Politika varstva zasebnost

1. Izjava o varstvu podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Postopek obdelave: evropski portal e-pravosodje

Upravljavec podatkov: Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike (GD JUST), Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju

Referenčne oznake: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu osebnih podatkov in spoštovanju zasebnosti (Politika varstva osebnih podatkov za spletišča, ki jih upravlja Evropska komisija). Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (s katero se razveljavlja Uredba (ES) št. 45/2001).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo, kako te informacije uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Informacije v nadaljevanju se nanašajo na naslednje postopke obdelave podatkov:

Evropski portal e-pravosodje (v nadaljnjem besedilu: portal e-pravosodje) je bil vzpostavljen s ciljem, da se širši javnosti zagotovijo dostop do informacij, medsebojno povezanih nacionalnih podatkovnih zbirk in interaktivnih storitev, ki uporabnikom omogočajo neposredno komuniciranje z ustreznimi organi v drugi državi članici, ter kontaktni podatki pristojnih nacionalnih kontaktnih organov in teles. Zato portal e-pravosodje pridobiva podatke za zelo specifičen namen združevanja in uskladitve podatkov iz različnih nacionalnih podatkovnih zbirk. Portal tudi obdeluje osebne podatke v okviru komunikacije po elektronski pošti med Komisijo, državljani, odgovornimi upravljavci vsebin in kontaktnimi točkami (evidenca podatkov: DPR-EC-01506).

Poleg tega se posebni postopki obdelave podatkov izvajajo v okviru nekaterih storitev, ki jih zagotavlja portal e-pravosodje, npr. v okviru storitev „Poišči odvetnika“, „Poišči notarja“ in „Iskanje podjetij“, iskalnika evropskega identifikatorja sodne prakse (ECLI), komunikacijskega orodja e-CODEX, podatkovne zbirke pristojnih sodišč, interaktivnega orodja za temeljne pravice in sistema povezovanja zemljiških knjig (LRI).

Upoštevajte, da morajo države članice in druga telesa, kot so poklicna združenja in nepridobitne organizacije, upravljati javne podatkovne zbirke, ki zagotavljajo storitve prek portala. Ti subjekti zbirajo podatke za namen skladnosti z nacionalno zakonodajo in zagotavljanja potrebnih informacij na nacionalni ravni. Te podatkovne zbirke so prek portala medsebojno povezane tako, da so informacije, ki so na voljo na nacionalni ravni, dostopne prek portala. Države članice in druga telesa, kot so poklicna združenja in nepridobitne organizacije, morajo zagotoviti varnost obdelave osebnih podatkov v svojih podatkovnih zbirkah.

Komisija zagotavlja tehnične specifikacije za medsebojno povezovanje z zgoraj navedenimi subjekti. Sodelovanje med zgoraj navedenimi subjekti in Komisijo se zagotavlja prostovoljno (z izjemo sistemov BRIS in IRI 2.0, ki sta obvezna sistema medsebojnega povezovanja v skladu z veljavno zakonodajo[1]). Zato tako sodelovanje ni urejeno z nobenim formalnim dogovorom, kot je pogodba. Komisija zagotavlja varnost obdelave osebnih podatkov izključno v okviru svojih pristojnosti kot upravljavec podatkov na portalu e-pravosodje.

Te postopke obdelave podatkov izvaja GD za pravosodje, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju, kot je podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen postopka obdelave

GD za pravosodje, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju, obdeluje osebne podatke predvsem za zagotavljanje „enotne (elektronske) točke“ za informacije o pravosodju in dostop do osrednje platforme evropskega pravosodnega portala e-pravosodje – DPR-EC-01506.

