Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Õigusteave

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

1. Vastutuse välistamise klausel

2. Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta

3. Isikuandmete kaitse eeskirjad

4. Autoriõiguse märge


1. Vastutuse välistamise klausel

1.1 Üldkaalutlused

Sellel veebisaidil on avaldatud autorite isiklikud seisukohad ja need ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni vaateid. Veebisaiti haldab Euroopa Komisjon, kuid vastutus selle sisu eest on jagatud komisjoni ja üksikute liikmesriikide vahel.

Euroopa Komisjon on loonud selle veebisaidi eesmärgiga parandada õiguskaitse piiriülest kättesaadavust ning üldsuse juurdepääsu teabele komisjoni algatuste ja Euroopa Liidu poliitikavaldkondade kohta laiemalt. Me püüame hoida seda teavet ajakohase ja täpsena. Märgatud vigu püüame parandada.

Kõiki interaktiivseid (elektroonilisi) teenuseid osutatakse põhimõtete „nagu on“ ja „võimaluste piires“ alusel. Euroopa Komisjon ja osalevad andmete/teenuste pakkujad loobuvad igasugusest otsesest ja kaudsest vastutusest. Eelkõige ei saa me tagada andmete ajakohasust ja õigsust või teenuste katkestusteta toimimist või linkidega seotud väliste saitide kättesaadavust.

Teatavate funktsioonide jaoks kasutatakse Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis veebisaidi GeoNames andmeid CC BY 3.0 litsentsi alusel. Andmeid ei muudeta.

Komisjon ei võta endale vastutust seoses mis tahes kahjuga, mida on põhjustanud andmelaostus, andmete kaotsiminek või mis tahes muud liiki kahjulik mõju, mille on tinginud süsteemi tahtlik või tahtmatu kasutamine. Vastutuse välistamise klausli eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust vastuolus kohaldatavas siseriiklikus õiguses sätestatud mis tahes nõuetega ega välistada vastutust nendel juhtudel, kui asjaomase õiguse alusel vastutust välistada ei saa. Kohaldatakse Belgia õigust ja vaidluse korral on pädevad Belgia kohtud.

Euroopa Komisjon võib vastutuse välistamise klausli ja allpool esitatud tingimused läbi vaadata igal ajal ilma sellest eelnevalt teavitamata ning alati tuleks lähtuda teksti viimasest versioonist, nagu see on avaldatud veebisaidil.

1.2 Sisuga seotud aspektid

Sisuleheküljed jagunevad Euroopat käsitlevateks lehekülgedeks ja liikmesriikide lehekülgedeks, mille sisu ja linkide eest vastutab iga asjaomane ELi liikmesriik (oma vastavate ametiasutuste kaudu). See teave:

 • on üksnes üldist laadi ja selle abil ei püüta käsitleda ühegi konkreetse füüsilise või juriidilise isiku eripärast olukorda;
 • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
 • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub komisjoni talitustel kontroll ning mille eest ei võta komisjon mingit vastutust;
 • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

Mis tahes sisulehekülgedel sisalduvat viidet meessoost isikule käsitatakse samuti viitena naissoost isikule ja vastupidi, välja arvatud juhul, kui konteksti põhjal saab selgelt järeldada teisiti.

Mõned sisuleheküljed on masintõlgitud. Masintõlget kasutatakse ajutise lahendusena ja üksnes konteksti edasiandmise eesmärgil. Nende lehekülgede omanikud ei võta vastutust masintõlgitud tekstide kvaliteedi eest.

Ei ole võimalik tagada, et veebis kättesaadav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Õiguslikult siduvad on ainult need Euroopa Liidu õigusaktid, mis on avaldatud enne 1. juulit 2013 Euroopa Liidu Teataja paberväljaandes ja pärast 1. juulit 2013 selle elektroonilises versioonis. Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud katkestusi. Mõned meie veebisaidil esitatud andmed või mõningane teave võib siiski olla loodud või struktureeritud selliste failide kujul või sellistes vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada, et sellised probleemid ei põhjusta katkestusi meie teenuste osutamises ega avalda muud samalaadset mõju.

1.3 Interaktiivsete teenustega seotud aspektid

Kõigi interaktiivsete teenuste puhul kohaldatakse järgmisi tingimusi.

Teenuseid kasutades nõustute neid kasutama eranditult nende ettenähtud otstarbel. Te ei tohi teenuseid või nende kaudu leitud mis tahes isikuandmeid kasutada ühelgi muul eesmärgil või otstarbel, eelkõige ei tohi selliseid andmeid kasutada äri-, turundus- või reklaamitegevuse eesmärgil.

Te ei tohi mis tahes vahenditega automatiseeritud viisil massiliselt kopeerida (koguda) ja/või levitada kasutatud teenuste vahendusel saadud andmeid.

Teil on lubatud lisada oma tekstidesse linke Euroopa e-õiguskeskkonna portaalile ja selle lehekülgedele.

Teenusespetsiifilised aspektid

1.3.1 Omavahel ühendatud maksejõuetuse registrid

See teenus võimaldab teil leida maksejõuetusmenetluste kohta teavet osalevate liikmesriikide riiklikest registritest. ELi tsentraliseeritud maksejõuetuse register puudub. Teie päring saadetakse riiklikesse registritesse ja vastus kuvatakse mõne sekundi jooksul. Esialgu osutatakse teenust võimaluste piires.

1.3.2 Leia advokaat

„Leia advokaat“ on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon ning osalevate liikmesriikide advokatuurid ja õigusliidud.

1.3.3 Leia notar

„Leia notar“ on teenus, mida pakuvad üldsusele Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu ja osalevate liikmesriikide notarite kojad.

1.3.4 Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI)

Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliides on teenus, mida pakub üldsusele Euroopa Komisjon koostöös osalevate riikide kohtuasjade andmebaasidega. Komisjon on teinud selle teenuse kättesaadavaks eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriüleste juhtumite puhul, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida ECLI abil hõlpsasti kohtulahend.

1.3.5 Pädeva kohtu/ametiasutuse otsing

Pädeva kohtu/ametiasutuse otsinguliides on teenus, mida pakub üldsusele Euroopa Komisjon koostöös osalevate riiklike kohtuasutuste või teiste pädevate asutustega. Komisjon on teinud selle teenuse kättesaadavaks eesmärgiga hõlbustada juurdepääsu õigusemõistmisele piiriüleste juhtumite puhul, võimaldades ELi kodanikel ja õigusala töötajatel leida hõlpsasti pädev siseriiklik kohus. Kuigi tulemuste täpsuse tagamiseks on tehtud kõik jõupingutused, võib pädevuse kindlaksmääramisel esineda juhtumeid, mis ei pruugi olla hõlmatud.

