Juridisk meddelelse

1. Ansvarsfraskrivelse

1.1 Generelle betragtninger

De synspunkter, der gives udtryk for på dette websted, står for forfatternes egen regning og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens holdning. Det er Europa-Kommissionen, der administrerer webstedet, men Kommissionen deler ansvaret for webstedets indhold med de enkelte medlemsstater.

Europa-Kommissionen vil med dette websted forbedre den grænseoverskridende adgang til domstolsprøvelse og give offentligheden bedre adgang til oplysninger om Kommissionens initiativer og EU's politikker generelt. Vi tilstræber, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Hvis vi bliver opmærksomme på fejl, søger vi at rette dem.

Alle interaktive (elektroniske) tjenester udbydes, som de er, og på bedst mulig vis. Europa-Kommissionen og de deltagende data-/tjenesteudbydere fralægger sig ethvert ansvar, såvel udtrykkeligt som stiltiende. Vi kan navnlig ikke garantere, at oplysningerne er ajourførte og korrekte, at tjenesten er tilgængelig til hver en tid, og at der er adgang til andre tilknyttede eksterne websteder.

Den europæiske e-Justice-portal anvender data fra GeoNames på baggrund af en CC BY 3.0-licens til nogle af sine funktioner. Disse data ændres ikke.

Kommissionen fralægger sig ethvert ansvar for skader som følge af dataforvanskning, tab af data eller enhver anden form for skadelige virkninger forårsaget af forsætlig eller uforsætlig systemdrift. Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Kommissionens ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national lovgivning, eller at fralægge sig Kommissionens ansvar i tilfælde, hvor dette ikke er muligt ifølge national lovgivning. Det er belgisk ret, der finder anvendelse, og de belgiske domstole er kompetente til at behandle eventuelle tvister.

Europa-Kommissionen kan når som helst ændre ansvarsfraskrivelsen og nedenstående vilkår og betingelser uden forudgående varsel, og du bør altid benytte dig af den gældende ordlyd af denne tekst, sådan som den fremgår af webstedet.

1.2 Aspekter vedrørende indholdssider

Indholdssiderne er enten EU-sider eller medlemsstatssider, og de enkelte EU-medlemsstater er (via deres forskellige myndigheder) ansvarlige for indholdet og linkene på deres egne sider. Oplysningerne på webstedet:

  • er af generel karakter og ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som Kommissionens tjenestegrene ikke har kontrol over, og som Kommissionen ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Enhver henvisning på indholdssiderne til en person af hankøn gælder ligeledes som en henvisning til en person af hunkøn og omvendt, medmindre det af sammenhængen klart fremgår, at dette ikke er tilfældet.

Nogle af indholdssiderne er maskinoversat. Bemærk, at maskinoversættelserne er en midlertidig foranstaltning og kun er til kontekstuelle formål. Ejerne af disse sider påtager sig intet ansvar for kvaliteten af de maskinoversatte tekster.

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af Den Europæiske Unions Tidende inden den 1. juli 2013 og i dens elektroniske versioner efter den 1. juli 2013, har retsvirkning. Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske hændelser. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfri, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer.

1.3 Aspekter vedrørende interaktive tjenester

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle interaktive tjenester:

Ved at bruge disse tjenester accepterer du kun at bruge dem til det formål, hvortil de er beregnet. Tjenesterne eller personoplysninger, der hidrører derfra, må ikke anvendes til andre formål eller i andet øjemed, og sådanne oplysninger må navnlig ikke anvendes i forbindelse med handels-, markedsførings- eller reklameaktiviteter.

Det er ikke tilladt automatisk at massekopiere oplysninger, der hidrører fra tjenesterne (harvesting), og/eller at videreformidle dem på nogen måde.

Det er tilladt at benytte links til den europæiske e-justice-portal og dens sider.

Tjenestespecifikke aspekter:

1.3.1 Sammenkobling af insolvensregistre

Denne tjeneste gør det muligt at finde oplysninger om insolvensbehandling i de deltagende medlemsstaters nationale registre. Der findes ikke noget centraliseret EU-insolvensregister. Din anmodning sendes til de nationale registre, og der svares inden for få sekunder. Indtil videre udbydes tjenesten på bedst mulig vis.