Poleg tega se v okviru različnih dodatnih funkcij, ki jih ponuja portal e-pravosodje, izvajajo ločeni postopki obdelave:

Poišči odvetnika – Poišči notarja

„Poišči odvetnika“ in „Poišči notarja“ sta storitvi, ki ju Komisija v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi združenji delavcev v pravni stroki zagotavlja širši javnosti (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01507). Ta združenja so odgovorna za začetno zbiranje kontaktnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)). Komisija zagotavlja iskalno orodje, ki omogoča čezmejno iskanje podatkov, ki jih hranijo nacionalna združenja. Komisija ne shranjuje niti teh kontaktnih podatkov niti rezultatov iskanja.

Iskalnik ECLI

Iskalnik evropskega identifikatorja sodne prakse (ECLI) (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01508) je storitev, ki jo za širšo javnost zagotavlja Komisija v sodelovanju s sodelujočimi ponudniki objav sodne prakse, njen cilj pa je olajšati dostop do evropske in nacionalne sodne prakse (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01508). Države članice in njihovi pravosodni organi so odgovorni za objavo nacionalne sodne prakse. Komisija zagotavlja iskalno orodje, ki omogoča čezmejno iskanje takšne sodne prakse, ki lahko vsebuje nekatere osebne podatke. Komisija ne shranjuje niti sodne prakse niti rezultatov iskanja.

e-CODEX

Portal e-pravosodje zagotavlja tudi storitev, ki omogoča elektronsko izmenjavo uradnih obrazcev v skladu z nekaterimi evropskimi čezmejnimi pravnimi instrumenti. To se doseže v okviru osnovne varne komunikacijske infrastrukture, imenovane e-CODEX (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01509). E-CODEX je sklop programske opreme, ki omogoča neposredno varno čezmejno izmenjavo elektronskih sporočil na pravosodnem področju. Temelji na decentralizirani arhitekturi, namenjeni povezavi obstoječih informacijskih sistemov na nacionalni ravni.

e-CODEX omogoča lažjo izmenjavo obrazcev v skladu s posebnimi evropskimi pravnimi instrumenti. Poleg osebnih podatkov, ki so potrebni za izmenjavo veljavnih obrazcev, obdelava osebnih podatkov poteka tudi v okviru elektronskega podpisa. Taka obdelava se izvaja tudi v okviru zagotavljanja informacij o pristojnih organih v primerih, ko take naloge izvajajo posamezniki. Poleg tega so metapodatki, ki lahko vsebujejo osebne podatke, zapisani za namene odpravljanja težav (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01509).

Podatkovna zbirka sodišč – Interaktivno orodje za temeljne pravice

Podatkovna zbirka pristojnih sodišč in interaktivno orodje za temeljne pravice sta storitvi, ki ju za širšo javnost zagotavljajo Komisija in države članice in ki uporabnikom omogočata, da določijo organe, pristojne za nekatere evropske čezmejne pravne instrumente in uveljavljanje njihovih temeljnih pravic (evidenca varstva podatkov: DPR-EC-01510). Države članice Komisiji zagotovijo ustrezne kontaktne podatke. Komisija je odgovorna le za objavo takih podatkov.

Ti orodji obdelujeta kontaktne podatke pristojnih organov (tudi za uveljavljanje temeljnih pravic); v nekaterih primerih se lahko kontaktni podatki nanašajo na posameznika.

Iskanje podjetij – sistem povezovanja poslovnih registrov

Storitev Iskanje podjetij/Povezovanje poslovnih registrov omogoča iskanje in pridobivanje informacij o podjetjih, ki so registrirana v poslovnih registrih v EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem. Je del sistema povezovanja poslovnih registrov (BRIS), ki je bil vzpostavljen v skladu s pravom EU. Sistem povezuje nacionalne poslovne registre, ki dajejo na voljo informacije o podjetjih (evidenca varstva podatkov: DPR- EC-03328). Čeprav je večina podatkov o podjetjih v poslovnih registrih neosebnih, so v nekaterih pridobljenih dokumentih npr. imena direktorjev, pravnih zastopnikov, delničarjev itd.

Sistem povezovanja zemljiških knjig

Enota A1 GD za pravosodje zbira in uporablja vaše osebne podatke za lažje delovanje sistema povezovanja zemljiških knjig (LRI).