1.3.6 Nõuete elektrooniline esitamine (e-CODEX)

Nõude elektrooniline esitamine e-CODEXi tehnoloogiat kasutades (Euroopa maksekäsu menetluse, Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse raames) on võimalik tänu paljude nii Euroopa Komisjoni kui ka riikide haldusasutuste hallatavate IT-süsteemide sidumisele. Teie nõue ei pruugi ettenähtud kohtusse jõuda. Võimaluste piires saadetakse teile edastamise (või edastamise ebaõnnestumise) kinnitus, kuid mõnes liikmesriigis kajastab see kinnitus üksnes teie nõude toimetamist selleks otstarbeks ette nähtud kesksesse riiklikkusse IT-süsteemi. Alati ei ole võimalik anda kinnitust nõude ettenähtud kohtusse kohaletoimetamise kohta.

Kõik teated, mis käsitlevad edastamise kinnitamist või kohtu vastuste kättesaamist, saadetakse sellele e-posti aadressile, mida seostatakse selle Euroopa Komisjoni kasutaja autentimise süsteemi (EU Login) kontoga, millega te sisse logisite.

Euroopa Komisjon ei vastuta teie nõude kättetoimetamise ebaõnnestumise või selle edastamise (või edastamise ebaõnnestumise) tõendamise ebaõnnestumise eest. Samamoodi ei vastuta komisjon teie nõudega seoses kohtult teile vastuseks saadetud teadete või selliste teadete vastuvõtmise kinnituste kättetoimetamise ebaõnnestumise eest.

Teie poolt kohtule saadetud ja kohtult teile saadetud teated jäävad Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis teile kättesaadavaks – välja arvatud vääramatu jõuga seotud asjaolude korral – vähemalt ühe aasta jooksul, kui te ei taotle nende kustutamist. Soovitame teil salvestada endale koopia kõigist teadetest, millele te soovite juurde pääseda pikema aja jooksul. Euroopa Komisjon ei vastuta mis tahes kahju eest, mida te võite kanda teie ja kohtu vaheliste teabevahetusvõimaluste ajutise või alalise puudumise tõttu, või asjaomaste teadete kustutamisest teid eelnevalt teavitamata jätmise eest.

1.3.7 Elektrooniline allkiri

Elektrooniliselt (e-CODEXi abil) esitatud nõuded tuleb enne nende Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu saatmist varustada elektroonilise allkirjaga. Portaal võimaldab teil selleks kasutada töövahendit, kuid selle vahendi kasutamine ei ole kohustuslik. Te võite oma nõude elektrooniliseks allkirjastamiseks kasutada oma vahendeid ja selliselt allkirjastatud nõude portaali üles laadida. Euroopa Komisjon ei vastuta mis tahes kahju eest, mida teile võib põhjustada Euroopa e-õiguskeskkonna portaali pakutavat vahendit kasutades loodud elektroonilise allkirja aktsepteerimisest keeldumine kohtu või mis tahes teise isiku poolt.

1.3.8 Leia äriühing / Omavahel ühendatud äriregistrid

See teenus võimaldab teil otsida ja leida teavet ELi, Islandi, Liechtensteini või Norra äriregistrites registreeritud äriühingute kohta. See on osa ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemist (BRIS), mis on loodud kooskõlas liidu õigusega. Kõnealune süsteem ühendab riiklikke äriregistreid, mis pakuvad teavet äriühingute kohta.

1.3.9. Euroopa koolitusplatvorm

See teenus on otsinguvahend. Euroopa koolitusplatvorm võimaldab õiguspraktikutel (kohtunikud, prokurörid, kohtutöötajad, juristid, notarid, kohtutäiturid, kohtutõlkijad ja -tõlgid, vanglatöötajad, kriminaalhooldusametnikud jms) leida teavet ELi õiguse teemaliste koolituskursuste ja iseõppematerjalide kohta.

Koolitajad teatavad õiguspraktikutele koolitustest, mida nad korraldavad Euroopa Liidus ELi õiguse teemal eri keeltes. Euroopa Komisjon annab platvormi kaudu juurdepääsu kasutusvalmis koolitusmaterjalidele ja käsiraamatutele, mis on koostatud eelkõige tänu ELi rahalisele toetusele.

Koolitusplatvormi asjakohane sisu koosneb koolituste kirjeldustest ja koolitusmaterjalidest. Koolitusplatvormi kasutajad vastutavad vajalike ettevaatusabinõude eest, et kaitsta iseend ja oma arvutisüsteeme viiruste, usside, troojanite ja muu kahjurvara või hävitava sisu eest. Euroopa Komisjon ei vastuta kasutajatele tekitatud kahju eest, mis tuleneb platvormi kasutamisest või seal kättesaadava sisu allalaadimisest.

Euroopa Komisjonil puudub kontroll väljaspool Euroopa koolitusplatvormi olevate veebisaitide ja veebilehtede üle ning ta ei vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Väljaspool Euroopa koolitusplatvormi olevale veebisaidile või veebilehele linkimine ei kujuta endast Euroopa Komisjoni sõnaselget ega vaikimisi toetust sellisele veebisaidile või veebilehele. Euroopa Komisjon ei vastuta kahju eest, mis tuleneb väljaspool Euroopa koolitusplatvormi asuvate veebisaitide ja veebilehtede kasutamisest.

Kursustele registreerimisega tegelevad koolituspakkujad ise vastavalt kursuse kirjelduses esitatud internetilinkidele. Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks koolituste tühistamise ega koolitusmaterjali sisu, õigsuse, seaduslikkuse ja tajutava kvaliteedi eest.

Nii nagu Euroopa Komisjon palub teistel austada oma intellektuaalomandiõigusi, austab ta ise teiste intellektuaalomandiõigusi. Kui kasutaja leiab, et platvormil avaldatud või lingitud materjal rikub autoriõigust, soovitatakse tal sellest teatada Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon reageerib igale sellisele teatele ning näiteks eemaldab, kui see on vajalik või asjakohane, õigusi rikkuva materjali või blokeerib kõik lingid sellele. Euroopa Komisjon lõpetab kasutaja juurdepääsu rakendusele ja selle kasutamise kasutaja poolt, kui leitakse, et kasutaja on korduvalt rikkunud Euroopa Komisjoni või teiste intellektuaalomandiõigusi.

Ei Euroopa Komisjon ega tema tarnijad ja litsentsiandjad ei anna mingit garantiid selle kohta, et Euroopa koolitusplatvorm on veatu või et juurdepääs sellele on pidev või katkestusteta.

