Juridische mededeling

1. Afwijzing van aansprakelijkheid

1.1. Algemene overwegingen

De op deze website geformuleerde opvattingen zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs de zienswijzen van de Europese Commissie weer. Hoewel deze website door de Europese Commissie wordt beheerd, wordt de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan gedeeld door de Commissie en de afzonderlijke lidstaten.

De Europese Commissie probeert met deze website het publiek beter te informeren over grensoverschrijdende justitie en de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en het EU-beleid in het algemeen te verbeteren. Wij streven ernaar om deze informatie up-to-date en betrouwbaar te houden. Als wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij proberen deze te corrigeren.

Alle interactieve (elektronische) diensten worden “as is” en op basis van een inspanningsverplichting aangeboden. De Europese Commissie en de deelnemende verstrekkers van gegevens/diensten wijzen alle expliciete of impliciete aansprakelijkheid af. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat de gegevens altijd volledig zijn bijgewerkt en correct zijn en dat de dienst of met deze website verbonden externe websites ononderbroken beschikbaar is/zijn.

Voor bepaalde functionaliteiten van het Europees e-justitieportaal wordt op basis van een CC BY 3.0 licentie gebruik gemaakt van gegevens van GeoNames. Deze gegevens worden niet gewijzigd.

De Commissie wijst alle aansprakelijkheid af voor geleden schade als gevolg van corruptie of verlies van gegevens of enig ander type nadelig effect dat is veroorzaakt door bewust of onbewust gebruik van het systeem. Deze afwijzing van aansprakelijkheid is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de Commissie te beperken in strijd met haar verplichtingen krachtens van toepassing zijnde nationale wetgeving of om haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die overeenkomstig die wetgeving niet mogen worden uitgesloten, uit te sluiten. Het toepasselijke recht is het Belgische recht, en in het geval van geschillen zijn de Belgische gerechten bevoegd.

De Europese Commissie kan de afwijzing van aansprakelijkheid en de hieronder vermelde voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien, en u dient altijd uit te gaan van de actuele versie van deze tekst zoals gepubliceerd op de website.

1.2. Aspecten in verband met inhoudelijke pagina’s

Inhoudelijke pagina’s zijn ofwel “Europees” van aard, ofwel “lidstaat”-pagina’s, waarbij elke lidstaat (via zijn verschillende autoriteiten) verantwoordelijk is voor de inhoud van en de links op zijn eigen pagina’s. Deze informatie:

  • is uitsluitend van algemene aard en is niet bedoeld om van toepassing te zijn op de specifieke omstandigheden van een specifieke persoon of entiteit;
  • is niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of up-to-date;
  • bevat soms links naar externe websites waarover de diensten van de Commissie geen controle hebben en waarvoor de Commissie geen aansprakelijkheid aanvaardt;
  • vormt geen professioneel of juridisch advies (indien u specifiek advies nodig hebt, dient u altijd een geschikte gekwalificeerde professional te raadplegen).

Wanneer op de inhoudelijke pagina’s wordt verwezen naar personen van het mannelijk geslacht, dient dit zo te worden gelezen dat ook personen van het vrouwelijk geslacht worden bedoeld, en andersom, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt.

Sommige teksten zijn machinevertalingen. Machinevertalingen worden tijdelijk beschikbaar gesteld en zijn slechts bedoeld voor contextuele doeleinden. De eigenaars van deze pagina’s zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de machinevertalingen.

Wij kunnen niet garanderen dat een online beschikbaar document volledig overeenstemt met de officiële tekst. Alleen wetgeving van de Europese Unie die is gepubliceerd in papieren edities van het Publicatieblad van de Europese Unie van vóór 1 juli 2013 en in elektronische versies van het Publicatieblad van na 1 juli 2013 heeft rechtskracht. Het is ons doel om het aantal storingen door technische incidenten tot een minimum te beperken. Bepaalde gegevens of informatie op onze site kunnen echter zijn gecreëerd of gestructureerd in bestanden of formaten die niet vrij van fouten zijn, en wij kunnen niet garanderen dat onze dienst niet zal worden onderbroken of anderszins nadelige effecten zal ondervinden van dergelijke problemen.