Osnovne storitve sistema povezovanja zemljiških knjig, ki jih zagotavljajo vsi registri, so registracija, pregled in shranjevanje informacij o zemljiščih in nepremičninah, kot sta lokacija in lastništvo, ter dajanje teh informacij na voljo javnosti in profesionalnim strankam.

Nacionalne kontaktne točke so odgovorne za začetno zbiranje ustreznih informacij v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)). Nameni obdelave osebnih podatkov so opredeljeni v nacionalni zakonodaji ali jih opredelijo zadevna nacionalna združenja. Komisija ni odgovorna za opredelitev namenov take obdelave na nacionalni ravni. Komisija ne shranjuje niti predloženih kontaktnih podatkov niti pridobljenih rezultatov iskanja.

Druga obdelava podatkov na portalu e-pravosodje

Portal e-pravosodje obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene elektronskega obveščanja ter osebne podatke skrbnikov, odgovornih za upravljanje posebnih funkcij portala in njegovih sistemov.

Portal e-pravosodje preverja identiteto registriranih uporabnikov prek storitve Komisije EU Login. V ločeni izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjena narava obdelave osebnih podatkov s strani storitve EU Login.

Noben postopek obdelave osebnih podatkov se ne uporablja za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (člen 24 Uredbe (EU) 2018/1725).

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke obdelujemo, ker je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije (člen 5(1)(a) Uredbe). Nekatere oblike obdelave podatkov temeljijo tudi na privolitvi (člen 5(1)(d) Uredbe). Portal e-pravosodje ter njegove različne funkcije in storitve so zagotovljeni v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Poleg tega se obdelava osebnih podatkov v okviru storitve Iskanje podjetij/Povezovanje poslovnih registrov prav tako izvaja na podlagi člena 5(1)(b) Uredbe. Ta obdelava je potrebna, da se uporabnikom strani „Iskanje podjetij“ na evropskem portalu e-pravosodje zagotovijo dokumenti podjetja (ki lahko vsebujejo osebne podatke), kot se zahteva z Direktivo (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb.

Obdelavo osebnih podatkov ureja tudi Sklep Komisije z dne 5. junija 2014 o varstvu osebnih podatkov na evropskem pravosodnem portalu.

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo?

Osrednja platforma portala e-pravosodje

V okviru splošnega delovanja evropskega portala e-pravosodje GD za pravosodje, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju, obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • osebne podatke skrbnikov vsebin portala e-pravosodje, osebne podatke, ki jih uporabniki zagotovijo pri uporabi portala e-pravosodje, tudi v okviru stikov s poštnim predalom za podporo (osnovna platforma portala e-pravosodje – DPR-EC-01506).

Poleg tega GD za pravosodje, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju, za izvedbo teh postopkov obdelave zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • osebne podatke, zbrane v okviru prijave EU Login (ime in e-naslov). Te osebne podatke pridobimo od storitve EU Login;
 • osebne podatke skrbnikov (ime in e-naslov). Take osebne podatke smo pridobili od ustreznih nacionalnih organov.

Zagotavljanje takih osebnih podatkov ni obvezno.

