Rättsligt meddelande

1. Ansvarsfriskrivning

1.1. Allmänt

De åsikter som uttrycks på den här webbplatsen är författarnas åsikter och motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens ståndpunkter. Det är EU-kommissionen som sköter webbplatsen, men ansvaret för innehållet delas mellan kommissionen och medlemsländerna.

EU-kommissionen driver webbplatsen för att ge allmänheten bättre tillgång till rättsliga förfaranden i hela EU. Dessutom finns det information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi försöker att hålla informationen aktuell och korrekt. Om vi får reda på felaktigheter, försöker vi rätta till dem.

Alla interaktiva (elektroniska) tjänster tillhandahålls enligt principerna ”i befintligt skick” och ”efter bästa förmåga”. EU-kommissionen och leverantörer av uppgifter/tjänster frånsäger sig allt ansvar, antingen uttryckligen eller underförstått. Vi kan särskilt inte garantera att alla uppgifter är aktuella och korrekta, att tjänsten är tillgänglig utan avbrott eller att de länkade externa webbplatserna är tillgängliga.

För vissa funktioner använder europeiska e-juridikportalen uppgifter från databasen GeoNames grundat på en CC BY 3.0 licens. Vi ändrar inte dessa uppgifter.

EU-kommissionen frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på grund av förvanskning eller förlust av data eller andra störningar som orsakas av avsiktlig eller oavsiktlig systemdrift. Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka EU-kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att befria kommissionen från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning. Tillämplig lag är belgisk lagstiftning och vid en eventuell tvist är de belgiska domstolarna behöriga.

EU-kommissionen får när som helst se över ansvarsfriskrivningen och de villkor som anges nedan utan att meddela det på förhand och du bör därför alltid kontrollera den senaste versionen av denna text som publiceras på webbplatsen.

1.2 Aspekter som gäller innehållet

Sidorna innehåller antingen information om EU eller information om medlemsländerna där varje medlemsland (genom respektive myndighet) ansvarar för text och länkar på de egna sidorna. Vi vill påpeka följande om innehållet:

  • Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.
  • Ibland finns det länkar till externa webbplatser som EU-kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Alla personhänvisningar gäller både män och kvinnor, om inte annat tydligt framgår av sammanhanget.

Vissa av sidorna är maskinöversatta. Maskinöversättningar tillhandahålls tillfälligt och endast för att bidra till förståelsen av texten. Rättighetsinnehavarna till dessa sidor frånsäger sig allt ansvar för kvaliteten på maskinöversatta texter.

Vi kan inte garantera att ett dokument som finns på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-rättsakter som publicerats i EU:s officiella tidning har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan). Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att tjänsten inte drabbas av avbrott eller inte påverkas på annat sätt.

1.3 Aspekter som gäller interaktiva tjänster

För alla interaktiva tjänster gäller följande villkor:

Genom att använda dessa tjänster samtycker du till att använda dem enbart för det avsedda ändamålet. Varken tjänsterna i sig eller de personuppgifter som de tillhandahåller får användas för andra avsikter eller ändamål, t.ex. affärsverksamhet, marknadsföring eller reklam.

All automatisk kopiering och/eller distribuering av uppgifter från de tjänster som tillhandahålls är förbjuden.

Du får gärna länka till europeiska e-juridikportalen.

Tjänstespecifika aspekter:

1.3.1 Sammankoppling av insolvensregister

Med hjälp av tjänsten hittar du information om insolvensförfaranden i de deltagande medlemsländernas nationella register. Det finns inget centralt insolvensregister för EU. Din begäran skickas till de nationella registren och du får svaret inom några sekunder. För närvarande tillhandahålls tjänsten enligt principen ”efter bästa förmåga”.

1.3.2 Hitta en advokat

”Hitta en advokat” är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella advokatsamfund erbjuder allmänheten.

1.3.3 Hitta en notarie

”Hitta en notarie” är en tjänst som EU-kommissionen, rådet för notarier i EU (CNUE) och andra deltagande nationella notariesamfund erbjuder allmänheten.

1.3.4 Ecli

EU-kommissionen och deltagande tillhandahållare av rättspraxis ger allmänheten tillgång till Ecli:s sökgränssnitt. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta rättsfall med ett Ecli-nummer.