1.3. Aspecten in verband met interactieve diensten

Op alle interactieve diensten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u ermee in om de diensten uitsluitend te gebruiken voor hun beoogde doel. Het is niet toegestaan om de diensten, of door de diensten geretourneerde persoonsgegevens, voor enig ander oogmerk of doel te gebruiken, en in het bijzonder mogen dergelijke gegevens niet worden gebruikt in verband met de verrichting van commerciële, marketing- of reclameactiviteiten.

Het is niet toegestaan om gegevens die in het kader van de verrichte diensten zijn ontvangen in bulk en op geautomatiseerde wijze te kopiëren (oogsten) en/of te distribueren.

Het is toegestaan om links te creëren naar het Europees e-justitieportaal en pagina’s daarvan.

Dienstspecifieke aspecten

1.3.1. Interconnectie van insolventieregisters

Deze dienst stelt u in staat om informatie te verkrijgen over insolventieprocedures in de nationale registers van de deelnemende lidstaten. Er is geen centraal insolventieregister voor de EU. Uw informatieverzoek wordt naar de nationale registers doorgezonden en u krijgt binnen enkele seconden antwoord. Vooralsnog wordt deze dienst aangeboden op basis van een inspanningsverplichting.

1.3.2. Een advocaat vinden

“Een advocaat vinden” is een dienst die door de Europese Commissie en de deelnemende nationale orden en beroepsorganisaties van advocaten wordt aangeboden aan het publiek.

1.3.3. Een notaris vinden

“Een notaris vinden” is een dienst die door de Europese Commissie, de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE) en andere deelnemende nationale kamers van notarissen wordt aangeboden aan het publiek.

1.3.4. ECLI

De zoekinterface ECLI (European Case Law Identifier – Europese identificatiecode voor jurisprudentie) is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende aanbieders van jurisprudentie wordt aangeboden aan het publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gesteld om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door EU-burgers en beoefenaars van juridische beroepen de mogelijkheid te bieden om met behulp van ECLI eenvoudig jurisprudentie te vinden.

1.3.5. Bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

De zoekinterface voor het vinden van de bevoegde rechtbanken/autoriteiten is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende nationale justitiële autoriteiten of andere bevoegde organen wordt aangeboden aan het publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gesteld om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door EU-burgers en beoefenaars van juridische beroepen de mogelijkheid te bieden om eenvoudig de bevoegde nationale rechtbank te vinden. Opgemerkt dient te worden dat ofschoon al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid van de resultaten te waarborgen, er zich, met betrekking tot de bepaling van de bevoegdheid, uitzonderlijke gevallen kunnen voordoen die niet noodzakelijkerwijs worden bestreken.

1.3.6. Elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX)

De elektronische indiening van uw vordering (Europees betalingsbevel, Europese geringe vorderingen) met behulp van de e-CODEX-technologie wordt mogelijk gemaakt door de onderlinge koppeling van een groot aantal IT-systemen van de Europese Commissie en de nationale overheden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat uw vordering de aangewezen rechtbank niet bereikt. U zult voor zover mogelijk een bewijs van doorzending (of het mislukken daarvan) ontvangen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat dit bewijs zich in bepaalde lidstaten beperkt tot doorzending aan het voor dit doel opgezette nationale IT-systeem. Het zal niet altijd mogelijk zijn om bewijs voor de indiening bij de beoogde rechtbank te verstrekken.

Alle kennisgevingen betreffende bewijs van doorzending of ontvangstmeldingen door de rechtbank zullen worden gezonden naar het e-mailadres dat is gelinkt aan de account bij de authenticatiedienst van de Europese Commissie (EU Login) waarmee u bent ingelogd.

De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verzuim om uw vordering bij de bevoegde rechtbank/autoriteit te bezorgen of voor verzuim om bewijs voor de doorzending (of het mislukken daarvan) van uw vordering te verstrekken. Evenmin kan de Europese Commissie aansprakelijk worden gehouden voor verzuim om met uw vordering verband houdende communicatie van de rechtbank terug bij u te bezorgen of voor verzuim om u kennisgeving te doen van de ontvangst van dergelijke communicatie.

Tenzij u om de verwijdering ervan verzoekt, zal uw communicatie met de rechtbank – behalve in gevallen van overmacht – gedurende een termijn van ten minste een jaar voor u beschikbaar blijven op het Europees e-justitieportaal. U wordt aangeraden om uw eigen kopie te maken van alle communicatie waartoe u ook na deze termijn toegang wilt behouden. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het tijdelijk of permanent niet-beschikbaar zijn van communicatie tussen u en de rechtbank of voor verzuim om u van tevoren in kennis te stellen van het verwijderen van dergelijke communicatie.