1.3.2 Find en advokat

"Find en advokat" er en tjeneste, som Europa-Kommissionen og de deltagende nationale advokatsamfund stiller til rådighed for borgerne.

1.3.3 Find en notar

"Find en notar" er en tjeneste, som Europa-Kommissionen, Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE) og deltagende nationale notarforeninger stiller til rådighed for borgerne.

1.3.4 ECLI

Søgetjenesten vedrørende den europæiske retspraksisidentifikator (ECLI) er en tjeneste, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed for borgerne i samarbejde med de deltagende retlige aktører. Kommissionen har oprettet denne tjeneste for at lette adgangen til retsvæsenet på tværs af grænserne, idet unionsborgere og jurister får mulighed for nemt at finde frem til retspraksis med en ECLI-identifikator.

1.3.5 Søgning efter kompetent domstol/myndighed

Søgetjenesten til søgning efter en kompetent domstol/myndighed er en tjeneste, som Europa-Kommissionen stiller til rådighed for borgerne i samarbejde med de deltagende nationale retsmyndigheder eller andre kompetente organer. Kommissionen har oprettet denne tjeneste for at lette adgangen til retsvæsenet på tværs af grænserne, idet unionsborgere og jurister får mulighed for nemt at finde frem til den kompetente nationale domstol. Bemærk, at selv om der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden af resultaterne, kan der være særlige tilfælde vedrørende fastlæggelsen af kompetence, der ikke nødvendigvis er dækket.

1.3.6 Elektronisk indgivelse af krav (e-CODEX)

Elektronisk indgivelse af krav ved brug af e-CODEX-teknologi (den europæiske betalingspåkravsprocedure, den europæiske småkravsprocedure) sker i kraft af en sammenkobling af en lang række af Kommissionens og de nationale myndigheders IT-systemer. Helt undtagelsesvist kan det ske, at dit krav ikke når frem til den kompetente domstol. Der fremsendes så vidt muligt dokumentation for indsendelsen (eller fejl i forbindelse med indsendelsen), men vær opmærksom på, at denne dokumentation i visse medlemsstater er begrænset til levering af dit krav til det til formålet oprettede centrale nationale IT-system. Det er ikke altid muligt at forelægge dokumentation for leveringen til den relevante domstol.

Alle meddelelser vedrørende dokumentation for indsendelse eller modtagelse af svar fra domstolen sendes til den e-mailadresse, der er knyttet til den ECAS-konto (Europa-Kommissionens autentifikationstjeneste), som du brugte til at logge på med.

Europa-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering af dit krav eller for manglende dokumentation for indsendelsen (eller fejl i forbindelse med indsendelsen). Kommissionen kan heller ikke holdes ansvarlig for manglende videresendelse af meddelelser vedrørende dit krav fra domstolen til dig eller for ikke at have underrettet dig om modtagelsen af en sådan meddelelse.

Medmindre du anmoder om at få slettet din kommunikation med domstolen, vil du – bortset fra i tilfælde af force majeure – kunne få adgang til den på den europæiske e-justice-portal i mindst et år. Det tilrådes at gemme en kopi af al dokumentation, du ønsker at have adgang til ud over denne periode. Europa-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel skade, som du måtte lide, hvis du midlertidigt eller permanent ikke kan få adgang til kommunikationen mellem dig og domstolen, eller for ikke på forhånd at have underrettet dig om, at denne kommunikation blev slettet.

1.3.7 Elektronisk signatur

Krav, der indgives elektronisk (e-CODEX), skal underskrives elektronisk, inden de kan sendes via den europæiske e-justice-portal. Portalen indeholder et værktøj, som kan hjælpe dig med dette, men det er ikke obligatorisk at bruge det. Du kan også underskrive dit krav elektronisk med egne midler og uploade det til portalen. Europa-Kommissionen kan ikke holdes erstatningsansvarlig for en eventuel skade, som du måtte lide efter et afslag, det være sig fra domstolen eller en anden part, på en elektronisk signatur oprettet med værktøjet på den europæiske e-justice-portal.

