Privacybeleid

1. Privacy statement (Privacyverklaring)

Bescherming van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerking: Europees e-justitieportaal

Verwerkingsverantwoordelijke: Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (DG JUST), Eenheid A1, Digitale Transitie en Justitiële Opleiding

Referenties: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie” genoemd) heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren (Privacybeleid voor websites die door de Europese Commissie worden beheerd). De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. U vindt hier ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, van de functionaris voor gegevensbescherming en van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.Onderstaande informatie betreft de volgende verwerkingen:

Het Europees e-justitieportaal (hierna “het e-justitieportaal”) is opgericht om het publiek toegang te bieden tot informatie, onderling verbonden nationale databanken, interactieve diensten om rechtstreeks met bevoegde instanties in een andere lidstaat te communiceren en contactgegevens van bevoegde nationale autoriteiten en organen. In dat verband haalt het e-justitieportaal gegevens op voor het zeer specifieke doel om gegevens uit verschillende nationale databanken te combineren en op elkaar af te stemmen. Het portaal verwerkt ook persoonsgegevens in het kader e-mailverkeer tussen de Europese Commissie, burgers, bevoegde gegevensbeheerders en contactpunten (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-01506).

Bovendien worden er bepaalde data verwerkt voor diensten die het e-justitieportaal levert, bijv. voor “Een advocaat zoeken”, “Een notaris zoeken”, “Een bedrijf zoeken”, Zoekmachine Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI), communicatietool e-CODEX, de databank bevoegde rechtbanken (CDB), de interactieve tool voor de grondrechten (FRIT) en het systeem voor de koppeling tussen kadasters (LRI).

Let op: Het beheer van de databanken die via het portaal te raadplegen zijn, is de verantwoordelijkheid van de lidstaten en andere organen zoals beroepsverenigingen en non-profitorganisaties. Die organisaties verzamelen gegevens om te voldoen aan de eisen van het nationale recht en om de nodige informatie op nationaal niveau te verstrekken. Die databanken worden via het portaal op zo’n manier aan elkaar gekoppeld dat informatie die op nationaal niveau verstrekt wordt, ook via het portaal te vinden is. Het beveiligen van de gegevens bij de verwerking in hun databanken is ook de verantwoordelijkheid van de lidstaten en andere organen zoals beroepsverenigingen en non-profitorganisaties.

De Commissie heeft technische specificaties vastgesteld voor de onderlinge koppeling tussen bovengenoemde entiteiten. De samenwerking tussen bovengenoemde entiteiten en de Europese Commissie is vrijwillig (met uitzondering van BRIS en IRI 2.0, die verplicht zijn op grond van het toepasselijke recht[1]). Deze samenwerking is dan ook niet gereguleerd in formele zin, bijvoorbeeld via een contract. De Commissie zorgt voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van haar taken als verwerkingsverantwoordelijke van het e-justitieportaal.

De gegevens worden verwerkt door DG JUST, eenheid A1 Digitale Transitie en Justitiële Opleiding, zoals hieronder beschreven.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerking

DG JUST, eenheid A1 Digitale Transitie en Justitiële Opleiding verwerkt persoonsgegevens met als voornaamste doel te zorgen voor één centraal (elektronisch) loket voor informatie over justitie en toegang tot gerechtelijke procedures in Europa , namelijk het kernplatform van het e-justitieportaal (DPR-EC-01506).

Daarnaast vinden afzonderlijke verwerkingshandelingen plaats in het kader van de verschillende aanvullende functionaliteiten die het e-justitieportaal biedt:

Een advocaat zoeken – Een notaris zoeken

“Een advocaat zoeken” en “Een notaris zoeken” zijn twee diensten die de burger worden aangeboden door de Commissie in samenwerking met de bevoegde nationale verenigingen van beoefenaars van juridische beroepen (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-01507). Deze verenigingen zijn verantwoordelijk voor de initiële verzameling van contactgegevens en moeten daarbij voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Commissie biedt een zoekinstrument om te kunnen zoeken in de gegevens die deze nationale verenigingen hebben opgeslagen. De Commissie slaat die contactgegevens noch de zoekresultaten op.