1.3.7. Elektronische handtekening

Vorderingen die elektronisch worden ingediend (e-CODEX) moeten elektronisch worden ondertekend voordat ze via het Europees e-justitieportaal kunnen worden verzonden. Het portaal omvat een tool om u te helpen in dit proces, maar stelt het gebruik van deze tool niet verplicht: u kunt uw vordering ook met behulp van uw eigen middelen elektronisch ondertekenen en vervolgens uploaden naar het portaal. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van een weigering, door een rechtbank of enige andere partij, van een elektronische handtekening die is aangemaakt met de door het Europees e-justitieportaal ter beschikking gestelde tool.

1.3.8. Een bedrijf vinden/Koppeling van ondernemingsregisters

Met behulp van deze dienst kunt u informatie zoeken en krijgen over vennootschappen die zijn geregistreerd in de ondernemingsregisters in de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Deze dienst maakt deel uit van het 'Business Registers Interconnection System' (BRIS), dat is opgezet op grond van het EU-recht. Via dit systeem wordt een koppeling tot stand gebracht tussen de nationale ondernemingsregisters, die informatie over vennootschappen beschikbaar stellen.

1.3.9 Europees opleidingsplatform (ETP)

Deze dienst is een zoekinstrument. Het ETP biedt professionals uit de justitiële sector (rechters, openbare aanklagers, justitieel personeel, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, gerechtsvertalers en -tolken, gevangenispersoneel, reclasseringsambtenaren...) de mogelijkheid informatie te vinden over opleidingen over het EU-recht en opleidingsmateriaal voor zelfstudie over het EU-recht.

Aanbieders van opleidingen voor professionals uit de justitiële sector informeren potentiële opleidingsvolgers over de opleidingsactiviteiten inzake het EU-recht die zij in de Europese Unie in verschillende talen organiseren. De Europese Commissie draagt bij aan het platform met gebruiksklaar opleidingsmateriaal en handboeken die met financiële steun van de EU zijn opgesteld.

De passende inhoud van het ETP bestaat uit beschrijvingen van opleidingsactiviteiten en opleidingsmateriaal. Gebruikers van het ETP zijn verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om zichzelf en hun computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Europese Commissie wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik van de dienst door gebruikers of van het downloaden van daar beschikbare inhoud door gebruikers.

De Europese Commissie heeft geen zeggenschap over andere websites en webpagina’s dan die van het ETP en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door door te linken naar een andere website of webpagina dan die van het ETP, verklaart of suggereert de Europese Commissie niet dat zij een dergelijke website of webpagina onderschrijft. De Europese Commissie wijst elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van het gebruik van andere websites en webpagina’s dan die van het ETP.

De aanbieders van opleidingen beheren zelf de inschrijvingen voor deelname aan opleidingen via de in de opleidingsbeschrijving vermelde internetlinks. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de annulatie van opleidingsactiviteiten en -materiaal, noch voor de inhoud, nauwkeurigheid, wettigheid en ervaren kwaliteit ervan.

Aangezien de Europese Commissie anderen vraagt haar intellectuele-eigendomsrechten te eerbiedigen, eerbiedigt zij ook de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Als een gebruiker van mening is dat in een beschrijving materiaal is opgenomen of naar materiaal wordt doorgelinkt dat een inbreuk vormt op het auteursrecht, wordt de gebruiker aangemoedigd de Europese Commissie hiervan in kennis te stellen. De Europese Commissie zal op al deze kennisgevingen reageren, onder meer door, waar nodig of passend, het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal onbruikbaar te maken. De Europese Commissie zal een einde maken aan de toegang tot en het gebruik van de applicatie door een gebruiker indien, onder passende omstandigheden, wordt vastgesteld dat die gebruiker herhaaldelijk inbreuken pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van de Europese Commissie of andere instanties of personen.

Noch de Europese Commissie, noch haar leveranciers en licentiegevers waarborgen dat het ETP foutloos is of dat het continu of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

2. Verklaring inzake het auteursrecht

© Europese Unie (2024)

Het hergebruik van documenten die in bezit zijn van de Commissie of, namens haar, van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (Publicatiebureau) is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in Besluit 2011/833/EU, Euratom van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van informatie van de Commissie. Hergebruik van documenten is gratis.