1.3.5 Sökning på behörig domstol/behörig myndighet

Möjligheten att söka på behörig domstol/behörig myndighet är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella rättsliga myndigheter eller andra behöriga organ erbjuder allmänheten. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta behörig nationell domstol. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa behörighet.

1.3.6 Inlämning av fordringar på elektronisk väg (e-Codex)

Du kan lämna in din fordran elektroniskt med hjälp av e-Codex-tekniken (det gäller europeiska betalningsförelägganden och europeiska småmålsförfaranden) eftersom ett stort antal it-system som drivs både av EU-kommissionen och de nationella myndigheterna kopplats samman. I undantagsfall är det möjligt att din fordran inte når fram till domstolen i fråga. Du får ett bevis på överföringen (eller att överföringen misslyckats) när det är möjligt, men observera att i vissa medlemsländer visar detta endast att din fordran vidarebefordrats till det centrala nationella it-system som inrättats för detta. Det är inte alltid möjligt att bevisa att fordran överförts till domstolen.

Alla meddelanden om bevis på överföring eller mottagande av domstolens svar kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till det EU Login-konto (kommissionens tjänst för användarautentisering) som du loggat in med.

EU-kommissionen ansvarar inte för att överföringen av fordran misslyckats eller för att bevis om överföringen (eller om att överföringen misslyckats) inte skapats. Kommissionen ansvarar inte heller för att ett meddelande från domstolen om din fordran inte levererats eller för att du inte informerats om att ett sådant meddelande mottagits.

Meddelandena mellan dig och domstolen kommer att – utom vid force majeure – finnas tillgängliga i den europeiska e-juridikportalen under minst ett år, om du inte begär att de ska raderas. Spara en egen kopia av alla meddelanden som du vill ha tillgång till efter denna period. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du eventuellt drabbas av på grund av att meddelandena mellan dig och domstolen tillfälligt eller permanent inte är tillgängliga eller för att du på förhand inte meddelats om att meddelandena raderas.

1.3.7. Elektronisk signatur

Fordringar som lämnas in elektroniskt (via e-Codex) måste undertecknas elektroniskt innan de kan skickas via den europeiska e-juridikportalen. Det finns ett verktyg i portalen för detta men det är inte obligatoriskt att använda verktyget utan du kan underteckna fordran elektroniskt med egna hjälpmedel och ladda upp den till portalen. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du drabbas av på grund av att domstolen eller någon annan part inte godkänner en elektronisk signatur som skapats med hjälp av det verktyg som finns på den europeiska e-juridikportalen.

1.3.8 Hitta ett bolag/sammankoppling av företagsregister

Med hjälp av tjänsten ”Hitta ett bolag” kan du få information om företag som är registrerade i företagsregister i EU, Island, Liechtenstein eller Norge. Den ingår i systemet för sammankoppling av företagsregister (BRIS), som inrättats i enlighet med EU-rätten. Systemet kopplar samman de nationella företagsregister som tillhandahåller bolagsinformationen.

1.3.9 Europeiska utbildningsplattformen (ETP)

Denna tjänst är ett sökverktyg. ETP gör det möjligt för yrkesverksamma inom rättsväsendet (domare, åklagare, domstolspersonal, advokater, notarier, exekutionsbiträden, sakkunniga, översättare och tolkar, fängelsepersonal, övervakare m.fl.) att hitta information om kurser i EU-rätt och utbildningsmaterial om EU-rätten för självstudier.

Utbildningsanordnarna informerar potentiella deltagare om de utbildningar som de anordnar på olika språk. Europeiska kommissionen bidrar till plattformen med färdigt utbildningsmaterial och handböcker som tagits fram med hjälp av ekonomiskt stöd från EU.

ETB innehåller bl.a. beskrivningar av utbildningsverksamhet och utbildningsmaterial. Användarna av ETP ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och sina datorsystem mot virus, maskar, trojaner och annat skadligt innehåll. Kommissionen avsäger sig allt ansvar för skador till följd av användning av tjänsten eller nedladdning av tillgängligt innehåll.