1.3.8 Find en et selskab/Sammenkøring af virksomhedsregistre

Denne tjeneste gør det muligt at søge efter og opnå oplysninger om virksomheder, der er registreret i virksomhedsregistre i EU, Island, Liechtenstein eller Norge. Den er en del af det sammenkørte virksomhedsregistersystem (BRIS), der er oprettet i henhold til EU-lovgivningen. Systemet sammenkobler de nationale virksomhedsregistre, hvilket gør det muligt at opnå oplysninger om virksomhederne.

1.3.9 Europæisk uddannelsesplatform (ETP)

Der er tale om et søgeværktøj. ETP gør det muligt for retsvæsenets aktører (dommere, anklagere, domstolspersonale, advokater, notarer, fogeder, sagkyndige, oversættere og tolke inden for retsvæsenet, fængselspersonale, ansatte i kriminalforsorgen osv.) at finde oplysninger om kurser i EU-ret og uddannelsesmateriale til brug for selvstudium.

Udbydere af undervisning rettet mod retsvæsenets aktører informerer interesserede personer inden for denne faggruppe om de undervisningsaktiviteter vedrørende EU-ret, som de tilrettelægger i Den Europæiske Union på forskellige sprog. Europa-Kommissionen bidrager til platformen med brugsklart undervisningsmateriale eller håndbøger, der er udarbejdet takket være økonomisk støtte fra EU.

Platformens indhold består af beskrivelser af undervisningsaktiviteter og undervisningsmateriale. Brugerne af ETP er ansvarlige for at træffe de nødvendige forholdsregler for at beskytte sig selv og deres computersystemer mod virus, orme, trojanske heste og andet skadeligt eller destruktivt indhold. Europa-Kommissionen fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade, der måtte opstå som følge af brug af tjenesten eller i forbindelse med brugerne download af tjenestens indhold.

Europa-Kommissionen har ingen kontrol over websteder og hjemmesider, der er adgang til via platformen og er ikke ansvarlig for deres indhold eller anvendelse. Den omstændighed, at der linkes til et websted eller en hjemmeside uden for ETP, indebærer ikke, at Europa-Kommissionen har godkendt indholdet af et sådant websted eller en sådan hjemmeside. Europa-Kommissionen fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der hidrører fra brug af websteder og hjemmesider, der ligger uden for ETP.

Tilmelding til de relevante kurser varetages af undervisningsudbyderne selv via de links, der er angivet i kursusbeskrivelsen. Europa-Kommissionen påtager sig intet ansvar ved aflysning af undervisningsaktiviteter, for undervisningsmateriale og dettes indhold, nøjagtighed, forskriftsmæssighed og kvalitet.

Da Kommissionen anmoder andre om at respektere sine intellektuelle ejendomsrettigheder, respekterer den på samme måde andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis en bruger mener, at materiale, der befinder sig på, eller som der linkes til fra en server, krænker ophavsretten, opfordres brugeren til at underrette Europa-Kommissionen herom. Europa-Kommissionen vil reagere på sådanne meddelelser, herunder - for så vidt som det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt - ved at fjerne det pågældende materiale eller deaktivere alle links til dette. Europa-Kommissionen vil bringe en brugers adgang til og brug af applikationen til ophør, hvis det konstateres, at brugeren gentagne gange krænker Europa-Kommissionens eller andres ophavsrettigheder eller øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hverken Europa-Kommissionen eller dens leverandører og licensgivere garanterer, at ETP vil være fejlfri, eller at adgangen til ETP vil være kontinuerlig eller uafbrudt.

2. Meddelelse om ophavsret

© Den Europæiske Union (2024)

Videreanvendelse af dokumenter, som Kommissionen selv administrerer, eller som Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (Publikationskontoret) administrerer på Kommissionens vegne, er undergivet de betingelser, der er fastlagt i Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 (2011/833/EU, Euratom) om videreanvendelse af Kommissionens informationer. Videreanvendelse af dokumenter er gratis.

