Πολιτική απορρήτου

1. Δήλωση περί απορρήτου

Προστασια των προσωπικων σας δεδομενων

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πράξη επεξεργασίας: Διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων: Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (ΓΔ JUST), Διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών»

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίζει τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας (Πολιτική σεβασμού της ιδιωτικότητας για τους ιστοτόπους που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Η Επιτροπή συλλέγει και στη συνέχεια επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας εξηγεί τους λόγους για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, διευκρινίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας αφορούν τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων:

Η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (στο εξής: πύλη e-Justice) θεσπίστηκε με στόχο να παράσχει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε πληροφορίες, διασυνδεδεμένες εθνικές βάσεις δεδομένων, διαδραστικές υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν απευθείας με τις αρμόδιες αρχές σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και να παράσχει στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών και φορέων επαφής. Κατά συνέπεια,η πύλη e-Justice ανακτά δεδομένα για τον πολύ συγκεκριμένο σκοπό του συνδυασμού και της συσχέτισης δεδομένων από διαφορετικές εθνικές βάσεις δεδομένων. Η πύλη επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής, των πολιτών, του υπευθύνου διαχειριστή περιεχομένου και των σημείων επαφής (αρχείο προστασίας δεδομένων: DPR-EC-01506).

Επιπλέον, συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ορισμένων υπηρεσιών που παρέχει η πύλη e-Justice, π.χ. στο πλαίσιο των εργαλείων «Αναζήτηση δικηγόρου», «Αναζήτηση συμβολαιογράφου» και «Αναζήτηση εταιρείας», της μηχανής αναζήτησης ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας), του εργαλείου επικοινωνίας e-CODEX, της βάσης δεδομένων αρμόδιων δικαστηρίων (Competent Court Database – CDB), του διαδραστικού εργαλείου για τα θεμελιώδη δικαιώματα και του συστήματος διασύνδεσης των κτηματολογίων (LRI).

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των δημόσιων βάσεων δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες μέσω της πύλης εναπόκειται στα κράτη μέλη και σε άλλους φορείς, όπως επαγγελματικές ενώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Τα δεδομένα συλλέγονται από τις εν λόγω οντότητες για τον σκοπό της συμμόρφωσης με το εθνικό δίκαιο και για την παροχή αναγκαίων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων είναι διασυνδεδεμένες μέσω της πύλης κατά τρόπο ώστε οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο να είναι προσβάσιμες μέσω της πύλης. Εναπόκειται στα κράτη μέλη και σε άλλους φορείς, όπως επαγγελματικές ενώσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στις οικείες βάσεις δεδομένων.

Η Επιτροπή παρέχει τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση με τις προαναφερθείσες οντότητες. Η συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω και της Επιτροπής διασφαλίζεται σε εθελοντική βάση [με εξαίρεση το BRIS-ΣΔΙΜΗΕ (σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων) και το IRI 2.0 που αποτελούν υποχρεωτικές διασυνδέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία[1]]. Συνεπώς, η εν λόγω συνεργασία δεν ρυθμίζεται από καμία επίσημη συμφωνία, όπως για παράδειγμα μια σύμβαση. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυστηρά μόνο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της ως υπεύθυνης επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο της πύλης e-Justice.

Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας δεδομένων διενεργούνται από τη διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» της ΓΔ JUST, όπως εξηγείται περαιτέρω στη συνέχεια.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας

Η διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» της ΓΔ JUST επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με κύριο σκοπό να προσφέρει μια «ενιαία μονοαπευθυντική (ηλεκτρονική) θυρίδα» για την ενημέρωση σχετικά με θέματα δικαιοσύνης και την πρόσβαση στην κεντρική πλατφόρμα της πύλης e-Justice για τις ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες (αρχείο προστασίας δεδομένων: DPR-EC-01506).

