Isikuandmete kaitse

1. Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta

Teie isikuandmete kaitse

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus sisaldab teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta

Töötlemistoiming: Euroopa e-õiguskeskkonna portaal

Vastutav töötleja: õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, üksus A1: Digiüleminek ja õigusalane koolitus

Registriviited: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjoni (edaspidi „komisjon“) jaoks on väga oluline kaitsta Teie isikuandmeid ja tagada, et Teie eraelu puutumatust asutatakse (Euroopa Komisjoni hallatavate veebisaitide isikuandmete kaitse põhimõtted). Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas avalduses isikuandmete kaitse põhimõtete kohta selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. See sisaldab ka vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate pöörduda oma õiguste kasutamiseks, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa andmekaitseinspektori kontaktandmeid. Käesolevaga esitatud teave puudutab järgmisi andmetöötlustoiminguid.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal (edaspidi „e-õiguskeskkonna portaal“) loodi eesmärgiga anda üldsusele juurdepääs teabele, omavahel ühendatud riiklikele andmebaasidele ja interaktiivsetele teenustele, mis võimaldavad kasutajatel suhelda otse teise liikmesriigi asjakohaste asutustega, ning esitada riiklike pädevate asutuste ja organite kontaktandmed. Seega kogub e-õiguskeskkonna portaal andmeid väga konkreetsel eesmärgil: kombineerida ja joondada eri riiklikest andmebaasidest pärinevaid andmeid. Portaalis töödeldakse isikuandmeid ka komisjoni, kodanike, sisu vastutavate haldajate ja kontaktpunktide vahelise meilisuhtluse kontekstis (andmekirje: DPR-EC-01506).

Lisaks sellele toimuvad konkreetsed andmetöötlustoimingud mõnede e-õiguskeskkonna portaali pakutavate teenuste kontekstis, näiteks funktsioonide Leia advokaat, Leia notar ja Leia äriühing, Euroopa kohtulahendi tunnuse (ECLI) otsingumootori, e-CODEXi andmevahetussüsteemi, pädevate kohtute andmebaasi, põhiõiguste interaktiivse töövahendi ja kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteemi kontekstis.

NB! Portaali kaudu teenuseid osutavate andmebaaside käitamisega tegelevad liikmesriigid ja sellised organid nagu kutseliidud ja mittetulundusühendused. Sellised üksused koguvad andmeid eesmärgiga tagada kooskõla siseriikliku õigusega ja pakkuda vajalikku teavet riiklikul tasandil. Niisugused andmebaasid on portaali kaudu üksteisega ühendatud viisil, mis võimaldab saada riiklikul tasandil olemasoleva teabe kätte portaali kaudu. Liikmesriigid ja muud sellised organid nagu kutseliidud ja mittetulundusühendused peavad ise tagama nende andmebaasides toimuva isikuandmete töötlemise turvalisuse.

Kokkuühendamise tehnilise kirjelduse saavad eespool nimetatud üksused komisjonilt. Eespool nimetatud üksuste ja komisjoni koostöö toimub vabatahtlikkuse alusel (välja arvatud ühendused ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemiga ja maksejõuetusregistrite ühendamise süsteemiga 2.0, mis on vastavalt kohaldatavale õigusele kohustuslikud[1]). Seega ei reguleeri niisugust koostööd ükski ametlik kokkulepe, näiteks leping. Komisjon tagab isikuandmete töötlemise turvalisuse rangelt ainult tema kui e-õiguskeskkonna portaali vastutava töötleja vastutusala piires.

Nimetatud andmetöötlustoiminguid teeb õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) nagu allpool täpsemalt kirjeldatud.

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemise eesmärk

õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksuse A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) poolse isikuandmete töötlemise põhieesmärk on tagada üks ühtne (elektrooniline) juurdepääsupunkt õigusalasele teabele ja Euroopa kohtumenetluste kättesaadavus e-õiguskeskkonna portaali põhiplatvormil kaudu (DPR-EC-01506).

Lisaks sellele toimuvad täiendavad töötlemistoimingud e-õiguskeskkonna portaali pakutavate eri lisafunktsioonide kontekstis.

Leia advokaat / Leia notar

Nii Leia advokaat kui ka Leia notar on teenused, mida komisjon pakub avalikkusele koostöös õigusala töötajate vastavate riiklike ühendustega (viitenumber: DPR-EC-01507). Nimetatud ühendused vastutavad kontaktandmete esialgse kogumise eest kooskõlas kohaldatavate sätetega isikuandmete kaitse kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Komisjon teeb kättesaadavaks otsingufunktsiooni, mis võimaldab piiriüleseid otsinguid riiklike ühenduste salvestatud andmetes. Komisjon ei salvesta ei nimetatud kontaktandmeid ega otsingutulemusi.