Tenzij anders wordt vermeld, is reproductie toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Koninkrijk België (2024)

Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
  • De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader.

© Republiek Bulgarije (2024)

De informatie die door de regering van de Republiek Bulgarije wordt verstrekt, is openbaar. De informatie die op de Bulgaarse pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt gepubliceerd, is vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor niet-commerciële doeleinden, met uitzondering van materiaal waarin uitdrukkelijk een clausule voor de bescherming van de auteursrechten is opgenomen of waarbij voorafgaande toestemming van de auteursrechtenhouder is vereist.

© Tsjechische Republiek (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Tsjechische Republiek of, namens deze, door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt bepaald. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van de Tsjechische pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Deze reproductie is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Koninkrijk Denemarken (2024)

De informatie die door de Deense regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen.

© Bondsrepubliek Duitsland (2024)

Het hergebruik door derden van documenten die op deze website zijn geplaatst en die eigendom zijn van de Bondsrepubliek Duitsland is onderworpen aan auteursrechten zoals bepaald in de Duitse wetgeving, het EU-recht en internationale overeenkomsten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, inhoudelijke en technische fouten, ontbrekende informatie of de nauwkeurigheid van de informatie op deze website.

Wij verlenen met name geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die wordt verkregen via de links naar externe websites.

De beheerders van de websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij voor gebruik beschikbaar stellen op hun websites, die onderworpen zijn aan de bepalingen van het algemeen recht. Deze "eigen inhoud" moet worden onderscheiden van links naar inhoud die door beheerders van externe websites ter beschikking wordt gesteld.

Hyperlinks naar inhoud van externe websites worden uitsluitend voor informatiedoeleinden ter beschikking gesteld.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites ligt uitsluitend bij de beheerder van de inhoud van deze websites. Externe websites worden naar beste weten kritisch bestudeerd en gecontroleerd voordat een hyperlink wordt gecreëerd. Wij verlenen echter geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via externe hyperlinks wordt verkregen. De inhoud van externe websites kan op elk moment buiten medeweten van de Duitse regering worden gewijzigd.

Met betrekking tot alle links die op deze website zijn geplaatst, verklaren wij uitdrukkelijk dat wij geen controle hebben over het ontwerp en de inhoud van externe websites die via links op deze website toegankelijk zijn. Bovendien impliceren dergelijke links niet dat de gelinkte website of de inhoud daarvan is goedgekeurd. Deze verklaring is van toepassing op alle pagina’s van deze website en alle links die deze pagina’s bevatten.

Indien deze websites links bevat die verwijzen naar websites waarvan de inhoud als aanstootgevend kan worden beschouwd, wordt u verzocht het Duitse contactpunt daarvan op de hoogte te stellen via redaktion@justiz.de.

De onlineredactie van de Duitse nationale pagina’s behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande melding de informatie op deze website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Voor meer informatie, klik op de volgende link.

© Republiek Estland (2024)

Informatie die door de regering van de Republiek Estland ter beschikking wordt gesteld, is onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. De informatie die op de Estse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is gepubliceerd, is echter vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, mits de bron van het materiaal en de auteursrechtelijke status worden vermeld. Indien gebruik wordt gemaakt van de inhoud van de Estse pagina’s van het Europees e-justitieportaal, moet deze nauwkeurig worden gereproduceerd en mag deze niet in een misleidende context worden gebruikt.

© Ierland (2024)

Het door Ierland geproduceerde materiaal op deze website is overeenkomstig de Wetten inzake auteursrechten en naburige rechten van 2000 (Copyright and Related Rights Acts 2000) onderworpen aan auteursrechten van de regering van Ierland. Het downloaden van het materiaal om het op te slaan of af te drukken is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Indien het aan derden wordt doorgegeven, moeten de bron en de auteursrechtelijke status worden vermeld.

De toestemming om auteursrechtelijk beschermd materiaal van de regering van Ierland te reproduceren, geldt niet voor al het materiaal op deze website, dat eigendom van een derde kan zijn. Voor het reproduceren van dergelijk materiaal moet toestemming worden verkregen van de houders van de auteursrechten in kwestie.