Επιπλέον, μεμονωμένες πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διάφορων πρόσθετων λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει η πύλη e-Justice:

Αναζήτηση δικηγόρου – Αναζήτηση συμβολαιογράφου

Οι υπηρεσίες «Αναζήτηση δικηγόρου» και «Αναζήτηση συμβολαιογράφου» είναι δύο υπηρεσίες που παρέχει η Επιτροπή στο ευρύ κοινό σε συνεργασία με τις σχετικές εθνικές ενώσεις επαγγελματιών του νομικού κλάδου (αρχείο προστασίας δεδομένων: DPR-EC-01507). Οι εν λόγω ενώσεις είναι υπεύθυνες για την αρχική συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)]. Η Επιτροπή παρέχει ένα εργαλείο αναζήτησης ώστε να διευκολύνει τις διασυνοριακές αναζητήσεις δεδομένων που αποθηκεύουν οι εθνικές ενώσεις. Η Επιτροπή δεν αποθηκεύει ούτε τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας ούτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Μηχανή αναζήτησης ECLI

Η μηχανή αναζήτησης ECLI (αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας) (αρχείο προστασίας δεδομένων DPR-EC-01508) είναι μια υπηρεσία που παρέχει η Επιτροπή στο ευρύ κοινό σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες παρόχους νομολογίας, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία (αρχείο προστασίας δεδομένων: DPR-EC-01508). Τα κράτη μέλη και οι δικαστικές αρχές τους έχουν την ευθύνη για τη δημοσίευση της εθνικής νομολογίας. Η Επιτροπή παρέχει το εργαλείο αναζήτησης προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση διασυνοριακών αναζητήσεων της εν λόγω νομολογίας, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Η Επιτροπή δεν αποθηκεύει ούτε την εν λόγω νομολογία ούτε τα αποτελέσματα των αναζητήσεων.

Σύστημα e-CODEX

Η πύλη e-Justice παρέχει επίσης υπηρεσία που καθιστά δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή επίσημων εντύπων κατ’ εφαρμογή ορισμένων ευρωπαϊκών διασυνοριακών νομικών πράξεων. Αυτό επιτυγχάνεται στο πλαίσιο μιας υποκείμενης υποδομής ασφαλούς επικοινωνίας, γνωστής ως e-CODEX (αρχείο προστασίας δεδομένων: DPR-EC-01509). Το e-CODEX αποτελείται από προϊόντα λογισμικού τα οποία καθιστούν δυνατή την απευθείας και ασφαλή διασυνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον δικαστικό τομέα. Βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική και αποσκοπεί στη σύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ σε εθνικό επίπεδο.

Το e-CODEX διευκολύνει την ανταλλαγή εντύπων κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών νομικών πράξεων. Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την ανταλλαγή έγκυρων εντύπων, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται επίσης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η εν λόγω επεξεργασία διεξάγεται επίσης στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτές οι λειτουργίες επιτελούνται από φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, μεταδεδομένα, που είναι δυνατό να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, καταχωρίζονται για τον σκοπό της επίλυσης προβλημάτων (αρχείο προστασίας δεδομένων DPR-EC-01509).

Βάση δεδομένων δικαστηρίων – Διαδραστικό εργαλείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Η βάση δεδομένων αρμόδιων δικαστηρίων (CDB) και το διαδραστικό εργαλείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι δύο υπηρεσίες που παρέχονται στο ευρύ κοινό από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με τις οποίες οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν ποιες αρχές είναι αρμόδιες για ορισμένες ευρωπαϊκές διασυνοριακές νομικές πράξεις και την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων (αρχείο προστασίας δεδομένων DPR-EC-01510). Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Η Επιτροπή ευθύνεται μόνο για τη δημοσίευση των εν λόγω δεδομένων.

Τα εργαλεία αυτά επεξεργάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων)· σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία επικοινωνίας μπορεί να αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο.

Αναζήτηση εταιρείας – Σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων

Με την υπηρεσία αναζήτησης εταιρείας / διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων μπορεί κανείς να αναζητήσει και να λάβει πληροφορίες για εταιρείες που είναι καταχωρισμένες σε μητρώα επιχειρήσεων στην ΕΕ, τη Ισλανδία, το Λιχτενστάιν ή τη Νορβηγία. Η υπηρεσία αυτή εντάσσεται στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων (BRIS-ΣΔΙΜΗΕ), το οποίο έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Το σύστημα συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων τα οποία παρέχουν τις πληροφορίες για τις εταιρείες (αρχείο προστασίας δεδομένων DPR- EC-03328). Παρότι τα περισσότερα δεδομένα για τις εταιρείες στα μητρώα επιχειρήσεων δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα, ορισμένα έγγραφα περιέχουν προσωπικά δεδομένα π.χ. ονόματα διευθυντών, νόμιμων εκπροσώπων, μετόχων κ.λπ.