Üles

2. Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta

2.1. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali eesmärk

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on ühtne (elektrooniline) kontaktpunkt, mis sisaldab teavet Euroopa õiguse ja Euroopa kohtumenetluste kohta. Portaal on suunatud kodanikele, ettevõtetele, õigusala töötajatele ja kohtunikele. Kodanikud saavad pöörduda teistes liikmesriikides kohtu poole samamoodi nagu oma riigis ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaal aitab kaasa tõkete kõrvaldamisele, pakkudes 23 keeles praktilist teavet ning arvukalt linke asjakohastele veebisaitidele ja dokumentidele.

Kuigi vastutus portaali sisu ja selle haldamise eest on jagatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, on Euroopa e-õiguskeskkonna portaali andmete vastutav töötleja Euroopa Komisjon.

2.2. Milliseid õigusakte kohaldatakse?

Isikuandmete töötlemise suhtes, mis on seotud Euroopa e-õiguskeskkonna portaali korralduse ja haldamisega Euroopa Komisjoni vastutusalas, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoober 2018. aasta määrust 2018/1725 mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ ning komisjoni otsust 2014/333/EL isikuandmete kaitse kohta Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis.

2.3. Millist teavet töötleb komisjon Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis?

Portaalis töödeldakse veebilehtede ja -viitade omanike nimesid ja e-posti aadresse. Juhul kui kontaktpunktiks on määratud füüsiline isik, võib osa liikmesriikide edastatud teabest pädevate kohtute/üksuste kohta sisaldada isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber). Kõiki neid andmeid hoitakse andmebaasis, mida majutatakse Euroopa Komisjoni Luksemburgis asuvas andmekeskuses.

Kasutatakse ajutist mehhanismi, mis saab isikuandmeid Euroopa Komisjoni autentimissüsteemist (EU Login), kuid ei salvesta neid. Registreerimiseks kogub ja töötleb EU Login selliseid isikuandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress. Isikuandmete EU Logini süsteemis töötlemise laadi kirjeldatakse eraldi üksikasjalikus isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses. Lisateave on kättesaadav aadressil https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis ka eesmärgiga anda juurdepääs seotud riiklikele andmebaasidele, näiteks otsinguliidestele „Leia advokaat“, „Leia notar“, omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite otsingule, Euroopa kohtulahendi tunnuse otsinguliidesele, otsinguliidesele „Leia äriühing“ (ettevõtlusregistrite omavahelise ühendamise süsteemi (BRIS) osa), ühendatud kinnistusregistrite (Land Registers Interconnection – LRI) süsteemile, dünaamilistele vormidele ja nõuete elektroonilisele esitamisele (e-CODEX). See tähendab järgmist:

 • advokaatide ja õigusnõustajate andmed saadakse osalevate advokatuuride ja õigusliitude registritest;
 • notarite andmed saadakse osalevate riiklike notarite kodade registritest, nagu need on esitanud Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu ja teised pädevad asutused;
 • omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite andmed saadakse riiklikest maksejõuetuse registritest või äriregistritest;
 • Euroopa kohtulahendi tunnuse kontekstis töödeldavad kohtuotsuste osaks olevad isikuandmed saadakse kohtuasutustelt ja muudelt pädevatelt asutustelt;
 • dünaamiliste vormidega seoses töödeldakse lõppkasutajate esitatud isikuandmeid (nt nimi, aadress, telefoninumber, pangakonto number jne);
 • e-CODEXiga seoses töödeldavad andmed saadakse kasutajate ja siseriiklike kohtute vahelisest suhtlusest. Lisaks kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks tehnilisi andmeid, mis mõnel juhul võivad sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini (Euroopa Komisjoni kasutaja autentimise süsteem) identifitseerimisnumbrit;
 • otsinguliidese „Leia äriühing“ kontekstis töödeldavaid andmeid kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks ning mõnel juhul võivad need sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini identifitseerimisnumbrit. Lisaks on „Leia äriühing“ ühendatud Euroopa keskse platvormiga, mis on samuti BRISi osa ning mille on välja töötanud ja mida haldab Euroopa Komisjon. Euroopa keskse platvormi kaudu kogub „Leia äriühing“ äriühingute andmeid. Ätiühingute andmed võivad sisaldada isikuandmeid, näiteks: äriühingut kolmandate isikutega toimuvates tehingutes või kohtumenetlustes esindavate või äriühingu juhtimises, järelevalves või kontrollimises osalevate isikute nime, sünnikuupäeva, postiaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid. Need andmed saadakse osalevate riikide ettevõtlusregistritest;
 • ühendatud kinnistusregistrite (LRI) kontekstis töödeldavaid andmeid kasutatakse süsteemis osalejate tuvastamiseks ning mõnel juhul võivad need sisaldada isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi või EU Logini identifitseerimisnumbrit.

2.4. Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Portaalis kogutakse isikuandmeid eesmärgiga võtta ühendust lehekülgede ja veebilinkide omanikega. Sellise töötlemise eesmärk on võimaldada teadete saatmist e-posti teel ning veebilehtede ja linkide omanike haldamist osana portaali tugisüsteemist. Portaal kogub isikuandmeid (EU Logini kaudu), et saata e-posti teel teateid kasutajatele, kes on end registreerinud konkreetse sisu või uute uudiste saamiseks. Neid andmeid töödeldakse ka rollide, õiguste ja sisu haldamise eesmärgil.

Seoses funktsioonidega „Leia advokaat“, „Leia notar“, „Leia äriühing“, „Omavahel ühendatud maksejõuetuse registrite otsing“ ja „Euroopa kohtulahendi tunnus“ töötleb komisjon portaalis isikuandmeid üksnes juurdepääsu andmiseks omavahel ühendatud ja isikuandmeid sisaldavatele riiklikele andmebaasidele. Sellega seoses vastutab komisjon ainult eespool nimetatud portaalifunktsioonide jaoks IT-taristu tagamise eest ega vastuta portaali kaudu kättesaadavaks tehtud ja omavahel ühendatud riiklike andmebaaside sisu eest.

Komisjon töötleb isikuandmeid portaalis ka siis, kui see on vajalik selliste interaktiivsete teenuste osutamiseks, mis võimaldavad kasutajatel suhelda otse teise liikmesriigi asjakohaste ametiasutustega.