ECLI-zoekmachine

De zoekmachine voor de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) (referentie DPR-EC-01508) is een dienst die de burger worden aangeboden door de Commissie in samenwerking met de deelnemende aanbieders van jurisprudentie, om Europese en nationale jurisprudentie makkelijker toegankelijk te maken (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-01508). Voor de publicatie van nationale jurisprudentie zijn de lidstaten en hun justitiële autoriteiten verantwoordelijk. De Commissie biedt een zoekinstrument om ook vanuit een andere lidstaat te kunnen zoeken in die nationale jurisprudentie, die persoonsgegevens kan bevatten. De Commissie slaat die jurisprudentie noch de zoekresultaten op.

e-CODEX

Het e-justitieportaal biedt ook een dienst voor de elektronische uitwisseling van officiële formulieren op grond van bepaalde Europese grensoverschrijdende rechtsinstrumenten. Dit gebeurt in het kader van een beveiligde communicatie-infrastructuur, genaamd e-CODEX (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-01509). e-CODEX is een reeks softwareproducten voor directe beveiligde grensoverschrijdende elektronische berichtenuitwisseling op justitieel gebied. Deze hebben een gedecentraliseerde architectuur en zijn ontworpen om bestaande IT-systemen op nationaal niveau met elkaar te verbinden.

e-CODEX maakt het makkelijker om formulieren uit te wisselen op grond van specifieke Europese juridische instrumenten. Naast de persoonsgegevens die moeten worden ingevuld om geldige formulieren te kunnen uitwisselen, worden er ook persoonsgegevens verwerkt bij de elektronische ondertekening. Zulke gegevens worden ook verwerkt wanneer personen informatie opvragen over bevoegde autoriteiten. Bovendien worden er voor het oplossen van technische problemen metadata opgeslagen, die persoonsgebonden informatie kunnen bevatten (referentie van de gegevensverwerking DPR-EC-01509).

Rechtbankendatabank – Interactieve tool voor de grondrechten

De rechtbankendatabank CDB en de interactieve tool voor de grondrechten (FRIT) zijn twee diensten die de burger worden aangeboden door de Commissie en de lidstaten en waarmee gebruikers kunnen opzoeken welke instanties bevoegd zijn voor bepaalde Europese grensoverschrijdende rechtsinstrumenten en hoe zijn hun grondrechten kunnen afdwingen (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-01510). De lidstaten verstrekken de Commissie de relevante contactgegevens. De Commissie is alleen verantwoordelijk voor de publicatie daarvan.

Deze instrumenten verwerken de contactgegevens van bevoegde autoriteiten (ook voor de handhaving van de grondrechten); in sommige gevallen kunnen dat contactgegevens van individuele personen zijn.

Een bedrijf zoeken – Business Registers Interconnection System (BRIS)

Via “Een bedrijf zoeken” kunt u gegevens opzoeken van bedrijven die zijn ingeschreven in ondernemingsregisters in de EU-landen, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Het is een onderdeel van het systeem voor de koppeling van ondernemingsregisters (Business Registers Interconnection System, BRIS), opgericht op grond van EU-wetgeving. Het systeem verbindt de nationale ondernemingsregisters die bedrijfsgegevens beschikbaar stellen (referentie van de gegevensverwerking: DPR-EC-03328). Hoewel de meeste gegevens over vennootschappen in die registers niet persoonsgebonden zijn, kunnen bepaalde documenten wel dergelijke gegevens bevatten, bijv. namen van bestuurders, gemachtigden, aandeelhouders enz.

Land Registers Interconnection system

DG JUST A1 verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de goede werking van het systeem voor de koppeling van kadasters (Land Registers Interconnection system, LRI).

De kerndiensten van alle kadasters zijn het registreren, beoordelen en bewaren van grond- en eigendomsinformatie, zoals locatie en eigenaar, en het openbaar maken van deze informatie voor gebruikers bij overheden en bedrijven.

Nationale contactpunten zijn verantwoordelijk voor de initiële verzameling van contactgegevens en moeten daarbij voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de nationale wetgeving of door de respectieve nationale verenigingen. De Commissie is niet verantwoordelijk voor die doelstellingen op nationaal niveau. De Commissie slaat contactgegevens noch zoekresultaten op.

