publicēti „Austrijas Republikas federālajā oficiālajā laikrakstā” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Daži no Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnes Austrijas lapās pieejamajiem dokumentiem ir saistīti ar citu organizāciju sniegto informāciju. BMJ neapliecina, nesniedz priekšstatu un arī negarantē, ka šeit sniegtie dati ir precīzi, aktuāli un pareizi.

© Polijas Tieslietu ministrija (2024)

Tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts vispārīgas informācijas sniegšanai un nav uzskatāms par padomu. Tieslietu ministrija neapliecina un negarantē jebkāda veida satura precizitāti, aktualitāti vai pielietojamību.

Tieslietu ministrija neuzņemas atbildību nedz par šajā tīmekļa vietnē atrodamo informāciju, nedz arī saistībā ar to. Uz noteiktu saturu vai tīmekļa vietnes daļām var būt attiecināmas īpašas atrunas vai paziņojumi par autortiesībām. Polijas lapu informācija, uz ko neattiecas īpašas atrunas vai paziņojumi par autortiesībām, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.

Tieslietu ministrija neuzņemas nekādu atbildību un saistības attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes pārlūkošanu, informācijas izmantošanu vai jebkādu materiālu lejupielādi no tās, tostarp atbildību par kļūdām, neprecizitātēm, izlaidumiem vai maldinošiem vai nepatiesiem apgalvojumiem. Šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija var paust viedokļus vai uzskatus, kas, ja vien nav apgalvots pretēji, var nebūt saskaņā ar Tieslietu ministrijas redzējumu.

Šī tīmekļa vietne satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras Tieslietu ministrija nekontrolē un par kurām tā atbildību neuzņemas.

© Portugāles Republika (2024)

Šajā portālā atrodamo un Portugālei piederošo dokumentu atkalizmantošanas tiesības trešām personām nosaka autortiesības un blakustiesības, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesības saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, ES tiesībām un piemērojamajiem starptautiskajiem nolīgumiem. Šajā portālā atrodamā informācija ir publiska, un to, ja vien nav skaidri noteikts citādi, drīkst pavairot un atkalizmantot, norādot avotu. Uz gadījumiem, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, iepriekš minētā vispārējā atļauja neattiecas. Īpašu atļauju pēc pieprasījuma var piešķirt tādu dokumentu atkalizmantošanai vai pavairošanai, kuros ietvertā informācija saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem nav brīvi atkalizmantojama. Īpaša atļauja skaidri nosaka ierobežojumus, kas piemērojami saistībā ar to dokumentu izmantošanu, uz kuriem tā attiecas.

© Rumānija (2024)

Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Rumānijai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Rumānijas lapu satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Slovēnijas Republika (2024)

Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Slovēnijas valdībai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Slovēnijas lapu satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi, un to drīkst pavairot tikai nekomerciāliem mērķiem.

Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.

© Slovākijas Republika (2024)

Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Slovākijas Republikai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas Slovākijas autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Autortiesību, blakustiesību un datubāzu sui generis aizsardzības ierobežojumi ir pieļaujami tikai īpašos gadījumos, kas noteikti grozītajā Likumā par autortiesībām Nr. 618/2003 Coll. Saskaņā ar Likumu par autortiesībām satura izmantošanai vai publiskošanai jābūt saskaņā ar tam paredzēto izmantošanas nolūku un nav pieļaujama nepamatota tiesību turētāju tiesisko interešu aizskaršana. Citos gadījumos jāsaņem iepriekšēja atļauja (licence) informācijas izmantošanai.

Sīkāku informāciju par Slovākijas Autortiesību likumu var atrast, sekojot šīm saitēm: angļu valodā Slovāku valodā.

© Somijas Republika (2024)

Somijas valdības sniegtā Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamā informācija ir publiska, un uz to neattiecas autortiesību noteikumi.

© Zviedrijas Karaliste (2024)

Eiropas e-tiesiskuma portāla Zviedrijas lapās publicētos materiālus drīkst pavairot bez maksas. Avots jānorāda gadījumā, ja tas ir īpaši noteikts.

© Apvienotās Karalistes autortiesības (2024)

Apvienotās Karalistes valdības sniegto informāciju aizsargā kroņa autortiesības. Visa informācija ir pieejama saskaņā ar Valdības atvērto licenci v3.0, ja vien nav norādīts citādi.

Lapa atjaunināta: 28/06/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.