Politica de confidențialitate

1. Declarație de confidențialitate

Această declarație de confidențialitate conține informații privind prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiunea de prelucrare: portalul european e-justiție

Operatorul de date: Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG JUST), Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară

Numerele de referință ale operațiunii de prelucrare: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR-EC-03328, DPR-EC-08846

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte viața privată (Politica de confidențialitate pentru site-urile gestionate de Comisia Europeană). Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum colectăm, prelucrăm și protejăm toate datele cu caracter personal furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, declarația include informațiile de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Aceste informații vizează operațiunile de prelucrare a datelor indicate mai jos.

Portalul european e-justiție (denumit în continuare „portalul e-justiție”) a fost creat cu scopul de a oferi publicului larg acces la informații, la bazele naționale de date interconectate, la servicii interactive care le permit utilizatorilor să comunice direct cu autoritățile competente dintr-un alt stat membru și de a furniza datele de contact ale autorităților și organismelor naționale competente. Prin urmare, portalul e-justiție extrage, în scop foarte precis, date pentru a combina și alinia informațiile din diferite baze naționale de date. Portalul prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal în contextul comunicării prin e-mail între Comisie, cetățeni, administratorii de conținut responsabili și punctele de contact (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01506).

În plus, anumite operațiuni specifice de prelucrare a datelor au loc în contextul unor servicii furnizate de portalul e-justiție, de exemplu instrumentele „Găsiți un avocat”, „Găsiți un notar” și „Găsiți o societate”, motorul de căutare al Identificatorului european de jurisprudență (ECLI), instrumentul de comunicare e-CODEX, baza de date a instanțelor competente (CDB), instrumentul interactiv privind drepturile fundamentale (FRIT) și sistemul de interconectare a registrelor funciare (LRI).

Vă rugăm să rețineți că este la latitudinea statelor membre și a organismelor competente (asociații profesionale, organizații non-profit etc.) să gestioneze bazele publice de date care oferă servicii prin intermediul portalului. Datele sunt colectate de aceste entități în scopul respectării legislației naționale și pentru a furniza informațiile necesare la nivel național. Aceste baze de date sunt interconectate prin portal, astfel încât informațiile disponibile la nivel național să poată fi accesate prin intermediul acestuia. Este sarcina statelor membre și a organismelor competente (asociații profesionale, organizații non-profit etc.) să garanteze securitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în bazele lor de date.

Comisia furnizează specificații tehnice pentru interconectarea cu entitățile menționate mai sus. Cooperarea între entitățile menționate mai sus și Comisie se face pe bază voluntară (cu excepția BRIS și IRI 2.0, care sunt interconexiuni obligatorii în conformitate cu legislația aplicabilă[1]). Prin urmare, această cooperare nu este reglementată de niciun acord formal (de exemplu, un contract). Comisia asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal strict în limitele responsabilităților sale, în calitate de operator de date în cadrul portalului e-justiție.

Aceste operațiuni de prelucrare a datelor sunt efectuate de DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară), după cum se indică în detaliu mai jos.

2. De ce și cum vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul operațiunii de prelucrare

DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară) prelucrează date cu caracter personal în scopul principal de a pune la dispoziție un „ghișeu unic (electronic)” pentru informații privind justiția și accesul la platforma centrală a portalului e-justiție pentru procedurile judiciare europene (DPR-EC-01506).

În plus, anumite operațiuni specifice de prelucrare a datelor au loc în contextul unor servicii furnizate de portalul e-justiție:

Găsiți un avocat - Găsiți un notar

„Găsiți un avocat” și „Găsiți un notar” sunt două servicii puse la dispoziția publicului larg de către Comisie în colaborare cu asociațiile naționale relevante ale profesioniștilor din domeniul juridic (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01507). Aceste asociații sunt responsabile pentru colectarea inițială a datelor de contact în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD). Comisia pune la dispoziție un instrument de căutare pentru a permite căutarea transfrontalieră a datelor stocate de asociațiile naționale. Comisia nu stochează aceste date de contact și nici rezultatele căutării.

