Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Belgicko

Na týchto stránkach sa vysvetľuje, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu, ktorý je predmetom súdneho konania. Bližšie o menej závažných priestupkoch, ako sú dopravné priestupky, ktoré sa zvyčajne trestajú pevne stanoveným trestom, napr. pokutou, pozri na informačnej stránke 5. Ak ste obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.

Autor obsahu
Belgicko

Zhrnutie trestného konania

Ďalej v texte nájdete stručný prehľad o obvyklých fázach trestného konania.


Vyšetrujúce súdy

Poradný senát (Chambre du conseil) a obžalovací (odvolací) senát (Chambre des mises en accusation) sú vyšetrujúce súdy. Overujú regulárnosť zatykača, vyjadrujú sa k ponechaniu osoby vo vyšetrovacej väzbe, zabezpečujú dohľad nad vyšetrovaním a rozhodujú o prípadnom postúpení veci súdu príslušnému rozhodnúť vo veci samej.

Konanie pred poradným senátom (Chambre du conseil):

 • predvolanie na súd doporučeným listom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • požiadanie o splnenie dodatočných povinností pred pojednávaním,
 • pojednávanie o existencii priťažujúcich dôkazov dostatočných na to, aby obvinený mohol byť súdený,
 • porada súdu a stanovenie dňa vynesenia rozhodnutia,
 • vynesenie rozhodnutia o odovzdaní veci príslušnému súdu. Obvinený nemá právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu, až na zákonom stanovené výnimky.
Trestné senáty ( Chambres correctionnelles)

Ak ste obžalovaný(-á) z prečinu (trestného činu, ktorý sa tresce pokutou najmenej 26 EUR a/alebo odňatím slobody od osem dní do 5 rokov), budete predvolaný pred trestný súd, ktorý určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu, vyhlási vaše oslobodenie spod obžaloby alebo vaše odsúdenie a obetiam prípadne poskytne určitú sumu odškodnenia. Trestný senát môže uložiť trest odňatia slobody najviac 20 rokov v prípade prekvalifikácie trestného činu na prečin.

Konanie pred trestným súdom:

 • predvolanie na súd súdnym zriadencom
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii,
 • pojednávanie na súde,
 • porada sudcu počas jedného mesiaca,
 • vynesenie rozsudku,
 • právo na odvolanie.

Porotný súd (Cour d'assises)

Ak ste obvinený zo zločinu (trestný čin, ktorý sa tresce maximálne trestom odňatia slobody na doživotie), budete odovzdaný porotnému súdu. Porota zložená z 12 porotcov vybraných z ľudu určí, či ste vinný zo skutkov, ktoré sa vám kladú za vinu. Ak budete vyhlásený za vinného/vinnú, títo porotcovia rozhodnú spoločne so súdom zloženým z troch sudcov o uložení trestu vašej osobe. K výške odškodnenia prípadných obetí, ak oň obete požiadajú, sa však vyjadrí iba súd.

Konanie pred porotným súdom:

 • rozsudok obžalovacieho senátu o odovzdaní veci príslušnému súdu a predvolanie súdnym vykonávateľom,
 • preštudovanie spisu v súdnej kancelárii (na požiadanie bezplatné poskytnutie kópie),
 • prípravné pojednávanie: rozhodnutie hlasovaním o zložení zoznamu svedkov, ktorých treba vypočuť, a porotcov,
 • ústne poučenie o prípade,
 • pojednávanie o vine, potom prípadne o treste a nakoniec o odškodnení občianskej strany v trestnom konaní,
 • nie je prípustné žiadne odvolanie (možnosť kasačnej sťažnosti).

Podrobnosti o všetkých týchto fázach konania a o svojich právach nájdete na informačných stránkach, ktoré však nemôžu nahradiť poradu s advokátom, a slúžia len ako usmernenie.

Úloha Európskej komisie

Uvedomte si, že Európska komisia nezohráva v trestných konaniach v členských štátoch žiadnu úlohu a ak chcete podať sťažnosť, nemôže vám pomôcť. Informácie o tom ako a kde podať sťažnosť nájdete na týchto informačných stránkach.

Informácie, ktoré potrebujete, nájdete kliknutím na linky uvedené ďalej v texte

1 – Porada s advokátom

2 – Moje práva počas vyšetrovania

 • Zatknutie a policajný výsluch
 • Spis vo fáze predbežného vyšetrovania
 • Spis vo fáze súdneho vyšetrovania
 • Osobitný prípad: vyšetrovacia väzba
 • Skončenie vyšetrovania

3 – Moje práva na súde

4 – Moje práva po oznámení rozhodnutia súdu

5 – Dopravné priestupky a iné menej závažné trestné činy

Posledná aktualizácia: 16/05/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.