© Helleense Republiek (2024)

De informatie die door de Griekse regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. Sommige externe links kunnen echter zijn onderworpen aan auteursrechten. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Spaans ministerie van Justitie (2024)

Het ministerie van Justitie of de organen die daarmee samenwerken, beslissen over de toegang tot en het gebruik van de inhoud die door Spanje op het e-justitieportaal ter beschikking is gesteld, de informatie die daarin is opgenomen en de gerelateerde links en diensten. De inhoud wordt beschermd door de geldende intellectuele- en industriële-eigendomsrechten. Het gebruik, de reproductie, de verspreiding, de openbaarmaking of de wijziging van deze inhoud dan wel enigerlei andere soortgelijke handeling is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie. De toestemming van de gebruiker voor het gebruik van ongeacht welk deel van de inhoud van dit portaal is beperkt tot het downloaden en het gebruiken van deze inhoud voor privédoeleinden, mits de inhoud intact blijft.

© Franse Republiek (2024)

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website is exclusief eigendom van het ministerie van Justitie en Vrijheden en/of hun auteurs en rechthebbenden, en wordt beschermd door Franse en internationale wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op intellectuele-eigendomsrechten, met name door de bepalingen van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

Het gaat met name om tekstuele elementen op de site, de weergave van de schermen, en de software die is vereist voor het gebruik, de logo’s, afbeeldingen, foto’s en grafische voorstellingen van welke aard dan ook.

Het ministerie van Justitie en Vrijheden geeft gebruikers uitsluitend toestemming om de inhoud te bekijken, waarbij met name het hergebruik van de gehele of een deel van de inhoud van de website, om welke reden dan ook, niet is toegestaan.

Reproductie is uitsluitend toegestaan in digitale vorm op een computer waarmee de website wordt geraadpleegd voor het weergeven van de pagina’s die via de navigatiesoftware van de gebruiker worden geraadpleegd.

Elke weergave van de gehele of een deel van de website door om het even welke onderneming zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie en Vrijheden is verboden en wordt beschouwd als plagiaat waarop de sancties staan zoals omschreven in de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

De link naar het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

Het hoofdstuk van het wetboek met strafrechtelijke sancties is hier toegankelijk.

© Italiaanse Republiek (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door het Italiaanse ministerie van Justitie en andere openbare instellingen of, namens deze, door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij ander wordt vermeld.

Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van de pagina’s van het Italiaanse ministerie van Justitie en andere openbare instellingen toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Cyprus (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Cyprus of, namens Cyprus, door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven, is de reproductie van de inhoud van Cypriotische pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, vervangt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Letland (2024)

Informatie die door de regering van Letland ter beschikking is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. De informatie die is gepubliceerd op de Letse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is derhalve vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

© Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (2024)

De informatie die is verstrekt door de Republiek Litouwen wordt beschermd door de Litouwse wet inzake auteursrechten en naburige rechten en mag vrij worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld.

© Groothertogdom Luxemburg (2024)

De reproductie van de inhoud en van de informatie op de pagina’s over Luxemburg en beheerd door de Luxemburgse staat of andere partijen is, tenzij anders wordt aangegeven, onderworpen aan het Luxemburgs recht.

Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de informatie op de Luxemburgse pagina’s toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

Indien voorafgaande toestemming is vereist voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software enz.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming ongedaan maken en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die op de Luxemburgse pagina’s is weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de op deze pagina’s gepubliceerde informatie niet noodzakelijkerwijs volledig, uitputtend, correct of actueel is. Indien de op deze pagina’s gepubliceerde teksten afwijken van de oorspronkelijke documenten, zijn de oorspronkelijke documenten zoals gepubliceerd in het Mémorial (Luxemburgs publicatieblad) van toepassing.

De pagina’s van de Luxemburgse staat verwijzen soms naar pagina’s die beheerd worden door andere partijen waarover Luxemburg geen controle uitoefent; Luxemburg aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt aan computerfaciliteiten door het gebruik van pagina’s die door hem of andere entiteiten worden onderhouden.

De Luxemburgse staat is niet aansprakelijk indien de diensten op deze pagina’s, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn.

De onderhavige afwijzing van aansprakelijkheid heeft niet tot doel om de eisen van de toepasselijke wetgeving te omzeilen of aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin deze krachtens de genoemde wetgeving niet kan worden uitgesloten.

© Hongarije (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Hongarije of, namens Hongarije, door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke wetgeving, tenzij ander wordt vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven, is de private en officiële reproductie van de inhoud van Hongaarse pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Voor elk ander gebruik is voorafgaande toestemming van de houders van de auteursrechten vereist.