Kommissionen har ingen kontroll över webbplatser och webbsidor utanför ETP och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Länkar till en webbplats eller webbsida utanför ETP ska inte förstås som att kommissionen lämnar sitt godkännande för dessa webbplatser eller webbsidor. Kommissionen avsäger sig allt ansvar för eventuella skador till följd av användningen av webbplatser och -webbsidor utanför ETP.

Kursanmälningar hanteras av utbildningsanordnarna själva via de internetlänkar som anges i kursbeskrivningen. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för inställda utbildningar eller för utbildningsmaterial, innehåll, precision, laglighet och upplevd kvalitet.

Kommissionen uppmanar andra att respektera dess immateriella rättigheter och respekterar därför själv andras immateriella rättigheter. Användare som anser att material som finns på, eller är länkat till en undersökning, kränker upphovsrätten uppmanas att anmäla detta till kommissionen. Kommissionen kommer att besvara alla sådana anmälningar, även, vid behov eller på lämpligt sätt, avlägsna det aktuella materialet eller avaktivera alla länkar till detta material. Kommissionen kommer att avsluta användares åtkomst till och användning av applikationen om de, under vissa omständigheter, anses ha gjort sig skyldiga till upprepade intrång i kommissionens eller andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

Varken kommissionen eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att ETP är fritt från fel eller att tillgången till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten.

2. Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen (2024)

Vidareutnyttjandet av EU-kommissionens handlingar eller handlingar som EU:s publikationsbyrå publicerar på kommissionens vägnar omfattas av kommissionens beslut av den 12 december 2011 (2011/833/EU, Euratom) om vidareutnyttjande av kommissionens information. Det kostar inget att vidareutnyttja handlingarna.

Återgivning är tillåten med angivande av källan, om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Belgien (2024)

Vidareutnyttjandet av informationen på de belgiska sidorna på denna webbplats regleras i belgisk lagstiftning, särskilt lagen av den 30 juni 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter (Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Enligt lagen får informationen vidareutnyttjas med förhandstillstånd från upphovsrättsinnehavaren, om inte annat anges. Enligt artikel 8.2 i samma lag omfattas officiella handlingar från myndigheter inte av upphovsrätten. Med officiella handlingar från myndigheter avses myndighetsakter som har rättslig verkan (lagar, parlamentariska förarbeten, beslut av domstolar osv.). I artikel 21.1 föreskrivs att citat ur ett lagligen publicerat verk i kritik-, debatt-, recensions- eller undervisningssyfte liksom i vetenskapligt syfte, som sker enligt vedertagna yrkesregler och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet, inte innebär en överträdelse av upphovsrätten. Vid citat enligt föregående mening ska om möjligt källan och upphovsmannens namn anges.

De webbsidor som de belgiska sidorna länkar till omfattas av egna upphovsrättsklausuler. De belgiska domstolarna är behöriga att avgöra alla upphovsrättsliga krav som gäller uppgifter på de belgiska sidorna.

© Bulgarien (2024)

All information från Bulgariens myndigheter är offentlig. Den information som publiceras på de bulgariska sidorna i e-juridikportalen är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för icke-kommersiellt bruk, med undantag för material som uttryckligen omfattas av en upphovsrättslig klausul eller för vilket upphovsrättsinnehavarens förhandstillstånd krävs.

© Tjeckien (2024)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör de tjeckiska myndigheterna eller tredje part på myndigheternas vägnar och publiceras på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge material på de tjeckiska sidorna med angivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Danmark (2024)

De danska myndigheternas information som finns i den europeiska e-juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga regler.

© Tyskland (2024)

Tredje parts vidareutnyttjande av det material som finns på denna webbplats och tillhör Tyskland omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser enligt tysk lag, EU-lag och internationella överenskommelser. Vi ansvarar inte för utelämnanden, redigeringsmisstag, tekniska misstag eller fel i informationen på denna webbplats.

Vi kan inte garantera, vare sig uttryckligen eller underförstått, att informationen på externa webbplatser är fullständig och riktig.

De som driver webbplatser är enligt allmän lag ansvariga för det material som de publicerar på sina webbplatser. Detta ”egna material” ska skiljas från länkar till material på externa webbplatser.

Länkar till externa webbplatser ges endast i informationssyfte.

