Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spori majhne vrednosti

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Obstoj posebnega postopka v sporih majhne vrednosti

1.1 Področje uporabe postopka, mejna vrednost

V avstrijskem pravu poseben postopek v sporih majhne vrednosti kot tak ne obstaja. V avstrijskem zakonu o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO) so predvidene zgolj poenostavitve postopka v nekaterih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča. Praviloma so to posebna postopkovna pravila ali poenostavljen postopek za čisto premoženjskopravne spore, za katere so pristojna okrožna sodišča (v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 15 000 EUR; s 1. januarjem 2015 se bo zvišala na 20 000 EUR, s 1. januarjem 2016 pa na 25 000 EUR). Določene poenostavitve postopka se lahko ne glede na vrednost spornega predmeta uporabijo v zadevah s področja delovnega in socialnega prava.

Te poenostavitve se praviloma uporabljajo za spore majhne vrednosti, v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 1 000 EUR (glej točko 1.5) oziroma 2 700 EUR (glej točko 1.9).

1.2 Uporaba postopka

Posebna pravila za spore majhne vrednosti so v avstrijskem procesnem pravu obvezna, zato se stranke ne morejo odločiti, da jih ne bodo upoštevale.

Niti sodišče niti stranke torej ne morejo tožbe prenesti v „redni“ postopek.

1.3 Obrazci

Ker v Avstriji poseben postopek v sporih majhne vrednosti ne obstaja, tudi ni posebnih obrazcev za tak postopek.

1.4 Pomoč

V Avstriji pravno zastopanje ni obvezno v zadevah, v katerih vrednost spornega predmeta ne presega 5 000 EUR. Sodniki morajo zagotoviti pomoč strankam, ki nimajo pravnega zastopnika, tj. poučiti jih morajo o njihovih procesnih pravicah in obveznostih ter pravnih posledicah njihovih dejanj in opustitev dejanj. Stranke lahko tožbo vložijo tudi ustno na zapisnik pri pristojnem okrožnem sodišču ali okrožnem sodišču v kraju njihovega stalnega prebivališča. Če pisna vloga stranke, ki nima pravnega zastopnika, ni ustrezna, mora sodnik tej stranki zagotoviti ustrezno pojasnilo in napotke. Pri tem ne sme biti ogrožena sodnikova nepristranskost.

1.5 Pravila o pridobivanju dokazov

Pri zahtevkih, ki ne presegajo 1 000 EUR, lahko sodišče prezre dokaze, ki jih je predlagala stranka, če bi bila popolna razjasnitev vseh upoštevnih okoliščin nesorazmerno težavna. Vendar mora sodnik tudi v tem primeru odločiti nesamovoljno in v dobri veri na podlagi izida celotnega postopka. Ta odločitev je lahko predmet ponovne proučitve na višji stopnji.

1.6 Pisni postopek

Avstrijsko pravo ne omogoča, da bi se postopek v celoti opravil pisno. Ker pa v Avstriji ne obstajajo omejitve glede dokazov, se lahko izjave prič predložijo v pisni obliki. Vendar se taki dokazi štejejo za listinske dokaze in ne za izpovedbe.

1.7 Vsebina sodbe

Če je sodba izrečena ustno, veljajo v skladu z avstrijskim zakonom o pravdnem postopku za pisni izvod sodbe manj stroge zahteve, ne glede na vrednost spornega predmeta. Če je bila sodba izrečena ustno v navzočnosti obeh strank in nobena od njiju ni v roku vložila pritožbe, lahko sodišče izda „skrajšan izvod sodbe“, ki je omejen na glavne razloge za odločitev.

1.8 Povračilo stroškov

V skladu z avstrijskim pravom se stroški v civilnih zadevah običajno povrnejo sorazmerno z uspešnostjo v postopku. Sodni stroški in odvetniške nagrade so povezani neposredno z vrednostjo spornega predmeta. Pri manjši vrednosti spornega predmeta bodo torej praviloma tudi manjši sodni stroški in odvetniške nagrade. Ker so stroški določeni v zakonih in uredbah v obliki tarif, lahko stroški v sporih majhne vrednosti ostanejo nizki. Vendar posebna pravila o stroških za take spore ne obstajajo.

1.9 Možnost pritožbe

V avstrijskem pravu so pravice do pritožbe v postopku v sporih majhne vrednosti omejene. Pritožbe v postopkih v sporih v vrednosti do 2 700 EUR so mogoče le glede pravnih vprašanj ali razlogov za ničnost (izjemno hude procesne napake). Drugih procesnih napak ni mogoče izpodbijati, prav tako ni mogoče izpodbijati ugotovljenega dejanskega stanja ali presoje dokazov s strani sodišča prve stopnje. V preostalem se uporabljajo pravila za „redni“ postopek.

Zadnja posodobitev: 11/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.