Polityka prywatności

1. Oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych osobowych

To oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Operacja przetwarzania danych osobowych: Europejski portal „e-Sprawiedliwość”

Administrator danych: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów (DG JUST), Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwościNumery w rejestrze: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR-EC-03328, DPR-EC-08846

1. Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do zapewnienia poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą (Polityka ochrony prywatności na stronach internetowych zarządzanych przez Komisję Europejską). Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy wszystkie przekazane dane osobowe oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także jak wykorzystujemy te informacje oraz jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych. Podajemy w nim również dane kontaktowe odpowiedniego administratora danych, u którego można dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Informacje zawarte w tym oświadczeniu dotyczą następujących operacji przetwarzania danych:

europejski portal „e-Sprawiedliwość” (zwany dalej „portalem »e-Sprawiedliwość«”) utworzono w celu zapewnienia ogółowi społeczeństwa dostępu do informacji, wzajemnie połączonych krajowych baz danych, interaktywnych usług umożliwiających użytkownikom bezpośrednią komunikację z właściwymi organami w innym państwie członkowskim oraz informacji kontaktowych właściwych krajowych organów i instytucji odpowiedzialnych za kontakty. W związku z tym w portalu „e-Sprawiedliwość” pozyskuje się dane w bardzo konkretnym celu, jakim jest łączenie i ujednolicanie danych z różnych krajowych baz danych. W portalu przetwarza się również dane osobowe w kontekście komunikacji elektronicznej między Komisją, obywatelami, odpowiedzialnymi administratorami treści i punktami kontaktowymi (rejestr danych: DPR-EC-01506).

Ponadto konkretne operacje przetwarzania danych odbywają się w kontekście niektórych usług świadczonych przez portal „e-Sprawiedliwość”, np. w kontekście narzędzi „Znajdź prawnika”, „Znajdź notariusza” i „Znajdź spółkę”, narzędzia wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI), narzędzia komunikacji e-CODEX, bazy danych właściwych sądów (CDB), interaktywnego narzędzia dotyczącego praw podstawowych (FRIT) i systemu łączenia rejestrów nieruchomości (LRI).

Należy zwrócić uwagę, że prowadzenie publicznych baz danych świadczących usługi za pośrednictwem portalu leży w gestii państw członkowskich i innych organów, takich jak stowarzyszenia zawodowe i organizacje nienastawione na zysk. Takie podmioty gromadzą dane w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym i dostarczania niezbędnych informacji na szczeblu krajowym. Te bazy danych są wzajemnie połączone za pośrednictwem portalu w taki sposób, że dostęp do informacji dostępnych na szczeblu krajowym jest możliwy za pośrednictwem portalu. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w bazach danych leży w gestii prowadzących te bazy państw członkowskich i innych organów, takich jak stowarzyszenia zawodowe i organizacje nienastawione na zysk.

Komisja dostarcza wyżej wspomnianym podmiotom specyfikacje techniczne dotyczące wzajemnych połączeń. Współpraca między wyżej wspomnianymi podmiotami a Komisją jest zapewniona na zasadzie dobrowolności (z wyjątkiem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) i systemu wzajemnego połączenia rejestrów upadłości (IRI 2.0), które są obowiązkowymi wzajemnymi połączeniami zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami[1]). W związku z tym współpraca ta nie jest regulowana żadnymi formalnymi ustaleniami takimi jak umowa. Komisja zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie swoich obowiązków jako administratora danych w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Te operacje przetwarzania danych prowadzi DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, jak szerzej opisano poniżej.

2. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Cel przetwarzania danych

DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, przetwarza dane osobowe głównie w celu zapewniania pojedynczego (elektronicznego) punktu kompleksowej obsługi w zakresie informacji na temat wymiaru sprawiedliwości i dostępu do europejskich procedur sądowych na platformie głównej portalu „e-Sprawiedliwość” – DPR-EC-01506).