ECLI otsingumootor

Euroopa kohtulahendi tunnuste (ECLI) otsingumootor (viitenumber: DPR-EC-01508) on teenus, mida komisjon osutab üldsusele koostöös osalevate riikide kohtuasjade andmebaasidega, et hõlbustada Euroopa ja riikliku kohtupraktikaga tutvumist (viitenumber: DPR-EC-01508). Riikliku kohtupraktika avaldamise eest vastutavad liikmesriigid ja nende õigusasutused. Komisjon teeb kättesaadavaks otsingufunktsiooni, et võimaldada piiriüleseid otsinguid nimetatud kohtupraktikas, mis võib sisaldada teatavaid isikuandmeid. Komisjon ei salvesta ei kohtupraktikat ega otsingutulemusi.

e-CODEX

E-õiguskeskkonna portaali kaudu osutatakse samuti teenust, mis lubab Euroopa teatavate piiriüleste õigusaktide alusel vahetada elektrooniliselt ametlikke vorme. See toimub turvalise side tugitaristu e-CODEX kaudu (viitenumber: DPR-EC-01509). e-CODEX on tarkvaratoodete pakett, mis võimaldab otsest elektrooniliste sõnumite piiriülest turvalist vahetamist õigusvaldkonnas. Selle alus on detsentraliseeritud arhitektuur, mis on välja töötatud riikliku tasandi IT-süsteemide ühendamiseks.

e-CODEX hõlbustab vormide vahetamist vastavalt konkreetsetele Euroopa õigusaktidele. Lisaks kehtivate vormide vahetamiseks vajalikele isikuandmetele toimub isikuandmete töötlemine ka e-allkirja kontekstis. Selline töötlemine toimub samuti seoses teabe esitamisega pädevate asutuste kohta juhtudel, kui nende funktsioone täidavad eraisikud. Lisaks sellele logitakse metaandmeid – mis võivad sisaldada isikuandmeid – diagnostika eesmärgil (viitenumber: DPR-EC-01509).

Kohtute andmebaas – põhiõiguste interaktiivne töövahend

Nii pädevate kohtute andmebaas kui ka põhiõiguste interaktiivne töövahend on teenused, mida osutavad üldsusele komisjon ja liikmesriigid ning mis võimaldavad kasutajatel teha kindlaks asutused, kellel on Euroopa teatavate piiriüleste õigusaktide ja kasutajate põhiõiguste tagamise alane pädevus (viitenumber: DPR-EC-01510). Liikmesriigid esitavad komisjonile asjakohased kontaktandmed. Komisjon vastutab ainult nimetatud andmete avaldamise eest.

Need funktsioonid töötlevad pädevate asutuste kontaktandmeid (muu hulgas põhiõiguste tagamise eesmärgil), kusjuures teatavatel juhtudel võivad kontaktandmed olla seotud ühe isikuga.

Leia äriühing / Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem

Teenus Leia äriühing / Omavahel ühendatud ettevõtlusregistrid võimaldab otsida ELis, Islandil, Liechtensteinis või Norras registreeritud äriühinguid ja saada nende kohta teavet. See on osa ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemist, mis on loodud kooskõlas liidu õigusega. Süsteem ühendab riiklikke ettevõtlusregistreid, mis teevad kättesaadavaks teabe äriühingute kohta (viitenumber: DPR- EC-03328). Ehkki suurem osa äriühingute kohta käivaid andmeid on ettevõtlusregistrites isikustamata, leidub mõnes dokumendis näiteks direktorite, seaduslike esindajate, aktsionäride jne nimesid.

Kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteem

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus A1 kogub ja kasutab Teie isikuandmeid, et võimaldada kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteemi toimimist.

Kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteemi põhiteenused, mida osutavad kõik ühendatud kinnistusraamatud, on maa ja varaga seotud teabe (nagu asukoht ja omandiõigus) registreerimine, läbivaatamine ja salvestamine ning selle teabe üldsusele ja äriklientidele kättesaadavaks tegemine.