Overige gegevensverwerking op het e-justitieportaal

Het e-justitieportaal verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor e-mailberichten, en persoonsgegevens van de beheerders die verantwoordelijk zijn voor bepaalde functionaliteiten van het portaal en de systemen daarbij.

Het e-justitieportaal authenticeert de geregistreerde gebruikers via de authenticatiedienst van de Europese Commissie, EU Login. In een aparte privacyverklaring wordt uitgelegd hoe EU Login omgaat met persoonsgegevens.

Er worden geen persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming zoals profiling (artikel 24 van Verordening (EU) 2018/1725).

3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend (artikel 5, lid 1, punt a van de Verordening). Sommige vormen van gegevensverwerking berusten op toestemming (artikel 5, lid 1, punt d), van de verordening). Het e-justitieportaal en de verschillende functionaliteiten en diensten worden aangeboden op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De verwerking van persoonsgegevens in het kader van “Een bedrijf zoeken” / BRIS gebeurt ook op grond van artikel 5, lid 1, punt b van de Verordening. Deze verwerking is noodzakelijk om bedrijfsdocumenten (die persoonsgegevens kunnen bevatten) te verstrekken aan de gebruikers van “Een bedrijf zoeken” op het e-justitieportaal, zoals vereist op grond van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht.

De verwerking van persoonsgegevens valt ook onderhet Besluit van de Commissievan 5 juni 2014 inzake de bescherming van persoonsgegevens op het Europees e-justitieportaal.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Het kernplatform van het e-justitieportaal

In het kader van de algemene werking van het Europees e-justitieportaal verwerkt DG JUST, eenheid A1 Digitale Transitie en Justitiële Opleiding de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van beheerders van de inhoud van het e-justitieportaal, persoonsgegevens die gebruikers bij het gebruik van het e-justitieportaal verstrekken, ook bij contacten per mail met de helpdesk (kernplatform e-justitieportaal — DPR-EC-01506).

Voor bepaalde verwerkingen verzamelt DG JUST, eenheid A1 Digitale Transitie en Justitiële Opleiding de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens verzameld door EU Login (naam en e-mailadres). We ontvangen deze persoonsgegevens van EU Login.
 • Persoonsgegevens van beheerders (naam en e-mail). We ontvangen die gegevens van de bevoegde nationale autoriteiten.

Het verstrekken van die persoonsgegevens is niet verplicht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de dienstverlening door het portaal

 • Namen en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer) van advocaten en notarissen (“Een advocaat zoeken” / “Een notaris zoeken” - DPR-EC-01507).
 • Persoonsgegevens die zijn opgenomen in Europese en nationale jurisprudentei en die beschikbaar gesteld is volgens de toepasselijke Europese of nationale wetgeving (ECLI-zoekmachine - DPR-EC-01508).
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de elektronische uitwisseling van formulieren in het kader van de ondersteunde Europese rechtsinstrumenten; persoonsgegevens die nodig zijn voor elektronische handtekeningen en persoonsgegeven die worden bewaard als metagegevens bij het oplossen van technische problemen (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Namen en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer) van bevoegde personen in de context van civielrechtelijke procedures en/of voor de handhaving van de grondrechten van burgers (Rechtbankendatabank – Interactieve tool voor de grondrechten - DPR-EC-015010).
 • De openbare documenten die beschikbaar zijn via de pagina ‘Een bedrijf zoeken” op het e-justitieportaal (bijv. oprichtingsakte, jaarrekeningen) kunnen persoonsgebonden gegevens bevatten in verband met de onderneming (bijv. van bestuurders, gemachtiden, aandeelhouders enz.). De categorieën kunnen verschillen naar gelang van het nationale ondernemingsregister in het betrokken land, bijv: geslacht (de heer/mevrouw), voornaam, achternaam (achternamen), namen van de ouders, geboortedatum, fiscaal nummer of ander nationaal identificatienummer, adres en handtekening (DPR-EC-03328).
 • Namen van grondeigenaren, hun adres, geboortedatum, huwelijkse staat, handtekeningen, namen van erfgenamen enz. en andere categorieën persoonsgegevens die volgens de desbetreffende nationale wetgeving van de betrokken lidstaat nodig zijn voro de goede werking van het systeem voor koppeling van kadasters (LRI - DPR-EC-08846).