Motorul de căutare ECLI

Motorul de căutare al identificatorului european de jurisprudență - ECLI (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01508) este un serviciu pus la dispoziția publicului larg de către Comisie în cooperare cu furnizorii de jurisprudență participanți, cu scopul de a facilita accesul la jurisprudența europeană și națională (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01508). Statele membre și autoritățile judiciare naționale sunt responsabile cu publicarea jurisprudenței naționale. Comisia pune la dispoziție un instrument de căutare pentru a permite căutarea transfrontalieră a acestei jurisprudențe, care ar putea conține anumite date cu caracter personal. Comisia nu stochează jurisprudență și nici rezultatele căutării.

e-CODEX

Portalul e-justiție oferă, de asemenea, un serviciu care permite un schimb electronic de formulare oficiale în temeiul anumitor instrumente juridice transfrontaliere europene. Acest lucru este realizat în cadrul unei infrastructuri de comunicații securizate subiacente, cunoscută sub numele de e-CODEX (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01509). e-CODEX este un set de produse software care permit schimbul transfrontalier direct și securizat de mesaje electronice în domeniul judiciar. Acesta se bazează pe o structură descentralizată, concepută pentru a conecta sistemele informatice existente la nivel național.

e-CODEX facilitează schimbul de formulare, în temeiul unor instrumente juridice europene specifice. În afară de datele cu caracter personal necesare pentru schimbul de formulare oficiale, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc, de asemenea, în contextul semnăturii electronice. Această operațiune de prelucrare este efectuată, de asemenea, în cadrul furnizării de informații cu privire la autoritățile competente în cazurile în care astfel de funcții sunt îndeplinite de persoane fizice. În plus, metadatele, care pot conține date cu caracter personal, sunt înregistrate în scopul soluționării unor eventuale probleme (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01509).

Baza de date a instanțelor - instrument interactiv privind drepturile fundamentale

Baza de date a instanțelor competente (CDB) și instrumentul interactiv privind drepturile fundamentale (FRIT) sunt două servicii puse la dispoziția publicului larg de către Comisie și statele membre, permițându-le utilizatorilor să identifice autoritățile competente pentru anumite instrumente juridice transfrontaliere europene și pentru asigurarea respectării drepturilor lor fundamentale (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR-EC-01510). Statele membre îi furnizează Comisiei datele de contact relevante. Comisia este responsabilă doar cu publicarea acestor date.

Aceste instrumente prelucrează datele de contact ale autorităților competente (inclusiv pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale); în anumite cazuri, datele de contact se pot referi la o persoană specifică.

Găsiți o societate - sistemul de interconectare a registrelor comerțului

Serviciul „Găsiți o societate - sistemul de interconectare a registrelor comerțului” vă permite să căutați și să obțineți informații despre societățile înregistrate în registrele comerțului din UE, Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Serviciul face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului (Business Registers Interconnection System - BRIS), instituit în conformitate cu legislația UE. Sistemul conectează registrele naționale ale comerțului care pun la dispoziție informații privind societățile comerciale (numărul de referință al operațiunii de prelucrare a datelor: DPR- EC-03328). Deși majoritatea datelor privind societățile comerciale din registrele comerțului sunt fără caracter personal, în unele documente figurează, de exemplu, numele directorilor/reprezentanților legali/ acționarilor.

Sistemul de interconectare a registrelor funciare

DG JUST (Unitatea A1) colectează și utilizează informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a facilita funcționarea sistemului de interconectare a registrelor funciare (LRI).

Serviciile de bază ale LRI furnizate de toate registrele trebuie să înregistreze, să examineze și să stocheze informații funciare, cum ar fi locația și proprietatea, și să le pună la dispoziția publicului și a profesioniștilor.

Punctele naționale de contact sunt responsabile pentru colectarea inițială a informațiilor relevante, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD). Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt definite fie în legislația națională, fie de asociațiile naționale respective. Comisia nu este responsabilă cu definirea scopurilor acestei prelucrări la nivel național. Comisia nu stochează datele de contact furnizate și nici rezultatele căutării.