Riiklikud kontaktpunktid vastutavad asjakohaste andmete esialgse kogumise eest kooskõlas kohaldatavate sätetega isikuandmete kaitse kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Isikuandmete töötlemise eesmärgid määratletakse kas siseriiklikes õigusaktides või vastavate riiklike ühenduste poolt. Komisjon ei vastuta sellise töötlemise eesmärgi määratlemise eest riiklikul tasandil. Komisjon ei salvesta ei esitatud kontaktandmeid ega otsingutulemusi.

Muu e-õiguskeskkonna portaalis toimuv isikuandmete töötlemine

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal töötleb kasutajate isikuandmeid meiliga saadetavate teavituste eesmärgil, samuti portaali ja selle süsteemide konkreetsete funktsioonide haldamise eest vastutavate administraatorite isikuandmeid.

e-õiguskeskkonna portaal autendib oma kasutajaid, kasutades komisjoni teenust EU Login. Isikuandmete EU Logini süsteemis töötlemise laadi kirjeldatakse eraldi üksikasjalikus isikuandmete kaitse avalduses.

Ühtegi isikuandmete töötlemistoimingut ei kasutata automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemiseks (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 24).

3. Millistel õiguslikel alustel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme Teie isikuandmeid, kuna töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks (määruse artikli 5 lõike 1 punkt a). Teatavad andmete töötlemise vormid põhinevad nõusolekul (määruse artikli 5 lõike 1 punkt d). E-õiguskeskkonna portaal ning selle eri funktsioonid ja teenused tehakse kättesaadavaks Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklite 81 ja 82 alusel. Lisaks sellele toimub isikuandmete töötlemine teenuse Leia äriühing / Omavahel ühendatud ettevõtlusregistrid kontekstis ka määruse artikli 5 lõike 1 punktile b tuginedes. Nimetatud töötlemine on vajalik, et esitada Euroopa e-õiguskeskkonna portaali lehekülje Leia äriühing kasutajatele äriühingute dokumente (mis võivad sisaldada isikuandmeid) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) nõuetele.

Lisaks sellele reguleerib isikuandmete töötlemist komisjoni 5. juuni 2014. aasta otsus isikuandmete kaitse kohta Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

E-õiguskeskkonna portaali põhiplatvorm

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali toimimise kontekstis töötleb õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) järgmiste kategooriate isikuandmeid.

 • Euroopa e-õiguskeskkonna portaali sisuadministraatorite isikuandmed ja isikuandmed, mille on esitanud kasutajad e-õiguskeskkonna portaali kasutades, sealhulgas võttes meilitsi ühendust tugiteenusega (e-õiguskeskkonna portaali põhiplatvorm: DPR-EC-01506).

Lisaks sellele kogub õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) nimetatud töötlemistoimingute tegemiseks järgmiste kategooriate isikuandmeid.

 • Teenuse EU Login kontekstis kogutud isikuandmed (nimi ja meiliaadress). Need isikuandmed saadakse teenuselt EU Login.
 • Administraatorite isikuandmed (nimi ja e-posti aadress). Need isikuandmed on saadud riigi asjakohastelt asutustelt.

Nimetatud isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik.

Portaali teenuste kontekstis töödeldavad isikuandmed

 • Advokaatide ja notarite nimed ja kontaktandmed, näiteks meiliaadress või telefoninumber (Leia advokaat / Leia notar: DPR-EC-01507).
 • Isikuandmed Euroopa ja riiklikus kohtupraktikas, mis on tehtud kättesaadavaks vastavalt Euroopa või riiklikele õigusaktidele (ECLI otsingumootor: DPR-EC-01508).
 • Isikuandmed, mida on vaja vormide elektrooniliseks vahetamiseks vastavate Euroopa õigusaktide kohaselt, isikuandmed e-allkirjade kasutamise kontekstis, isikuandmed, mida säilitatakse diagnostika eesmärgil vajalike metaandmetena (e-CODEX: DPR-EC-01509).
 • Selliste isikute nimed ja kontaktandmed (nagu näiteks meiliaadress või telefoninumber), kellel võib olla pädevus tsiviilkohtumenetluste ja/või kodanike põhiõiguste tagamise vallas (Kohtute andmebaas – Põhiõiguste interaktiivne töövahend: DPR-EC-015010).
 • Euroopa e-õiguskeskkonna portaali lehekülje Leia äriühing kaudu kättesaadavad avalikud dokumendid (näiteks asutamisdokument, põhikiri, raamapidamisdokumendid jne) võivad sisaldada äriühinguga seotud isikuandmeid (näiteks direktorite, esindajate, aktsionäride jne omi). Andmekategooriad võivad olla erinevad vastavalt riiklikule ettevõtlusregistrile, kust need pärinevad, ja hõlmata sellist teavet nagu sugu, nimi, perekonnanimi/perekonnanimed, vanemate nimed, sünniaeg, isikutunnistuse/passi number, väljastamiskuupäev ja kehtivusaja lõpp, maksukohustuslasena registreerimise number või muud riiklikud identifitseerimisnumbrid, aadress ja allkiri (DPR-EC-03328).
 • Maaomaniku nimi, tema aadress, sünniaeg, perekonnaseis, allkiri, õigusjärglaste nimed jne ning mis tahes muu isikuandmete kategooria, mis on vastava liikmesriigi asjaomastes õigusaktides kindlaks määratud kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteemi töö eesmärgil (DPR-EC-08846).