Ponadto odrębne operacje przetwarzania danych odbywają się w kontekście różnych dodatkowych funkcji, które oferuje portal „e-Sprawiedliwość”:

Znajdź prawnika – Znajdź notariusza

„Znajdź prawnika” i „Znajdź notariusza” to dwie usługi, które Komisja świadczy ogółowi społeczeństwa we współpracy z odpowiednimi krajowymi stowarzyszeniami przedstawicieli zawodów prawniczych (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-01507). Stowarzyszenia te są odpowiedzialne za wstępne gromadzenie danych kontaktowych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO). Komisja zapewnia narzędzie wyszukiwania umożliwiające transgraniczne wyszukiwanie danych przechowywanych przez stowarzyszenia krajowe. Komisja nie przechowuje tych danych kontaktowych ani wyników wyszukiwania.

Narzędzie wyszukiwania ECLI

Narzędzie wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI) (rejestr dotyczący ochrony danych DPR-EC-01508) jest usługą, którą Komisja świadczy ogółowi społeczeństwa we współpracy z uczestniczącymi podmiotami dostarczającymi orzecznictwa, mającą na celu ułatwienie dostępu do orzecznictwa europejskiego i krajowego (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-01508). Państwa członkowskie i ich organy sądowe są odpowiedzialne za publikację orzecznictwa krajowego. Komisja zapewnia narzędzie wyszukiwania umożliwiające transgraniczne wyszukiwanie tego orzecznictwa, które może zawierać pewne dane osobowe. Komisja nie przechowuje orzecznictwa ani wyników wyszukiwania.

e-CODEX

Portal „e-Sprawiedliwość” zapewnia również usługę umożliwiającą elektroniczną wymianę formularzy urzędowych zgodnie z niektórymi europejskimi transgranicznymi instrumentami prawnymi. Jest to realizowane w ramach podstawowej bezpiecznej infrastruktury łączności znanej jako e-CODEX (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-01509). e-CODEX to zestaw oprogramowania, który umożliwia bezpośrednią, bezpieczną transgraniczną wymianę wiadomości elektronicznych w obszarze sądownictwa. Jest oparty na zdecentralizowanej strukturze opracowanej w celu połączenia istniejących systemów informatycznych na szczeblu krajowym.

e-CODEX ułatwia wymianę formularzy zgodnie z konkretnymi europejskimi instrumentami prawnymi. Oprócz danych osobowych wymaganych do wymiany ważnych formularzy przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w kontekście podpisu elektronicznego. Przetwarzanie takie odbywa się również w kontekście przekazywania informacji o właściwych organach w przypadkach, gdy funkcje takie pełnią osoby fizyczne. Dodatkowo metadane, które mogą zawierać dane osobowe, są rejestrowane do celów rozwiązywania problemów (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-01509).

Baza danych sądów – interaktywne narzędzie dotyczące praw podstawowych

Baza danych właściwych sądów (CDB) i interaktywne narzędzie dotyczące praw podstawowych (FRIT) to dwie usługi świadczone ogółowi społeczeństwa przez Komisję i państwa członkowskie, umożliwiające użytkownikom ustalenie organów właściwych dla niektórych europejskich transgranicznych instrumentów prawnych oraz egzekwowanie przysługujących im praw podstawowych (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-01510). Państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie dane kontaktowe. Komisja jest odpowiedzialna jedynie za publikację takich danych.

Narzędzia te służą do przetwarzania danych kontaktowych właściwych organów (w tym do celów egzekwowania praw podstawowych); w niektórych przypadkach dane kontaktowe mogą odnosić się do osoby fizycznej.