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse, hvis ikke andet er anført. I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Kongeriget Belgien (2024)

Anvendelse af oplysningerne på de nationale sider om Belgien på dette websted er omfattet af gældende belgisk lovgivning, særlig lov af 30. juni 1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder. I henhold til denne lovgivning er anvendelsen af disse oplysninger betinget af forudgående tilladelse fra indehaverne af ophavsretten eller de beslægtede rettigheder, medmindre andet er bestemt. I medfør af lovens artikel 8, stk. 2, er officielle retsakter, der hidrører fra offentlige myndigheder, ikke omfattet af ophavsret. Officielle retsakter, der hidrører fra offentlige myndigheder, er retsakter med retsvirkning (herunder love, parlamentariske procedurer, domstolsafgørelser osv.). I artikel 21, stk. 1, hedder det, at "Når der citeres fra værker, der er lovligt offentliggjort, i forbindelse med kritik, polemik, undersøgelser, undervisning eller videnskabelige værker i overensstemmelse med god skik og brug inden for det pågældende fag og i et omfang, der står i forhold til formålet, udgør det ikke en overtrædelse af ophavsretten. Ved brug af citater som omhandlet i ovenstående stykke skal kilde og ophavsmand angives, medmindre dette ikke er muligt".

Internetsider, som de nationale sider om Belgien på e-justice-portalen henviser til, er omfattet af deres egne ophavsretlige bestemmelser. De belgiske domstole har kompetence til at pådømme enhver sag om ophavsret til de oplysninger, som findes på de nationale sider om Belgien.

© Republikken Bulgarien (2024)

Oplysningerne fra Republikken Bulgariens regering er offentlige. Oplysningerne på de bulgarske sider på e-justice-portalen er frit tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i ikke-kommercielt øjemed, bortset fra materiale, der udtrykkeligt er ophavsretligt beskyttet, eller hvor der kræves forudgående godkendelse fra rettighedshaver.

© Den Tjekkiske Republik (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Den Tjekkiske Republiks regering eller administreres af tredjemand på dennes vegne, er underlagt tjekkiske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Hvor andet ikke er angivet, kan indholdet på de tjekkiske sider gengives, hvis kilden angives. Gengivelse må kun ske i ikke-kommercielt øjemed.

I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Kongeriget Danmark (2024)

Oplysningerne fra den danske regering på e-justice-portalen er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser.

© Forbundsrepublikken Tyskland (2024)

Tredjemands anvendelse af dokumenter, som findes på dette websted og tilhører Forbundsrepublikken Tyskland, er beskyttet af de ophavsretlige regler i tysk ret samt af EU-konventioner og internationale konventioner. Vi påtager os intet ansvar for ufuldstændighed, redaktionelle og tekniske fejl, udeladelser eller manglende nøjagtighed i forhold til oplysningerne på dette websted.

Vi garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er adgang til via links til eksterne websteder.

Webstedsoperatørerne har ansvaret for det indhold, de gør tilgængelige på deres egne websteder, efter lovens almindelige regler. Der skal skelnes mellem dette "eget indhold" og links til indhold fra operatører af eksterne websteder.

Hyperlinks til indhold på eksterne websteder angives udelukkende til orientering.

Ansvaret for indholdet på de eksterne websteder påhviler alene udbyderen af dette indhold. Eksterne websteder gennemgås omhyggeligt og kontrolleres efter bedste evne og overbevisning før oprettelse af et link dertil. Vi garanterer imidlertid hverken udtrykkeligt eller stiltiende fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er adgang til via eksterne hyperlinks. Der kan på et hvilket som helst tidspunkt ske ændringer i eksterne websteders indhold uden den tyske regerings vidende.

I forhold til samtlige links på dette websted erklærer vi udtrykkeligt, at vi ikke har nogen kontrol over designet af og indholdet på de eksterne websteder, der er adgang til via links på dette websted. Endvidere indebærer sådanne links ikke nogen form for godkendelse af disse websteder eller deres indhold. Denne erklæring gælder alle sider på dette websted og alle links, der er indeholdt deri.