2.5. Kellel on juurdepääs andmetele?

Veebilehtede või linkide omanike isikuandmetele pääsevad juurde komisjoni töötajad (Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus B3) ning süsteemi haldamise ja tehnilise toe eest vastutavad volitatud isikud. Liikmesriigi veebilehtedega seotud isikuandmetele pääsevad juurde ka asjaomase liikmesriigi töötajad, kes vastutavad nende lehtede haldamise eest.

Lisaks hindab komisjon riiklike andmebaaside ühendamisega seotud tööülesannete täitmisel pidevalt ja nõuetekohaselt turvalisust. Portaali kaudu pääseb ligi vaid ühendatud riiklikes andmebaasides leiduvale avalikule teabele. Portaali kaudu ei ole võimalik kombineerida eri eesmärkidel erinevates ühendatud riiklikes andmebaasides leiduvat teavet.

2.6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Veebilehtede ja linkide omanike andmeid säilitatakse kohalikus andmebaasis niikaua, kuni need on portaali jaoks asjakohased. Andmeid ei säilitata kauem kui vaja. Nende isikuandmete jätkuva säilitamise vajadus vaadatakse läbi kord aastas portaali sisu iga-aastase ajakohastamise raames. Sellest tulenevalt on säilitamisperiood üks aasta, andmeid kontrollitakse käsitsi ja neid uuendatakse automaatselt. Registreeritud kasutajate kohta säilitatakse ainult isiklikud e-posti aadressid. Nimesid või muid isikuandmeid ei säilitata. Registreeritud kasutajate andmed kustutatakse asjaomaste isikute taotluse alusel.

ECLI kontekstis esitatud kohtuotsused võivad sisaldada isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse siseriiklikke andmekaitse-eeskirju ja mille puhul kehtivad siseriiklike eeskirjade kohased säilitamisperioodid. Siseriiklikud andmete pakkujad on kohustatud kõrvaldama kohtuotsused, mis ei peaks enam süsteemi kaudu kättesaadavad olema.

Nõuete elektroonilise esitamise (e-CODEX) kontekstis säilitatakse kasutaja ja kohtu vahelises suhtluses sisalduvaid isikuandmeid krüptitud kujul eraldiseisvas komisjoni andmebaasis sellise aja jooksul, mil need andmed on asjakohased. Kasutaja võib igal ajal taotleda nende kustutamist.

Otsinguliidese „Leia äriühing“ ja ühendatud kinnistusregistrite (LRI) kontekstis esitatud dokumentide tellimustes sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse kuni tellimuse eelmaldamiseni portaali andmebaasist.

Portaali andmebaasis ei säilitata muid isikuandmeid.

2.7. Milliseid turvameetmeid kasutatakse volitamata juurdepääsu tõkestamiseks?

Andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse turvalisel viisil. Euroopa e-õiguskeskkonna portaal on kaitstud mitmesuguste tehniliste meetmetega. Rollide ja õiguste range haldamisega tagatakse, et autenditud kasutajatel on vaid vajalikud juurdepääsutasemed ja -load. Kogu andmeedastus toimub krüptitud ühenduste kaudu. Kaug- ja füüsiline juurdepääs portaali andmebaasile on turvatud võrgu segmentimise, tulemüüride ja lisamehhanismidega, mida pakub komisjoni andmekeskus. Lisaks ettenähtud kasutusotstarbe raames antud juurdepääsule on juurdepääs Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis sisalduvatele isikuandmetele lubatud vaid piiratud kasutajarühmale, keda on kirjeldatud punktis 2.5 („Kellel on juurdepääs andmetele?“).

Kasutaja ja kohtu vahelises suhtluses sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse krüptitud kujul eraldiseisvas komisjoni andmebaasis.

2.8. Juurdepääs oma isikuandmetele

Kui Te soovite kontrollida, milliseid isikuandmeid on vastutav töötleja teie kohta säilitanud, lasta neid andmeid muuta, parandada või kustutada, saatke palun täpset taotlust sisaldav e-kiri kontaktandmete rubriigis esitatud üldisele e-posti aadressile. Selliseid taotlusi menetletakse kümne tööpäeva jooksul alates päevast, mil vastutav töötleja need kätte saab.

2.9. Kontaktandmed

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali haldab Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksus B.3. Vastutav isik (vastutav töötleja) on üksuse juhataja Cristian NICOLAU.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kontaktaadress:

European Commission
Directorate General Justice and Consumers
Unit B3 E-Justice, IT and document management
B-1049 Brussels
Belgium

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Kui soovite esitada kaebust seoses andmete töötlemisega komisjoni poolt, võtke ühendust Euroopa Andmekaitseinspektoriga:

European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 283 19 00
Faks: +32 2 283 19 50

Üles

3. Isikuandmete kaitse eeskirjad

Euroopa Liit lähtub kasutaja privaatsuse põhimõttest. Põhimõtted, mis käsitlevad üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoober 2018. aasta määrusel (EÜ) nr 2018/1725.

Selle üldise lähenemisviisiga on hõlmatud kõik domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaidid.

Kuigi enamikku neist veebisaitidest võib sirvida ilma mingeid isikuandmeid esitamata, nõutakse mõnikord siiski isikuandmete esitamist e-teenuste kasutamisel.

Veebisaitidel, kus sellist teavet nõutakse, töödeldakse neid andmeid vastavalt eespool nimetatud määrusele ning antakse isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses teavet isikuandmete kasutamise kohta.

Sellega seoses tuleb märkida järgmist.

 • Vastutav töötleja määrab iga e-teenuse puhul kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetele.
 • Iga institutsiooni andmekaitseametnik tagab määruse sätete kohaldamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 43-45).
 • Kõikide institutsioonide puhul toimib sõltumatu järelevalveasutusena Euroopa Andmekaitseinspektor (vt määruse artiklid 52-60).
 • Domeeni .eu alla ühendatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel on esitatud lingid kolmandate isikute veebisaitidele. Kuna meil nende saitide üle kontroll puudub, soovitame tutvuda nende saitide isikuandmete kaitse tagamise põhimõtetega.

Mis on e-teenus?

EUROPA veebisaidil on e-teenus internetiteenus või -vahend, mille eesmärk on parandada teabevahetust ühelt poolt kodanike ja ettevõtjate ning teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahel.

EUROPA veebisait pakub või kavatseb pakkuda kolme liiki e-teenuseid:

 1. teabeteenused, mis võimaldavad kodanikel, meedial, ettevõtjatel, haldusasutustel ja teistel otsustajatel saada lihtne ja tõhus juurdepääs teabele, suurendades seeläbi ELi põhimõtete ja tegevuste läbipaistvust ning nende mõistmist;
 2. interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis võimaldavad luua parema kontakti kodanike, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja avaliku sektoriga, hõlbustades poliitikaalast konsulteerimist, ning tagavad tagasisidemehhanismid eesmärgiga aidata kaasa ELi tegevuspõhimõtete, meetmete ja teenuste kujundamisel;
 3. asjaajamisteenused, mis võimaldavad juurdepääsu kõigile peamistele ELiga tehtavatele toimingutele, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine, dokumentide omandamine või ostmine jne.

