Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesu sistēma dalībvalstīs

Austrija

Šajā portāla sadaļā ir sniegta informācija par tiesu sistēmas organizāciju Austrijā.

Saturu nodrošina
Austrija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tiesu organizācija – tiesu sistēma

Tiesu vara ir tiesiskas valsts trešais pīlārs līdztekus likumdošanas varai un izpildvarai. Federālā konstitūcija paredz, ka vispārējā tiesu vara ir federācijas līmenī. Tiesu vara visās instancēs ir atdalīta no izpildvaras. Pastāv arī tiesu varas jomas, kurās darbojas neatkarīgi tiesnešu Senāti un kuras regulē īpaši noteikumi.

Austrijas tiesu sistēmā bez Federālās tieslietu ministrijas ietilpst vispārējās piekritības tiesas, prokuratūra, ieslodzījuma vietas (sodu izpildes iestādes un izmeklēšanas cietumi) un probācijas dienesta iestādes, kuras lielākoties uztur privāti.

  1. Vispārējās piekritības tiesas ir valsts institūcijas, kas formālā procedūrā izskata un lemj par civiltiesiskiem prasījumiem un pienākumiem, kā arī par apsūdzībām krimināllietās. Tās izveido ar likumu un tajās strādā neatkarīgi un objektīvi tiesneši, kurus nevar ne atbrīvot no amata, ne arī pārcelt citā amatā un kurus saista tikai tiesību akti.
  2. Prokuratūras ir īpašas iestādes, kas darbojas atsevišķi no tiesām. Tās jo īpaši nodarbojas ar sabiedrības interešu aizsardzību krimināltiesību jomā. Tas ietver izmeklēšanas procedūras vadību, kā arī apsūdzības celšanu un uzturēšanu kriminālprocesā. Prokurori ir vispārējās tiesu sistēmas orgāni.
  3. Ieslodzījuma vietas ir atbildīgas par brīvības atņemšanas sodu izpildi.
  4. Probācijas dienesta iestādes arī ir daļa no tiesu sistēmas. Tās uzrauga nosacīti notiesātās personas un no ieslodzījuma atbrīvotās personas. Galvenokārt šie uzdevumi ir nodoti privātām apvienībām, kas ir federālās Tieslietu ministrijas pārraudzībā.

Federālais tieslietu ministrs atrodas tiesu administrācijas hierarhijas pašā augšgalā; viņam (viņai) ir padota Federālā tieslietu ministrija, kas ir viena no augstākajām federālās valsts pārvaldes iestādēm. Federālais(-ā) tieslietu ministrs(-e) ir federālās valdības loceklis(-e) un atbild par sava resora politisko vadību un koordinēšanu, kā arī par tam piederīgo dienestu augstāko uzraudzību.

Līdztekus vispārējās piekritības tiesām Austrijā pastāv Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof ) un Augstākā administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof ) un kopš 2014. gada 1. janvāra arī administratīvās tiesas (Verwaltungsgerichte). Federālajā līmenī ir izveidota Federālā administratīva tiesa (Bundesverwaltungsgericht) un Federālā finanšu tiesa (Bundesfinanzgericht), kuras abas atrodas Vīnē ar reģionālajiem birojiem citās pilsētās. Turklāt katrā zemē ir izveidota zemes administratīvā tiesa. Šīs tiesas neietilpst Austrijas tiesu sistēmā.

Vispārējās piekritības tiesu hierarhija

  • Iecirkņa tiesas
  • Zemju tiesas (sauktas arī par pirmās instances tiesām)
  • Zemju augstās tiesas (sauktas arī par otrās instances tiesām)
  • Augstākā tiesa

Juridiskās datubāzes

Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir sniegta vispārējā informācija par Austrijas tiesisko sistēmu.

Vai piekļuve datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve Austrijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnei ir bez maksas.

Lapa atjaunināta: 29/08/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.