Du bedes underrette det tyske kontaktpunkt på redaktion@justiz.de, hvis et eller flere af disse links omfatter indhold, der kan anses for at være uacceptabelt.

Redaktionspersonalet for de nationale tyske sider forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre, tilføje eller fjerne oplysninger på dette websted.

Der findes yderligere oplysninger på følgende link.

© Republikken Estland (2024)

Oplysningerne fra Republikken Estlands regering er underlagt ophavsretlige bestemmelser. Oplysningerne på Republikken Estlands sider på e-justice-portalen er imidlertid frit tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel kommercielt som ikke-kommercielt øjemed, hvis kilden og den ophavsretlige status angives. Indhold fra Republikken Estlands sider på e-justice-portalen skal gengives nøjagtigt og må ikke anvendes på en måde, der gør det vildledende.

© Irland (2024)

Det materiale fra Irland, som findes på denne side, er underlagt den irske regerings ophavsret i henhold til lovene om ophavsret og ophavsretligt beslægtede rettigheder fra 2000. Materialet må udelukkende downloades og gemmes på en computer eller udskrives til privat brug. Udleveres det til andre, skal kilde og ophavsretlig status angives.

Tilladelsen til at gengive den irske regerings ophavsretligt beskyttede materiale omfatter ikke materiale på denne side, som måtte tilhøre tredjemand. Tilladelse til at gengive sådant materiale skal indhentes fra de pågældende rettighedshavere.

© Den Hellenske Republik (2024)

Oplysningerne fra den græske regering på e-justice-portalen er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser. Visse eksterne links kan imidlertid være underlagt regler om ophavsret. I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Det spanske justitsministerium (2024)

Adgangen til og anvendelsen af det indhold på e-justice-portalen, som er leveret af Spanien, samt oplysningerne deri og de vedhæftede links og ydelser er forbeholdt justitsministeriet eller organer, der samarbejder med dette, og er beskyttet af de relevante intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Anvendelse, gengivelse, distribution, formidling til offentligheden eller omdannelse heraf eller enhver anden lignende aktivitet er forbudt uden justitsministeriets udtrykkelige tilladelse. Brugerens licens til at anvende enhver form for indhold på denne portal er begrænset til download og privat brug af dette indhold, under forudsætning af at det bevares intakt.

© Den Franske Republik (2024)

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Indholdet på dette websted tilhører justits- og frihedsministeriet og/eller webstedets ophavsmænd eller rettighedshavere og er beskyttet af bestemmelserne i fransk og international lovgivning om internationale ejendomsrettigheder, og især bestemmelserne i fransk lov om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Det drejer sig bl.a. om redaktionelle elementer, der findes på webstedet, skærmbilledernes præsentation og den nødvendige software, logoer, billeder, fotografier og grafik af enhver art.

Justits- og frihedsministeriet giver alene brugerne ret til at se indholdet og ikke til at videreanvende hele eller dele af webstedets indhold, uanset til hvilket formål.

Gengivelse er kun tilladt i digital form på den computer, hvorpå brugeren har fået adgang til webstedet, med det formål at få vist de sider, som brugeren besøger via sin browser.

En hvilken som helst virksomheds fuldstændige eller delvise gengivelse af webstedet uden justits- og frihedsministeriets udtrykkelige tilladelse er forbudt og betragtes som forfalskning, jf. artikel L.335-2 og følgende i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Link til fransk lov om intellektuelle ejendomsrettigheder.

Lovens kapitel om strafferetlige sanktioner er tilgængeligt her.

© Den Italienske Republik (2024)

Anvendelse af dokumenter, der tilhører det italienske justitsministerium eller andre offentlige institutioner eller administreres af tredjemand på deres vegne, og som findes på dette websted, er underlagt italienske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet.

Hvor andet ikke er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på det italienske justitsministeriums og andre offentlige institutioners sider, hvis kilden angives.