Alte prelucrări de date pe portalul e-justiție

Portalul e-justiție prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în scopul notificării prin e-mail, precum și datele cu caracter personal ale administratorilor responsabili cu gestionarea funcționalităților specifice ale portalului și ale sistemelor sale.

Autentificarea utilizatorilor portalului e-justiție se face prin intermediul serviciului EU Login al Comisiei. O declarație de confidențialitate separată explică natura prelucrării datelor cu caracter personal de EU Login.

Niciuna dintre operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu este utilizată pentru vreun proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri (articolul 24 din Regulamentul (UE) 2018/1725).

3. Care este temeiul juridic în baza căruia vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice care îi revine instituției sau organismului Uniunii (articolul 5 alineatul (1) litera (a) din regulament). Unele forme de prelucrare a datelor se bazează de asemenea pe consimțământul persoanei vizate [articolul 5 alineatul (1) litera (d) din regulament]. Portalul e-justiție, precum și diferitele sale funcționalități și servicii, este furnizat în conformitate cu articolele 81 și 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciului „Găsiți o societate - sistemul de interconectare a registrelor comerțului” se efectuează, de asemenea, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din regulament. Această prelucrare este necesară pentru a pune la dispoziția utilizatorilor paginii „Căutați o societate” de pe portalul european e-justiție documente ale societății (care pot conține date cu caracter personal), după cum se prevede în Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată, de asemenea, de Decizia Comisiei din 5 iunie 2014 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul portalului european e-justiție.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

Platforma centrală a portalului e-justiție

În contextul funcționării generale a portalului european e-justiție, DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară) colectează următoarea categorie de date cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal ale administratorilor de conținut ai portalului e-justiție, datele cu caracter personal furnizate de utilizatori atunci când consultă portalul e-justiție, inclusiv în contextul contactelor prin căsuța poștală de asistență (platforma centrală a portalului e-justiție: DPR-EC-01506).

De asemenea, în scopul executării acelor operațiuni de prelucrare, DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară) colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal colectate în contextul EU Login (nume și adresă de e-mail). Obținem aceste date cu caracter personal prin intermediul serviciului EU Login.
 • Datele cu caracter personal ale administratorilor (nume și e-mail). Am primit aceste date cu caracter personal de la autoritățile naționale competente.

Furnizarea acestor date cu caracter personal nu este obligatorie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul serviciilor puse la dispoziție pe portal

 • Numele și datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) ale avocaților și notarilor (Găsiți un avocat - Găsiți un notar - DPR-EC-01507).
 • Datele cu caracter personal incluse în jurisprudența europeană și națională, puse la dispoziție în conformitate cu legislația europeană sau națională aplicabilă (motor de căutare ECLI: DPR-EC-01508).
 • Datele cu caracter personal necesare pentru schimbul electronic de formulare în temeiul instrumentelor juridice europene vizate; datele cu caracter personal în contextul utilizării semnăturilor electronice, datele cu caracter personal păstrate ca metadate necesare în scopul depanării (e-CODEX: DPR-EC-01509).
 • Numele și datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon etc.) ale persoanelor care pot fi competente în contextul procedurilor de drept civil și/sau al asigurării respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor (baza de date a instanțelor - instrumentul interactiv privind drepturile fundamentale: DPR-EC-015010).
 • Documentele publice disponibile pe pagina „Găsiți o societate” a portalului european e-justiție (actul constitutiv, statutul, documentele contabile etc.) pot conține date cu caracter personal referitoare la o societate (directori, reprezentanți legali, acționari etc.). Categoriile pot varia în funcție de registrul național al comerțului și pot include informații precum: genul (dl/dna), numele, prenumele, numele părinților, data nașterii, numărul și data eliberării/expirării cărții de identitate/pașaportului, codul fiscal sau alte numere naționale de identificare, adresa și semnătura (DPR-EC-03328)
 • Numele proprietarilor de terenuri, adresa acestora, data nașterii, starea civilă, semnăturile, numele succesorilor etc. și orice alte categorii de date cu caracter personal stabilite în legislația națională relevantă a statului membru respectiv în scopul funcționării sistemului de interconectare a registrelor funciare (DPR-EC-08846).