Osebni podatki, obdelani v okviru storitev portala

 • Imena in kontaktni podatki (npr. e-naslov, telefonska številka) odvetnikov in notarjev (Poišči odvetnika/Poišči notarja – DPR-EC-01507).
 • Osebni podatki, vključeni v evropsko in nacionalno sodno prakso, ki so na voljo v skladu z veljavno evropsko ali nacionalno zakonodajo (iskalnik ECLI – DPR-EC-01508).
 • Osebni podatki, potrebni za elektronsko izmenjavo obrazcev v skladu s podprtimi evropskimi pravnimi instrumenti; osebni podatki v okviru uporabe elektronskih podpisov, osebni podatki, ki se hranijo kot metapodatki, potrebni za namene odpravljanja težav (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Imena in kontaktni podatki (npr. e-naslov, telefonska številka) posameznikov, ki so lahko pristojni za civilne postopke in/ali uveljavljanje temeljnih pravic državljanov (podatkovna zbirka sodišč – interaktivno orodje za temeljne pravice – DPR-EC-015010).
 • Javni dokumenti, ki so na voljo na strani „Iskanje podjetij“ na evropskem portalu e-pravosodje (npr. akt o ustanovitvi, statuti, računovodski dokumenti, itd.), lahko vsebujejo osebne podatke, povezane s podjetjem (npr. direktorji, pravni zastopniki, delničarji itd.). Kategorije se lahko razlikujejo glede na nacionalni poslovni register izvora in lahko vključujejo informacije, kot so: spol (g./ga.), ime, priimek, imena staršev, datum rojstva, številka osebne izkaznice/potnega lista, datum izdaje in datum izteka veljavnosti, davčna številka ali druge nacionalne identifikacijske številke, naslov in podpis (DPR-EC-03328).
 • Imena lastnikov zemljišč, njihov naslov, datum rojstva, zakonski stan, podpisi, imena naslednikov itd. ter vse druge kategorije osebnih podatkov, določene v ustrezni nacionalni zakonodaji zadevne države članice za namen delovanja sistema povezovanja zemljiških knjig (DPR-EC-08846).

V okviru storitev, ki temeljijo na podatkih, ki jih zagotovijo tretje osebe, portal e-pravosodje razširja zgoraj navedene osebne podatke, če jih že razkrivajo drugi upravljavci podatkov. Začetno zbiranje takih podatkov je lahko obvezno v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

GD za pravosodje, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju, vaše osebne podatke hrani le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, in sicer:

 • podatki o skrbnikih vsebin in kontaktnih osebah se hranijo, dokler oseba opravlja svoje funkcije; veljavnost podatkov se preverja v okviru letne posodobitve vsebine portala e-pravosodje; popravki se izvedejo tudi na zahtevo (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 in DPR-EC-01510);
 • osebni podatki se pridobijo iz podatkovnih zbirk sodelujočih odvetniških zbornic in odvetniških združenj. Ti podatki se ne shranjujejo na portalu e-pravosodje in so prikazani le med prikazom rezultatov iskanja (Poišči odvetnika/Poišči notarja – DPR-EC-01507);
 • osebni podatki se lahko vključijo v sodne odločbe, ki jih izdajo evropski in nacionalni partnerji, ki objavljajo sodno prakso („ponudniki ECLI“). Portal e-pravosodje shranjuje te podatke kot del metapodatkov in indeksov iskanja vsake odločbe, če subjekt, ki zagotovi podatke, ne anonimizira ali odstrani zadevne sodne odločbe (iskalnik ECLI – DPR-EC-01508);
 • v zvezi s portalom e-pravosodje se osebni podatki shranjujejo le med pripravo ustreznega obrazca s strani vložnika. Osebni podatki pa se shranjujejo v „poštnih predalih“ uporabnikov na komponenti eTrustEx orodja e-CODEX. Najdaljše obdobje hrambe je 10 let. Najdaljše obdobje hrambe podatkov za namene odpravljanja težav je 5 let (e-CODEX – DPR-EC-01509);
 • osebni podatki, pridobljeni prek funkcije Iskanje podjetij, se na platformi hranijo 6 dni od trenutka, ko je datoteka na voljo za prenos (DPR-EC-03328);
 • osebni podatki, zbrani za sistem povezovanja zemljiških knjig, se obdelujejo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, kot je opredeljeno v ustrezni nacionalni zakonodaji zadevne države članice. Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev vseh pravnih in davčnih obveznosti (DPR-EC-08846).

6. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije. Za vse postopke obdelave se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Komisija je za varovanje vaših osebnih podatkov uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo vprašanj spletne varnosti, tveganja izgube ali spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo?