Znajdź spółkę – system integracji rejestrów przedsiębiorstw

Usługa „Znajdź spółkę”/integracja rejestrów przedsiębiorstw umożliwia wyszukiwanie i uzyskiwanie informacji o spółkach wpisanych do rejestrów przedsiębiorstw w UE, w Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii. Stanowi ona część systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS), utworzonego zgodnie z prawem UE. System łączy krajowe rejestry przedsiębiorstw udostępniające informacje o spółkach (rejestr dotyczący ochrony danych: DPR-EC-03328). Chociaż większość danych dotyczących spółek w rejestrach przedsiębiorstw to dane nieosobowe, niektóre z otrzymanych dokumentów mogą zawierać dane osobowe, np. imiona i nazwiska dyrektorów, przedstawicieli prawnych, udziałowców itp.

System łączenia rejestrów nieruchomości

DG JUST, Dział A1, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, aby ułatwić funkcjonowanie systemu łączenia rejestrów nieruchomości (LRI).

Podstawowe usługi LRI, które zapewniają wszystkie rejestry, obejmują rejestrowanie, badanie i przechowywanie informacji o gruntach i nieruchomościach, takich jak lokalizacja i własność, oraz udostępnianie tych informacji ogółowi społeczeństwa i klientom profesjonalnym.

Krajowe punkty kontaktowe są odpowiedzialne za wstępne gromadzenie istotnych informacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – RODO). Cele przetwarzania danych osobowych są określone w przepisach krajowych albo przez odpowiednie stowarzyszenia krajowe. Komisja nie jest odpowiedzialna za określanie celów takiego przetwarzania na szczeblu krajowym. Komisja nie przechowuje żadnych danych kontaktowych ani uzyskanych wyników wyszukiwania.

Inne operacje przetwarzania danych w portalu „e-Sprawiedliwość”

W portalu „e-Sprawiedliwość” przetwarza się dane osobowe użytkowników do celów powiadamiania pocztą elektroniczną, a także dane osobowe administratorów odpowiedzialnych za zarządzanie konkretnymi funkcjami portalu i jego systemów.

Portal „e-Sprawiedliwość” uwierzytelnia swoich zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem serwisu EU Login Komisji. Osobne oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter przetwarzania danych osobowych przez EU Login.

Żadna z operacji przetwarzania danych osobowych nie jest wykorzystywana do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania (art. 24 rozporządzenia (UE) 2018/1725).

3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej instytucji lub organowi Unii (art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia). Niektóre formy przetwarzania danych są oparte również na wyrażeniu zgody (art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia). Portal „e-Sprawiedliwość” oraz jego różne funkcje i usługi są udostępniane zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ponadto przetwarzanie danych osobowych w kontekście usługi „Znajdź spółkę”/integracji rejestrów przedsiębiorstw odbywa się również na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia. Przetwarzanie to jest niezbędne do dostarczenia dokumentów przedsiębiorstwa (które mogą zawierać dane osobowe) użytkownikom sekcji „Znajdź spółkę” europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Przetwarzanie danych osobowych reguluje również decyzja Komisji z dnia 5 czerwca 2014 r. dotycząca ochrony danych osobowych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość”.

4. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Platforma główna portalu „e-Sprawiedliwość”

W kontekście ogólnego funkcjonowania europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe administratorów treści portalu „e-Sprawiedliwość”, dane osobowe przekazywane przez użytkowników korzystających z portalu „e-Sprawiedliwość”, w tym w kontekście kontaktów ze skrzynką pocztową zespołu wsparcia (platforma główna portalu „e-Sprawiedliwość” – DPR-EC-01506).

Ponadto w celu przeprowadzenia tych operacji przetwarzania danych DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe zgromadzone w kontekście EU Login (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Otrzymujemy te dane osobowe z systemu EU Login;
 • dane osobowe administratorów (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Otrzymaliśmy takie dane osobowe od właściwych organów krajowych.

