Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Maza apmēra prasības

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Īpaša neliela apmēra prasību procedūra

Pastāv īpaša, vienkāršota procedūra, kas attiecas uz visām šajā jautājumā minētajām lietām.

1.1 Procedūras darbības joma un prasību robežlielums

Īpašā procedūra, ko izmanto, lai pieprasītu, ka tiek izpildītas monetārās saistības, kuras uzskata par zemas vērtības saistībām vai kuras izriet no komercdarījumiem, ir piemērojama līdz monetārajai robežvērtībai EUR 15 000,00.

1.2 Procedūras piemērošana

Šī procedūra nav obligāta.

1.3 Veidlapas

Portugāles tiesību aktos nav paredzētas veidlapas prasībām pasludināt tiesas paskaidrojošu spriedumu par pušu tiesībām.

1.4 Advokāta palīdzība

Tiesiskās palīdzības shēma attiecas uz visām tiesām un visu veidu lietām.

Lietās, kurās prasījuma vērtība ir EUR 5000,00 vai mazāk, ja puses nav iecēlušas advokātu vai advokāts nav ieradies uz tiesas sēdi, kurā izskata lietu un pasludina spriedumu, liecinieku pratināšanu veic tiesnesis.

1.5 Pierādījumu iegūšanai piemērojamie noteikumi

Šajā procedūrā noteikumi par pierādījumu iegūšanu ir mazāk stingri; tie ir elastīgāki par noteikumiem, kuri reglamentē parasto paskaidrojošo procedūru.

Noteikumi, kas atspoguļo šo vēlmi padarīt procesu mazāk stingru un elastīgāku, ir šādi:

a)      pierādījumi tiek sniegti tiesas sēdē. Ja attiecīgā summa ir mazāka par EUR 5000,00, puses var pieaicināt tikai trīs lieciniekus; citos gadījumos tās var pieaicināt piecus lieciniekus. Tomēr tām nav atļauts pieaicināt vairāk par trīs lieciniekiem attiecībā uz katru no faktiem, ko tās cenšas pierādīt. Liecinieki, kuri norādījuši, ka neko nezina, šajā nolūkā netiek skaitīti;

b)      tiesas sēde notiek 30 dienu laikā, un, ja prasījuma summa attiecīgajā lietā ir mazāka par EUR 5000,00, datuma noteikšanai nav nepieciešama iecelto advokātu piekrišana;

c)      jebkuras puses neierašanās, pat ja tā ir pamatota, nav iemesls tiesas sēdes atlikšanai; tāpat arī advokāta neierašanās, pat ja tā ir pamatota, nav iemesls atlikt tiesas sēdi, ja attiecīgā summa ir mazāka par iepriekšējā punktā norādīto;

d)     ja summa ir lielāka par norādīto un tiesas sēde tiek atlikta, tai jānotiek nākamo 30 dienu laikā. Otrreiz atlikt tiesas sēdes izskatīšanu nedrīkst;

e)      ja tiesnesis uzskata, ka ir nepieciešams turpināt pierādījumu iegūšanu, lai varētu pieņemt pienācīgu nolēmumu, viņš aptur tiesas sēdi brīdī, ko viņš uzskata par vispiemērotāko, un tūlīt nosaka datumu šādai pierādījumu iegūšanai. Lietas izskatīšana ir jāpabeidz 30 dienu laikā;

f)       eksperta ziņojumu vienmēr sniedz tikai viens eksperts;

g)      kad pierādījumu iegūšana ir pabeigta, katrs advokāts var sniegt īsu paziņojumu.

1.6 Rakstiska procedūra

Tāpat kā citas procedūras šī procedūra notiek mutiski.

1.7 Sprieduma saturs

Noteikumi par sprieduma saturu ir elastīgāki, ņemot vērā, ka argumentācijai vienmēr jābūt “kodolīgai” jeb īsai un konkrētai.

Turklāt tiesnesim spriedums nav jāsagatavo rakstiski, bet tas var tūlīt to nodiktēt pierakstīšanai.

Tiesas nolēmumam, kas jāpieņem gadījumos, kad atbildētājs pēc personīgas pavēstes neapstrīd prasības pieteikumu, arī ir daudz vienkāršāka struktūra, jo tiesneša vienīgā darbība, kam ir sprieduma spēks, ir izpildes klauzulas pievienošana lūgumrakstam, ja vien nav skaidrs, ka ir piemērojami nogaidīšanas izņēmumi, vai ja pieteikums ir acīmredzami nepieņemams.

Nogaidīšanas izņēmumi (procesuāli trūkumi, kas ir pietiekami svarīgi, lai tiesnesis neizvērtētu pieteikumu un attaisnotu atbildētāju) ir atļauti — vai arī prasītāja prasības tiek noraidītas kā acīmredzami nepieņemamas — tikai tad, ja par to ir skaidri pierādījumi.

1.8 Izmaksu kompensācija

Nepiemēro nekādus ierobežojumus.

Piecu dienu laikā pēc galīgā nolēmuma pieņemšanas puses, kuras ir tiesīgas saņemt izdevumu atlīdzību, nosūta tiesai attiecīgu paskaidrojumu, kas adresēts tiesvedībā zaudējušai pusei.

Paskaidrojumā jāietver šāda informācija:

a)      puses vārds un uzvārds vai nosaukums, lietas numurs un advokāta vai tiesu izpildītāja vārds;

b)      atsevišķā sadaļā — puses samaksātās summas tiesas nodevu segšanai;

c)      atsevišķā sadaļā — puses samaksātās summas izdevumu segšanai;

d)     atsevišķā sadaļā — advokātam samaksātās summas, izņemot, ja tās pārsniedz 50 % no kopējām tiesas nodevām, ko samaksājusi tiesvedībā zaudējusī puse un uzvarējusī puse;

e)      norāde par summām, kas jāsaņem.

Izdevumus tai pusei, kurai ir tiesības saņemt izdevumu atlīdzību, tieši sedz tiesvedībā zaudējusī puse, izņemot, kā paredzēts Civilprocesa kodeksa 540. pantā.

Tiesvedībā zaudējušai pusei saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem tiek uzdots samaksāt šādas summas kā izdevumu atlīdzību:

a)      summas, kas saistītas ar tiesvedībā uzvarējušās puses tiesas nodevām, proporcionāli algai;

b)      summas, ko tiesvedībā uzvarējusī puse samaksājusi izdevumu segšanai;

c)      50 % no kopējām tiesas nodevām, ko samaksājusi tiesvedībā zaudējusī puse un uzvarējusī puse, kā kompensācija uzvarējušai pusei par izdevumiem, kas saistīti ar advokāta honorāriem, ja vien ir iesniegts iepriekšminētais paskaidrojums.

1.9 Iespēja iesniegt pārsūdzību

Pārsūdzībām nepiemēro īpašus noteikumus, tāpēc attiecībā uz pārsūdzēšanas iespēju nepiemēro nekādus izņēmumus vai īpašus ierobežojumus, un pārsūdzība ir (vai nav) pieņemama atbilstoši vispārējiem nosacījumiem.

Saistītās saites

Sīkāka informācija ir pieejama šādās saitēs:

Lapa atjaunināta: 14/01/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.