Konkreetses isikuandmete puutumatust käsitlevas avalduses sisalduv teave.

Konkreetne isikuandmete puutumatust käsitlev avaldus sisaldab järgmist teavet teie andmete kasutamise kohta.

 • Missugust teavet kogutakse, millisel eesmärgil ja milliste tehniliste vahendite abil seda tehakse. EL kogub isikuandmeid ainult konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalikul määral. Teavet ei taaskasutata sobimatul eesmärgil.
 • Kellele teie kohta käivat teavet avaldatakse. EL avaldab teavet kolmandatele isikutele ainult juhul, kui see on vajalik eespool nimetatud konkreetse eesmärgi või eesmärkide täitmiseks, ning ainult konkreetsetele saajate kategooriatele. EL ei avalda teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil.
 • Kuidas te saate enda kohta käivatele andmetele juurde pääseda, andmete õigsust kontrollida ja vajaduse korral andmeid parandada. Andmesubjektina on teil samuti õigus esitada vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega õigustatud ja veenvatel põhjustel, välja arvatud juhul, kui andmeid kogutakse juriidilise kohustuse täitmiseks või sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete, või kui neid kasutatakse eesmärgil, milleks te olete andnud oma ühemõttelise nõusoleku.
 • Kui kaua teie andmeid hoitakse. EL säilitab andmeid vaid nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või nende edasiseks töötlemiseks.
 • Milliseid turbemeetmeid rakendatakse teie isikuandmete kaitsmiseks võimaliku väärkasutuse või volitamata juurdepääsu eest.
 • Kelle poole pöörduda küsimuste või kaebuste korral.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Veebisaidi külastusi jälgitakse vaikimisi EUROPA portaali esimese osapoole püsiküpsiste abil. Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib (opt-out). Kui otsustate ümber, saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Oma praeguste seadete kontrollimiseks ja valikute tegemiseks märgistage allpool ilmuvas tekstis sobiv kastike.

Kui otsustate, et ei soovi, et Piwik teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europa saitidel.

Europa Analytics – lisateave

Kuidas me töötleme meile saadetud e-kirju?

Kõikidel veebilehtedel on link „Teie tagasiside“, mis võimaldab teil saata oma märkusi konkreetsele üldisele e-posti aadressile. Kui te saadate sellist tagasisidet, kogub adressaat teie esitatud isikuandmeid vaid vastamiseks vajalikul määral. Kui e-postkasti haldusmeeskond ei oska teie küsimusele vastata, edastatakse teie e-kiri asjakohasele teenistusele. Teid teavitatakse e-kirja teel sellest, millisele teenistusele on küsimus edastatud. Veebisaidil ei säilitata andmeid selle funktsiooni abil vahetatud e-kirjade kohta.

Kui teil on küsimusi e-kirjade ja nendega seotud isikuandmete töötlemise kohta, võite need lisada oma tagasisidet sisaldavasse kirja.

Üles

4. Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit (2020)

Komisjoni valduses või komisjoni nimel Euroopa Liidu Väljaannete Talituse (edaspidi „väljaannete talitus“) valduses olevate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse tingimusi, mis on sätestatud komisjoni 12. detsember 2011. aasta otsuses komisjoni teabe taaskasutamise kohta (2011/833/EL, Euratom). Dokumentide taaskasutamine on tasuta.

Reprodutseerimine on lubatud allikale viitamisel, kui ei ole sätestatud teisiti. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Belgia Kuningriik (2020)

Veebisaidi Belgia lehekülgedel esitatud teabe taaskasutamine on reguleeritud Belgia kehtivate õigusaktidega, eriti 30. juuni 1994. aasta seadusega autoriõiguse ja seonduvate õiguste kohta. See tähendab, et sellise teabe taaskasutamiseks on vaja autoriõiguste omajate eelnevat luba, kui ei ole märgitud teisiti. Kõnealuse seaduse artikli 8 lõike 2 kohaselt ei ole ametiasutuste ametlikud aktid kaitstud autoriõigusega. Ametiasutuste ametlikud aktid on õigusjõudu omavad aktid (seadused, parlamendi menetlusdokumendid, kohtuotsused jne). Artikli 21 lõike 1 kohaselt ei ole autoriõigust rikutud, kui tegemist on õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimisega kriitika, arutelu tekitamise, ülevaate andmise, õpetamise või teadustöö eesmärgil kooskõlas kutseala ausa tavaga ja kavandatava eesmärgiga piiratud ulatuses. Eelmises lõigus osutatud tsiteerimise korral tuleb võimaluse korral viidata allikale ja autori nimele.

Nende veebilehtede suhtes, millele viidatakse e-õiguskeskkonna portaali Belgia lehekülgedel, kohaldatakse nendel lehekülgedel esitatud andmetega seotud asjakohaseid autoriõiguse eeskirju. Belgia kohtud on pädevad arutama kõiki avaldusi, mis on seotud Belgia lehekülgedel osutatud andmetega seotud autoriõigusi.

© Bulgaaria Vabariik (2020)

Bulgaaria Vabariigi valitsuse esitatud teave on avalik. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Bulgaaria lehekülgedel avaldatud teave on vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida / reprodutseerida / tõlkida / kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites mitteärilistel eesmärkidel; erandiks on materjalid, millega seoses on esitatud sõnaselge autoriõiguse kaitse klausel või mille puhul on vaja autoriõiguse omaniku eelnevat nõusolekut.

© Tšehhi Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil viidatud ning Tšehhi Vabariigi valitsusele kuuluvate või kolmandate isikute poolt Tšehhi Vabariigi valitsuse nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad Tšehhi Vabariigi autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ei ole märgitud teisiti, on Tšehhi Vabariigi lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud üksnes mitteärilistel eesmärkidel ja tingimusel, et viidatakse allikale.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Taani Kuningriik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna veebisaidil sisalduv Taani valitsuse esitatud teave ei ole kaitstud autoriõigusega.