Przekazanie takich danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Dane osobowe przetwarzane w kontekście usług portalu

 • Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) prawników i notariuszy (Znajdź prawnika/Znajdź notariusza – DPR-EC-01507).
 • Dane osobowe zawarte w orzecznictwie europejskim i krajowym, udostępnianym zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami europejskimi lub krajowymi (narzędzie wyszukiwania ECLI – DPR-EC-01508).
 • Dane osobowe niezbędne do elektronicznej wymiany formularzy zgodnie z odpowiednimi europejskimi instrumentami prawnymi; dane osobowe w kontekście korzystania z podpisów elektronicznych, dane osobowe przechowywane jako metadane niezbędne do celów rozwiązywania problemów (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) osób, które mogą być właściwe w kontekście postępowań cywilnych lub egzekwowania praw podstawowych obywateli (baza danych sądów – interaktywne narzędzie dotyczące praw podstawowych – DPR-EC-015010).
 • Dokumenty urzędowe dostępne za pośrednictwem sekcji „Znajdź spółkę” europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” (np. akt założycielski, statut, dokumenty księgowe itp.) mogą zawierać dane osobowe dotyczące spółki (np. dane osobowe dyrektorów, przedstawicieli prawnych, udziałowców itp.). Kategorie danych mogą się różnić w zależności od krajowego rejestru przedsiębiorstw, z którego pochodzą dokumenty, i mogą obejmować takie informacje, jak: płeć (Pan/Pani), imię, nazwisko (nazwiska), imiona rodziców, data urodzenia, numer, data wydania i data ważności dowodu tożsamości/paszportu, numer identyfikacji podatkowej lub inne krajowe numery identyfikacyjne, adres i podpis (DPR-EC-03328).
 • Imiona i nazwiska właścicieli gruntów, ich adres, data urodzenia, stan cywilny, podpisy, imiona i nazwiska spadkobierców itp. oraz wszelkie inne kategorie danych osobowych określone w odpowiednich przepisach krajowych danego państwa członkowskiego do celów funkcjonowania systemu łączenia rejestrów nieruchomości (DPR-EC-08846).

W kontekście usług, które opierają się na danych przekazywanych przez osoby trzecie, w portalu „e-Sprawiedliwość” udostępnia się wyżej wspomniane dane osobowe, w przypadku gdy są już ujawniane przez innych administratorów danych. Wstępne gromadzenie takich danych może być obowiązkowe na podstawie mających zastosowanie przepisów.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości, przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do ich przetwarzania, mianowicie:

 • Dane administratorów treści i osób wyznaczonych do kontaktów są przechowywane, dopóki dana osoba pełni określoną funkcję; ważność danych sprawdzana jest w kontekście corocznej aktualizacji treści portalu „e-Sprawiedliwość”. Sprostowania dokonuje się również na żądanie (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 i DPR-EC-01510).
 • Dane osobowe są pobierane z baz danych uczestniczących izb adwokackich i stowarzyszeń prawniczych. Nie są one przechowywane w portalu „e-Sprawiedliwość” i są wyświetlane jedynie przez okres wyświetlania wyników wyszukiwania (Znajdź prawnika/Znajdź notariusza – DPR-EC-01507).
 • Dane osobowe mogą znajdować się w orzeczeniach sądowych dostarczonych przez europejskich i krajowych partnerów publikujących orzecznictwo („dostawcy ECLI”). W portalu „e-Sprawiedliwość” przechowuje się te dane jako część metadanych i indeksów wyszukiwania poszczególnych orzeczeń, o ile podmiot przekazujący orzeczenie nie zanonimizuje ani nie usunie odpowiedniego orzeczenia sądowego (narzędzie wyszukiwania ECLI – DPR-EC-01508).
 • W przypadku portalu „e-Sprawiedliwość” dane osobowe są przechowywane jedynie podczas przygotowywania odpowiedniego formularza przez wnioskodawcę. Dane osobowe są jednakże przechowywane w skrzynkach pocztowych użytkowników w eTrustEx – komponencie e-CODEX. Maksymalny okres przechowywania danych wynosi 10 lat. Maksymalny okres przechowywania danych do celów rozwiązywania problemów wynosi 5 lat (e-CODEX – DPR-EC-01509).
 • Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem funkcji „Znajdź spółkę” są przechowywane na platformie przez 6 dni od momentu udostępnienia pliku do pobrania (DPR-EC-03328).
 • Dane osobowe gromadzone na potrzeby systemu łączenia rejestrów nieruchomości są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu gromadzenia lub dalszego przetwarzania określonego w odpowiednich przepisach krajowych danego państwa członkowskiego. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do dopełnienia wszystkich zobowiązań prawnych i podatkowych (DPR-EC-08846).

6. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (wiadomości e-mail, dokumenty, bazy danych, przesłane zestawy danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania tych danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

W celu ochrony danych osobowych Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do upoważnionych osób, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp do celów danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

Jeżeli chodzi o dane dostępne w publicznej części portalu „e-Sprawiedliwość”, dostęp do danych osobowych ma ogół społeczeństwa. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia odpowiedzialnych technicznych punktów kontaktowych i przetwarzane do celów wsparcia i rozwiązywania problemów (w tym dane osobowe pobierane przez system EU Login) są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników Komisji zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zasad zachowania poufności.

W przypadku kontaktu z nami za pomocą narzędzia „Twoja opinia” w portalu „e-Sprawiedliwość” dane osobowe osoby kontaktującej się będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników. Za zgodą osoby kontaktującej się możemy również przesłać jej wiadomość (wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi) innym właściwym instytucjom europejskim lub organom krajowym.

Dane osobowe są przetwarzane w kontekście gromadzenia statystyk dotyczących ruchu w sieci. Służy do tego system Europa Analytics Komisji. Więcej informacji na temat tego, jakie dane osobowe i w jaki sposób przetwarza Europa Analytics, można znaleźć tutaj.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak mogą ich dochodzić?

Zgodnie z przepisami rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 osobom, których dane dotyczą, przysługują szczególne prawa, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane te są niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się o ograniczenie przetwarzania danych lub ich usunięcie, mają także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadkach gdy w portalu „e-Sprawiedliwość” udostępnia się dane osobowe pierwotnie zgromadzone przez osoby trzecie (np. rejestry i bazy danych państw członkowskich), wnioski osób, których dane dotyczą, odnoszące się do egzekwowania praw przysługujących tym osobom, zostaną przekazane odpowiednim administratorom danych.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, które odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a), z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby mogą również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe tych organów podano poniżej w punkcie 9.

W przypadku gdy osoby, których dane dotyczą, chcą dochodzić swoich praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, powinny podać we wniosku ich opis (tj. ich numer w rejestrze podany w tym oświadczeniu).

9. Dane kontaktowe

Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z odpowiedzialnym administratorem danych: DG JUST, Dział A1 Transformacja cyfrowa i szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do odwołania się (tj. do wniesienia skargi) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem edps@edps.europa.eu, jeżeli uważają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych przez administratora danych.

10. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Te konkretne operacje przetwarzania ujęto w rejestrze publicznym inspektora ochrony danych pod numerami: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 i DPR-EC-01510.[1] BRIS – zob. art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. IRI.2.0 – zob. art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

2. Przepisy o ochronie danych osobowych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Podstawą prawną polityki w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r.

Ta ogólna polityka obejmuje grupę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu.

Można co prawda przeglądać większość stron internetowych bez podawania osobistych danych, w niektórych przypadkach informacje te są jednak wymagane w celu dostarczenia zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w wyżej wymienionym rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w ich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W tym kontekście:

 • w odniesieniu do każdej specyficznej e-usługi administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i zapewnia zgodność specyficznej e-usługi z polityką w sprawie ochrony prywatności;
 • urzędnik zajmujący się ochroną danych zapewnia, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 43-45 wymienionego rozporządzenia);
 • europejski inspektor ochrony danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależna władza sprawująca kontrolę w odniesieniu do wszystkich instytucji (zob. art. 52-60 wymienionego rozporządzenia).
 • Grupa instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny eu. zapewnia łącza do portali innych stron. Nie kontrolujemy tych stron, w związku z czym zalecamy, aby zapoznawać się ze stosowanymi przez te podmioty zasadami w zakresie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa ?