Σύστημα διασύνδεσης των κτηματολογίων

Η διοικητική μονάδα A1 της ΓΔ JUST συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία του συστήματος διασύνδεσης των κτηματολογίων (LRI).

Οι βασικές υπηρεσίες διασύνδεσης των κτηματολογίων που παρέχουν όλα τα κτηματολόγια συνίστανται στην καταχώριση, εξέταση και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με γεωτεμάχια και ακίνητα, όπως τοποθεσία και ιδιοκτησιακό καθεστώς, και στη διάθεση αυτών των πληροφοριών στο κοινό και σε επαγγελματίες πελάτες.

Τα εθνικά σημεία επαφής είναι υπεύθυνα για την αρχική συλλογή των σχετικών πληροφοριών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)]. Οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζονται είτε στην εθνική νομοθεσία είτε από αντίστοιχες εθνικές ενώσεις. Η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή δεν αποθηκεύει ούτε στοιχεία επικοινωνίας που τυχόν παρέχονται ούτε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αναζητήσεις.

Επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς στην πύλη e-Justice

Η πύλη e-Justice επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών για ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και προσωπικά δεδομένα των διαχειριστών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση συγκεκριμένων λειτουργιών της πύλης και των συστημάτων της.

Η πύλη e-Justice ταυτοποιεί τους καταχωρισμένους χρήστες της μέσω της υπηρεσίας EU Login (υπηρεσία ταυτοποίησης) της Επιτροπής. Ο χαρακτήρας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την υπηρεσία EU Login επεξηγείται σε χωριστή δήλωση περί ιδιωτικότητας.

Καμία από τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν χρησιμοποιείται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ [άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725].

3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725]. Ορισμένες μορφές επεξεργασίας δεδομένων βασίζονται επίσης στη συγκατάθεση [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού]. Η πύλη e-Justice και οι διάφορες λειτουργίες και υπηρεσίες της παρέχονται βάσει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Επίσης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της υπηρεσίας αναζήτησης εταιρείας / διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων πραγματοποιείται και στη βάση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την παροχή εταιρικών εγγράφων (που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα) στους χρήστες της σελίδας «Αναζήτηση εταιρείας» της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται επίσης από την απόφαση της Επιτροπής για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης», της 5ης Ιουνίου 2014.

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Κεντρική πλατφόρμα της πύλης e-Justice

Στο πλαίσιο της γενικής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» της ΓΔ JUST επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα των διαχειριστών περιεχομένου της πύλης e-Justice, προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες όταν χρησιμοποιούν την πύλη e-Justice, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο επικοινωνίας με την ταχυδρομική θυρίδα υποστήριξης (support mailbox) (κεντρική πλατφόρμα της πύλης e-Justice – DPR-EC-01506).

Επιπλέον, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις εν λόγω πράξεις επεξεργασίας, η διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» της ΓΔ JUST συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας EU Login (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Λαμβάνουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα από την υπηρεσία EU Login.
 • Προσωπικά δεδομένα των διαχειριστών (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Λαμβάνουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα από τις σχετικές εθνικές αρχές.

Η παροχή των εν λόγω προσωπικών δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των υπηρεσιών της πύλης

 • Ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας (όπως, για παράδειγμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) δικηγόρων και συμβολαιογράφων (Αναζήτηση δικηγόρου / Αναζήτηση συμβολαιογράφου – DPR-EC-01507).
 • Προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία (μηχανή αναζήτησης ECLI – DPR-EC-01508).
 • Προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εντύπων κατ’ εφαρμογή των υποστηριζόμενων ευρωπαϊκών νομικών πράξεων, προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, προσωπικά δεδομένα που τηρούνται ως μεταδεδομένα που είναι αναγκαία για τον σκοπό της επίλυσης προβλημάτων (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Ονοματεπώνυμα και στοιχεία επικοινωνίας (όπως, για παράδειγμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου) φυσικών προσώπων που ενδεχομένως είναι αρμόδια στο πλαίσιο διαδικασιών του αστικού δικαίου και/ή της επιβολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών (βάση δεδομένων δικαστηρίων – διαδραστικό εργαλείο για τα θεμελιώδη δικαιώματα – DPR-EC-015010).
 • Τα δημόσια έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη σελίδα «Αναζήτηση εταιρείας» της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (π.χ.ιδρυτικές πράξεις, καταστατικά, λογιστικά έγγραφα κ.λπ.) είναι δυνατό να περιέχουν προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με μια εταιρεία (π.χ. σχετικά με μέλη διοικητικού συμβουλίου, νόμιμους εκπροσώπους, μετόχους κ.λπ.). Οι κατηγορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων προέλευσης και είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα: φύλο (κος/κα), όνομα, επώνυμο/-α, ονόματα γονέων, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης, ΑΦΜ ή άλλους εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης, διεύθυνση και υπογραφή (DPR-EC-03328).
 • Ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών γης, τις διευθύνσεις τους, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, υπογραφές, ονόματα διαδόχων κ.λπ. και τυχόν άλλες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που καθορίζονται στη σχετική εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους για τον σκοπό της λειτουργίας του συστήματος διασύνδεσης των κτηματολογίων (DPR-EC-08846).