Ansvaret för materialet på externa webbplatser ligger helt och hållet hos den som tillhandahåller detta material. Externa webbplatser granskas och kontrolleras noggrant innan vi skapar länkar till dem. Vi kan dock varken uttryckligen eller underförstått garantera att informationen via externa länkar är fullständig eller riktig. Materialet på externa webbplatser kan ändras när som helst utan de tyska myndigheternas vetskap.

Vi betonar att vi inte har någon kontroll över utformningen av och materialet på de externa webbplatser som nås via den här webbplatsen. Länkarna innebär inte att vi godkänner de länkade webbplatserna och materialet på dem. Denna förklaring gäller alla sidor på denna webbplats och alla länkar som den innehåller.

Meddela kontaktpunkten redaktion@justiz.de om länkarna leder till webbplatser vars innehåll anses anstötligt.

De tyska sidornas webbredaktörer förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort information på denna webbplats.

Mer information.

© Estland (2024)

De estniska myndigheternas information omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser. All information på Estlands sidor i juridikportalen är dock fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att källan anges och att materialets upphovsrättsliga status klargörs. Informationen måste återges oförändrad och får inte användas i vilseledande sammanhang.

© Irland (2024)

Irlands material på webbplatsen omfattas av den irländska upphovsrätten i enlighet med 2000 års lag om upphovsrätt och närstående rättigheter (Copyright and Related Rights Acts 2000). Materialet får laddas ned och skrivas ut endast för personligt bruk. Om materialet sprids till andra ska källan och materialets upphovsrättsliga status anges.

Tillstånd att återge material som omfattas av den irländska upphovsrätten gäller inte annat material på denna webbplats som kan omfattas av tredje parts upphovsrätt. Tillstånd att återge sådant material måste inhämtas från de berörda upphovsrättsinnehavarna.

© Grekland (2024)

De grekiska myndigheternas information i juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Vissa externa länkar kan dock vara upphovsrättsligt skyddade. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Spaniens justitieministerium (2024)

Tillgång till och användning av det spanska materialet på juridikportalen beviljas av det spanska justitieministeriet och de organ som samarbetar med justitieministeriet och skyddas enligt bestämmelser om upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Det är förbjudet att använda, återge, sprida, offentliggöra eller ändra detta material eller vidta andra liknande åtgärder utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet. Användarlicens för materialet på denna portal beviljas endast för nedladdning och privat bruk av materialet och förutsatt att det inte ändras på något sätt.

© Frankrike (2024)

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material på denna webbplats tillhör Frankrikes justitieministerium och/eller materialets upphovsmän och rättighetsinnehavare och skyddas av franska och internationella immaterialrättsliga bestämmelser, särskilt den franska lagen om immateriella rättigheter.

Det gäller bland annat webbplatsens redaktionella utformning, layout och den programvara som behövs för användningen samt logotyper, bilder, foton och all slags grafik.

Justitieministeriet ger användarna tillstånd att endast titta på materialet. Detta utesluter vidareutnyttjande av hela eller delar av materialet på denna webbplats för samtliga ändamål.

Det är endast tillåtet att återge material i digital form på dator genom att titta på webbplatsens sidor i en webbläsare.

All kopiering av hela eller delar av webbplatsen utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet är förbjuden och utgör en överträdelse som är straffbar enligt artikel L335-2 och följande artiklar i den franska upphovsrättslagen (Code de la propriété intellectuelle).

Franska upphovsrättslagen

Kapitlet med straffrättsliga bestämmelser

© Italien (2024)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör det italienska justitieministeriet eller andra offentliga myndigheter eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges.

Det är tillåtet att återge innehållet på det italienska justitieministeriets och andra offentliga myndigheters sidor med angivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Cypern (2024)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör Cypern eller innehas av tredje part på Cyperns vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de cypriotiska sidorna med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Lettland (2024)

De lettiska myndigheternas information är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Följaktligen är all information på de lettiska sidorna i juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

© Litauens justitieministerium (2024)

Litauens information är skyddad enligt landets lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter och får återges fritt förutsatt att källan anges.