© Republiek Malta (2024)

Auteursrechten/Toestemming voor reproductie

De regering van Malta en haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de makers van de website, zetten zich samen in om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website in stand te houden, maar kunnen niet garanderen dat de informatie die is gepubliceerd op sommige van hun websites of de informatie van externe links volledig, actueel en correct is. Daarom wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de informatie die hierin wordt gevonden niet mag worden beschouwd als correcte en volledige informatie over welk onderwerp dan ook. Evenmin staan zij in voor de kwaliteit en de permanente toegankelijkheid van de website en zij kunnen niet garanderen dat er geen storingen zullen optreden als gevolg van technische problemen. Derhalve zijn zij niet aansprakelijk voor hinder, verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie, aangezien de getoonde informatie uitsluitend bedoeld is als algemene leidraad. De regering van Malta behoudt zich het recht voor om zonder specifieke kennisgeving delen of hele pagina’s voor een tijdelijke periode te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

De regering van Malta en haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de makers van de website, bieden geen kwaliteitscontrole met betrekking tot externe links. Indien de naam van een firma of handelsonderneming op de pagina’s wordt vermeld, mag dit niet worden opgevat als een aanbeveling van de producten en/of diensten van deze firma of handelsonderneming.

Deze pagina’s zijn niet bedoeld als juridisch advies. Het verlenen van juridisch advies blijft voorbehouden aan de beoefenaars van juridische beroepen.

Indien u op deze website informatie vindt die volgens u onjuist of misleidend is, stuur dan een e-mail naar de webmaster of klik op het feedbackformulier.

Het materiaal op deze website is onderworpen aan de bepalingen van de wet inzake auteursrechten, de wetgeving van Malta, de beleidsrichtlijnen en de verordeningen en alle internationale overeenkomsten waarin de regering van Malta wordt genoemd. De informatie op deze website is beschikbaar voor privégebruik en voor openbaar, niet-commercieel gebruik. De informatie mag ten behoeve van deze twee doeleinden kosteloos en zonder verzoek om toestemming van de regering van Malta worden gereproduceerd, op voorwaarde dat het gereproduceerde materiaal een waarheidsgetrouwe kopie is van het origineel en dat de regering van Malta als bron wordt vermeld. Het gereproduceerde materiaal mag in geen geval als de officiële versie worden aangeduid, zelfs niet als het is geproduceerd in samenwerking met of met de instemming van de regering van Malta.

© Koninkrijk der Nederlanden (2024)

Informatie die door de Nederlandse regering is verstrekt aan het publiek is niet onderworpen aan auteursrechtelijke voorwaarden, tenzij dit wordt vermeld. De informatie die is gepubliceerd op de Nederlandse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is derhalve vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële en niet commerciële doeleinden, tenzij in (bepaalde delen van) de verstrekte informatie een auteursrechtelijke bepaling is opgenomen.

© Republiek Oostenrijk (2024)

Alle artikelen die op deze website zijn gepubliceerd, worden beschermd door auteursrechten, waarbij alle rechten worden voorbehouden.

Informatie die op de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is weergegeven, wordt beschouwd als openbare informatie en mag worden verspreid of gekopieerd, mits deze niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en de bron wordt vermeld.

Hoewel het bondsministerie van Justitie (BMJ) alle redelijke inspanningen verricht om nauwkeurige en actuele informatie op de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal weer te geven, is het niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van deze informatie of voor informatie op andere websites waar met links naar wordt verwezen. Indien fouten aan het licht komen, worden deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

De informatie die via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal ter beschikking wordt gesteld is van algemene aard en is dus niet afgestemd op specifieke, individuele eisen van personen, instanties of organisaties, is niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig, volledig of actueel en is gedeeltelijk gelinkt met andere websites waarop het BMJ geen invloed uitoefent en waarvoor het BMJ niet verantwoordelijk is. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van professionele (juridische) adviesdiensten. Indien u op zoek bent naar persoonlijk advies, neem dan altijd eerst contact op met een deskundige van het betreffende vakgebied. Indien u vragen hebt met betrekking tot rechtszaken, neem dan contact op met de bevoegde rechtbank. In het geval van verzoeken of aanvragen waarbij binnen een termijn moet worden gehandeld, dient in ieder geval eerst navraag te worden gedaan bij de bevoegde rechtbank of autoriteit.