In de context van deze diensten, waarvoor de gegevens door derden worden verstrekt, verspreidt het e-justitieportaal bovengenoemde persoonsgegevens indien deze reeds door andere verwerkingsverantwoordelijken openbaar gemaakt zijn. De initiële verzameling van dergelijke gegevens kan verplicht zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DG JUST, eenheid A1 Digitale Transitie en Justitiële Opleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verzamelen en verder verwerking daarvan, namelijk als volgt:

 • Gegevens van gegevensbeheerders en contactpersonen worden bewaard zolang de betrokken die functie vervult; de geldigheid van de gegevens wordt gecontroleerd in het kader van de jaarlijkse actualisering van de inhoud van het e-justitieportaal; de gegevens worden ook op verzoek gerectificeerd (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 en DPR-EC-01510).
 • Er worden persoonsgegevens opgevraagd uit de databanken van de deelnemende ordes van advocaten en verenigingen van juristen. Deze gegevens worden niet opgeslagen door het e-justitieportaal, en worden alleen getoond zolang de zoekresultaten in beeld zijn (“Een advocaat zoeken”/”Een notaris zoeken” - DPR-EC-01507).
 • Er kunnen persoonsgegevens staan in de jurisprudeentie die Europese en nationale partners met het e-justitieportaal delen (“ECLI-verstrekkers”). Het e-justitieportaal slaat deze gegevens op als onderdeel van de metadata en zoekindexen voro alle besluiten zolang de verstrekkende entiteit de respectieve gegevens niet anoniem maakt of verwijdert (ECLI-zoekmachine - DPR-EC-01508).
 • Het e-justitieportaal slaat persoonsgegevens terwijl en zolang gebruikers een formulier invullen. Persoonsgegevens worden echter opgeslagen in de „mailboxen” van gebruikers in de eTrustEx-component van e-CODEX. Deze worden maximaal tien jaar bewaard. De maximale bewaringstermijn voor gegevens met betrekking tot technische problemen bedraagt vijf jaar (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Persoonsgegevens die via de functie “Een bedrijf zoeken” worden verkregen, worden op het platform bewaard gedurende 6 dagen vanaf het moment waarop het bestand wordt aangeboden om te downloaden (DPR-EC-03328).
 • Persoonsgegevens die voor het systeem voor de koppeling van kadasters worden verzameld, worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het verzamelen en verwerken als bedoeld in de relevante nationale wetgeving van de desbetreffende lidstaat. Persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen (DPR-EC-08846).

6. Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade series gegevens enz.) worden op de servers van de Europese Commissie opgeslagen. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, dat is afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking hiervan.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

De gegevens die beschikbaar zijn op de publieksinterface van het e-justitieportaal, zijn toegankelijk voor het grote publiek. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het bepalen van de bevoegde technische contactpunten en die worden verwerkt voor het helpen van gebruikers en oplossen van problemen (ook indien verzameld via EU Login) zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel van de Commissie volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire verplichtingen en relevante aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

Neemt u contact op met het e-justitieportaal via de feedbackfunctie, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door bevoegde medewerkers. Stemt u daarmee in, dan kunnen we uw bericht (inclusief eventuele persoonsgegevens daarin) ook doorsturen aan andere bevoegde Europese instellingen of nationale instanties.

Er worden persoonsgegevens verwerkt voor het verzamelen van statistieken over het verkeer op het portaal. Dit gebeurt via het systeem Europa Analytics van de Europese Commissie. Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens door Europa Analytics.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U heeft specifieke rechten als “betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (de artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, om beperkingen te stellen aan de verwerking ervan, om tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te dragen.

Wanneer het e-justitieportaal persoonsgegevens gebruikt die initieel door derden (bijv. registers en databanken van lidstaten) zijn verzameld, sturen we verzoeken daaromtrent door aan de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de – uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a), rechtmatige – verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De nodige contactgegevens staan vermeld onder punt 9.