E-usługa na stronie internetowej EUROPA jest usługą lub zbiorem zasobów w internecie – udostępnionych na potrzeby poprawy komunikowania się między obywatelami i przedsiębiorcami a instytucjami europejskimi.

Trzy rodzaje e-usług są lub będą udostępnione w na stronach EUROPA.

 1. Usługi informacyjne umożliwiają obywatelom, mediom, przedsiębiorcom, organom administracji i innym decydentom łatwy i skuteczny dostęp do informacji, zapewniając tym samym jawność polityki i działań UE oraz ich lepsze zrozumienie.
 2. Interaktywna komunikacja zapewnia lepszy kontakt z obywatelami, przedsiębiorcami, społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi, ułatwiając tym samym konsultacje polityczne i mechanizm otrzymywania „informacji zwrotnej” w celu określenia polityki, działań i usług UE.
 3. Transakcje umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z UE, np.: zawieranie umów, operacje finansowe, rekrutacja, zapisy, nabywanie lub zakup dokumentów itd.

Informacja zawarta w szczególnym oświadczeniu o ochronie prywatności

Oświadczenie o polityce w sprawie ochrony prywatności zawiera następujące informacje na temat wykorzystania danych osobowych:

 • rodzaj zebranych informacji, wraz ze wskazaniem do jakich celów i jakimi środkami technicznymi zostały one zgromadzone. UE gromadzi dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia specyficznego celu; informacje te nie zostaną ponownie wykorzystane do innych celów;
 • tożsamość podmiotu, któremu ujawniono informacje; UE ujawnia informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu(-ów) wskazanego(-ych) powyżej i wymienionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców; UE nie ujawnia danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • sposób, w który można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli jest to konieczne, skorygować je; osobom, których dane zostały ujawnione, przysługuje prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych z istotnych i zasadnych przesłanek, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są gromadzone do celów przestrzegania obowiązków ustawowych, lub gdy są wykorzystywane do celów, na które zainteresowana osoba wyraziła jednoznaczną zgodę;
 • okres przechowywania danych osobowych; UE przechowuje dane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te były gromadzone lub do dalszego ich przetwarzania;
 • środki bezpieczeństwa podjęte w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnym nadużyciem lub niedozwolonym dostępem;
 • punkt kontaktowy, w przypadku pytań lub skarg.

Europa Analytics

Europa Analytics to oprogramowanie, za pomocą którego mierzy się przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Domyślnie wizyty na stronie śledzone są za pomocą trwałych plików cookie administratora portalu Europa. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik („opt-out”). W każdej chwili mogą zmienić zdanie („opt-in”).

Aby sprawdzić swój obecny status i dokonać wyboru, należy zaznaczyć odpowiednie pole w tekście poniżej.

Brak zgody na monitorowanie przez narzędzie Piwik nie wpływa na nawigację po stronach portalu Europa.

Więcej informacji o Europa Analytics

Jak traktujemy przesyłane do nas e-maile?

Na wszystkich stronach zamieszczono przycisk „Twoja opinia”, który umożliwia czytelnikom przesyłanie uwag na określony adres funkcyjnej skrzynki pocztowej. Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, udostępnione dane osobowe są gromadzone przez adresata wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na tę wiadomość. Jeżeli zespół zarządzający skrzynką pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane zapytanie, przekaże daną wiadomość elektroniczną innemu działowi. Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego działu zostało przesłane jego pytanie. Na stronie nie będą przechowywane żadne zapisy wymiany korespondencji prowadzonej przy użyciu tej funkcji.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej w odniesieniu do danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 02/07/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.