I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Republikken Cypern (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Cypern eller administreres af tredjemand på Cyperns vegne, er underlagt cypriotiske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Hvor andet ikke er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på cypriotiske sider, hvis kilden angives. I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), har en sådan tilladelse forrang for ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Republikken Letland (2024)

Oplysningerne fra Letlands regering er offentlige og er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser. Oplysningerne på de lettiske sider på e-justice-portalen er frit tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel kommercielt som ikke-kommercielt øjemed.

© Republikken Litauens justitsministerium (2024)

Oplysninger, der er afgivet af Republikken Litauen, er beskyttet af litauisk lov om ophavsret og dermed beslægtede rettigheder og kan frit anvendes, hvis kilden angives.

© Storhertugdømmet Luxembourg (2024)

Gengivelse af indhold og oplysninger på siderne om Luxembourg, der ejes af den luxembourgske stat eller af tredjemand, er omfattet af luxembourgsk ret, medmindre andet er angivet.

Er andet ikke angivet, er gengivelse af oplysningerne på siderne om Luxembourg tilladt til ikke-kommercielle formål, dog kun hvis kilden udtrykkeligt angives.

I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne på siderne om Luxembourg. Det bemærkes, at oplysninger, der offentliggøres på disse sider, ikke nødvendigvis er fuldstændige, udtømmende, nøjagtige eller ajourførte. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tekster offentliggjort på disse sider og originaldokumenterne finder originaldokumenterne som offentliggjort i statstidende, Mémorial, anvendelse.

På siderne om den luxembourgske stat findes der henvisninger til sider, der ejes af tredjemand, som den luxembourgske stat ikke kontrollerer, og som den fraskriver sig ethvert ansvar for.

Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på brugerens IT-udstyr, som skyldes brugen af sider, der ejes af den luxembourgske stat eller tredjemand.

Den luxembourgske stat fralægger sig ethvert ansvar for selv midlertidige nedbrud på dette websted.

Nærværende ansvarsfraskrivelse sigter ikke mod at omgå kravene i gældende lovgivning eller at fraskrive sig ansvaret i tilfælde, hvor dette ikke kan ske i medfør af den anførte lovgivning.

© Ungarn (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Ungarn eller administreres af tredjemand på Ungarns vegne, er underlagt ungarske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Hvor andet ikke er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på ungarske sider i såvel privat som officielt øjemed, hvis kilden angives. Enhver anden anvendelse kræver forudgående tilladelse fra rettighedshaveren.

© Republikken Malta (2024)

Ophavsret/tilladelse til gengivelse

Maltas regering søger sammen med ministerier og departementer samt myndigheder og webstedsforfattere at bevare troværdigheden af oplysningerne på dette websted, men kan ikke sikre, at oplysninger, der er offentliggjort på visse af deres websteder eller eksterne links, er fuldstændige, aktuelle og korrekte, og det skal derfor understreges, at oplysningerne på disse websteder ikke kan betragtes som korrekt og fuldstændig information om et givet emne. Kvaliteten af og adgangen til disse oplysninger kan ikke garanteres, ligesom det ikke kan garanteres, at der ikke vil forekomme afbrydelser af teknisk art. De påtager sig derfor ikke noget ansvar for skader eller tab som følge af brug af webstedernes oplysninger, da de viste oplysninger udelukkende er at betragte som en generel vejledning. Maltas regering forbeholder sig ret til i en periode at ændre, tilføje eller slette dele af eller hele sider uden at give nogen særlig meddelelse herom.

Maltas regering yder sammen med ministerier og departementer samt myndigheder og webstedsforfattere ingen garanti for kvaliteten af eksterne links. Angivelse af virksomheds- eller forretningsnavne på siderne er ikke at betragte som en anbefaling af produkter eller ydelser leveret af de pågældende virksomheder eller forretninger.

Disse sider må ikke betragtes som juridisk rådgivning. Dette hører under advokatstandens beføjelser.

Hvis du her på webstedet finder oplysninger, som efter din mening er forkerte eller vildledende, kan du sende en e-mail til webmasteren eller bruge feedback-formularen.