© Saksamaa Liitvabariik (2020)

Sellel veebisaidil viidatud ja Saksamaa Liitvabariigile kuuluvate dokumentide taaskasutamine kolmandate isikute poolt on kaitstud autoriõiguse eeskirjadega, mis on sätestatud Saksamaa ja Euroopa Liidu õiguses ning rahvusvahelistes konventsioonides. Saksamaa Liitvabariik ei vastuta sellel veebisaidil esitatud teabe terviklikkuse ja õigsuse, redigeerimis- ja tehniliste vigade ega väljajätmiste eest.

Eelkõige ei vastuta Saksamaa Liitvabariik otseselt ega kaudselt sellise teabe terviklikkuse või õigsuse eest, mis saadakse välistele veebisaitidele juhtivate linkide kaudu.

Veebisaitide haldajatel lasub üldine õiguslik vastutus oma saidil kättesaadavaks tehtud sisu eest. Saksamaa Liitvabariigi esitatud teavet tuleb eristada väliste veebisaitide käitajate pakutavast teabest, millele on juurdepääs antud linkide kaudu.

Lingid väliste veebisaitide pakutavale sisule on esitatud vaid teavitamise eesmärgil.

Välise veebisaidi sisu eest kannab ainuvastutust sellise sisu pakkuja. Väliseid veebisaite kontrollitakse võimalikult põhjalikult enne sellele liikumist võimaldava lingi loomist. Saksamaa Liitvabariik ei vastuta siiski otseselt ega kaudselt sellise teabe terviklikkuse või õigsuse eest, mis saadakse välistele veebisaitidele juhtivate linkide kaudu. Väliste veebisaitide sisu saab Saksamaa Liitvabariigi valitsuse teadmata igal ajal muuta.

Seoses kõikide käesoleval veebisaidil esitatud linkidega kinnitab Saksamaa Liitvabariik, et tal puudub igasugune kontroll nende väliste veebisaitide kujunduse ja sisu üle, millele on võimalik juurde pääseda käesoleval veebisaidil esitatud linkide kaudu. Sellised lingid ei tähenda linkidega seotud veebisaitide ega nende sisu heakskiitmist. See väide kehtib kõikide käesoleva veebisaidi lehekülgede ja nendel olevate linkide suhtes.

Palun võtke ühendust Saksamaa Liitvabariigi kontaktpunktiga e-posti aadressil redaktion@justiz.de, kui mõne lingiga seotud veebisaidi sisu võib pidada kahtlaseks.

Saksamaa Liitvabariigi lehekülgede veebitoimetusel on õigus etteteatamata muuta või täiendada veebisaidil sisalduvat teavet või see kõrvaldada.

Lisateabe saamiseks klikkige siin.

© Eesti Vabariik (2020)

Eesti Vabariigi valitsuse esitatud teabe suhtes kohaldatakse autoriõiguse tingimusi. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidi Eesti Vabariigi lehekülgedel avaldatud teave on vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida / reprodutseerida / tõlkida / kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et viidatakse allikale ja kehtivatele autoriõigustele. Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Eesti Vabariigi lehekülgedelt võetud teavet tuleb reprodutseerida täpselt. Teavet ei ole lubatud kasutada eksitavas kontekstis.

© Iirimaa (2020)

Sellel veebisaidil avaldatud ja Iirimaa esitatud materjalid on kaitstud Iiri valitsuse autoriõigusega vastavalt 2000. aasta autoriõiguse ja seotud õiguste seadusele. Materjale võib alla laadida või välja printida vaid isiklikul otstarbel. Kui materjale edastatakse teistele isikutele, tuleb viidata allikale ja kehtivatele autoriõigustele.

Luba reprodutseerida Iiri valitsuse autoriõigusega kaitstud materjale ei laiene sellel veebisaidil esitatud mis tahes materjalidele, mis võivad kuuluda kolmandatele isikutele. Selliste materjalide reprodutseerimiseks tuleb saada luba asjaomase autoriõiguse omajalt.

© Kreeka Vabariik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis avaldatud ja Kreeka valitsuse esitatud teave ei ole kaitstud autoriõigusega. Teatavad välised allikad, millele on juurdepääs antud linkide kaudu, võivad siiski olla kaitstud autoriõigusega. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Hispaania justiitsministeerium (2020)

Juurdepääsu saamine Hispaania poolt e-õiguskeskkonna veebisaidil pakutavale sisule, selles esitatud teabele ning lisatud linkidele ja teenustele ning selle sisu kasutamine toimub Hispaania justiitsministeeriumi või sellega koostööd tegevate asutuste loal ning kõnealune sisu on kaitstud asjakohaste intellektuaalomandi ja tööstusomandi õigustega. Selle sisu kasutamine, reprodutseerimine, levitamine, üldsusele esitamine või muutmine või mis tahes muu sarnane tegevus on lubatud ainult justiitsministeeriumi sõnaselgel loal. Kasutaja õigus kasutada selle veebisaidi sisu on piiratud sisu allalaadimise ja isiklikul otstarbel kasutamisega, tingimusel et sisu ei muudeta.

© Prantsuse Vabariik (2020)

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Selle veebisaidi sisu kuulub eranditult justiitsministeeriumile ja/või sisu autoritele ja autoriõiguse omajatele ning seda kaitstakse intellektuaalomandi õiguste suhtes kohaldatavate Prantsusmaa ja rahvusvaheliste õigusaktidega, eriti Prantsusmaa intellektuaalomandi seadustikuga.

Kaitstud sisu hõlmab muu hulgas tekstielemente, selle esitust ekraanil ja veebisaidi kasutamiseks vajalikku tarkvara, samuti mis tahes liiki logosid, kujutisi, fotosid ja graafikat.

Justiitsministeerium lubab kasutajatel veebisaidi sisu üksnes kuvada, kuid mitte seda tervikuna ega osaliselt ükskõik millisel eesmärgil taaskasutada.

Reprodutseerimine on lubatud vaid digitaalsel kujul ja selles arvutis, mida kasutatakse veebisaidi külastamiseks, ning kasutaja veebilehitseja abil külastatavate lehekülgede kuvamiseks.

Veebisaidi mis tahes osaline või täielik esitamine äriühingute poolt justiitsministeeriumi sõnaselge loata on keelatud ning see kujutab endast autoriõiguse rikkumist Prantsusmaa intellektuaalomandi seadustiku artikli L.335-2 ja sellele järgnevate artiklite tähenduses.

Link Prantsusmaa intellektuaalomandi seadustikule.

Seadustiku kriminaalkaristusi käsitleva peatükiga saate tutvuda siin.