Kolmandate isikute esitatud andmeid kasutavate teenuste puhul levitab e-õiguskeskkonna portaal eespool loetletud isikuandmeid juhul, kui teised vastutavad töötlejad on need juba avalikustanud. Kehtivate õigusaktide kohaselt võib selliste andmete algne kogumine olla kohustuslik.

5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) säilitab isikuandmeid vaid nii kaua, kui on tarvilik kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks.

 • Sisuadministraatorite ja kontaktisikute andmeid säilitakse seni, kuni isik oma ülesandeid täidab; andmete kehtivust kontrollitakse e-õiguskeskkonna portaali iga-aastase uuendamise raames ning parandusi tehakse ka taotluse alusel (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 ja DPR-EC-01510).
 • Isikuandmeid saadakse osalevate advokatuuride ja õigusliitude andmebaasidest. E-õiguskeskkonna portaal ei salvesta andmeid ja neid kuvatakse ainult otsingutulemuste näitamise kestel (Leia advokaat / Leia notar: DPR-EC-01507).
 • Kohtupraktikat avaldavate Euroopa ja riiklike partnerite (ECLI tarnijad) esitatud kohtuotsused võivad sisaldada isikuandmeid. Juhul kui tarnijast üksus ei ole kohtuasja anonüüminud või kustutanud, salvestab e-õiguskeskkonna portaal neid andmeid osana otsuste metaandmetest ja otsinguindeksitest (ECLI otsingumootor: DPR-EC-01508).
 • E-õiguskeskkonna portaal salvestab isikuandmeid ainult aja jooksul, mis kulub taotleja asjakohase vormi ettevalmistamiseks. Kuid isikuandmeid salvestatakse kasutajate postkastides e-CODEXi eTrustEx komponendi raames. Maksimaalne säilitamisperiood on kümme aastat. Andmete maksimaalne säilitamisperiood diagnostika eesmärgil on viis aastat (e-CODEX: DPR-EC-01509).
 • Äriühingu leidmise funktsiooni kasutades leitud isikuandmeid säilitatakse platvormil kuue päeva jooksul alates faili allalaadimiseks kättesaadavaks tegemisest (DPR-EC-03328).
 • Kinnistusraamatute omavahelise ühendamise süsteemi jaoks kogutud isikuandmeid töödeldakse aja jooksul, mis on vajalik kogumiseks või edasiseks töötlemiseks kooskõlas vastava liikmesriigi asjaomase valdkonna õigusaktides määratletuga. Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kõigi õiguslike kohustuste ja maksukohustuste täitmiseks (DPR-EC-08846).

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (meilid, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse Euroopa Komisjoni serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Isikuandmete kaitseks on komisjon võtnud mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehniliste meetmete hulgas on asjakohased vahendid seoses võrguturvalisuse ning andmete kaotsimineku ohu või andmete muutmise ja neile loata juurdepääsu vältimisega, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate andmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse näiteks juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on asjaomase töötlemistoimingu eesmärgil seaduslik vajadus nendega tutvuda.

7. Kellel on Teie isikuandmetele juurdepääs ja kellele neid avaldatakse?

E-õiguskeskkonna portaali üldsusele mõeldud osas kättesaadavate andmete puhul antakse juurdepääs isikuandmetele laiemale avalikkusele. Vastutavate tehniliste kontaktpunktide kindlaksmääramise ning tugiteenuste ja diagnostika eesmärgil töödeldavatele isikuandmetele, sealhulgas süsteemi EU Login kaudu saadud andmetele on juurdepääs ainult komisjoni volitatud töötajatel kooskõlas teadmisvajaduse põhimõttega. Sellised töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Juhul kui võtate meiega ühendust e-õiguskeskkonna portaali tagasisisidefunktsiooni kaudu, töötlevad volitatud töötajaid Teie isikuandmeid. Teie nõusolekul võime Teie sõnumi (sealhulgas sõnumis sisalduvad isikuandmed) edastada teistele pädevatele Euroopa institutsioonidele või riigi ametiasutustele.