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα που παρέχουν τρίτοι, η πύλη e-Justice διαδίδει τα προσωπικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν, στην περίπτωση που έχουν ήδη κοινοποιηθεί από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. Η αρχική συλλογή των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» της ΓΔ JUST διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας, και συγκεκριμένα:

 • Τα δεδομένα των διαχειριστών περιεχομένου και των ατόμων επικοινωνίας αποθηκεύονται μέχρι το αρμόδιο πρόσωπο να επιτελέσει τα καθήκοντά του η εγκυρότητα των δεδομένων ελέγχεται στο πλαίσιο ετήσιας επικαιροποίησης του περιεχομένου της πύλης e-Justice· διορθώσεις πραγματοποιούνται επίσης κατόπιν αιτήματος (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 και DPR-EC-01510).
 • Προσωπικά δεδομένα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων των συμμετεχόντων δικηγορικών συλλόγων και των συμμετεχουσών ενώσεων δικηγόρων. Δεν αποθηκεύονται από την πύλη e-Justice, αλλά εμφανίζονται μόνο για όσο διαρκεί η απεικόνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (Αναζήτηση δικηγόρου / Αναζήτηση συμβολαιογράφου – DPR-EC-01507).
 • Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες παρέχουν ευρωπαϊκοί και εθνικοί εταίροι που δημοσιεύουν νομολογία (πάροχοι ECLI). Η πύλη e-Justice αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα ως μέρος των μεταδεδομένων και ευρετηρίων αναζήτησης της κάθε απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η παρέχουσα οντότητα δεν ανωνυμοποιεί ή αποσύρει την αντίστοιχη δικαστική απόφαση (μηχανή αναζήτησης ECLI – DPR-EC-01508).
 • Όσον αφορά την πύλη e-Justice, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο διαρκεί η σύνταξη του σχετικού εντύπου από τον αιτούντα. Ωστόσο, προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στις «ταχυδρομικές θυρίδες» στο στοιχείο eTrustEx του συστήματος e-CODEX. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης είναι 10 έτη. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων για τον σκοπό της επίλυσης προβλημάτων είναι 5 έτη (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας «Αναζήτηση εταιρείας» αποθηκεύονται στην πλατφόρμα για 6 ημέρες από τη στιγμή που το αρχείο καθίσταται διαθέσιμο για μεταφόρτωση (DPR-EC-03328).
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το σύστημα διασύνδεσης των κτηματολογίων υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας, όπως καθορίζεται στη σχετική εθνική νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο είναι αναγκαίο ώστε να εκπληρωθούν όλες οι νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις (DPR-EC-08846).

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν αναρτηθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους διακομιστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλες οι πράξεις επεξεργασίας διενεργούνται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων συγκαταλέγεται η περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνωστοποίησης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Για τα δεδομένα που διατίθενται μέσω του σκέλους της πύλης e-Justice που είναι προσβάσιμο στο κοινό, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα παρέχεται στο ευρύ κοινό. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον προσδιορισμό του αρμόδιου τεχνικού σημείου επαφής και για τους σκοπούς υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που ανακτώνται από το σύστημα EU Login) έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής, σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό υπέχει νόμιμες και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου.