© Itaalia Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil avaldatud ning Itaalia justiitsministeeriumile ja teistele riigiasutustele kuuluvate või kolmandate isikute poolt nende nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Itaalia justiitsministeeriumi ja teiste riigiasutuste lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Küprose Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Küprosele kuuluvate või kolmandate isikute poolt Küprose nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ei ole märgitud teisiti, on Küprose lehekülgede sisu taaskasutamine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, on see luba ülimuslik eespool nimetatud üldise loa suhtes ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Läti Vabariik (2020)

Läti valitsuse esitatud teave on avalik ja see ei ole kaitstud autoriõigusega. Sellest tulenevalt on Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Läti lehekülgedel avaldatud teave vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida / reprodutseerida / tõlkida / kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

© Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (2020)

Leedu Vabariigi esitatud teave on kaitstud Leedu autoriõiguse ja seotud õiguste seadusega. Teavet võib vabalt kasutada, tingimusel et viidatakse allikale.

© Luksemburgi Suurhertsogiriik (2020)

Luksemburgi lehekülgedel avaldatud ning Luksemburgi riigi või kolmandate isikute hallatava sisu ja teabe reprodutseerimine on kaitstud Luksemburgi õigusega, kui ei ole märgitud teisiti.

Kui ei ole märgitud teisiti, on Luksemburgi lehekülgedel esitatud teavet lubatud reprodutseerida mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et sõnaselgelt viidatakse allikale.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb vajaduse korral selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

Luksemburgi riik ei võta vastutust seoses Luksemburgi lehekülgedel esitatud teabe kasutamisega. Nendel lehekülgedel avaldatud teave ei pruugi tingimata olla terviklik, ammendav, täpne ega ajakohane. Kui ilmnevad lahknevused siinsetel lehekülgedel avaldatud teabe ja originaaldokumentide vahel, kohaldatakse originaaldokumentide tekste Luksemburgi ametlikus väljaandes Mémorial avaldatud kujul.

Luksemburgi lehekülgedel on mõnikord viidatud kolmandate isikute hallatavatele lehekülgedele, mille üle Luksemburgi riigil puudub kontroll ja millega seoses ta vastutust ei võta.

Luksemburgi riik ei võta vastutust kahju eest, mida on kasutaja arvutisüsteemile tekitanud Luksemburgi riigi või kolmandate isikute hallatavate lehekülgede kasutamine.

Luksemburgi riik ei vastuta selliste lehekülgede kaudu pakutavate teenuste osutamisel tekkida võivate (isegi ajutiste) katkestuste eest.

Siinsete vastutuse välistamise klauslite eesmärk ei ole kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimuste täitmisest hoidumine ega vastutuse välistamine juhtudel, mille puhul see ei ole eespool nimetatud õigusaktide kohaselt lubatud.

© Ungari (2020)

Sellel veebisaidil Ungarile kuuluvate või kolmandate isikute poolt Ungari nimel hoitavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguse eeskirju, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ei ole märgitud teisiti, on Ungari lehekülgede sisu isiklikul ja ametlikul otstarbel reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Mis tahes muu kasutamise korral on vaja õiguste omaniku eelnevat luba.

© Malta Vabariik (2020)

Autoriõigus/reprodutseerimisõigus

Malta valitsus koos ministeeriumide ja osakondadega ning ametite ja veebisaitide autoritega teevad kõik selleks, et hoida sellel veebisaidil avaldatud teavet usaldusväärsena, kuid ei saa tagada, et nende või lingitud välistel veebisaitidel avaldatud teave on terviklik, ajakohane ja õige. Seetõttu ei peaks nendel veebisaitidel mis tahes teema kohta esitatud teavet tingimata pidama täpseks või terviklikuks. Samuti ei ole võimalik tagada kvaliteeti ja pidevat juurdepääsu ega välistada tehnilistest põhjustest tingitud katkestuste tekkimist. Sellepärast ei võta Malta vastutust teabe kasutamisest tuleneda võiva mis tahes kahju eest, sest esitatud teave on ette nähtud vaid üldjuhisena kasutamiseks. Malta valitsus jätab endale õiguse muuta, lisada või kustutada ajutiselt terveid lehekülgi või nende osasid ilma sellest konkreetselt teavitamata.

Malta valitsus koos ministeeriumide, osakondade ja ametitega ning veebisaitide autoritega ei kontrolli lingitud väliste saitide kvaliteeti. Äriühingu või ettevõtja nime kasutamist leheküljel ei tohiks käsitada asjaomase äriühingu või ettevõtja pakutavate kaupade ja/või osutatavate teenuste soovitamisena.

Nende lehekülgede eesmärk ei ole õigusalase nõu andmine. Sellise nõu saamiseks tuleks pöörduda õigusala töötajate poole.

Kui te avastate käesoleval veebisaidil teavet, mis teie arvates ei ole tõene või on eksitav, siis saatke palun e-kiri veebmeistrile või kasutage tagasiside vormi.

Veebisaidil avaldatud teabe suhtes kohaldatakse autoriõiguse seadust, Malta seadustekogu, poliitikadokumente ja rakendusakte ning mis tahes välislepinguid, kus on nimetatud Malta valitsust. Sellel veebisaidil avaldatud teave on mõeldud kasutamiseks isiklikul otstarbel ja mitteärilistel avalikel eesmärkidel. Neil kahel eesmärgil võib teavet tasuta või Malta valitsuse eelneva loata reprodutseerida tingimusel, et reprodutseeritav teave on originaali täpne koopia ja viidatakse Malta valitsusele kui allikale. Reprodutseeritud materjale ei tohi mingil juhul esitleda ametliku versioonina isegi juhul, kui materjale esitatakse koos Malta valitsusega või viimase loal.

© Madalmaade Kuningriik (2020)

Madalmaade valitsuse esitatud ja üldsusele kättesaadavaks tehtud teave ei ole autoriõigusega kaitstud, kui ei ole märgitud teisiti. Sellest tulenevalt on Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis Madalmaade lehekülgedel avaldatud teave vabalt kättesaadav ja seda võib alla laadida / reprodutseerida / tõlkida / kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui teabele või selle osale on lisatud autoriõiguse märge.

© Austria Vabariik (2020)

Kõik sellel veebisaidil avaldatud artiklid on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel esitatud teave on avalik ning seda võib jagada või kopeerida, tingimusel et seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel ja viidatakse allikale.