V zvezi s podatki, ki so na voljo na javno dostopnem delu portala e-pravosodje, je dostop do osebnih podatkov omogočen širši javnosti. Do osebnih podatkov, ki se obdelujejo za določitev odgovornih tehničnih kontaktnih točk ter za namene podpore in odpravljanja težav (vključno z osebnimi podatki, pridobljenimi s sistemom EU Login), lahko dostopa samo pooblaščeno osebje Komisije v skladu z načelom potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonski in, če je ustrezno, dodatni dogovori o zaupnosti.

Če se obrnete na nas prek orodja „Vaše mnenje“ portala e-pravosodje, bo pooblaščeno osebje obdelalo vaše osebne podatke. Če s tem soglašate, lahko vaše sporočilo (vključno z osebnimi podatki, ki jih vsebuje) posredujemo tudi drugim pristojnim evropskim institucijam ali nacionalnim organom.

Osebni podatki se obdelujejo v okviru zbiranja statističnih podatkov o spletnem prometu. To se izvaja s sistemom Komisije Europa Analytics. Več o tem, kako se s storitvijo Europa Analytics obdelujejo osebni podatki, najdete tukaj.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate?

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če niso točni ali popolni. Kadar je ustrezno, imate pravico do izbrisa, omejitve obdelave in ugovarjanja obdelavi vaših osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

V primerih, ko so na portalu e-pravosodje na voljo osebni podatki, ki so jih prvotno zbrale tretje osebe (npr. registri in podatkovne zbirke držav članic), bomo zahteve za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, posredovali ustreznim upravljavcem podatkov.

Pravico do ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki je bila zakonito izvedena v skladu s členom 5(1)(a), lahko uveljavite na podlagi razlogov, ki so povezani z vašimi osebnimi okoliščinami.

Za uveljavljanje pravic se obrnite na upravljavca podatkov oziroma v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9 v nadaljevanju.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih postopkov obdelave, te jasno navedite v svojem zahtevku (navedite njihove referenčne oznake, kot so opredeljene v tem dokumentu).

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za pripombe, vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na odgovornega upravljavca podatkov: GD JUST, Enota A1 Digitalni prehod in izobraževanje v pravosodju (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu).

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, lahko vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

10. Kje je mogoče najti podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi javni register vseh pri njej dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov s strani Komisije. Do registra lahko dostopate prek povezave http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ti specifični postopki obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodijo pod referenčnimi oznakami DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 in DPR-EC-01510.[1] BRIS – glej člen 17 Direktive (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb; IRI.2.0 – glej člen 25 Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti.

2. Pravila o varstvu osebnih podatkov

Evropska unija je zavezana varovanju zasebnosti uporabnikov. Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Skupnosti temelji na Uredbi (ES) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018.

Navedena politika na splošno velja za spletišča institucij Evropske unije z domeno eu.

Čeprav lahko po večini teh spletišč brskate, ne da bi morali razkriti osebne podatke, so v nekaterih primerih osebni podatki potrebni za zagotovitev želenih e-storitev.

V takih primerih se osebni podatki obdelujejo v skladu s politiko iz zgoraj navedene uredbe, vsako spletišče pa ima tudi izjavo o varstvu podatkov z informacijami o uporabi vaših podatkov.

V zvezi s tem:

 • za vsako posamezno e-storitev upravljavec določi namene in način obdelave osebnih podatkov ter zagotavlja skladnost posamezne e-storitve s politiko varstva podatkov;
 • znotraj vsake institucije deluje uradna oseba za varstvo podatkov, ki zagotavlja ustrezno izvajanje določb navedene uredbe in upravljavcem svetuje glede izpolnjevanja njihovih obveznosti (glej člen 43-45 Uredbe);
 • evropski nadzornik za varstvo podatkov deluje kot neodvisni nadzorni organ za vse institucije (glej člene 52-60 Uredbe);
 • spletišča institucij Evropske unije z domeno eu vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, nad katerimi nimamo nadzora, zato vam svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko varstva podatkov.