Indholdet på dette websted er omfattet af bestemmelserne i loven om ophavsret, Maltas love, politikker og anordninger samt enhver international aftale, som Maltas regering er omfattet af. Oplysningerne på dette websted er tilgængelige til privat brug samt til ikke-kommerciel offentlig brug. I denne forbindelse kan oplysningerne anvendes afgiftsfrit og uden nogen form for tilladelse fra Maltas regering, under forudsætning af at det materiale, der anvendes, er en ægte kopi af originalen, og at Maltas regering anføres som kilde. Det anvendte materiale må på ingen måde angives som en officiel version, selv ikke når det præsenteres sammen med Maltas regering eller med Maltas regerings tilladelse.

© Kongeriget Nederlandene (2024)

Oplysninger fra den nederlandske regering, der gøres offentligt tilgængelige, er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser, medmindre dette er angivet. Oplysningerne på de nederlandske sider på e-justice-portalen er frit tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel kommercielt som ikke-kommercielt øjemed, medmindre (visse dele af) oplysningerne indeholder en bestemmelse om ophavsret.

© Republikken Østrig (2024)

Alle artikler på dette websted er ophavsretligt beskyttet, og alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på de østrigske sider på den europæiske e-justice-portal er at betragte som offentligt tilgængelige og kan videregives eller gengives, under forudsætning af at der ikke er tale om kommerciel brug, og at kilden angives.

Selv om det østrigske justitsministerium i rimeligt omfang søger at sikre, at oplysningerne på de østrigske sider på e-justice-portalen er korrekte og opdaterede, påtager det sig intet ansvar for nøjagtigheden, rettidigheden og fuldstændigheden af sådanne oplysninger eller oplysninger på andre websteder, hvortil der er anført links. Hvis og i det omfang der opdages fejl i materialet, vil disse blive rettet så hurtigt som muligt.

Oplysningerne på de østrigske sider på e-justice-portalen er generelle og er derfor ikke tilpasset bestemte individuelle behov hos personer, virksomheder eller organisationer, Oplysningerne er ikke nødvendigvis korrekte, fuldstændige og opdaterede, og de er delvist forbundet med andre websteder, som det østrigske justitsministerium hverken har indflydelse på eller ansvar for. Oplysningerne er ikke tænkt som en erstatning for professionel (juridisk) rådgivning. Hvis du har behov for personlig rådgivning, skal du altid kontakte en sagkyndig inden for det relevante område først. Hvis du har spørgsmål vedrørende din retssag, skal du kontakte den kompetente domstol. For så vidt angår begæringer, der vedrører overholdelse af en bestemt tidsfrist, skal der altid rettes henvendelse til den kompetente domstol eller myndighed først.

Vi garanterer ikke, at dokumenter, der er stillet til rådighed på de østrigske sider på e-justice-portalen, svarer nøjagtigt til den officielle vedtagne tekst. Kun østrigske love, der offentliggøres på den juridisk foreskrevne måde i "Bundesgesetzblatt der Republik Österreich" (Østrigs lovtidende), er juridisk bindende.

Visse af dokumenterne på de østrigske sider på e-justice-portalen henviser til oplysninger, der stilles til rådighed af andre organisationer. Det østrigske justitsministerium garanterer dog på ingen måde nøjagtigheden, rettidigheden eller korrektheden af sådanne oplysninger.

© Det polske justitsministerium (2024)

Indholdet på webstedet er udelukkende til orientering og må ikke forveksles med rådgivning. Det polske justitsministerium garanterer på ingen måde indholdets nøjagtighed, rettidighed eller korrekthed.

Det polske justitsministerium påtager sig intet ansvar for eller i forhold til de oplysninger, der findes på webstedet. Derudover kan der for bestemt indhold eller bestemte dele af webstedet gælde særlige bestemmelser vedrørende ansvarsfraskrivelse og ophavsret. De oplysninger på de polske sider, der ikke er underlagt særlige bestemmelser vedrørende ansvarsfraskrivelse eller ophavsret, er frit tilgængelige og må downloades/gengives/oversættes/tilpasses i alle udgaver, former og medier i såvel kommercielt som ikke-kommercielt øjemed.