Isikuandmeid töödeldakse veebiliikluse statistika kontekstis. Seda teeb komisjoni süsteem Europa Analytics. Seda, milliseid isikuandmeid Europa Anaytics töötleb ja mil viisil see toimub, on lähemalt kirjeldatud siin.

8. Millised on Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohase andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud. Teatavatel tingimustel on Teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, nende töötlemine vaidlustada ning õigus andmeid üle kanda.

Juhul kui e-õiguskeskkonna portaal teeb kättesaadavaks isikuandmed, mille on algselt kogunud kolmandad isikud (näiteks liikmesriikide registrid ja andmebaasid), edastame andmesubjektide taotlused oma õiguste kasutamise kohta asjakohastele vastutavatele töötlejatele.

Teil on õigus esitada artikli 5 lõike 1 punkti a kohase seaduslikult toimuva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel.

Oma õiguste kasutamise eesmärgil saate ühendust võtta vastutava töötleja või vastuolude korral andmekaitseametnikuga. Vajadusel võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Tema kontaktandmed leiate allpool punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st käesolevas dokumendis esitatud registriviide/-viited).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi, kui Teil on märkusi, küsimusi või probleeme või kui soovite esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust asjaomase vastutava töötlejaga, st õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksusega A1 (Digiüleminek ja õigusalane koolitus) aadressil (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu).

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta vastavalt määrusele (EL) 2018/1725, võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa andmekaitseinspektor

Kui vastutav töötleja on Teie arvates isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725, on Teil õigus esitada kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu).

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest isikuandmete töötlemisega seotud komisjoni toimingutest, mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/dpo-register.

Need konkreetsed töötlemistoimingud on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmiste viitenumbrite all: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 ja DPR-EC-01510.[1] Ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteem – vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta) artikkel 17. Maksejõuetusregistrite ühendamise süsteem 2.0 – vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) artikkel 25.

2. Isikuandmete kaitse eeskirjad

Euroopa Liit lähtub kasutaja privaatsuse põhimõttest. Põhimõtted, mis käsitlevad üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoober 2018. aasta määrusel (EÜ) nr 2018/1725.

Selle üldise lähenemisviisiga on hõlmatud kõik domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid.

Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel.

Veebisaitidel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist.

 • Vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele.
 • Iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 43-45).
 • Kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 52-60).
 • Domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel on esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

EUROPA veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 2. interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades poliitikaalast konsulteerimist, ning tagavad tagasisidemehhanismid eesmärgiga aidata kaasa ELi tegevuspõhimõtete, meetmete ja teenuste kujundamisel;
 3. asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Konkreetses isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses sisalduv teave.

Konkreetne isikuandmete puutumatust käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta.

 • Missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei taaskasutata sobimatul eesmärgil.
 • Kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud konkreetse eesmärgi või eesmärkide täitmiseks, ning ainult konkreetsetele saajate kategooriatele. EL ei avalda teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil.
 • Kuidas te saate enda kohta käivatele andmetele juurde pääseda, andmete õigsust kontrollida ja vajaduse korral andmeid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku.
 • Kui kaua teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks.
 • Milliseid turbemeetmeid rakendatakse teie isikuandmete kaitsmiseks võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest.
 • Kelle poole pöörduda küsimuste või kaebuste korral.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Kui otsustate ümber, saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool ilmuvas tekstis sobiv kastike.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Kuidas me töötleme meile saadetud e-kirju?

Kõikidel veebilehtedel on link „Teie tagasiside“, mis võimaldab teil saata oma märkusi konkreetsele üldisele e-posti aadressile. Kui te saadate sellist tagasisidet, kogub adressaat teie esitatud isikuandmeid vaid vastamiseks vajalikul määral. Kui e-postkasti haldusmeeskond ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri asjakohasele teenistusele. Teid teavitatakse e-kirja teel sellest, millisele teenistusele on küsimus edastatud. Veebisaidil ei säilitata andmeid selle funktsiooni abil vahetatud e-kirjade kohta.

Kui teil on küsimusi e-kirjade ja nendega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite need lisada oma tagasisidet sisaldavasse kirja.

Viimati uuendatud: 02/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.