Kaj je e-storitev?

E-storitev na straneh EUROPA je spletna storitev ali vir, namenjen izboljšanju komunikacije med državljani in podjetji na eni ter evropskimi institucijami na drugi strani.

EUROPA ponuja tri vrste e-storitev:

 1. informacijske storitve, ki državljanom, medijem, podjetjem, upravam in drugim nosilcem odločanja zagotavljajo enostaven in učinkovit dostop do informacij, s čimer povečujejo preglednost ter izboljšujejo razumevanje politik in dejavnosti EU;
 2. interaktivne komunikacijske storitve, ki omogočajo boljši stik z državljani, podjetji, civilno družbo in javnimi subjekti, s čimer spodbujajo politična posvetovanja in vzpostavljanje mehanizmov za pridobivanje povratnih informacij ter na ta način prispevajo k oblikovanju politik, dejavnosti in storitev EU;
 3. transakcijske storitve, ki omogočajo dostop do vseh osnovnih oblik transakcij z EU, kot so na primer javna naročila, finančno poslovanje, zaposlovanje, prijava na prireditve, pridobivanje ali nakup gradiva itd.

Informacije v posameznih izjavah o varstvu podatkov

Posamezne izjave o varstvu podatkov vsebujejo naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki se zbirajo, za kakšen namen in s katerimi tehničnimi sredstvi EU zbira osebne podatke izključno v obsegu, ki je potreben za doseganje določenega namena. Podatki ne bodo ponovno uporabljeni v neskladju s tem namenom;
 • katere osebe imajo dostop do vaših podatkov. EU bo vaše podatke razkrila tretjim osebam samo, če je to nujno potrebno za doseganje zgoraj opredeljenega(-ih) namena(-ov), in samo navedenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov). EU vaših osebnih podatkov ne bo razkrila v namene neposrednega trženja;
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, preverite njihovo točnost in jih po potrebi popravite. Kot oseba, katere podatki se uporabljajo, imate tudi pravico, da na podlagi utemeljenih razlogov podate ugovor na obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če so bili podatki zbrani zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, če so nujno potrebni za izvedbo pogodbe, pri kateri ste ena od pogodbenih strank, ali če se uporabljajo v namen, za katerega ste dali izrecno privolitev;
 • kako dolgo se vaši podatki hranijo. EU hrani podatke samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov;
 • kateri so varnostni ukrepi za varstvo podatkov pred morebitno zlorabo ali nepooblaščenim dostopom;
 • na koga lahko naslovite vprašanja ali pritožbe.

Europa Analytics

Europa Analytics je skupna služba, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih strani Evropske komisije na portalu EUROPA.

Sledenje uporabnikom je samodejno z uporabo lastnih stalnih piškotkov portala Europa. Sledenje z orodjem Piwik lahko onemogočite (opt-out). Če si premislite, lahko to možnost ponovno omogočite (opt-in).

Če želite preveriti oziroma izbrati ustrezno nastavitev, odkljukate ustrezno okence v spodaj navedenem besedilu.

Če onemogočite možnost sledenja z orodjem Piwik, to ne vpliva na navigacijo po drugih spletnih straneh na portalu EUROPA.

Več o službi Europa Analytics.

Kako ravnamo z elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Vse spletne strani imajo na voljo povezavo „Vaše mnenje“, ki vam omogoča, da oddate svoje sporočilo v namenski poštni predal. Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za pripravo odgovora. Če ekipa, ki upravlja zadevni poštni predal, ne bo mogla odgovoriti na vprašanje, bo vaše elektronsko sporočilo posredovala drugi službi, vi pa boste o tem obveščeni po elektronski pošti. Spletišče ne bo hranilo podatkov o takšnih izmenjavah elektronske pošte.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo vaše elektronske pošte in osebnih podatkov, jih vključite v svoje sporočilo.

Zadnja posodobitev: 02/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.