Det polske justitsministerium påtager sig intet ansvar og frasiger sig enhver forpligtelse vedrørende browsing på dette websted, anvendelse af oplysninger eller download af materiale derfra, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller vildledende eller ringeagtende udsagn. Oplysningerne på webstedet kan være udtryk for holdninger eller synspunkter, som ikke nødvendigvis deles af det polske justitsministerium, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Dette websted indeholder links til eksterne sider, som det polske justitsministerium ikke har nogen kontrol over, og for hvilke det polske justitsministerium ikke påtager sig noget ansvar.

© Den Portugisiske Republik (2024)

Tredjemands anvendelse af denne portals dokumenter, som ejes af Portugal, er omfattet af ophavsret og andre beslægtede rettigheder og af industrielle ejendomsrettigheder i henhold til portugisisk lovgivning, EU-lovgivning og de relevante internationale aftaler. Oplysningerne på denne portal er offentlige og kan, medmindre andet er udtrykkeligt angivet, gengives og anvendes, hvis kilden angives. I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst eller multimedieoplysninger (lyd, billede, software osv.), finder ovennævnte generelle tilladelse ikke anvendelse. På anmodning kan der gives særlig tilladelse til anvendelse og gengivelse af dokumenter med oplysninger, der ikke frit kan anvendes i henhold til loven. En særlig tilladelse fastsætter klart de begrænsninger, der gælder for anvendelsen af de dokumenter, som tilladelsen dækker.

© Rumænien (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Rumænien eller administreres af tredjemand på Rumæniens vegne, er underlagt rumænske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Hvor andet ikke er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på rumænske sider, hvis kilden angives. I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Republikken Slovenien (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Republikken Sloveniens regering eller administreres af tredjemand på dennes vegne, er underlagt slovenske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Hvor andet ikke er angivet, er det tilladt at gengive indholdet på de slovenske sider med kildeangivelse. Gengivelse må kun ske i ikke-kommercielt øjemed.

I tilfælde, hvor der kræves forudgående tilladelse til gengivelse eller anvendelse af tekst- eller multimedieoplysninger (lyd, billeder, software osv.), ophæver en sådan tilladelse ovennævnte generelle tilladelse, og denne skal tydeligt angive eventuelle begrænsninger i brugen.

© Den Slovakiske Republik (2024)

Anvendelse af dokumenter fra dette websted, der tilhører Den Slovakiske Republik eller administreres af tredjemand på dennes vegne, er underlagt slovakiske regler om ophavsret, medmindre andet er angivet. Begrænsninger i ophavsretten, ophavsretligt beslægtede rettigheder eller sui generis-retten i databaser er kun tilladt i de særlige tilfælde, der er fastlagt i lov om ophavsret nr. 618/2003 Saml. med ændringer. Anvendelse eller anbringelse af materiale i medfør af lov om ophavsret må ikke være i modstrid med den normalt tilsigtede anvendelse deraf og må ikke i urimelig grad skade rettighedshavernes legitime interesser. I alle andre tilfælde skal der indhentes forudgående tilladelse til anvendelse af materialet (licens).

Følgende links indeholder yderligere oplysninger om de slovakiske regler om ophavsret:

på engelsk på slovakisk

© Republikken Finland (2024)

Oplysningerne fra den finske regering på e-justice-portalen er offentlige og er ikke underlagt ophavsretlige bestemmelser.

© Kongeriget Sverige (2024)

Materiale, der offentliggøres på Sveriges sider på den europæiske e-justice-portal, kan anvendes gratis. Kilden skal dog angives, hvor dette særligt er anført.

© Crown copyright (2024)

Oplysningerne fra Det Forenede Kongeriges regering er ophavsretligt beskyttede. Alt indhold findes i Open Government Licence v3.0, medmindre andet er angivet.

Sidste opdatering: 28/06/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.