U dient aan de hand van een beschrijving (d.w.z. referentienummer(s) als hieronder omschreven) te vermelden op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft.

9. Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

Wilt u gebruikmaken van uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 of heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke. DG JUST, eenheid A1, Digitale Transitie en Justitiële Opleiding (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Als u meent dat bij de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden, kunt u bezwaar maken (d.w.z. een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu).

10. Meer informatie

De functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) van de Commissie publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerkingen zijn in het openbaar register van de DPO opgenomen met de volgende referenties: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 en DPR-EC-01510.[1] BRIS: zie artikel 17 van Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht; IRI 2.0: zie artikel 25 van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures

2. Regels voor de bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de privacy van gebruikers. Het beleid betreffende “de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen” is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018.

Dit algemene beleid geldt voor de websites van de instellingen van de Europese Unie met de domeinnaam eu.

Hoewel de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, worden in sommige gevallen persoonsgegevens gevraagd voor de verstrekking van de door u gevraagde e-diensten.

Websites die om dergelijke informatie vragen, behandelen deze informatie overeenkomstig het hierboven beschreven beleid en verstrekken informatie over het gebruik van uw gegevens in hun specifieke privacybeleidsverklaringen.

In dit verband geldt het volgende:

 • de voor de verwerking verantwoordelijke voor elke specifieke e-dienst bepaalt met welk doel en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en ziet erop toe dat de betrokken e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • bij elke instelling ziet een functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert hij de voor de verwerking verantwoordelijken over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artikel 43-45 van de verordening);
 • voor alle instellingen treedt de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie de artikelen 52 tot 60 van de verordening);
 • de websites van de Europese instellingen met de domeinnaam eu bevatten links naar sites van derden. Aangezien wij geen zeggenschap hebben over die sites, raden wij u aan om kennis te nemen van hun privacybeleid.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen enerzijds burgers en ondernemingen en anderzijds de Europese instellingen te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 1. informatiediensten, die burgers, media, ondernemingen, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
 2. interactieve communicatiediensten, die het contact met burgers, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden; dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. transactiediensten, die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten enz.

Informatie die onder een specifieke privacyverklaring valt

Een specifieke privacyverklaring bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens:

 • de aard van de informatie die wordt verzameld, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens zullen niet worden hergebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
 • de personen of instanties die toegang tot uw gegevens krijgen. De EU verleent alleen toegang tot uw gegevens aan derden voor zover dat nodig is om het gestelde doel te bereiken, en aan de genoemde (categorieën) ontvangers. De EU stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor direct marketing-doeleinden;
 • de wijze waarop u uw gegevens kunt inzien, controleren en indien nodig corrigeren. Als betrokkene heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. Zo niet, dan mogen zij alleen worden gebruikt voor een doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • de termijn gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EU bewaart de gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is om het gestelde doel van de verzameling of verdere verwerking te bereiken;
 • de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik van uw gegevens wordt gemaakt of dat deze in handen van onbevoegden vallen;
 • de plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Europa Analytics

Europa Analytics is de software (op basis van Piwik) waarmee wordt gemeten hoe doeltreffend en efficiënt de Europa-websites zijn.

Standaard worden bezoekers gevolgd met directe, permanente cookies, afkomstig van de server van europa.eu. U kunt ervoor kiezen om niet te worden gevolgd door Piwik (opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

U kunt hieronder nagaan wat uw huidige status is. Klik op het gewenste hokje als u uw voorkeur wilt veranderen.

De keuze om niet door Piwik te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europa-websites.

Meer over Europa Analytics

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Alle webpagina’s hebben een “Reageer”-knop, waarmee u uw opmerkingen naar een specifieke functionele mailbox kunt zenden. Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden de verstrekte persoonsgegevens door de geadresseerde slechts verzameld voor zover dat nodig is om te kunnen antwoorden. Als het team dat de mailbox beheert uw vraag niet kan beantwoorden, wordt uw bericht naar een andere dienst doorgestuurd. Per e-mail wordt u meegedeeld aan welke dienst uw vraag is toegezonden. De website zal de e-mailcorrespondentie die door middel van deze functie wordt gevoerd niet bewaren.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en daarmee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Laatste update: 02/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.