© Storhertigdömet Luxemburg (2024)

Återgivande av det innehåll som finns på de luxemburgska sidorna och som förvaltas av Luxemburg eller tredje part omfattas, om inte annat anges, av luxemburgsk rätt.

Om inte annat anges är det tillåtet att återge informationen på de luxemburgska sidorna för icke-kommersiella ändamål om källan uttryckligen anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för återgivande eller användning av texter eller multimediainnehåll (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det allmänna tillståndet och alla eventuella begränsningar av användningen ska anges i förhandstillståndet.

Luxemburg frånsäger sig allt ansvar för användningen av informationen på de luxemburgska sidorna. Observera att informationen inte nödvändigtvis är fullständig, uttömmande, riktig eller aktuell. Vid skillnad mellan en text som publiceras på dessa sidor och originaltexten är det den originaltext som offentliggjorts i Luxemburgs officiella tidning Mémorial som gäller.

På portalens luxemburgska sidor finns länkar till webbsidor som drivs av tredje part. Luxemburg har ingen kontroll över dessa sidor och frånsäger sig allt ansvar för dem.

Luxemburg ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på användarens datorutrustning vid användning av sidor som tillhör Luxemburg eller tredje part.

Luxemburg frånsäger sig allt ansvar vid driftstopp på denna webbplats, även ett tillfälligt stopp.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att kringgå kraven i tillämplig lagstiftning eller att utesluta ansvar enligt gällande lagstiftning.

© Ungern (2024)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Ungern eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av ungerska upphovsrättsliga lagar om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de ungerska sidorna i privata och officiella sammanhang med angivande av källan om inte annat anges. All övrig användning förutsätter förhandstillstånd från rättsinnehavaren.

© Malta (2024)

Upphovsrätt/Tillstånd att återge material

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och webbsidornas författare försöker se till att uppgifterna på webbplatsen är tillförlitliga men kan inte garantera att informationen på sidorna eller på externa länkar är fullständig, uppdaterad och korrekt. De kan inte heller garantera kvaliteten på uppgifterna, att de är ständigt tillgängliga eller att webbplatsen inte drabbas av avbrott på grund av tekniska problem. De ansvarar därför inte för eventuell skada eller förlust till följd av att informationen används eftersom den enbart är en allmän vägledning. Maltas regering förbehåller sig rätten att under en övergångsperiod ändra, lägga till eller stryka delar av eller hela sidor utan att i förväg särskilt meddela om detta.

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och webbsidornas författare kontrollerar inte kvaliteten på externa länkar. Namn på företag eller näringsidkare på dessa sidor ska inte betraktas som en rekommendation av de varor eller tjänster som de erbjuder.

Syftet med dessa sidor är inte att tillhandahålla juridisk rådgivning. Det är juristkårens uppgift.

Om du anser att informationen på någon av sidorna är felaktig kan du mejla webbansvariga eller fylla i formuläret.

Materialet på denna webbplats omfattas av bestämmelserna i upphovsrättslagen (Copyright Act), Maltas lagar och andra författningar samt alla internationella överenskommelser som undertecknats av Maltas regering. Informationen på webbplatsen får användas för privat och offentligt icke-kommersiellt bruk. För dessa syften får materialet återges kostnadsfritt och utan särskilt tillstånd från Maltas regering, förutsatt att det överensstämmer fullt ut med originalet och att Maltas regering anges som källa. Det får varken anges att det material som återges utgör en officiell version eller att det återges i samarbete med eller med tillstånd från Maltas regering.

© Nederländerna (2024)

De nederländska myndigheternas information för allmänheten omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser om inte detta anges. Följaktligen är den information som läggs ut på de nederländska sidorna i den europeiska e-juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, former och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk, såvida inte informationen i fråga (eller delar av den) innehåller en upphovsrättslig klausul.

© Österrike (2024)

Allt material som publiceras på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Alla rättigheter förbehålls.

Informationen på portalens österrikiska sidor är offentlig information och får fritt spridas och kopieras under förutsättning att den inte används för kommersiella syften och att källan anges.

Det federala justitieministeriet (BMJ) försöker se till att informationen är korrekt och aktuell. BMJ kan dock inte ansvara för att denna information eller informationen på andra webbplatser som sidorna länkar till är riktig, aktuell eller fullständig. Misstag eller felaktigheter som upptäcks rättas till så fort som möjligt.