În contextul serviciilor care se bazează pe date furnizate de terți, portalul e-justiție difuzează datele cu caracter personal menționate mai sus în cazul în care acestea sunt deja difuzate și de alți operatori de date. Colectarea inițială a acestor date poate fi obligatorie în temeiul legislației aplicabile.

5. Cât timp vă păstrăm datele cu caracter personal?

DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară) păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare, și anume:

 • Datele administratorilor de conținut și ale persoanelor de contact sunt stocate până când acestea își îndeplinesc funcțiile; validitatea datelor este verificată în contextul unei actualizări anuale a conținutului portalului e-justiție; rectificările se efectuează, de asemenea, la cerere (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 și DPR-EC-01510).
 • Datele cu caracter personal sunt extrase din bazele de date ale barourilor și societăților de drept participante. Acestea nu sunt stocate pe portalul e-justiție și sunt afișate numai pe durata vizualizării rezultatelor căutării (Găsiți un avocat/Găsiți un notar: DPR-EC-01507).
 • Datele cu caracter personal pot fi incluse în hotărârile judecătorești comunicate de partenerii europeni și naționali care publică jurisprudența („furnizorii ECLI”). Portalul e-justiție stochează aceste date ca parte a metadatelor și a indexurilor de căutare ale fiecărei hotărâri în parte, atâta timp cât entitatea furnizoare nu anonimizează sau nu elimină hotărârea judiciară respectivă (motor de căutare ECLI: DPR-EC-01508).
 • În ceea ce privește portalul e-justiție, datele cu caracter personal sunt stocate numai pe durata întocmirii formularului relevant de către solicitant. Cu toate acestea, datele cu caracter personal sunt stocate în „căsuțele poștale electronice” ale utilizatorilor, în componenta eTrustEx a e-CODEX, pentru cel mult 10 ani. Perioada maximă de păstrare a datelor în scop de depanare este de 5 ani (e-CODEX: DPR-EC-01509).
 • Datele cu caracter personal obținute prin intermediul funcției „Găsiți o societate” sunt stocate pe platformă timp de 6 zile din momentul în care fișierul este pus la dispoziție pentru descărcare (DPR-EC-03328).
 • Datele cu caracter personal colectate pentru sistemul de interconectare a registrelor funciare sunt prelucrate pe durata necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare, după cum este stabilit în legislația națională relevantă a statului membru respectiv. Datele cu caracter personal sunt stocate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor juridice și fiscale (DPR-EC-08846).

6. Cum vă protejăm datele cu caracter personal și cum le păstrăm?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat la acestea, ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice prevăd că accesul la datele personale le este acordat doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

În ceea ce privește datele disponibile pe componenta publică a portalului e-justiție, accesul la datele cu caracter personal este oferit publicului larg. Datele cu caracter personal prelucrate pentru stabilirea punctelor tehnice de contact responsabile și prelucrate în scopuri de asistență și de soluționare a unor eventuale probleme (inclusiv datele cu caracter personal extrase de sistemul EU Login) pot fi accesate numai de personalul autorizat al Comisiei, în conformitate cu principiul necesității de a cunoaște. Personalul menționat trebuie să respecte dispozițiile legale și, dacă este relevant, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Dacă ne contactați prin intermediul instrumentului „Opinii cititori” al portalului e-justiție, personalul autorizat va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Sub rezerva consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite mesajul (inclusiv datele cu caracter personal conținute în acesta) și altor instituții europene sau autorități naționale competente.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în contextul colectării de informații statistice privind traficul web. Acest lucru este realizat de sistemul Europa Analytics al Comisiei. Ce date cu caracter personal sunt colectate și cum sunt acestea prelucrate de Europa Analytics.

8. Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a le rectifica dacă sunt inexacte sau incomplete. După caz, aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor sau de a vă opune acestei operațiuni, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

În cazul în care portalul e-justiție pune la dispoziție date cu caracter personal colectate inițial de terți (registrele și bazele de date ale statelor membre etc.), vom transfera cererile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate către operatorii de date corespunzători.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care se efectuează în mod legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se precizează în acest document).