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εργαλείου «Η γνώμη σας» της πύλης e-Justice, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, είναι δυνατό να προωθήσουμε το μήνυμά σας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτό) σε άλλα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της συλλογής στατιστικών στοιχείων για τη διαδικτυακή κίνηση. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από το σύστημα Europa Analytics της Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας τους από την Europa Analytics πατήστε εδώ.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Όταν η πύλη e-Justice καθιστά διαθέσιμα προσωπικά δεδομένα τα οποία αρχικά συλλέχθηκαν από τρίτους (π.χ. κράτη μέλη, μητρώα και βάσεις δεδομένων), θα διαβιβάζουμε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων στους αρμόδιους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτόν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε περιγραφή τους (π.χ. στοιχεία αναφοράς, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα) στην αίτησή σας.

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725, ή αν έχετε παρατηρήσεις, απορίες, προβληματισμούς, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων: ΓΔ JUST, διοικητική μονάδα A1 «Ψηφιακή μετάβαση και εκπαίδευση δικαστικών» (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (EΕ) 2018/1725, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edps@edps.europa.eu).

10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργούνται από την Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Οι συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας έχουν συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 και DPR-EC-01510.[1] BRIS-ΣΔΙΜΗΕ – Βλ. άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου IRI.2.0 – Βλ. άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας.

2. Κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών. Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» των θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στον τομέα eu.

Παρόλο που κανείς μπορεί να φυλλομετρά στους περισσότερους από αυτούς τους δικτυακούς τόπους χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι δικτυακοί τόποι που απαιτούν τέτοιες πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική τους προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Για κάθε συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας για τον δέοντα τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 43-45 του κανονισμού).
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 52 ως 60 του κανονισμού).
 • Η «οικογένεια» των θεσμικών δικτυακών τόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα eu, παρέχει συνδέσεις με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου.

Τι είναι ηλεκτρονική υπηρεσία;

Ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον εξυπηρετητή EUROPA είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ, αφενός, των πολιτών και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εξυπηρετητής EUROPA προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτόν, τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ.
 2. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας, χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται, με τον τρόπο αυτόν, οι διαβουλεύσεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, καθώς επίσης και οι μηχανισμοί ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ.
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. σε δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφές σε εκδηλώσεις, την απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται σε ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου

Μια ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας / περί απορρήτου θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος σκοπός. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό που δεν συμβιβάζεται με τον αναφερόμενο σκοπό της επεξεργασίας.
 • Ποιοι λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών που σας αφορούν. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του/των προαναφερόμενου/-ων σκοπού/-ών και μόνο στις αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν, να επαληθεύσετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τις διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα προβάλλοντας νόμιμους σοβαρούς λόγους, εκτός εάν τα δεδομένα αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή αν η συλλογή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει την αναμφισβήτητη συγκατάθεσή σας.
 • Ποια είναι η χρονική διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προφύλαξη των πληροφοριών που σας αφορούν έναντι ενδεχομένης κακής χρήσης τους ή μη εγκεκριμένης πρόσβασης σε αυτές.
 • Με ποια πρόσωπα μπορείτε να έλθετε σε επαφή σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε ή να καταγγείλετε κάτι.

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι μια υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον εξυπηρετητή EUROPA.

Εκ προεπιλογής, οι επισκέπτες του ιστότοπου παρακολουθούνται με τα μόνιμα cookies πρώτου μέρους του EUROPA. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας από την πλατφόρμα Piwik (αποδοχή).

Για να δείτε την τρέχουσα κατάστασή σας και να επιλέξετε ανάλογα, πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο κείμενο που παρατίθεται παρακάτω.

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας μέσω Piwik δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του EUROPA.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Europa Analytics

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχει ένα πλήκτρο οθόνης «Η γνώμη σας», το οποίο σας επιτρέπει να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας σε ειδική υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα. Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα παρεχόμενα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται από τον αποδέκτη μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία για να σας σταλεί απάντηση. Αν ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής θυρίδας του αποδέκτη δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερωθείτε σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το αρχικό σας μήνυμα. Ο δικτυακός τόπος δεν πρόκειται να τηρεί αρχείο οποιωνδήποτε ανταλλαγών ηλεκτρονικών μηνυμάτων που πραγματοποιούνται με χρήση του συγκεκριμένου μέσου.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον χειρισμό στον οποίον υποβάλλονται τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ή τα προσωπικά σας στοιχεία, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/07/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.