Informationen på portalens österrikiska sidor är allmän och därför inte anpassad till enskilda personers, företags eller organisationers specifika situation. Den är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell. I vissa fall finns det länkar till andra webbplatser som inte kan påverkas av justitieministeriet och som inte ligger inom dess ansvarsområde. Informationen är inte avsedd att ersätta yrkesmässig (juridisk) rådgivning. Om du behöver personlig rådgivning bör du i första hand kontakta en expert på det berörda området. Om du är part i en rättsprocess bör du ställa frågor till den behöriga domstolen. När det gäller framställningar och ansökningar som ska lämnas inom en viss tidsfrist bör du alltid i första hand vända dig till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Vi kan inte garantera att ett dokument som publiceras på portalen exakt stämmer överens med den officiellt antagna texten. De enda österrikiska rättsakter som är rättsligt bindande är de som publicerats i Österrikes officiella tidning Bundesgesetzblatt der Republik Österreich.

I vissa dokument hänvisas till uppgifter som lämnats av andra organisationer. Justitieministeriet kan inte garantera att dessa uppgifter är korrekta, aktuella eller riktiga.

© Polens justitieministerium (2024)

Materialet på denna webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Justitieministeriet kan inte garantera att materialet är riktigt, aktuellt eller tillämpligt.

Justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar för materialet på webbplatsen. För vissa delar av materialet eller webbplatsen kan särskilda ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsliga bestämmelser gälla. All information på de polska sidorna som inte omfattas av särskilda ansvarsfriskrivningar eller upphovsrättsliga regler är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar för besök på denna webbplats, användning av informationen eller nedladdning av material. Denna ansvarsfriskrivning omfattar bland annat, men inte uteslutande, ansvar för misstag, felaktigheter, utelämnanden och vilseledande eller ärekränkande påståenden. Informationen på denna webbplats kan innehålla åsikter och synpunkter som, om inte annat uttryckligen anges, inte nödvändigtvis motsvarar justitieministeriets åsikter.

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som justitieministeriet inte har kontroll över och för vilka justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar.

© Portugal (2024)

Tredje parts vidareutnyttjande av material på denna portal som tillhör Portugal omfattas av tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter och industriellt rättsskydd i portugisisk lagstiftning, EU-rätten och tillämpliga internationella överenskommelser. Uppgifterna på portalen är offentliga och får, om inte annat anges, återges och vidareutnyttjas med angivande av källan. Om förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.), tillämpas inte ovannämnda allmänna tillstånd. Ett särskilt tillstånd att vidareutnyttja eller återge materialet kan beviljas på begäran förutsatt att det anges att informationen inte får vidareutnyttjas fritt. I tillståndet ska tydligt fastställas vilka restriktioner som gäller för användningen av de dokument som det omfattar.

© Rumänien (2024)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Rumänien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de rumänska sidorna med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt .

© Slovenien (2024)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör slovenska myndigheter eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge innehållet på de slovenska sidorna med angivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Slovakien (2024)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör Slovakien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av slovakiska upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Begränsningar av upphovsrätten, närstående rättigheter och sui generis-rättigheter för databaser tillåts bara i vissa fall som anges i den slovakiska upphovsrättslagen nr 618/2003 Coll. i dess ändrade lydelse. Användning eller förfogande över material som omfattas av upphovsrättslagen får inte strida mot vad som kan anses vara det normala ändamålet och får inte i orimlig omfattning skada rättighetsinnehavarens legitima intressen. I övriga fall ska förhandstillstånd för användning av materialet (licens) inhämtas.

Läs mer om den slovakiska upphovsrättslagen: på engelska på slovakiska.

© Finland (2024)

De finska myndigheternas information på juridikportalen är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser.

© Sverige (2024)

Sveriges material på e-juridikportalen får återges fritt. Källan måste citeras om detta särskilt anges.

© Crown copyright (2024)

Information som publiceras av de brittiska myndigheterna skyddas av den statliga upphovsrätten enligt Crown copyright. Allt material finns på Open Government Licence v3.0, om inte annat anges.

Senaste uppdatering: 28/06/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.