9. Date de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta operatorul de date responsabil: DG JUST (Unitatea A1: Tranziția digitală & formare judiciară), JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul de a face recurs (adică de a depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.

10. Mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Pentru a accesa registrul, accesați http://ec.europa.eu/dpo-register.

Aceste operațiuni specifice de prelucrare au fost incluse în registrul public al RPD cu următoarele numere de referință: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 și DPR-EC-01510.[1] BRIS - a se vedea articolul 17 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale. IRI.2.0 - a se vedea articolul 25 din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență.

2. Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare” se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018.

Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „.eu”.

Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor electronice solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu politica definită de regulamentul menționat anterior și oferă informații despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate în declarațiile lor specifice de confidențialitate.

În acest sens:

 • pentru fiecare serviciu electronic specific, un operator stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și asigură respectarea, de către serviciul electronic respectiv, a politicii privind viața privată;
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil cu protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin (a se vedea articolul 43-45 din regulament);
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate de control independentă (a se vedea articolele 52-60 din regulament);
 • totalitatea site-urilor instituționale ale Uniuni Europene din cadrul domeniului „.eu” furnizează linkuri către site-uri terțe; Întrucât nu avem control asupra lor, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic pe site-ul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet menită să amelioreze comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

EUROPA oferă sau va oferi trei tipuri de servicii electronice:

 1. servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori decizionali un acces ușor și eficient la informații, îmbunătățind astfel gradul de transparență și înțelegere al politicilor și activităților UE;
 2. servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii din sectorul public, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și la serviciile UE;
 3. servicii aferente unor operațiuni care permit accesul la toate tipurile principale de operațiuni cu UE, de exemplu achiziții publice, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obținere sau cumpărare de documente etc.

Informații incluse într-o declarație de confidențialitate specifică

O declarație de confidențialitate specifică conține următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul informațiilor colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite. UE colectează informații cu caracter personal exclusiv în măsura necesară îndeplinirii unui scop specific. Informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri incompatibile;
 • Cui se divulgă informațiile dumneavoastră. UE divulgă informații terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. UE nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct;
 • Cum puteți avea acces la propriile informații, cum le puteți verifica exactitatea și, dacă este necesar, cum le puteți corecta. În calitate de persoană vizată, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive imperioase și legitime, cu excepția cazurilor în care datele sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când datele vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul în mod neechivoc;
 • Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră. UE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară;
 • Ce măsuri de securitate se iau pentru a vi se proteja informațiile împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat;
 • Pe cine puteți contacta dacă aveți întrebări sau reclamații.

Europa Analytics

Europa Analytics este un serviciu administrativ care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

În mod implicit, utilizatorii site-urilor sunt monitorizați cu ajutorul cookie-urilor originale persistente de pe portalul Europa cookie-uri. Aveți opțiunea de a respinge monitorizarea Piwik (excludere voluntară). Dacă vă răzgândiți, puteți opta pentru reluarea monitorizării Piwik (includere voluntară).

Pentru a verifica care este statutul dumneavoastră actual și pentru a alege una dintre opțiuni, bifați căsuța corespunzătoare din textul de mai jos.

Dacă alegeți să nu fiți monitorizat de Piwik, acest lucru nu are niciun efect asupra navigării pe site-urile portalului Europa.

Informații suplimentare despre Europa Analytics

Cum sunt tratate e-mail-urile dumneavoastră?

Toate paginile web conțin cu link pentru furnizarea de feedback, care vă permite să vă trimiteți observațiile la o căsuță electronică funcțională specifică. Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de către destinatar numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuța electronică nu vă poate răspunde la întrebare, va transmite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dumneavoastră. Site-ul web nu păstrează nicio înregistrare a schimburilor de e-mailuri efectuate prin folosirea acestei funcționalități.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră cu caracter personal aferente, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.

Ultima actualizare: 02/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.