Wij garanderen niet dat een document dat via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal precies overeenkomt met de officiële aangenomen tekst. Uitsluitend wetgeving van de Republiek Oostenrijk die op de wettelijk voorgeschreven wijze is gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt der Republik Österreich (Oostenrijks publicatieblad), is juridisch bindend.

Sommige documenten die via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal toegankelijk zijn, verwijzen naar informatie die door andere organisaties is verstrekt. Het BMJ verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn of de correctheid van de hierin verstrekte informatie.

© Ministerie van Justitie van Polen (2024)

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als advies. Het ministerie van Justitie verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn of de toepasbaarheid van de inhoud.

Het ministerie van Justitie is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie. Voor sommige delen van de inhoud of van de website kunnen aanvullend specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. De informatie op de Poolse pagina’s die niet is onderworpen aan specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen, is vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Het ministerie van Justitie aanvaardt geen aansprakelijkheid en sluit alle verplichtingen uit met betrekking tot het doorzoeken van deze website, het gebruik van informatie of het downloaden van materiaal van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, ontbrekende gegevens of misleidende of lasterlijke verklaringen. De informatie op deze website kan opinies of standpunten bevatten die, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met die van het ministerie van Justitie.

Deze website bevat links naar externe websites waarover de diensten van het ministerie van Justitie geen controle hebben en waarvoor het ministerie van Justitie niet aansprakelijk is.

© Portugese Republiek (2024)

Het hergebruik door derden van de documenten die op dit portaal zijn gepubliceerd en die eigendom zijn van Portugal, is onderworpen aan auteursrechten en naburige rechten, alsmede aan industriële-eigendomsrechten uit hoofde van het Portugees recht, het EU-recht en de toepasselijke internationale overeenkomsten. De informatie op dit portaal is openbaar en mag, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, worden gereproduceerd en worden hergebruikt, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekst of multimediale informatie (geluid, beeld, computerprogramma’s enz.) voorafgaande toestemming is vereist, is de bovenstaande algemene toestemming niet van toepassing. Op verzoek kan specifieke toestemming worden gegeven voor het hergebruiken en reproduceren van documenten met informatie die onder de vastgestelde voorwaarden niet vrijelijk mag worden hergebruikt. Bij een specifieke toestemming wordt duidelijk vermeld welke beperkingen van toepassing zijn voor het gebruik van de documenten waarvoor de toestemming geldt.

© Roemenië (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Roemenië of, namens Roemenië, door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven, is de reproductie van de inhoud van Roemeense pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Slovenië (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Sloveense regering of, namens deze, door derde instanties die op deze website zijn genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt aangegeven, is de reproductie van de inhoud van Sloveense pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Deze reproductie is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Slowaakse Republiek (2024)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Slowaakse regering of, namens deze, door derde instanties die op deze website zijn genoemd, is onderworpen aan de Slowaakse auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Beperkingen van auteursrechten, aan auteursrechten gerelateerde rechten en het sui generis databankenrecht zijn uitsluitend toegestaan in bijzondere gevallen zoals bepaald in de Wet inzake auteursrechten nr. 618/2003 Coll. zoals gewijzigd. Het gebruik van of het beschikken over inhoud op grond van de Wet inzake auteursrechten mag niet in strijd zijn met het oorspronkelijk bedoelde gebruik en mag de rechtmatige belangen van de rechthebbenden niet op onredelijke wijze schaden. In andere gevallen moet voorafgaande toestemming (vergunning) voor het gebruik van inhoud worden verkregen.

Klik op de volgende links voor meer informatie over Slowaakse wetgeving inzake auteursrechten: in het Engels in het Slowaaks.

© Republiek Finland (2024)

De informatie die door de Finse regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is openbaar en is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen.

© Koninkrijk Zweden (2024)

Het materiaal dat is gepubliceerd op de Zweedse pagina’s van het Europees e-justitieportaal mag kosteloos worden gereproduceerd. De bron moet worden vermeld indien dit specifiek is vereist.

© Verenigd Koninkrijk (2024)

Informatie die wordt opgesteld door de regering van het Verenigd Koninkrijk wordt beschermd door het auteursrecht van de staat. Alle informatie is beschikbaar conform de Open Government Licence v3.0, tenzij anders wordt vermeld.

Laatste update: 28/06/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.