Föderaalne justiitsministeerium püüab tagada, et Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel avaldatav teave on täpne ja ajakohane, kuid ei võta vastutust selle teabe ega muudel lingitud veebisaitidel avaldatud teabe täpsuse, ajakohasuse ega terviklikkuse eest. Leitud vead parandatakse esimesel võimalusel.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgedel esitatud teave on üldist laadi ning seetõttu ei ole seda kohandatud füüsiliste ja juriidiliste isikute ega organisatsioonide konkreetsetele vajadustele. Teave ei pruugi olla täpne, täielik ega ajakohane. Teave on osaliselt linkide kaudu seotud muude veebisaitidega, mille üle puudub föderaalsel justiitsministeeriumil kontroll ja mis ei kuulu tema vastutusalasse. Teabe eesmärk ei ole pakkuda professionaalset (õigusalast) nõustamisteenust. Personaalse nõu saamiseks pöörduge kõigepealt alati vastava ala asjatundja poole. Kui teil on küsimusi teiega seoses toimetatava kohtumenetluse kohta, pöörduge palun pädeva kohtu poole. Teatavast tähtajast kinnipidamist nõudva taotluse või avalduse korral tuleks esmalt alati pöörduda järelepärimisega pädeva kohtu või pädeva ametiasutuse poole.

Me ei saa tagada, et Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgede kaudu ligipääsetav dokument vastab täielikult ametlikult vastuvõetud tekstile. Õiguslikult siduvad on vaid need Austria Vabariigi õigusaktid, mis on avaldatud seadusega ettenähtud viisil Austria Vabariigi ametlikus väljaandes (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

Mõned Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Austria lehekülgede kaudu ligipääsetavad dokumendid sisaldavad viiteid muude organisatsioonide esitatud teabele. Föderaalne justiitsministeerium ei võta vastutust sellistes dokumentides esitatud teabe täpsuse, ajakohasuse või õigsuse eest.

© Poola Justiitsministeerium (2020)

Selle veebisaidi sisu on avaldatud ainult üldise teavitamise eesmärgil ja see ei kujuta endast õigusalast nõu. Justiitsministeerium ei vastuta teabe täpsuse, ajakohasuse ega kehtivuse eest. Justiitsministeerium ei võta vastutust sellel veebisaidil sisalduva teabe eest.

Veebisaidi teatava sisu või selle mõne osa suhtes võivad lisaks kehtida konkreetsed vastutuse välistamise klauslid või autoriõiguse märked. Veebisaidil sisalduva teabe mõne osa suhtes võivad kehtida vastutusest vabastamise eriklauslid ja autoriõiguste sätted. Poola lehekülgedel avaldatud teave, mille suhtes ei kehti vastutusest vabastamise eriklauslid, on vabalt kättesaadav ja seda võib alla laadida/taaskasutada/tõlkida/kohandada kõikides väljaannetes, vormides ja meediakanalites ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel.

Justiitsministeerium ei võta vastutust seoses veebisaidi sirvimise, sellel avaldatud teabe kasutamise või sealt materjalide allalaadimisega, muu hulgas vigade, ebatäpsuste, väljajätmiste ning eksitavate või laimavate väidete eest. Veebisaidil sisalduvas teabes võib leiduda arvamusi või seisukohti, mis ei pruugi olla justiitsministeeriumi arvamused või seisukohad, kui ei ole sõnaselgelt märgitud teisiti.

Veebisait sisaldab linke välistele saitidele, mille üle justiitsministeeriumi talitustel puudub kontroll ja mille eest justiitsministeerium ei vastuta.

© Portugali Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Portugalile kuuluvate dokumentide taaskasutamine kolmandate isikute poolt on kaitstud autoriõiguse ja seonduvate õigustega ning tööstusomandi õigustega vastavalt Portugali ja ELi õigusaktidele ning kohaldatavatele välislepingutele. Selles portaalis esitatud teave on avalik ning juhul, kui ei ole märgitud teisiti, võib seda reprodutseerida ja taaskasutada, tingimusel et viidatakse allikale. Kui teksti või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, siis eespool nimetatud üldine luba ei kehti. Taotluse korral võidakse anda eriluba selliste dokumentide taaskasutamiseks ja reprodutseerimiseks, milles sisalduv teave ei ole kehtivate tingimuste kohaselt vabalt taaskasutatav. Eriloas esitatakse selgelt kõik piirangud, mis kehtivad loaga hõlmatud dokumentide kasutamise suhtes.

© Rumeenia (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Rumeeniale kuuluvate või kolmandate isikute poolt Rumeenia nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad siseriiklikud autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ole märgitud teisiti, on Rumeenia lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Sloveenia Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil esitatud ja Sloveenia valitsusele kuuluvate või kolmandate isikute poolt Sloveenia valitsuse nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad siseriiklikud autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Kui ole märgitud teisiti, on Sloveenia lehekülgede sisu reprodutseerimine lubatud üksnes mitteärilistel eesmärkidel ja allikale viitamisel.

Kui teksti- või multimeediateabe (heli, kujutiste, tarkvara jne) reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevat luba, asendab see luba eespool nimetatud üldise loa ning selles tuleb selgelt märkida mis tahes kasutuspiirangud.

© Slovaki Vabariik (2020)

Sellel veebisaidil avaldatud ja Slovaki Vabariigile kuuluvate või kolmandate isikute poolt Slovaki Vabariigi nimel hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad Slovakkia autoriõiguse eeskirjad, kui ei ole märgitud teisiti. Autoriõiguse, sellega seonduvate õiguste ja andmebaaside sui generis kaitse piiramine on lubatud ainult autoriõiguse seaduses nr 618/2003 (seadustekogu) (muudetud kujul) sätestatud erijuhtudel. Autoriõiguse seaduse kohaselt ei tohi sisu kasutamine või käsutamine olla vastuolus selle tavapärase kasutusotstarbega ega põhjendamatult rikkuda autoriõiguse omanike õiguspäraseid huve. Muudel juhtudel tuleb sisu kasutamiseks saada eelnev luba (litsents).

Täiendava teabe saamiseks Slovakkia autoriõiguse seaduse kohta klõpsake järgmistel linkidel:

inglise keeles; slovaki keeles.

© Soome Vabariik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil avaldatud ja Soome valitsuse esitatud teave on avalik ning see ei ole kaitstud autoriõigusega.

© Rootsi Kuningriik (2020)

Euroopa e-õiguskeskkonna portaali Rootsi lehekülgedel avaldatud materjale võib tasuta reprodutseerida. Kui seda on sõnaselgelt nõutud, tuleb viidata allikale.

© Ühendkuningriigi autoriõigus (2020)

Ühendkuningriigi valitsuse esitatud teave on kaitstud Ühendkuningriigi autoriõigusega. Kui ei ole märgitud teisiti, on kogu sisule juurdepääs vastavalt dokumendile Open Government Licence v3.0.

Viimati uuendatud: 30/11/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.